Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 03.02.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.

                                                        ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

                    М.Х.

 

 

При секретаря Р.Б. като разгледа докладваното от М.Б. *** по описа за 2008 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл.196 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по въззивна жалба на адв. М., в качеството й на пълномощник на П.Д.И. ЕГН ********** *** Загора със съдебен адрес : гр.С., ул. „Д. Ч.” № * чрез адв. М. против решение № 584/10.07.2008г. постановено по гр.д. № 5432 по описа за 2007 година на Сливенския  районен съд,  в частта с която  е бил отхвърлен иска за делба на лек а-л „Фолцваген” модел „Голф” с № на рама  WVWZZZ1HZWW123618 и № на двигател: ADZ541576, автомобилна газова уредба за него, климатик, абсорбатор, дървена спалня от липа с ширина 144 см. и матрак от дунапрен за същата с ширина 144 см., биеща дрелка и перфоратор, както и в частта, с която фактура № 36871/08.08.2005г. на основание чл. 156 ал.1 от ГПК е била  обявена за нестински и неавтентичен документ и е била изключена от доказателствения материал по делото. В жалбата се твърди, че решението на СлРС е неправилно и незаконосъобразно.Сочи се, че обжалваното решение е незаконосъобразно  и неправилно, тъй като съдът неправилно е тълкувал представените по делото доказателства. На първо място е изложил становище, че съдът не е следвало да обяви фактура № 36871/08.08.2005г. за неистински и неавтентичен документ и да я изключи от доказателствения материал, тъй като макар подписа срещу името на П.П. да е положен не от него, а от въззивницата И. съдът е следвало да цени фактурата като доказателство, тъй като често по време на брак фактурите за  закупените вещи е възможно да са били подписани от другия съпруг, но това не означава, че вещите не са били придобити в режим на сила. Във връзка с това направено искане съда да допусне до делба посочените като закупени вещи във фактурата климатик и абсорбатор. На второ място се твърди, е неправилно съдът не е допуснал до делба спалнята и матрака към нея, като е приел, че е налице трансформация на лични средства, тъй като по делото не били налице доказателства в тази насока. На трето място е посочено, че неоснователно от вещите подлежащи на делба са били изключени биеща дрелка и перфоратор като лични средства за упражняване на професия от страна на въззиваемия, тъй като самият той в отговор даден по реда на чл. 114 от ГПК е посочил, че е военнослужещ. Моли се в обжалваната част решението да бъде отменено и да бъдат допуснати при делба при равни квоти от ½ ид.ч. за въззивницата и въззиваемия следните движими вещи: климатик, абсорбатор, спалня дървена от липа с ширина 144 см.  и матрак, както и биеща дрелка и перфоратор.

         В съдебно заседание въззивницата, редовно призована, се представлява от адв. М., която поддържа жалбата. Моли същата да бъде уважена. В допълнителни писмени бележки  излага подробни аргументи в подкрепа на жалбата, като посочва, че от данните по делото е установено, че закупуването на спалнята и матрака за нея е станало на 09.01.2006г. а свидетелят воден от въззиваемия П. е посочил, че лекият автомобил от продажбата на който се твърди,че е настъпила трансформация на лични средства за закупуването на спалнята и матрака е бил продаден през м. февруари през 2006г., поради което не следва да се приеме, че е налице трансформация на лични средства , тъй като към датата на закупуване на вещите не е бил продаден автомобила лична собственост на въззиваемия.

          Въззиваемият призован по реда на чл. 51 ал.1 от ГПК / отм./ в съдебно заседание не се явява, не се представлява и не излага становище по жалбата.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

         Страните са бивши съпрузи, чиито брак е бил прекратен с решение № 663/18.07.2007г. по гр.д. № 783/2007г. по описа на РС – Сливен.  От представената по делото фактура № 36871/08.08.2005г. се установи, че на същата дата са били закупени кламитик и абсорбатор от фирма „Е.”ООД – гр.С. , като във фактурата за получател е било посочено името на въззиваемия П.Ж.П., неговото име било посочено и за получил стоката, както и за лице отговорно за стопанската операция. Срещу последните два подписа са били положени подписи от въззивницата, което обстоятелство категорично се доказа от извършената по делото съдебно-техническа експертиза.

         От представената по делото фактура № 286/09.01.2006г. се установи, че на същата дата въззивницата е закупила спалня с ширина 144 см. от липа и дунапренен матрак със същата ширина за сумата от 441 лв.

         От разпитаните по делото свидетели П., С. и И. *** 2006г. въззиваемият продал лек автомобил „ВАЗ” 2105 бял на цвят, за което получил около 1000-1100 лв. Намирането на купувач за автомобила станал със съдействието на свид. П.. На следващия ден след продажбата на автомобила въззиваемия закупил биеща дрелка и перфоратор, които използвал в работата си във фирма за окачени тавани, а по-късно, след като започнал работа във военно поделение  използвал в свободното си време, като заработвал допълнително средства окачвайки тавани. От свидетелските показания на свид. С. и И. се установи също така, че след сключване на брака между страните по делото, същите са закупили климатик и абсорбатор от магазин „Т.”, като аспираторът бил монтиран в апартамента, собственост на родителите на въззиваемия П. от свид.С.. Климатикът бил монтиран в хола на апартамента.

         В отговор даден по реда на чл. 114 от ГПК въззиваемият П. е отговорил, че към момента на даване на отговора работи като кадрови войник в Танковата бригада на гр.Сливен, а в свободното си време се занимава с гипсокартон и поставяне на тавани.

Свидетелските показания на Десислава И. - сестра на въззивницата, съдът кредитира, тъй като те не противоречат на останалия събран по делото доказателствен материал.

Решението на РС – Сливен е било съобщено на жалбоподателката на 14.07.2008г. и същото е било обжалвано на 16.07.2008г. в рамките на законоустановения 14-дневен срок.

Горната фактическа обстановка е несъмнена. Тя се установява от събраните по делото писмени и гласни доказателства , които съдът кредитира като непротиворечиви и взаимно допълващи се. Свидетелските показания на Д. И. - сестра на въззивницата, съдът кредитира, тъй като те не противоречат на останалия събран по делото доказателствен материал.

         От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Въззивната жалба е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна , имаща правен интерес от обжалване на валиден съдебен акт.

         Разгледана по същество е частично основателна .

         На първо място следва да се отбележи , че направеното от РС изключване от доказателствения материал на фактура № 36871 / 08.08.2005 г. има характер на определение , което не подлежи на самостоятелно обжалване . Настоящият съдебен състав обаче намира , че макар да е безспорно доказано от извършената графическа експертиза , че подписът срещу името на въззиваемия да е положен от въззивницата , при преценка на това кои вещи са придобити по време на брака същата следва да бъде взета предвид и да бъде тълкувана съвместно с останалите доказателства. Подписването на фактурата от получател , който не е посочен като име в случая не е такъв съществен порок , който изцяло да доведе до изключване на фактурата от доказателствения материал , тъй като това друго лице е било именно съпругата на посочения за получил стоката . При извършването на такъв съвместен анализ между свидетелските показания на св. И. и С. и фактура № 36871 / 08.08.2005 г. се налага извода , че по време на брака са били закупени абсорбатор и климатик , които движими вещи следва да бъдат включени в делбата. Тези вещи се държат от въззиваемия в обитаваното от него жилище.

         По отношение претенцията на въззивницата за включване в предмета на делба на дървена спалня от липа и матрак с ширина 144 см. , съдът намира същото за неоснователно. Свидетелят П. е категоричен , че през м.Януари 2006 г. на следващия ден след като въззиваемият продал лек автомобил лична собственост е закупил с получените от продажбата средства процесните спалня и матрак . Тези негови показания съвпадат напълно с наличните писмени доказателства , а именно фактура № 286 / 09.01.2006 г. от която е видно , че процесните вещи са били закупени именно в началото на м.Януари 2006 г. Налице е хипотезата на чл. 21 ал. 1 от СК – трансформация на лично имущество .

         От събраните по делото доказателства – свидетелски показания и обяснения на въззиваемия дадени по реда на чл. 114 от ГПК се налага изводът , че до делба не следва да се допуснат придобитите по време на брака биеща дрелка и перфоратор . Тези вещи имат характер на лични , тъй като служат на въззиваемия за упражняване на професия . Няма никакво съмнение , че към момента на закупуването им въззиваемият се е занимавал с поставянето на гипсокартон и окачени тавани работейки в частна фирма , а към момента на даване на отговора по чл. 114 от ГПК продължават да му служат за упражняване на професия , тъй като в свободното си време той продължава да поставя гипсокартон и окачени тавани. Не е основателно твърдението на въззивната страна , че тъй като вещите не са свързани с основното трудово правоотношение на въззиваемия – кадрови войник , същите не представляват вещи служещи за упражняване на професия . В днешните икономически условия е обичайно едно лице да упражнява повече от една професия за финансовото си обезпечаване . Това не е и забранено от закона . Тъй като биещата дрелка и перфоратора са свързани с упражняваната от въззиваемия дейност по поставяне на гипсокартон и окачени тавани , съдът намира че е налице хипотезата на чл. 20 ал. 2 от СК и вещите следва да бъдат изключени от делбената маса.

         Допуснатите до делба вещи следва да са при квот от ½ ид.ч. за всеки от двамата съделители .

         Тъй като правните изводи на настоящата инстанция не съвпадат изцяло с изводите на първоинстанционния съд , обжалваното решение следва да бъде изменено .

 

 

По тези съображения, съдът  

 

 

 

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТМЕНЯ Решение № 584 / 10.07.2008 г. по гр.д. № 5432 / 2007 г. на Сливенски районен съд в частта , с която е отхвърлен искът за делба на климатик и абсорбатор като неправилно и незаконосъобразно . Вместо това постанови :

 

         ДОПУСКА извършването на съдебна делба между П.Д.И. ЕГН ********** *** Загора със съдебен адрес : гр.С., ул. „Д.Ч.” № * чрез адв. М. и П. Ж. П. ЕГН ********** ***„ Д. „ , № ** – В – ** при квоти от правото на собственост по ½ ид.ч. за всеки от двамата съделители по отношение на климатик на стойност 630.00 лв. и абсорбатор на стойност 92.20лв.

 

В останалата част оставя решението в сила като правилно и законосъобразно.

 

         Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.