Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен,  07.01.2009год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на петнадесети декември през две хиляди и осма година в състав:

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   Х.М. 

                                                                                                              М.Х.

при секретаря К.И. и с участието на прокурора ……………. като разгледа докладваното от  Г.Д. въззивно гражданско дело № 752 по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

 

Делото се разглежда по реда на §2, ал.2 от ГПК, ДВ брой 59/2007г.

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 196 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивната жалбата на Т.  Г.Г. с ЕГН ********** ***, против Решение № 578/19.06.2008год., постановено по гр. дело № 46/2008 год. на районен съд гр.Сливен.

С това решение е осъден жалбоподателя да заплати на  ЗПАД „Б.”- С., пл. „П.” №*, с изп. директор Р.Я. ***„Г.С.Р.”№*, офис 6- адв. М.Д. ***, на основание чл.274, ал.1т.1 от Кодекса за застраховането и Договор за застраховка ГО на автомобилистите и „Злополука” № 03 1 07 1101682 от 01.01.2007г., сумата 147,40лв., представляваща изплатено от дружеството на К. П. Ч. с ЕГН  **********, обезщетение за претърпени от последния вреди като собственик на лек автомобил „ВАЗ 2105” с ДК № СН*** АН, настъпили на 13.04.2007г. в резултат на ПТП, причинено от Т.Г. при управлението на лек автомобил „БМВ 318ТДС” с ДК№ СН **** АН, за което е съставен протокол за ПТП № 848438/13.04.2007г., заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 10.01.2008г. до окончателното й  изплащане, както и разноски по делото, в размер на сумата 70,13 лв., съобразно изхода от спора, присъдени с определение, постановено на 06.10.2008г. по същото дело.

Отхвърлен е иска на  ЗПАД „Б.”- С. против Т.  Г., с правно основание чл.86 от ЗЗД и цена 13,39 лв., претендирана като мораторна лихва върху главницата от 147,40 лв. за периода 23.05.2007г – 10.01.2008г., като недоказан и неоснователен.  

В жалбата на  Т.  Г. са наведени доводи за необоснованост и незаконосъобразност на постановеното решение, както и за допуснати нарушения на материалния  и процесуалния закон. Сочи, че му е отменено първоначалното наказателно постановление, защото след анализ на дадената кръвна проба, се е установило, че наличието на алкохол в кръвта му при ПТП-то е  било в размер на  0,21 промила, което било в нормите на допустимото. Твърди, че протокола от пробата е съставен на 16.04.2007г., но   кръвната проба  за изследване е взета на  13.04.2007г., веднага след като е станало ПТП, което било видно от талона, който представя с жалбата си. Жалбоподателят моли да се отмени обжалваното решение и се   отхвърлят изцяло предявените искове като неоснователни и недоказани.

  В съдебно заседание, чрез процесуалният си представител- адв. Б. Р. от АК С., поддържа същото становище и счита, че решението е неправилно, защото съгласно разпоредата на чл.274, ал.1, т.1 от КЗ, ищеца няма правото на регрес по отношение на жалбоподателя. Претендира направените пред тази инстанция разноски.

Въззиваемата страна –  не е  изразила становище по жалбата.

Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, против подлежащ на въззивно обжалване, валидно постановен съдебен акт  и е допустима, по смисъла на чл. 196 от ГПК.

Пред въззивната инстанция   са представени и  нови доказателства, които са приети по предвидения в ГПК ред.

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че 13.04.2007г. в 8,10 часа гр. Сливен на моста за кв. Р. г., е станало ПТП,  като жалбоподателят е кормувал л.а.БМВ 318ТДС с рег. №  СН *** АН и е нанесъл щета на л.а. ВАЗ 2105,  с рег. № СН ** ** управляван от К. П. Ч.. Жалбоподателят не е спазил необходимата дистанция, блъснал е стоящия  пред него ВАЗ, което е установено от протокол за ПТП №848438/13.04.2007г., 8,20 часа от представител на РПУ Сливен. При проверка за алкохол  с техническо средство –дрегер е било установено, че жалбоподателят има алкохол в кръвта – 0,62%о и това обстоятелство е вписано в протокола за ПТП.  / арг. цит. протокол/. По молба на пострадалия, ищецът- въззиваема страна, на основание застрахователен договор по застраховка  „Гражданска отговорност” е изплатил обезщетение за нанесената вреда в размер на сумата 147,40лв. и на основание чл. 274, ал.1, т.1 от КЗ и чл.86 от ЗЗД, е предявил регресен иск против виновния водач- ответника – жалбоподател, за възстановяване на запратената сума, заедно с мораторна лихва в размер на 13,39лв. изтекла за периода от датата на изплащане на застрахователната сума -23.05.2007г., до датата на предявяване на иска -10.01.2008г./ арг. Доклад към щета № 471007070702468, л.12 от гр.д. № 46/2008г. на РС Сливен, в която няма  вписан РКО за изплатеното обезщетение/. 

Пред настоящата инстанция, заедно с жалбата е представено надлежно заверено копие на акт № 2507/13.04.07г., съставен от Д. Щ. А., от което е видно, че на жалбоподателят е наложена глоба само в размер на 150 лв., на основание протокол № 199/16.04.07г., от който е видно резултат за извършено изследване на алкохолна проба на кръв, взета от жалбоподателя на 13.04.07г. в 09,15 часа. Представен е и талон за медицинско изследване на жалбоподателя. Към жалбата е приложен и протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 199/16.04.07г., от който е видно, че чрез газхроматографски метод е установено, че Т.Г. има етилов алкохол в кръвта си „в количество 0,21 промила”. Представено и е наказателно постановление № 2507/07г. от 21.05.07г., от което е видно, че на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 170 лв. – всичко. Постановлението е надлежно заверено в  Д „Полиция” на МВР – Сливен. Тези доказателства не са оспорени от въззиваемата страна.

Спорен е въпроса: налице ли е предпоставка, отразена в разпоредбата на чл.274 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането /КЗ/, съгласно която при управление на МПС след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействие на наркотично вещество или негов аналог, или виновното лице е отказало да се подложи или виновно се е отклонило от проверка за алкохол или наркотично вещество или негов аналог.

Настоящата инстанция приема, че в случая пробата за химическо изследване за алкохол в кръвта е била взета от жалбоподателят Т.Г. на 13.04.07г. - 09,15 часа, а фактически самото изследване е извършено и протокола за резултата от същото е бил изготвен на 16.04.07г.

Този извод от фактическа страна съставът направи в съответствие с доказателствата по делото, че колетната пратка е била занесена в лабораторията на 16.04.07г., което е отразено в протокол за химическа експертиза № 199/16.04.207г. и опаковката на пробата е отговаряла на изискванията на Наредба № 30 за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС.

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

Претенцията е от обективно съединени искове за заплащане на изплатено обезщетение от застрахователя – ищец на трето лице за нанесена му щета от увреждащо МПС, на основание сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност” на увреждащото МПС със застрахователя ЗПАД „Б.” – С..

Съгласно разпоредбата на чл.274, ал.1, т.1, предложение първо  от КЗ, ”Застрахователят, /по договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност”/, има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпването на пътно -транспортното произшествие  е управлявал МПС след употреба на алкохол, с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма. Установи се по делото, че в случая,  виновния водач,   кормувал увреждащото МПС, е имал наличие на алкохол в кръвта в размер на 0,21 промила, при  допустим от законодателя- 0,5 промила, при което не е на лице фактическия състав на цитираната разпоредба , чл.274, ал.1, т.1, предложение първо  от КЗ, както е приел застрахователя.

Пред застрахователя са били представени доказателства, включително протокола за настъпилото ПТП, в който е било вписано, че увреждащия автомобил е бил управляван от водач, с наличие на алкохол в кръвта в размер на

 0,62 промила и след като е изплатил обезщетение за нанесените на увреденото МПС щети, застрахователят е предявил регресен иск на основание чл.274 ал.1 т.1 от КЗ. /арг. и щета № 471007070702468/04.05.07г. на ЗПАД „Б.” – С..

Разрешената по закон концентрация на алкохол в кръвта за водачите на МПС е 0,5 промила. /арг. чл.174 ал.1 от ЗДвП/.

В настоящият случай, след като водачът на увреждащото МПС е бил изпробван с техническо средство – „дрегер”, което е показало наличие на алкохол в кръвта в размер на 0,62 промила на него му е бил издаден талон, за да бъде изследвано количеството на алкохол в кръвта му и чрез химичен анализ. След извършване анализ на взетата клъвна проба е било установено от съответната лаборатория при РДВР – Сливен, че наличието на алкохол в кръвта на водача на увреждащото МПС е в количество 0,21 промила. /арг.протокол № 199/16.04.07г./.

Обстоятелството, че по взетата на 13.04.07г. кръвна проба за химическо изследване за алкохол, изследването е извършено в лабораторията на РДВР Сливен на 16.04.07г. не може да мотивира извод, че вина за това има водача. Той се е явил за вземане на кръвна проба на 13.04.07г., след настъпване на ПТП-то, до 09,15 часа. В подкрепа на този извод е и факта, че с наказателно постановление от 21.05.07г. на виновния водач – ответника – жалбоподател му е наложена глоба в размер на 170 лв., а не тази която е била отразена в наказателното постановление, връчено му на 18.06.07г. – 370 лева. Намаляването на глобата е в резултат на факта, че в протокол № 199/16.04.07г. установения размер на алкохол в кръвта на Т.Г. е – 0,21 промила./арг. Приложените към  въззивната жалба  акт №2507/13.04.2007г., за медицинско изследване, протокол за химическа експертиза и два броя Наказателни постановления, надлежно заверени от МВР – Дирекция ”Полиция” Сливен и не оспорени от въззиваемата страна по предвидения в ГПК ред и срок/.

След като по категоричен начин по делото е установено, че водачът на увреждащото МПС не е имал в кръвта си концентрация на алкохол над допустимата по закон норма, застрахователя няма право на регрес на основание разпоредбата на чл.274 ал.1 т.1 от КЗ.

При това положение предявеният иск се явява неоснователен и недоказан и   следва да бъде отхвърлен.

Правилно, в съответствие с представените пред РС доказателства е било прието, че кръвната проба е била извършена на 16.04.07г., което е в нарушение на разпоредбата на чл.3 ал.3 т.2 предл.1 от Наредба № 30/27.06.01г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, съгласно която при констатирано от контролните органи концентрация на алкохол над 0,5 промила на водача на МПС се попълва и талон за медицинско изследване и срок за явяване за вземане на кръвна проба е до 45 минути. Пред РС – Сливен жалбоподателят не е  представил по делото като доказателство, издадения му талон за медицинско изследване, от който се установява, че  се е явил и кръвната проба е взета на 13.04.07г. /представения талон е заверен от ОДП – Сливен/.

По тези съображения се приема, че не са налице предпоставките, отразени в КЗ чл.274 ал.1 т.1 и за въззиваемата страна – застраховател не съществува право на регрес, поради което претенцията му се явява неоснователна.

Акцесорната претенция, с правно основание чл.86 от ЗЗД, правилно е отхвърлена от РС поради неустановен размер.

По тези съображения се приема, че обжалваното решение в частта, с която е осъден Т.Г. да заплати на ЗПАД „Б.” – София сумата 147,40 лева, ведно със законната лихва, считано от 10.01.08г., представляващо изплатено от дружеството обезщетение за претърпени вреди на К. Ч. за увредения му автомобил настъпили на 13.04.07г. в резултат на ПТП причинено от жалбоподателя Т.Г., както и в частта за присъдените разноски в размер на 70,13 лева /по определение от 06.10.08г., държано в з.з. по гр.д. № 46/08г./, следва да бъде отменено, а искът – като неоснователен да бъде отхвърлен.

Съдът констатира, че РС е дал ход на въззивната жалба на Т.Г.,*** е образувал делото без жалбоподателят да е внесъл дължимата д.т. по сметка на ОС – Сливен и по делото няма представено бордеро за внасянето й. Намира, че жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОС – Сливен дължимата д.т. по жалбата си – в размер на 7,50 лева, както и 5,00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист за тази такса.

Жалбоподателят е претендирал разноски за тази инстанция и такива са доказани в размер на 280 лева, съгласно договор за правна защита и съдействие № 0000008807/25.11.08г.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                    

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ОТМЕНЯВА решение № 578/19.06.2008г., постановено по гр.д. № 46/2008г. на РС – Сливен в частта, с която Т.Г.Г. с ЕГН ********** ***, е осъден да заплати на ЗПАД „Б.” – С. пл.”П.” № * Булстат ******* и Д№ 122********, представлявано от изпълнителен директор Р.Я. *** адв.М.Д. ***, на основание чл.274 ал.1 т.1 от КЗ и договор за застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” № 03 1 07 1101***/01.01.07г. сумата 147,40 лева, представляващо изплатено от дружеството на К. П. Ч. с ЕГН **********, обезщетение за претърпените от последния вреди като собственик на лек автомобил „ВАЗ 2105” с ДК № СН *** АН, настъпили на 13.04.07г. в резултат на ПТП, причинено от Т.Г. при управление на лек автомобил „БМВ 318 ТДС” с ДК № СН ***АН, за което е съставен протокол за ПТП № 848438, както и в частта с която Т.Г. е осъден да заплати разноски по делото, в размер на сумата 70,13 лева, съразмерно с уважената част от иска като НЕПРАВИЛНО и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на ЗПАД „Б.” – С. пл.”П.” № * Булстат 000694286 и Д№ 122***, представлявано от изпълнителен директор Р.Я. *** адв.М.Д. *** против Т.Г.Г. с ЕГН ********** *** за сумата 147,40 лева, представляващо изплатено от дружеството на К. П. Ч. с ЕГН ********** обезщетение за претърпените от последния вреди като собственик на лек автомобил „ВАЗ 2105” с ДК № СН *** АН, настъпили на 13.04.07г. в резултат на ПТП, причинено от Т.Г. при управление на лек автомобил „БМВ 318 ТДС” с ДК № СН *** АН, за което е съставен протокол за ПТП № 848438, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА ЗПАД „Б.” – С. пл.”П.” № * Булстат ******** и Д№ *********, представлявано от изпълнителен директор Р.Я. *** адв.М.Д. *** да заплати на Т.Г.Г. с ЕГН ********** ***, разноски по делото за тази инстанция в размер на 280 лева.

ОСЪЖДА Т.Г.Г. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Окръжен съд – Сливен държавна такса в размер на 7,50 лева, както и 5,00 лева при служебно издаване на изпълнителен лист за тази такса.

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част, като ПРАВИЛНО   и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: