Р Е Ш Е Н И Е  18

 

гр. С., 30.06.2010  год.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

  СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публичното

заседание на…единадесети март ...........…през две хиляди и десета година

                                                             Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

При секретаря………М.Л...........................…и с участието на прокурора…Стоил Г.,............................. .като разгледа при докладваното от …съдията Снежана Бакалова…………….гр. дело № *62 по описа за 2008 год., за да се произнесе, съобрази:

          Предявеният иск намира правното си основание в чл. 28 от ЗОПДИППД.

            Ищецът Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност /КУИППД/ твърди в исковата си молба, че с Решение № 135/16.07.2008 год. на КУИППД, въз основа на постъпило на основание §5 от ПЗР на ЗОПДИППД уведомление с изх.№109/19.01.2006г. от Окръжен съд - Сливен за влязло в сила споразумение за извършено престъпление по чл.327, ал.1 от НК, срещу лицето И.К.И. е образувано производство за установаване на имущество придобито от престъпна дейност. Със споразумение по НОХД №51/ 2001г. на Сливенски районен съд, пореден № 1195/98г. по описа на Районна прокуратура - Сливен от 05.03.2001г., И.К.И., е признат за виновен, за това че на 17.07.1998г. в с.б., общ.С. в питейно заведение на св. К. от с.с, без съответно разрешение устроил хазартна игра, престъпление по чл.327, ал. 1 от НК, попадащо в предметния обхват на чл.З, ал. 1, т.22 от ЗОПДИППД. Споразумението е влязло в сила на 05.03.2001г. От събраните в хода на проверката доказателства се установява, че:

Твърди че, видно от писмо с изх. №3700 - 97(1) от 16.10.2007г. на Община Сливен, отдел "Гражданска регистрация", И.К.И., е с постоянен и настоящ адрес: гр.С., ж.к."Д." № *, вх*, ет.*, ап.*, женен с Акт за граждански брак № 0148/19.03.1989г. за Ц.П.И., и има едно дете В. И.И..

Видно от писмо с изх.рег.№54/30.08.2006г. на Агенция по вписванията, регистър Булстат гр.С., И.К.И., ЕГН:********** участва в управлението и собствеността на: ЕООД "МАКС", с едноличен собственик на капитала И.К.И., ЕГН:**********. Размер на капитала 5 000 лева, брой дялове: 100, стойност на 1 дял: 50 лв. или 45,45 минимални работни заплати.; ЕООД "КЛУБ 777 К.", с едноличен собственик на капитала И.К.И.. Размер на капитала: 50 000 лева /неденоминирани/ или 1,67 минимални работни заплати. С Решение №167/ 26.04.1999г. по гр.д.37/99СлОС прекратява дейността на дружеството и назначава като ликвидатор И.К.И..; ООД "ХЪНТ", с размер на капитала: 5 000 лева, брой дялове 100, стойност на 1 дял: 50 лв. Съдружници: М. Е. С., , размер на участието: 50%, или 2500 лева и И.К.И., ЕГН:**********, размер на участието: 50%, равен на 2500 лева или 25 минимални работни заплати.Управляващ: И.К.И., ЕГН:**********.

С Решение № 1361 от 30.08.2007г. се вписва прехвърляне на дружествените дялове, както следва: М. Е. С. продава на Ц.П.И. 50 дяла с номинална стойност 50 лева за всеки дял или 2500 лева. И.К.И. продава на Ц.П.И.  50 дяла с номинална стойност 50 лева за всеки дял, или 2500 лева или 13,88 минимални работни заплати. Едноличен собственик на ЕООД "ХЪНТ", ЕИК:119599084 е Ц.П.И., съпруга на проверяваното лице.

ООД "ГОРСИ КЪТ", с размер на капитала: 6 160 000 неден.лева, разпределени в 616 дяла всеки по 10 000 неден.лв. Дялово участие в капитала на И.К.И., ЕГН:********** е 56 дяла или 560 000 неден.лева или 9.18 минимални работни заплати.

ООД "НЮ - ЕКО", с размер на капитала: 5 000 лева, разпределен в 100 дяла с номинална стойност 50 лв. на всеки от тях. Съдружници: И.К.И., ЕГН:**********, притежава 50 дяла, равен на 2500 лева или 15,62 минимални работни заплати и Н. П. Т., ЕГН:**********, притежава 50 дяла, равен на 2500 лева.

ЕТ "МАКС - И.К.", регистриран с решение № *54от 08.05.2000г. по ф.д. 526/2000г. на Сливенски окръжен съд, рег.З, том 5, парт.26,стр.52. и прекратен с Решение 1478 от 04.09.2003г. по ф.д. 526/2000г. на Сливенски окръжен съд.

Твърди че ответницата Ц.П.И., участва в управлението и собствеността на:

ООД "КАМЕРОН", ЕИК: 119044613, с размер на капитала: 50 000 лева /неденоминирани/, брой дялове 4, стойност на 1 дял: 12 500лв.

ЕООД "ХЪНТ", с размер на капитала: 5 000 лева или 27.77 минимални работни заплати. Едноличен собственик на капитала от 30.08.2007г. Ц.П.И., ЕГН:**********

При проверка на имуществото на ответниците, твърди че установила следното:

Придобито недвижимо имущество по възмезден начин от И.К.И. в режим на съпружеска имуществена общност, през проверявания период 24.11.1984 г. до 16.07.2008 г. и негова собственост до настоящия момент, за придобиването на което не са установени законни доходи:

-   С Нотариален акт № 117, том X, дело 3190/94г. от 13.10.1994г. за покупко -продажба на недвижим имот, К.И.К. продава на Ц.П. И. и И.К.И. собствения си недвижим имот, находящ се в с.Ч., област С., Бургаска област, а именно: втори етаж от масивна жилищна сграда с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., състоящ се от три стаи и коридор, построена в дворно място от 1460 кв.м., представляващо имот с пл.№127, образуващо парцел IX по плана на с.Ч., при граници: изток - парцел VI-128, запад - улица, север - парцел Х-126, юг - улица, за сумата от 100 000 неден. лв. или 46.66 минимални работни заплати.

Имотът е с идентификатор 81387.501.127. по кадастралната карта на с.Ч..

Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 100 000 неден.лв. или 46,66 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на имота към 01.09.2008г. е 19 000 лв.

Счита че имотът не следва да бъде предмет на отнемане на основание чл.444, т. 7 от ГПК и Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство.

С Нотариален акт № *0, том III, рег.№ 3025, дело № 429/2004г. от 18.08.2004г. за продажба на недвижим имот, Д.П.Б. и Р. И. Б. продават на Ц.П.И. следния свой собствен недвижим имот, а именно: голина в местността "Бармука" с площ 1260 кв.м., съставляваща имот № 268010 в землището на гр.С. в землището на гр.С., при граници: имот №268009 - голина на Д.П.Б., имот 000551-път II кл. на Държавна пътна мрежа, имот №268011 - голина на Д.П.Б., имот 268007 – голина на ДГФ, за сумата от 100 лв. или 0.83 минимални работни заплати.

Този имот се идентифицира като поземлен имот с идентификатор № 67338. 302. 140, гр.С., общ.С., област С., по кадастралната карта, одобрена със заповед №РД - 18 - 31/ 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра с адрес "Асеновско дефиле", с площ 1 260 кв.м., при съседи: 67338. 302. 141, 67338. 302. 139, 67338. 302. 135, 67338. 302. 105.

Със Заповед № РД-15-1143 от 19.08.2005г. на Кмета на община Сливен, на основание разработен ПУП е променено предназначението на земята, изключена е от горския фонд, като е предвидено изграждането на вилна сграда. На основание разработен проект е издадено Разрешение за строеж № 432/ 07.10.2005 г. за изграждане на двуетажна еднофамилна вилна сграда със сутерен.

Пазарна оценка на имота към датата на придобиване е 18 900 лв. или 157,5 минимални работни заплати.

Към дата на оценка на имота е изградена масивна двуетажна вилна сграда със сутерен. Като допълващо застрояване, в имота е изграден гараж.

Оценката по метода на вещната стойност на построените в имота сгради към 01.09.2008г. е 177 400 лв.

Пазарна оценка на имота ведно с изградените в него сгради към 01.09.2008г. е 424 500 лв.

С Нотариален акт № 100, том VI, рег.№6858, дело 822/2007г. от 20.07.2007г. върху имотът е учредена договорна ипотека в полза на "Банка Пиреос България" АД, за предоставена на Ц.П.И. и И.К.И. кредитна линия с лимит 20 000 евро. Крайния срок за издължаване на кредита е 60 месеца от подписване на договора за кредитна линия.

С Нотариален акт №119, том IV, рег.№3853, дело 440/2005г. от 10.05.2005г. за покупко-продажба на недвижим В. К. В. и М. К. К. продават на И.К.И. и Ц.П.И. следния свой собствен недвижим имот, находящ се в гр.С., а именно: апартамент № *, етаж *, вход „*”, жилищен блок №*, квартал "Б.", по подробния устройствен план на гр.С., застроен върху 96,05 кв.м., състоящ се от дневна, две спални, трапезария, кухня - бокс и сервизни помещения, при граници: изток- - външен зид, запад – жилище №10 и стълбище, север - външен зид, юг - външен зид, заедно с избено помещение №9, с полезна площ 12,18 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - външен зид, юг - общо помещение, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху общинска земя и 4.92% идеални части от общите части на сградата, за сумата от 50 000 лева или 333,33 минимални работни заплати, от която сума 10 000 лв. купувачите са получили преди подписване на договора, като капоро, а остатъка от продажната цена в размер на 40 000 лв. след като купувачите получат банков кредит в размер на 40 000 лв.

Имотът е с идентификатор 67338.525.80.1.9.

Пазарна оценка на имота към датата на придобиване е 50 000 лв. или 333,33 минимални работни заплати.

Пазарна оценка на имота към 01.09.2008г. е 80 000 лв.

С Нотариален акт №86/ 10.05.2005г. върху имота е учредена договорна ипотека в полза на "Банка Пиреос" АД Гърция за сумата от 20 000 евро.

С Нотариален акт №7, том I, рег.№ 851, дело № 47/2006г. от 31.01.2006г. върху имота е учредена договорна ипотека в полза на "БАНКА ПИРЕОС" АД Гърция за сумата от 5000 евро. С молба рег. № 8266/21.08.2007г. ипотека върху имота е заличена.

С Нотариален акт №100, том VI, рег.№6858, дело 822/2007г. от 20.07.2007г. върху имотът е учредена договорна ипотека в полза на "Банка Пиреос България" АД, за предоставена на Ц.П.И. и И.К.И. кредитна линия с лимит 20 000 евро.

С Нотариален акт № 41, том VI, рег.№5567, дело 458/2004г. от 14.07.2005г. за покупко-продажба на недвижим имот К.И.К. и В.Г.К. продават на И.К.И. следния свой собствен недвижим имот, находящ се в землището на с.Ч., община Сливен, а именно: поземлен имот №040002, в землището на с.Ч. с ЕКАТТЕ 81387, общ.С. - в бивш стопански двор, с площ на имота 1181 кв.м., при граници: имот №000026, - местен път, имот № 040006 - овцеферма, имот № 040005 - др. произв. база, имот № 040001 - селскостопански склад, ведно с построената в имота селскостопанска сграда с площ 307 кв.м., за сумата от 3 621 лв. или 24.14 минимални работни заплати.

Имотът е с идентификатор 81387.40.2. по кадастрална карта на с.Ч..

Пазарна оценка на имота към датата на придобиване е 18 100 лв. или 120,66 минимални работни заплати.

Пазарна оценка на имота към 01.09.2008г. е 32 300 лв.

С Постановление №6538/2005/000009 от 24.02.2006г., вписано в Служба по вписванията под №17, т.1, вх.№1174 от 24.02.2006г. върху имота е вписана възбрана от Агенция за държавни вземания, Регионална дирекция - Бургас, за принудително събиране на публични вземания към 24.02.2006г., в размер на: главница 1962,93 лева, лихва 2976,50 лева по Данъчно Ревизионен Акт №6/24.02.2006г. на ТД НАП Сливен.

С Нотариален акт №190, том VI, рег.9045, дело №1041/2006г. от 04.08.2006г. за продажба на недвижим имот К. М. С. и С. М. С. продават на И.К.И. следния свой собствен недвижим имот, представляващ: Нива с площ 6,008 дка /шест цяло и осем хилядни декара/ седма категория, в местността "Имански връх", имот №060013, в землището на с.б., общ.С., ЕКАТТЕ 07613, при граници: №000295 ведомствен път, №060012 нива на В.А. П., №096012 дървопр. Площи на ДГФ, №060014 нива на А.И.Х., срещу продажната цена 178 лева или 1,11 минимални работни заплати.

Съгласно скица № Ф02327/04.08.2008 г., от имот 060013 са образувани ПИ 060104, 060105 и 060106. За части от имота има преписка за промяна предназначението на земята.

Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 1 202 лв. или 7,51 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на имота към 01.09.2008г. е 36 048 лв.

С Нотариален акт №144, том VII, рег.№ 10261, дело №1181/2006г. от29.08.2006г. за продажба на недвижим имот К.К. И.С.И., Й. С. П, Т. С. Т., К.С.И. продават на И.К.И. следния свой собствен недвижим имот находящ се в землището на с.б., общ.С., ЕКНМ 07613, представляващ: използваема ливада с площ 6,006 дка. /шест цяло и шест хилядни дка/, седма категория, находяща се в местността "Есекчиолу", представляваща имот № 071012, при граници: 071013 изп. ливада на Г.В.П., № 071016 ливада на насл. на С.Д.К., №0000424 шир.гора на ДГФ, №071002 изп. ливада на наел. на С. М. С И., №000339
полски път. Съгласно скица № Ф02328/4.8.2008 г., от имот 071012 са образувани ПИ 071087 и 071088, срещу продажната цена в размер на 130 лева или 0,81 минимални работни заплати.

С Решение № 5/20.09.2007 г. на Комисия по чл.17, ал.1, т. 1 от 3033 е променено предназначението на 160 кв.м. от терена, образуван от имот 071088.

Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 1202 лв. или 7,51 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на имота към 01.09.2008г. е 36 036 лв.

С Нотариален акт №137, том X, рег.№14409, дело №1729/2006г. от 06.12.2006г.за продажба на недвижим имот, М. Т.М. продава на И.К.И. следния свой собствен недвижим имот, представляващ: Нива с площ 0,780 дка, осма категория в местността "Драката", имот №040010, в землището на с.Ч., общ.С., ЕКАТТЕ 81387, при граници: №0400003 овцеферма, №040002 селскостоп. склад, №040001 селскостоп. склад, срещу продажната цена в размер на 22,60 лева или 0,14 минимални работни заплати.

Имотът е с идентификатор 81387.40.10. по кадастрална карта на с.Ч..

Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 2 340 лв. или 14,62 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на имота към 01.09.2008г. е 3 900 лв.

Придобито недвижимо имущество от И.К.И. като управител и представляващ на ООД „Хънт", през проверявания период 24.11.1984 г. до 16.07.2008 г., за придобиването, на което не са установени законни доходи:

- С Нотариален акт №111, том I, рег.№1162, дело №95/2003г. от 01.04.2003г. за продажба на недвижим имот, А. Х. Г. и Х.К. Г.а продават на „Хънт" ООД, чрез управителя и представляващия на дружеството И.К.И. следния свой собствен недвижим имот, находящ се в с.Ч., общ.С., а именно: 1. Поземлен имот №040005, в землището на с.Ч., общ.С., с площ 608 кв.м, при граници: №040001 селскостоп. склад на МЗХП, №040002 селскостоп. склад на МЗХП, №000026 местен път на кметството - п.път, заедно с построената в имота сграда със застроена площ 39 кв.м., заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота, и 2. Поземлен имот № 040001 в землището на с.Ч., общ.С., с площ на имота 3304 кв.м., при граници: №040002 селскостоп. склад на МЗХП, №040010 нива на наел. на М.Д. А.ов, № 040009 електропровод на МЗХП, №000005 населено място на с.Ч., №000026 местен път на кметството -п.път, №040005 др.производствена база на А. Х. Г., заедно с построената в имота Сеновал със застроена площ 525 кв.м., заедно с всички подобрения и трайни насаждения в имота. Двата имота се продават за сумата от 5 200 лв. или 47.27 минимални работни заплати.

Поземлен имот №040001 е с идентификатор 81387.40.1. по кадастрална карта на с.Ч..

Поземлен имот №040005 е с идентификатор 81387.40.5. по кадастрална карта на с.Ч..

Гореописаните имоти са продадени от ООД „Хънт", чрез управителя и представляващия на дружеството И.К.И. на И.К.И., ЕГН ********** като физическо лице с Нотариален акт №138, том X, рег.№14410, дело №1730/2006г. от 06.12.2006г., за сумата от 4 040 лв. или 25.25 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на поземлен имот №040001 към датата на придобиване /06.12.2006г./ е 9 912 лв. или 61,95 минимални работни заплати.

Пазарна оценка на поземлен имот №040001 към 01.09.2008г. е 16 520 лв.

Пазарната оценка на поземлен имот № 040005 към датата на придобиване /06.12.2006г./ е 3 700 лв. или 23,12 минимални работни заплати.

Придобито и отчуждено недвижимо имущество от И.К.И. в режим на съпружеска имуществена общност, през проверявания период 24.11.1984 г. до 16.07.2008 г., за придобиването на което не са установени законни доходи:

С договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ от 13.04.1990г. въз основа на Заповед №РД115-734 от 06.04.1990г. на председателя на ИК на ОбНС гр.С. се продава на И.К.И. следния недвижим имот: Жилище № * /ведомствено на общ. нар. съвет - Сливен/, находящо се в гр.С., кв "Д.Г.", бл.*, *-*-*, състоящо се от дневна с кухня - бокс и сервизни помещения, с 1.21% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи: изток - външен зид; запад - стълбище; север - жилище №6; юг - жилище №8, горе - жилище №11 и долу - жилище №3, за сумата от 7 682 лева или47,64 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 7 862 лв. или 56,15 минимални работни заплати.

Имотът е отчужден с Нотариален акт №76, том III, рег.№ 3884, дело №452/2002г. от 28.10.2002г. от проверяваното лице и съпругата му, за сумата от 4 070 лева.

Пазарната оценка на имота към датата на отчуждаване е 6300 лв. или 63 минимални работни заплати.

С Договор от 22.09.1995г. за отстъпено право на строеж върху общинска земя, Ц.П.И. , В.М. И. и Г.Т. придобиват в качеството си на "Суперфициар - строител", съгласно Заповед № РД-15-808 от 11.09.1995г. на Кмета на общината за отстъпване на възмездно право на строеж върху общинска земя по чл.15 от ЗС, чл.ЮЗ от НДИ, чл.17 от НБПЦНИ, възмездно право на строеж върху общинска земя за изграждане на жилищна сграда със застроена площ от 120 кв.м. на 3 + М етажа, с РЗП 420 кв.м. в парцел кв.217А по плана на гр.С., при граници: изток - ул."Лъдженска", запад - общ. терен. Цена по договор -54 190 лева или 21,20 минимални работни заплати. За Ц.П.И. /съпруга/-18 063 лева или 7.06 минимални работни заплати.

С Нотариален акт №12, том I, рег.№ 441, дело №202/1999г. от 22.01.1999г., Нотариален акт № 11, том I, рег.№ 440, дело №201/1999г. от 22.01.1999г., Нотариален акт №14, том I, рег.№ 443, дело №204/1999г. от 22.01.1999г. и Нотариален акт №13, том I, рег.№ 442, дело №203/1999г. от 22.01.1999г. за продажба на право на строеж Ц.П.И. , В.М. И. и Г.Т. Т. продават отстъпеното право на строеж, за сумата общо 26 489 400 неденоминирани лева, за проверяваното лице и съпругата му за 1/3 - 8 829 800 неденоминирани лв.

Пазарната оценка на правото на строеж към датата на неговото отчуждаване е в размер на 29 824 750 неденоминирани лв., за 1/3 за проверяваното лице и съпругата му е 9 941 583 неденоминирани лв. или 162,97 минимални работни заплати.

С Нотариален акт №132, том II, рег.№ 3828, дело №200 от 24.04.2003г. за продажба на недвижим имот С.М.С. продава на И.К.И. следния свой собствен недвижим земеделски имот, находящ се в землището на с.Г., обл.Я., ЕКАТТЕ 18259, а именно: Поземлен имот с площ 135,026 дка, четвърта, девета и десета категория,  с  начин  на трайно  ползване Язовир,  в землището на с.Г., обл.Я., имот №000073 по плана за земеразделяне на землището, при граници и съседи: имот №000071 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000069 дере, овраг, яма на община "Т." Ямбол, имот № 000070 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000058 полски път на община "Т." Ямбол, имот №000074, имот № 000076 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000077 канал на МЗГ - ХМС, имот №034201 пасище, мера на община Т." Ямбол - ост. Фонд, за сумата от 5 020 лева. или 45,63 минимални работни заплати.

Имотът е с идентификатор 000073 от землището на с.Г..

С Нотариален акт №122, том V, рег.№ 4468, дело №403 от 21.11.2005г. върху имота е учредена договорна ипотека в полза на "Интернешънъл Асет Банк" АД, като проверяваното лице е собственик на "Ипотекирани имоти", а не "Кредитополучател".

Пазарната оценка на язовира към датата на придобиване е 219 800 лв. минимални работни заплати или 1998 минимални работни заплати.

Язовирът е отчужден с Нотариален акт №25, том I, рег.№ 259, дело №21/2008г. от 31.01.2008г. от проверяваното лице и съпругата му, за сумата от 200 000 лева.

Пазарната оценка на язовира към датата на неговото отчуждаване е 290 300 лв.

Видно от писмо изх.№1074/ПП от 27.02.2008г. Областна дирекция "Полиция" -Сливен, сектор "Пътна полиция", И.К.И. и съпругата му са придобили следните МПС:

Придобито движимо имущество по възмезден начин от И.К.И., в режим на съпружеска имуществена общност, през проверявания период 24.11.1984 г. до 16.07.2008 г. и негова собственост към настоящия момент, за придобиването на което не са установени законни доходи:

Лек автомобил марка "ВАЗ", модел "21083", с ДК №СН1611Т, рама №199М067,двигател №210831187463, цвят - светло син, дата на регистрация 12.11.1992г., дата на придобиване 26.08.1999г.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 3000 лв. или 44,77 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към 01.09.2008г. е 800 лв.

Придобито и отчуждено движимо имущество по възмезден начин от И.К.И., в режим на съпружеска имуществена общност, през проверявания период 24.11.1984 г. до 16.07.2008 г., за придобиването на което не са установени законни доходи:

Лек автомобил марка "ФИАТ", модел "ТИПО", с ДК №СН4134СС, рама №2РА16000004950856, двигател №835С 10009082967, цвят зелен, дата на регистрация 15.06.1994г., закупен съгласно Договор за покупко - продажба на МПС от 17.06.2002г.от ЕТ "МАКС - И.К.", за сумата от 3600 лева или 36 минимални работни заплати. Отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 11.07.2003г., за сумата от 600 лева.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 3600 лв. е 36 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към датата на отчуждаване е 3200 лв. или 29.09 минимални работни заплати.

Товарен автомобил марка "ЩАЕР", модел "991.200", с ДК №СН8859СС, рама №9910151352, двигател №615002215, цвят - син, дата на регистрация 04.03.1980г., дата на придобиване 02.05.1997г. Отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от11.07.2003г., за сумата от 1000 лева.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 11412 000 неденоминирани лв. или 276,38 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към датата на отчуждаване е 19 200 лв. или 174.54          минимални работни заплати.

Лек автомобил марка "ФОРД", модел "СКОРПИО", с ДК №СН5982А, рама №\УГОАХХСАОАР695081, двигател №РО95081, цвят - син, дата на регистрация 07.09.1990г., дата на придобиване 04.10.1994г., дата на отчуждаване 12.10.1995г.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 347 570 лв. или 162,18 минимални работни заплати.

Пазарната на автомобила към датата на отчуждаване е 372 500 лв. или 134.96 минимални работни заплати.

Лек автомобил марка "ФОЛКСВАГЕН", модел "КОРАДО", с ДК №СН7770А, рама №1893039, двигател №РО016683, цвят - червен, дата на регистрация 14.02.1989г. дата на придобиване 04.04.1995г., дата на отчуждаване 04.04.2001г.

Пазарна оценка на автомобила към датата на придобиване е 672 000 лв. или 274,28 минимални работни заплати.

Пазарна оценка на автомобила към датата на отчуждаване е 8500 лв. или 100 минимални работни заплати.

Лек автомобил марка "БМВ", модел "518", с ДК №СН8180А, рама№\УВАБК910901084552, двигател №184ЕВ04193806, цвят - кафяв, дата на регистрация 21.11.1986г., дата на придобиване 26.07.1995г., дата на отчуждаване 28.12.1995г.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 300900 лв. или 117,76 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към датата на отчуждаване е 310400 лв. или 122.46 минимални работни заплати.

Лек автомобил марка "БМВ", модел "320", с ДК №СН9555А, рама №\\ПЗАВЛ 1010ЕЕ01991, двигател №3158073920682, цвят - черен, дата на регистрация 12.04.1994г., дата на придобиване 08.01.1996г., дата на отчуждаване 30.04.1998г.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване - 1 287 700 лв. или 466.55 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към датата на отчуждаване е 21 000 000 лв. или 412.24 минимални работни заплати.

Лек автомобил марка "ДЖИП", модел "ГРАНД ЧЕРОКИ", с ДК №СН3777В, рама №П4Ст2В881ЯС159895, двигател без номер, цвят - светло сив, дата на регистрация 10.02.1994г., дата на придобиване 09.10.1997г. Отчужден с договор за продажба на МПС от 30.12.2005г., за сумата от 800 лева или 5.33 минимални работни заплати, отчислен е от ПП КАТ - Сливен на 04.04.2006г. Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 28160000 лв. или 618.90 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към датата на отчуждаване е 13000 лв. или 81.25 минимални работни заплати.

Лек автомобил марка "СИТРОЕН", модел "АХ 11 Е", с ДК №СН5380В, рама№УР72А2В00042В5962, двигател №039653, цвят - сив, дата на регистрация 28.07.1987г., придобит с Договор за покупко - продажба на МПС от 07.06.1999г. от Ц.П.И., за сумата от 1 000 000 неден.лева или 16.39 минимални работни заплати.

Отчужден с договор за покупко - продажба на МПС от 27.03.2007г., за сумата от 100 лева.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 3 800 000 неден.лв. или 62,29 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към датата на отчуждаване е 1 200 лв. или 7,5 минимални работни заплати.

Лек автомобил марка "ЛАНЧИЯ", модел "ТЕМА", с ДК №СН2230В, рама №2ЬА83400000027944, двигател №0568680, цвят - черен, дата на регистрация 03.03.1986г., дата на придобиване 20.05.1997г., дата на отчуждаване 13.11.1998г.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 6 196 700 лв. или 150,07 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към датата на отчуждаване е 600 000 лв. или 112,14 минимални работни заплати.

Придобито движимо имущество по възмезден начин от И.К.И. в качеството му на едноличен собственик на ЕООД "МАКС", ЕИК:119613751, през проверявания период 24.11.1984 г. до 16.07.2008 г., за придобиването на което не са установени законни доходи:

Товарен автомобил марка "ФОРД", модел "ТРАНЗИТ", с ДК №СН7281СС, рама №^Р0УХХОВУУЕВ40698, двигател №ЬВ40698, цвят - оранжев, дата на регистрация 28.09.1990г., придобит с Договор за продажба на МПС от 16.01.2007г. от ЕООД "МАКС", ЕИК:119613751, за сумата от 1000 лева или 5.55 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към датата на придобиване е 4200 лв. или 23,33 минимални работни заплати.

Пазарната оценка на автомобила към 01.09.2008г. е 4000 лв.

Твърди че ответниците са реализирали законни доходи за проверявания период, както следва:

За И.К.И.,: -   За финансовата 2004г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №200А0793/ 14.04.2005г., деклариран положителен финансов резултат в размер на 43 900 лева или 365,83 минимални работни заплати; за финансовата 2005г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №2001231/25.01.2006г., деклариран положителен финансов резултат в размер на 50 880 лв. или 318 минимални работни заплати.

Общо трудово възнаграждение за периода 01.01.1997г. - 31.07.1997г. 187.89 лева /деноминирани/ или 6,5 минимални работни заплати.

"КЛУБ 777 - К."*** като самоосигуряващо лице за периодите:

Общо трудово възнаграждение за периода 01.08.1997г. - 31.12.1997г. -219,08 лева /деноминирани/ или 5 минимални работни заплати.

Общо трудово възнаграждение за периода 01.01.1998г. - 31.11.1998г. -561,30 лева /деноминирани/ или 11 минимални работни заплати.

"ФРАНКО" гр. Айтос:

за м. 07.2005г е подадена информация като лице работещо без трудово правоотношение с месечно възнаграждение - 130 лева или 0,86 минимални работни заплати.

"МАКС" ЕООД , гр. С. като самоосигуряващо се лице за периодите:

Общо трудово възнаграждение за периода 10.06.2005г. - 31.12.2005г. - 1470 лева или 9,8 минимални работни заплати.

Общо трудово възнаграждение за периода 01.01.2006г. - 31.12.2006г. - 2640 лева или 16,5 минимални работни заплати.

Общо трудово възнаграждение за периода 01.01.2007г. - 31.12.2007г. - 2640 лева или 14,66 минимални работни заплати. 01.01.2008 - 30.06.2008г. с месечен осигурителен доход - 240 лева, общо трудово възнаграждение за периода в размер на 1 440 лева или 6,54 минимални работни заплати.

За периода 01.12.1998г. - 09.06.2005г. липсват данни в Персонален регистър на НОИ.

За ответницата Ц.П.И.:

За финансовата 2000г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №А820/26.04.2001г., деклариран доход в размер на 189,63 лева или 2,45 минимални работни заплати.

За финансовата 2005г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №А0171/ 17.03.2006г., деклариран положителен финансов резултат в размер на 483,64 лева или 3,22 минимални работни заплати.

Осигурена от "ЮГОАГЕНТ - ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" гр. Добрич: от 01.01.1997г. - 31.07.1997г. с общо трудово възнаграждение за периода 204,21 лева /деноминирани/ или 7,60 минимални работни заплати.

От "МИРАЖ - ВГ", гр.Пловдив като самоосигуряващо се лице за периодите:

Общо трудово възнаграждение за периода 01.07.1997г. - 31.12.1997г. -260,37 лева или 6 минимални работни заплати.

Общо трудово възнаграждение за периода 01.01.1998г. - 30.06.1998г. -298,92 лева или 6 минимални работни заплати.

От "РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ - Г.З."  гр. Ямбол: -01.11.1999г. - 30.11.1999г с общо трудово възнаграждение за периода - 67 лева или 1 минимални работни заплати.

От "АКВАСОРС" ЕООД. гр. С.: за м. 01.2005г. е подадена информация като лице работещо без трудово правоотношение, с осигурителен доход 348,89 лева или 2,32 минимални работни
заплати.

За периода 01.12.1999г. - 31.12.2004г. и от 01.02.2005г. до момента липсват данни в Персонален регистър на НОИ.

Подадени данъчни декларации по чл.51, ал. 1 от ЗКПО за ЕООД "МАКС" :

а финансовата 2003г. е подадена данъчна декларация по чл.51, ал. 1 от ЗКПО с вх. №200307850 / 26.03.2004г., в която е деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 479,95 лева или 4,36 минимални работни заплати.

За финансовата 2004г. е подадена данъчна декларация по чл.51, ал. 1 от ЗКПО с вх. №20000927 / 25.03.2005г., в която е деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 1100,44 лева или 9,17 минимални работни заплати.

За финансовата 2005г. е подадена данъчна декларация по чл.51, ал. 1 от ЗКПО с вх. №20000016 / 25.01.2006г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 265,92 лева или 1,77 минимални работни заплати.

За 2005г. е подадена данъчна декларация по чл.43 от ЗОДФЛ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък, с вх. № 2000003415/ 25.04.2005г. Платеният данък е в размер на сумата от 26,68 лева или 0,17 минимални работни заплати.

За финансовата 2006г. е подадена данъчна декларация по чл.51, ал. 1 от ЗКПО с вх. № 20000922 / 22.03.2007г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 552,18 лева или 3,45 минимални работни заплати.

За 2006г. е подадена данъчна декларация по чл.43 от ЗОДФЛ за облагане с окончателен годишен /патентен/ данък, с вх. № 2000001645/ 25.01.2006г. Платеният данък е в размер на сумата от 40 лева или 0,25 минимални работни заплати.

За финансовата 2007г. е подадена данъчна декларация по чл.51, ал. 1 от ЗКПО с вх. №2-910 / 23.03.2008г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 3358.16 лева или 18.65 минимални работни заплати.

За ЕООД "КЛУБ 777 К.", За периода 1995 - 2007г. няма данни за подавани данъчни декларации по чл.51,ал. 1 от ЗКПО.

За ЕТ "МАКС - И.К.". За финансовата 2000г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. № 816 / 26.04.2001г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 870,78 лева или 11,30 минимални работни заплати.

За финансовата 2001г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №2003-9892 / 13.04.2002г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 325 лева или 3,51 минимални работни заплати.

За финансовата 2002г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №2003 - 7164 / 14.04.2003г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 1 445,30 лева или 14,45 минимални работни заплати.

За финансовата 2003г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №20038869 / 24.03.2004г., в която е деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 8 250,64 лева или 75 минимални работни заплати.

Видно от писмо с изх.№ОДП-2192/20.10.2008г. на Областна дирекция на „Земеделие и гори" гр. С., И.К.И. е регистриран като земеделски производител на 27.12.2004г. с дейност както следва:

27.12.2004г. в с.Г., общ. Т., обл.Я. - рибарство, 4000 кг. зарибителен материал;

18.03.2005г. в с.Г., общ. Т., обл.Я. - рибарство, 10000 кг. зарибителен материал;

24.03.2006г. в с.Г., общ. Т., обл.Я. - рибарство, 25000 кг. зарибителен материал; обработва на с. Ч., общ.С. 4.3 дка с череши;

23.03.2007г. в с.Г., общ. Т., обл.Я. - рибарство, 25800 кг. зарибителен материал; обработва на с. Ч., общ.С. 5 дка с череши;

25.03.2006г. в с. Чунталово, общ.С. 4 дка с череши.

Твърди че ответникът И. притежава банкова сметка №ВО38В1ЛШ0024085118711, при ТБ "АЛИАНЦ БАНК БЪГАРИЯ" АД, Бизнес център Сливен, банкова сметка №********** (1ВА№ ВО58ТТВВ94001508017893), при ТБ "СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК" АД, клон Бургас, банкова сметка №4056771312, при ТБ "ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ" АД, клон 0021, банкова сметка №ВО12ВРВ179364077581501, при ТБ "ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" АД, финансов център Сливен,

Ответницата Ц.П.И., притежава банкова сметка №4065586410, при ТБ "ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ" АД, клон 0021, с титуляр Ц.П.И., ЕГН:**********; банкова сметка №ВС971АВ074881000059700, при ТБ "ИНТЕРШРШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" АД, клон Сливен, с титуляр Ц.П.И., ЕГН:**********;

банкова сметка №ВС84ВРВГ79361077929701, при ТБ "БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД, финансов център Сливен, с титуляр Ц.П.И., ЕГН:**********;

банкова сметка №ВО46ВРВ179364077929701, при ТБ "БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД, финансов център Сливен, с титуляр Ц.П.И., ЕГН:**********;

банкова сметка *** №В031ВРВГ79361177929701, при ТБ "БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА" АД, финансов център Сливен, с титуляр Ц.П.И., ЕГН:**********;

банкова сметка №ВО68РПЧУ91501000021663, при ТБ "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, клон Сливен, с титуляр Ц.П.И., ЕГН:**********;

банкова сметка №ВО791ЛЗВ380024032324920, при ТБ "ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, клон Сливен, с титуляр Ц.П.И., с наличност 25.33 лв.;

банкова сметка №ВО20СВШ91951000066259, при ТБ "МКБ ЮНИОНБАНК" АД, финансов център Сливен, с титуляр Ц.П.И., ЕГН:**********;

ЕООД "МАКС". ЕИК: 119613751:

банкова сметка № В047К2ВВ91551069696214, при "РАИФАЙЗЕН БАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, офис Сливен, с титуляр ЕООД "МАКС", ЕИК: 119613751;

картова сметка № ВС85К2ВВ91554069696204, при "РАИФАЙЗЕН БАНК (БЪЛГАРИЯ)" ЕАД, офис Сливен, с титуляр ЕООД "МАКС", ЕИК: 119613751;

-разплащателна сметка № В011  Р1КВ 7338  1600 0258  10, при „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ" АД, клон Сливен, с титуляр ЕООД "МАКС", ЕИК: 119613751;

С протокол от 09.10.2008 г. на И.К.И. е връчена декларация по чл.17 от ЗОПДИППД. Същата не е върната в срок с вх.№2320/ 27.10.2008г. на КУИППД - ТД - Бургас.

Минималната издръжка по данни на НСИ е както следва:

Общо за периода от 24.11.1984 г. до 16.07.2008 г. - 1243.08 минимални работни заплати.

Извършеният икономически анализ въз основа на събраните от териториалните инспектори на КУИППД - Бургас данни показва, че през проверявания период И.К.И. е реализирал приходи в размер общо на 3999.08 минимални работни заплати за страната, а е извършил разходи в размер на 7383.54 минимални работни заплати.

Т.е. явява се отрицателна разлика от 3384.46 минимални работни заплати. Параграф 1, т.2 от ДР на ЗОПДИППД конкретизира израза "значителна стойност" като стойност над 60 000 лв., която към момента на влизане на закона в сила представлява 400 минимални работни заплати.

Според събраните от ТД - гр. Бургас, доказателства, няма данни за законни доходи на лицето, които да му позволяват придобиването на процесното имущество. От така изложените факти е видно, че:- И.К.И. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.327, ал. 1 от НК, попадащо в обхвата на чл.З, ал.1, т.22 от ЗОПДИППД; притежава имущество със значителна материална стойност, за придобиването на което няма данни за законни източници на средства; налице са и предпоставките на чл.4, ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД; налице са и предпоставките на чл.6 от ЗОПДИППД; налице са и предпоставките на чл.9 от ЗОПДИППД; налице са и предпоставките на чл. 10 от ЗОПДИППД, Ето защо, на основание чл.28, ал.1 от ЗОПДИППД, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност моли съда да  постанови решение, с което отнеме от

От И.К.И., ЕГН ********** и Ц.П.И., ЕГН **********, на основание чл.9 и чл.10, във връзка с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД:

голина в местността "Бармука" с площ 1260 кв.м., съставляваща имот №268010 в землището на гр.С. в землището на гр.С.,, ведно с построените в него масивна двуетажна вилна сграда, със сутерен и гараж.;

Апартамент № *, етаж *, вход „*”, жилищен блок №*, квартал "Б.", застроен върху 96,05 кв.м.,

 поземлен имот №040002, в землището на с.Ч. общ.С. с площ 1 181 кв.м. - ведно с построената в имота селскостопанска сграда с площ 307 кв.м., ;

нива с площ 6,008 дка, седма категория, в местността "Имански връх", имот№ 060013, в землището на с.б., общ.С.,

ливада с площ 6,006 дка, седма категория, находяща се в местността"Есекчиолу", представляваща имот №071012,

-Нива с площ 0,780 дка, осма категория в местността "Драката", имот №040010, в землището на с.Ч., общ.С., Имотът е сидентификатор 81387.40.10. по кадастрална карта на с.Ч..

Поземлен имот №040001, в местността "Драката", за селскостопански склад, с площ на имота 3,304 дка заедно с построената в
имота стопанска сграда- сеновал със застроена площ 525 кв.м.,

и Поземлен имот №040005, в землището на с.Ч., общ.С., с трайно предназначение: др. производствена база, с площ 0,608 дка., , заедно с построената в имота сграда със застроена площ 39 кв.м.и всички останали подобрения в имота,

Лек автомобил марка и модел „ВАЗ 21083", с рег.№ СН 1611 Т, рама № 1996М067, двигател № 210831187463, цвят - светлосин,

От И.К.И., ЕГН ********** и Ц.П.И., ЕГН ********** на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:

Сумата 6300 лв. от продажбата на апартамент №7, находящ се в гр.С., кв. "Д.Г.", бл.Ю, *-*-*, отчужден с Нотариален акт №76, том III, рег.№ 3884, дело №452/2002г. от 28.10.2002г.

Сумата 9941.58 лв. от продажбата на право на строеж върху общинска земя за изграждане на жилищна сграда със застроена площ от 120 кв.м. на 3 + М етажа, с РЗП 420 кв.м. в парцел кв.217А по плана на гр.С.,

Сумата 290 300 лв. от продажбата на поземлен имот с площ 135,026 дка, четвърта, девета и десета категория, с начин на трайно ползване Язовир, в землището на с.Г., обл.Я., имот №000073 по плана за земеразделяне на землището, отчужден с Нотариален акт №25, том1, рег.№ 259, дело №21/2008г. от 31.01.2008г.

Сумата 3200 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ФИАТ", модел "ТИПО", с ДК №СН4134СС, рама №2РА16000004950856, двигател №835С10009082967, цвят - зелен, дата на регистрация 15.06.1994г., дата на придобиване 17.06.2002г., дата на отчуждаване 14.07.2003г.

Сумата 19 200 лв. от продажбата на товарен автомобил марка "ЩАЕР", модел "991.200", с ДК №СН8859СС, рама №9910151352, двигател №615002215, цвят - син, дата на регистрация 04.03.1980г., дата на придобиване 02.05.1997г. Автомобилът е продаден с договор за покупко - продажба на МПС от 11.07.2003г.

Сумата 3 725 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ФОРД", модел "СКОРПИО", с ДК №СН5982А, рама №\УРОАХХСАСАР695081, двигател №РО95081, цвят - син, дата на регистрация 07.09.1990г., дата на придобиване 04.10.1994г., дата на отчуждаване 12.10.1995г.

Сумата 8 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ФОЛКСВАГЕН", модел "КОРАДО", с ДК №СН7770А, рама №1893039, двигател №РО016683, цвят -червен, дата на регистрация 04.04.2001 г., дата на придобиване 04.04.1995г., дата на отчуждаване 04.04.2001г.

Сумата 3 104 лв. от продажбата на лек автомобил марка "БМВ", модел "518", с ДК №СН8180А,  рама №\УВАБК910901084552,  двигател №184ЕВ04193806,  цвят -кафяв, дата на регистрация 21.11.1986г., дата на придобиване 26.07.1995г., дата на отчуждаване 28.12.1995г.

Сумата 21 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "БМВ", модел "320", с ДК №СН9555А, рама №\\ТЗАВЛ 1010ЕЕ01991, двигател №3158073920632, цвят - черен, дата на регистрация 12.04.1994г., дата на придобиване 08.01.1996г., дата на отчуждаване 30.04.1998г.

Сумата 13 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ДЖИП", модел "ГРАНД ЧЕРОКИ", с ДК №СН3777В, рама №П402В881ЯС159895, двигател №БЕЗ НОМЕР, цвят - светло сив, дата на регистрация 10.02.1994г., дата на придобиване 09.10.1997г.

Сумата 1 200 лв. от продажбата на лек автомобил марка "СИТРОЕН", модел "АХ 11 Е", с ДК №СН5380В, рама №УР72А2В00042В5962, двигател №039653, цвят -сив, дата на регистрация 28.07.1987г., дата на придобиване 07.06.1999г., дата на отчуждаване 11.04.2006г. Закупен с Договор за покупко - продажба на МПС от 07.06.1999г. за сумата от 1 000 000 неден. лева.

Сумата 6 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ЛАНЧИЯ", модел "ТЕМА", с ДК №СН2230В, рама №2ЕА83400000027944, двигател №0568680, цвят -черен, дата на регистрация 03.03.1986г., дата на придобиване 20.05.1997г., дата на отчуждаване 13.11.1998г.

Сумата от 2 500 лв. от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на "ХЪНТ" ЕООД, рег. по ф.д. № 393/2002 г. по описа на Сливенски Окръжен съд, със

От "МАКС" ЕООД, ЕИК: 119613751, на основание чл.6 от ЗОПДИППД:

-   Лек автомобил марка и модел „ФОРД ТРАНЗИТ", с рег.№ СН 7281 СС, рама № \УР0УХХОВУУЬВ40698, двигател № ЬВ40698, цвят - оранжев, дата на регистрация -28.09.1990 г., дата на промяна - 16.01.2007 г. Пазарната оценка на автомобила към 01.09.2008г. е 4000 лв.

От И.К.И., ЕГН **********, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД:

100 дружествени дяла от капитала на "МАКС" ЕООД, рег. по ф.д. № 658/2003 г. по описа на Сливенски Окръжен съд, ЕИК 119613751, със седалище и адрес на управление: гр. С., *-*-*-*-*, в размер на 5000 лв.

50 дружествени дяла от капитала на "НЮ-ЕКО" ООД, рег. по ф.д. № 577/2006 г. по описа на Сливенски Окръжен съд, ЕИК 119664233, със седалище и адрес на управление: гр. С., *-*-*-*-*, в размер на 2 500 лв.

56 дружествени дяла от капитала на "ГОРСКИ КЪТ" ООД, рег. по ф.д. № 1304/1997 г. по описа на Сливенски Окръжен съд. Претендира разноски.

В срока за отговор са постъпили отговори от всички ответници, в които се оспорва изцяло по основание и размер мотивираното искане на КУИППД, като се твърди че за ответниците са налице законни доходи, с които е придобито притежаваното от тях имущество. Представени са писмени доказателства и е поискано събирането на гласни такива, както и изискване на писмени доказателства, находящи се у трети лица.

В съдебно заседание, ищецът чрез представителите си по пълномощие поддържа предявения иск и моли да му бъдат присъдени направените разноски, включително и за юрисконсултско възнаграждение.

Ответниците лично и чрез представителя си по пълномощие оспорват предявения иск, като молят да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. Претендират разноски.

Страните са представили писмени защити, които са взети предвид при постановяване на настоящото решение.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Със споразумение по НОХД №51/ 2001г. на Сливенски районен съд, пореден № 1195/98г. по описа на Районна прокуратура - Сливен от 05.03.2001г., ответникът И.К.И., е признат за виновен, за това че на 17.07.1998г. в с. б., общ. Сливен в питейно заведение на св. К. от с.с, без съответно разрешение устроил хазартна игра, престъпление по чл.327, ал. 1 от НК, попадащо в предметния обхват на чл.З, ал. 1, т.22 от ЗОПДИППД. Споразумението е влязло в сила на 05.03.2001г.

С решение № 135/16.07.2008 г. на КУИППД е образувано производство против ответника за установяване на имущество и доходите на ответника за период на проверката 24.11.1984-16.07.2008 г.

На 09.10.2008г. на ответника И. е връчена декларация по чл. 17. от ЗОПДИППД.

Същият е представил декларация по чл. 17 от ЗОПДИППД с вх.№ 2320/27.10.2008г. (л.413).

На ответника не е била връчена декларация по чл. от  ЗОПДИППД, в качеството му на представляващ ответника “Макс “ЕООД.

С решение № 230/30.10.2008 г. КУИППД е взела решение да се внесе мотивирано искане до Сливенския окръжен съд за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност  от ответниците И.К.И., Ц.П.И. и “Макс “ЕООД.

От 04.10.1984г. до 27.12.1986г. ответникът И. е отбивал редовната си военната служба. И.К.И. е сключил граждански брак с Ц.П.И. на 19.03.1989г. От него има родено едно дете – В. И.И. родена на ***г.

През 1987г. ответникът И.К. е получил трудово възнаграждение в размер на 2,20деноминирани лева от “Армейско спортно дружество Сливен”. Разходите му са били за издръжка в размер на 2,56лв.

През 1988г. ответникът И.К. е получил трудово възнаграждение в размер на 1,95 деноминирани лева от “Армейско спортно дружество Сливен”. Разходите му са били за издръжка в размер на 2,71лв.

През 1989г. ответникът И.К. е получил трудово възнаграждение в размер на 2,07 деноминирани лева от “Армейско спортно дружество Сливен”. В същата година е сключил граждански брак с ответницата Ц.И., която е реализирала доходи от трудово правоотношение в размер на 2,58лв. Разходите на семейството за издръжка са бил в размер на 5,83 лв.

В писмения отговор, ответникът твърди че през същата година е усвоил направена в негова полза два броя младоженски застраховки и един брой вноска за лек автомобил. Застраховките били направени в "Държавен застрахователен институт" гр. С. клон Сливен и били в размер съответно на 1800 лв и 1500 лв. Платци по посочените застраховки били неговият дядо Г. Ж. *** и неговите родители В.Г.К. и К.И.К. *** . Вноската за автомобил в размер на 1500 лв, била направена в негова полза в Държавна спестовна каса от неговите дядо Г. Ж. ***, и баба му А. Г. Б.. Сумите били усвоени от него след сключване на гражданския ми брак с Ц.П.И. в периода март - юни 1989год.,  по отношение на застраховките и през 1990год. по отношение на вноската за автомобила. От третите лица ДЗИ и Банка ДСК са изискани по реда на чл. 192 от ГПК документите, удостоверяващи сключването  и усвояването на сумите. Получени са отговори, че документите за тези години не се пазят в архивите на ДСК и ДЗИ, поради което и на основание чл. 165 ал.1 от ГПК за установяването на тези твърдения са допуснати гласни доказателства. От показанията на разпитаната свидетелка В. К. се установява че през 1989г. ответникът е получил сумата 1 500 неденоминирани лв. по застраховка, направена в негова полза от нея самата и сумата 1 500 неденоминирани . лв. по застраховка, направена в негова полза от нейните родители. Последните  са направили в полза на ответника и вноска за лек автомобил в  размер на 1 800 неденоминирани лева, която същия е изтеглили през 1990г.

През 1990г. ответникът И. е получил трудово възнаграждение в размер на 1,92лв., а ответницата И. в размер на 1,99лв. Годишната издръжка на семейството им с едно дете е била в размер на 9,52лв. През същата година са закупили с договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ от 13.04.1990г., въз основа на Заповед №РД115-734 от 06.04.1990г. на председателя на ИК на ОбНС гр. С. следния недвижим имот: Жилище № * /ведомствено на общ. нар. съвет - Сливен/, находящо се в гр. С., кв "Д.Г.", бл.*, *-*-*, състоящо се от дневна с кухня - бокс и сервизни помещения, с 1.21% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи: изток - външен зид; запад - стълбище; север - жилище №6; юг - жилище №8, горе - жилище №11 и долу - жилище №3, за сумата от 7 682 неденоминирани лева. За закупуването на жилището ответниците са изтеглили заем от ДСК в размер на 7 682 неденоминирани лева.

    За периода от 30.05.1990год. до 13.06.1990год., ответникът твърди че е бил в служебна командировка в Тунис, на подготовка с националния отбор по борба на приемащата страна. За участие в състезанията и подготовката, му била изплатена сумата 450 германски марки. Сумата декларирал при влизането си в РБ на13.06.1990год.

Представя копие от митническа декларация от 13.06.1990год., с печат на Митница "Летище С.", от която е видно че при влизането си в страната е декларирал че внася сумата 450 германски марки. Ищецът е оспорил твърдението за доход в този размер, като твърди че митническата декларация доказва само внасянето на таз сума през граница. Съдът намира че с представената митническа декларация се доказва получаването на сумата от ответника, като негов доход, тъй като видно то същата такава сума при напускането на страната ответника не е изнасял.

    През 1991г. ответницата И. е реализирала трудов доход в размер на 4,71лв. Разходите са за издръжка на семейството и за  вноска по кредита в банка ДСК в размер на общо 25,67лв. В периода от месец декември 1990год. до месец април 1991год., ответникът работил в Република Гърция като общ работник в предприятие от леката промишленост. За престоя си в Гърция, реализирал доход в размер на 1 200 щатски долара, които внесъл при завръщането си в страната. Периода на отсъствие от страната и размера на внесената сума се доказва от копието от представената митническа декларация от 07.04.1991г., като в този смисъл са и показанията на разпитаната свидетелка В. К..

През 1992г. ответницата е получила трудово възнаграждение в размер на 2,80лв. и разходите на семейството са в размер на 73лв. общо.

          За 1993г. не са представено доказателства за доходи на ответниците, а разходите им са в размер на 73лв.

През 1994г. ответницата е реализирала доход в размер на 522,89лв. (изчислен от съдебно-икономическата експертиза) от работата си като търговски работник за “Югоагент” ООД гр. Добрич, видно от представената трудова книжка, удостоверение УП 2 и трудов договор. През същата година ответниците са придобили с нотариален акт № 117, том X, дело 3190/94г. от 13.10.1994г. за покупко -продажба на недвижим имот, от К.И.К. на Ц.П.И. и И.К.И. собствения си недвижим имот, находящ се в с.Ч., област С., Бургаска област, а именно: втори етаж от масивна жилищна сграда с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., състоящ се от три стаи и коридор, построена в дворно място от 1460 кв.м., представляващо имот с пл.№127, образуващо парцел IX по плана на с.Ч., при граници: изток - парцел VI-128, запад - улица, север - парцел Х-126, юг - улица, за сумата от 100 000 неден. лв. Имотът е с идентификатор 81387.501.127. по кадастралната карта на с.Ч.. Придобили са и лек автомобил марка "ФОРД", модел "СКОРПИО", с ДК №СН5982А, рама №\УГОАХХСАОАР695081, двигател №РО95081, цвят - син, дата на регистрация 07.09.1990г., дата на придобиване 04.10.1994г., на стойност 20 деноминирани лева. Общо разходите за издръжка на ответниците са били в размер на 242,45лв.

По делото е представен и Договор за продажба от 20.04.1994год. сключен между купувача "Ламина" ООД с. Алеко Константиново и доставчика И.К.И. и 14 бр. разходни касови ордери за изплатени на ответника суми в размер на 8 574,05лв. От съвкупната преценка на тези доказателства не може да се направи извод за размера на получената печалба от ответника от дейността по изкупуване диворастящи гъби, тъй като получената от него сума е включвала и сумите които се изплащат на берачите на гъби, не е известна стойността по която са изкупувани гъбите. Ответникът не е декларирал за 1994г. печалба от тази си дейност, паради което не следва да се приеме че е реализирал такава в посочения размер. 

През 1995г. ответницата И. е получила по трудово възнаграждение доход в размер на 1 040,46лв.; двамата ответници са получили доходи от продажбата на лек автомобил марка "ФОРД", модел "СКОРПИО", с ДК №СН5982А, рама №\УГОАХХСАОАР695081, двигател №РО95081, цвят – син в размер на 267,44 лв. През същата година са закупили лек автомобил лек автомобил марка "БМВ", модел "518", с ДК №СН8180А, рама№\УВАБК910901084552, двигател №184ЕВ04193806, цвят - кафяв, за сумата 50лв., който са отчуждили за сумата 364,57лв. В стойността на издръжката на семейството за тази година освен средствата за издръжка в размер на 173,06лв. са направени разходи и за закупуването на дялове от ТД “Клуб 777” ООД в размер на 295,37лв.; за погасителна вноска в ДСК в размер на 0,42лв.; за заплащане на придобитото право на строеж върху общинска земя по чл.15 от ЗС, чл.103 от НДИ, чл.17 от НБПЦНИ, върху общинска земя за изграждане на жилищна сграда със застроена площ от 120 кв.м. на 3 + М етажа, с РЗП 420 кв.м. в парцел кв.217А по плана на гр.С., при граници: изток - ул."Лъдженска", запад - общ. терен., което е придобито възмездено на стойност 18.06.лв. Стойността на заплатените данъци е в размер на 6,53лв. Придобит е и Лек автомобил марка "ФОЛКСВАГЕН", модел "КОРАДО", с ДК №СН7770А, рама №1893039, двигател №РО016683, цвят - червен, дата на регистрация 14.02.1989г. дата на придобиване 04.04.1995г., на стойност 36лв.

Представен е възлагателен договор от 05.12.1995год. между ответника И. и “Хамър Интернешънъл 95” ООД, както и седем броя РКО за периода от м. май 1996г. до м . юни 1996г. на стойност 3 918,49лв. Тези писмени доказателства са оспорени от ищеца. За установаване на доходите по този договор е разпитан представителя по закон на “Хамър Интернешънъл 95” ООД, свид А., който свидетелства че заплатените сумо по РКО са се осчетоводявали като заплатена берачите на гъби, не се спомня цената по която са изкупвани гъбите.  От съвкупната преценка на изброените доказателства не може да се направи извод за размер на получената печалба от тази дейност на ответника, още повече че такъв доход не е деклариран от него пред ТДД.

През 1996г. – приходите на семейство са от трудово възнаграждение на Ц.И. в размер на 782,70лв. и от Община Сливен в размер на 207,82лв. Разходите са за издръжка – 295,37лв.; за погасителна вноска в ДСК – 0,42лв. и за данъци в размерна 6,53лв. През тази година са закупени и Лек автомобил марка "БМВ", модел "320", с ДК №СН9555А, рама №\\ПЗАВЛ 1010ЕЕ01991, двигател №3158073920682, цвят - черен, на стойност 1297,40лв. и Лек автомобил марка "ЛАНЧИЯ", модел "ТЕМА", с ДК №СН2230В, рама №2ЬА83400000027944, двигател №0568680, цвят - черен, на стойност 20лв.

През 1997г. – приходите на семейството са в размер на 649,34лв. от трудово възнаграждение на И.; по ГДД на Ц.И. – 429,67лв. и по ГДД на ответника И. – 57 200лв.  Тази ГДД е оспорена от ищеца. Същата е подадена до данъчна администрация – Сливен с вх.№ 5988/15.04.1998г. В нея са декларирани доходи от различен произход . Доходите в размер на 7 000лв. са реализирани по граждански договор със СД “Валета – В., А.” гр. С.. Самият граждански договор не е представен по делото, но от съвкупната преценка на доказателствата: съобщение № 05988/98г. на ТДС Сливен за дължим данък за реализирания доход през 1997год.; платежно нареждане за удържан авансов данък при източника съобразно чл.13 от ЗДОД от 14.10.1997год. с наредител СД "Валета – Б., А." гр.С. и платец "Обединена българска банка" АД клон Сливен; квитанции № 10526/24.08.1999год. и № 10532/24.08.1999год. за платен окончателен данък за 1997год., , както и събраното по реда на чл.192 от ГПК от ТД на НАП Сливен удостоверение за извършеното плащане на данъка дължим за реализирания доход по гражданския договор следва да се направи извода за наличието на такъв доход, за който са пратени съответните данъци.

По отношение оспореният доход в размер на 42 700,70 лв, от производство на растителна продукция - бадеми като писмени доказателства са представени Договор за наем от 01.06.1997год. сключен между наемодателя - Комисия на правоимащите по § 27 от ПЗР на ЗСПЗЗ с.Ч., Община Сливен и наемателя И.К.И., с приложена към него разписка за платена наемна цена.  Размерът на платената наемна цена по този договор и разход е в размер на 351лв. Действително от представения писмен договор не може да се направи извод за размера и стойността на реализираната от ответника продукция (като не са запазени и писмени доказателства за това), но представения договор доказва че за 1997г. ответникът е реализирал продукция от бадемова градина от 234 дка насаждения. Размерът на реализирания приход е посочен в ГДД от дейност като земеделски производител.

Оспорен е и дохода в размер на 9 600 лв., реализиран от продажба на сладководна риба, деклариран в същата ГДД за 1997г.За установяване законния източник на този доход са представени като писмени доказателства договор за наем на Язовир сключен на 05.01.1997год. в гр. С. между наемодателя С.М.С. и наемателя И.К.И., два броя разходни касови ордера издадени от "Фишком" ООД гр. С. с № 191/03.12.1997год. и № 185 от 30.11.1997год., Договор сключен на 05.10.1994 год. в с. Г., Област Бургаска, между продавача КЗС „7-ми септември" в ликвидация с.Г., представлявано от Председателя на Ликвидационния съвет С. В.М. и купувача С.М.С., ЕГН ********** с предмет на продажбата Микроязовир „Ауза" в землището на с.Г., Протокол за предоставяне на дълготрайни материални активи от КЗС „7-ми септември" в ликвидация с.Г. на собствениците и техните наследници от 01.10.1004год, Фактура № 4 от 05.07.1996год. издадена от КЗС „7-ми септември" в ликвидация с.Г., обективираща плащане в брой на продажна цена в размер на 47 000 лв от страна на купувача С.М.С., за продаден му на 05.10.1994год. Микроязовир „Ауза".

За установяване автентичността на разходните касови ордера издадени от "Фишком" ООД гр.С. с № 191/03.12.1997год. и № 185 от 30.11.1997год. бе назначена съдебно-графична експертиза, която установи авторството на подписите в лицето на представителя на едноличния търговец. С оглед обстоятелството, че пълната счетоводна документация на едноличния търговец за 1997год. не е налична, поради изтичане на нормативно определеният задължителен срок за нейното съхраняване по чл.42 ал.1 т.2, т.З, т.4 и т.5 от Закона за счетоводството и на основание разпоредбата на чл.165 ал.1 от ГПК, в качеството им на свидетели бяха разпитани лицата Н.С.Ж. и Ж.С.Ж., които твърдят че са подписали оспорените ордери и че са закупували през 1997г. произвежданата от ответника И. риба.

Всички писмени и гласни доказателства, както и заключението на експертизата преценени в тяхната съвкупност, установяват доход в посочения размер, реализиран от отглеждането и продажба на риба.

През същата година ответниците са направили разходи за издръжка в размер на 2 859,89лв.; за платен авансов данък в размер на 655лв.; за закупуване на дялове от дружества общо в размер на 597,50лв.;.; погасителна вноска в ДСК 0,42лв.; данъци по ЗМДТ в размер на 4,99лв. Закупени са и Товарен автомобил марка "ЩАЕР", модел "991.200", с ДК №СН8859СС, рама №9910151352, двигател №615002215, цвят - син, дата на регистрация 04.03.1980г., дата на придобиване за сумата 120лв. и Лек автомобил марка "ДЖИП", модел "ГРАНД ЧЕРОКИ", с ДК №СН3777В, рама №П4Ст2В881ЯС159895, двигател без номер, цвят - светло сив, на стойност 2 000лв. или общото стойност на разходите е в размер на 6 207,80лв. Заплатените наеми по двата договора са разходи, които са приспаднати при декларирането на печалбата по ГДД.

През 1998г. приходите на ответниците са от реализирани доходи по ГДД на ответницата И. в размер на 154,82лв.; от продажбата на Лек автомобил марка "ЛАНЧИЯ", модел "ТЕМА", с ДК №СН2230В, рама №2ЬА83400000027944, двигател №0568680, цвят - черен, на стойност 5 500лв. и продажбата на Лек автомобил марка "БМВ", модел "320", с ДК №СН9555А, рама №\\ПЗАВЛ 1010ЕЕ01991, двигател №3158073920682, цвят - черен, на стойност 17 940лв. Разходите са общо в размер на 4 872,64лв., от които – издръжка – 4 297,14лв.; данък по ГДД 1997г. в размер на 529лв.; погасителна вноска в ДСК – 0,42лв. и данъци по ЗМДТ 64,08лв. Ищецът е оспорил дохода на ответницата за периода от 1998год. до 2008год., получен от нея в резултат на дарение от нейната свекърва В.К. в размер на сумата 12 353 лв.

Доходите са реализирани от дарителката В.К. по сключен между нея и "Аквасорс - България" ООД, Дистрибуторски договор № 50003648 от 19.03.1998год., като доходите получени от нея по цитирания граждански договор са в размер общо на 17 648,19 лв.(това се установява от представените ГДД по чл. 41 от ЗОДФЛ на В.К., неоспорени то ищеца, с приложени към тях платежни бележки за внесен данък, Дистрибуторски договор № 50003648 от 19.03.1998год. и Пълномощни).

 Твърди се че не е спазено изискването за форма на договора за дарение по чл.225 ал.2 от ЗЗД, че липсват доказателства за предаване на получената сума и че дарението е нищожно поради забраната за дарение на бъдещо имущество постулирана в чл.226 ал.2 от ЗЗД. Възраженията на ищеца са неоснователни, доколкото договор за дарение не неформален, се касае не за обещание за дарение, а за действителни сключено договори за дарение всяка година след реализиран приходите. Свид. В.К., свидетлства че за периода от 1998год. до 2008год. е дарила на своята снаха – ответницата И. общо 12 353 лв,

През 1999г. приходите са от продажбата на отстъпеното право на строеж върху общински терен от ответницата И. в размер на 8 829,80лв. и по трудов договор от “Мираж” ВГ – 64лв. Общо разходите са в размер на 7 574,75лв., от които – 4 401,14лв. издръжка; погасяване на заема в ДСК – 6.07лв.; закупуване на л.а. Лек автомобил марка "ВАЗ", модел "21083", с ДК №СН1611Т, рама №199М067,двигател №210831187463, цвят - светло син, на стойност 2 100лв. и лек автомобил марка "СИТРОЕН", модел "АХ 11 Е", с ДК №СН5380В, рама№УР72А2В00042В5962, двигател №039653, цвят - сив, на стойност 1 000лв., както и данъци по ЗМДТ в размер на 67,68лв.

През 2000г. приходите на ответниците са в размер на 521лв., по ГДД на И.И. – 331,86лв. и на Ц.И. – 189,63лв.Разходите са в общ размер от 4 729,80лв., от които издръжка – 4 692лв. и данъци по ЗМДТ – 37,80лв.

През 2001г. – приходите са в размер на 5 195,50лв., от които по ГДД за ответника И. – 195,50лв. и от продажбата на Лек автомобил марка "ФОЛКСВАГЕН", модел "КОРАДО", с ДК №СН7770А, рама №1893039, двигател №РО016683, цвят - червен, в размер на 5 000лв. разходите са в размер на общо 4 878,41лв., от които издръжка – 4 838лв. и данъци по ЗМДТ в размер на 40,41лв.

През 2002г. – общ размер на приходите5 570,44лв., от които по ГДД на ответника 939,44лв.; от продажба на дялове от “Горски кът” – 560лв. и от продажбата на недвижим имот: Жилище № * /ведомствено на общ. нар. съвет - Сливен/, находящо се в гр. С., кв "Д.Г.", бл.*, *-*-*, състоящо се от дневна с кухня - бокс и сервизни помещения, с 1.21% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи: изток - външен зид; запад - стълбище; север - жилище №6; юг - жилище №8, горе - жилище №11 и долу - жилище №3 – 4 071лв. Разходите са за издръжка в размер на 5 243лв.; за закупуване на дружествени дялове от “Хънт” ООД в размер на 2 500лв.; за закупуване на Лек автомобил марка "ФИАТ", модел "ТИПО", с ДК №СН4134СС, рама №2РА16000004950856, двигател №835С 10009082967, цвят зелен, на стойност 3 600лв. и данъци в размер на 146,28лв.

Представен е договор за заем от 27.12.2002г. между И.И. и  Милен Арабаджиев за сумата 50 000лв. Договорът е оспорен досежно неговата автентичност и датата на съставянето му и самия факт  на получаване на заетата сума. За установаване на автентичността на същия е назначена съдебно-графическа експертиза, която установява че договорът е подписан от Милен Арабаджиев. Недоказана е датата на съставяне на договор, както е факта на получаване на заетата сума, поради което съдът приема че този доход е недоказан. 

През 2003г. по ГДД на ответника приход в размер на 1280лв.; от продажбата на "ФИАТ", модел "ТИПО", с ДК №СН4134СС, рама №2РА16000004950856, двигател №835С 10009082967 сумата 600лв.; от продажбата на  Товарен автомобил марка "ЩАЕР", модел "991.200", с ДК №СН8859СС, рама №9910151352, двигател №615002215, цвят - син, сумата 1 000 лева и от продажбата на Лек автомобил марка "СИТРОЕН", модел "АХ 11 Е", с ДК №СН5380В, рама№УР72А2В00042В5962, двигател №039653, цвят - сив, сумата 100лв. Разходите са в общ размер 16 660лв., от които издръжка – 5 975лв.; внесен капитал при учредяване на “Макс” ЕООД – 5000лв.; закупуване на недвижим земеделски имот, находящ се в землището на с.Г., обл.Я., ЕКАТТЕ 18259, а именно: Поземлен имот с площ 135,026 дка, четвърта, девета и десета категория,  с  начин  на трайно  ползване Язовир,  в землището на с.Г., обл.Я., имот №000073 по плана за земеразделяне на землището, при граници и съседи: имот №000071 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000069 дере, овраг, яма на община "Т." Ямбол, имот № 000070 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000058 полски път на община "Т." Ямбол, имот №000074, имот № 000076 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000077 канал на МЗГ - ХМС, имот №034201 пасище, мера на община Т." Ямбол - ост. Фонд, за сумата от 5 020 лева; нотариални такси – 72лв.; данъци по ЗМДТ – 533,93лв. и регистрация на обект в РВМС – 60лв.

През 2004г. – приходи по ГДД на ответника И. – 41 372лв. и разходи в общ размер – 7 564,54лв., от които за издръжка – 6 743лв.; С Нотариален акт № *0, том III, рег.№ 3025, дело № 429/2004г. от 18.08.2004г. за продажба на недвижим имот, Д.П.Б. и Р. И. Б. продават на Ц.П.И. следния свой собствен недвижим имот, а именно: голина в местността "Бармука" с площ 1260 кв.м., съставляваща имот № 268010 в землището на гр.С. в землището на гр.С., при граници: имот №268009 - голина на Д.П.Б., имот 000551-път II кл. на Държавна пътна мрежа, имот №268011 - голина на Д.П.Б., имот 268007 – голина на ДГФ, за сумата от 100 лв. Заплатени нотариални такси за продажбата 18лв.; по ЗМДТ – 2,04лв. Разноски за издадено разрешително за риболов – 83,50лв. и за закупена пшеница – 600лв. Размерът на годишната издръжка е 6 743лв. или общо разходи в размер на 7 546,54лв.

През 2005г. – Приходите на двамата ответници са по ГДД за Ц.И. 483,60лв.; по ГДД за И.И. 50 880лв.; по трудов договор от Франко Айтос – 113,80лв. През 2005г. е сключен Договор за кредит срещу ипотека № 453/R/2005, сключен на 05.05.2005год. между "БАНКА ПИРЕОС" АД Гърция като кредитор и Ц.П.И. и И.К.И., като кредитополучатели - кредит за покупка на недвижим имот, в размер на 20 000 евро и Договор за потребителски кредит № 460/R/2005 сключен на 05.05.2005год. между "БАНКА ПИРЕОС" АД Гърция като кредитор и Ц.П.И. и И.К.И., като кредитополучатели - кредит за покупка на недвижим имот, в размер на 2 000 евро. Ответниците са продали и лек автомобил марка "ДЖИП", модел "ГРАНД ЧЕРОКИ", с ДК №СН3777В, рама №П4Ст2В881ЯС159895, двигател без номер, цвят - светло сив за сумата 800лв. Разходите за същия период от време са в размер на: издръжка – 6972лв.; вноски по договорите за кредит в размер на 3 177,32лв. и 922лв. Ответниците закупили с нотариален акт №119, том IV, рег.№3853, дело 440/2005г. от 10.05.2005г. за покупко-продажба на недвижим  от В. К. В. и М. К. К. продават на следния недвижим имот, находящ се в гр.С., а именно: апартамент № *, етаж *, вход „*”, жилищен блок №*, квартал "Б.", по подробния устройствен план на гр.С., застроен върху 96,05 кв.м., състоящ се от дневна, две спални, трапезария, кухня - бокс и сервизни помещения, при граници: изток- - външен зид, запад – жилище №10 и стълбище, север - външен зид, юг - външен зид, заедно с избено помещение №9, с полезна площ 12,18 кв.м., при граници: изток - външен зид, запад - коридор, север - външен зид, юг - общо помещение, заедно със съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху общинска земя и 4.92% идеални части от общите части на сградата, за сумата от 50 000 лева, от която сума 10 000 лв. купувачите са получили преди подписване на договора, като капаро, а остатъка от продажната цена в размер на 40 000 лв. след като купувачите получат банков кредит в размер на 40 000 лв.

С Нотариален акт № 41, том VI, рег.№5567, дело 458/2004г. от 14.07.2005г. за покупко-продажба на недвижим имот К.И.К. и В.Г.К. продали на ответника И.К.И. следния недвижим имот, находящ се в землището на с.Ч., община Сливен, а именно: поземлен имот №040002, в землището на с.Ч. с ЕКАТТЕ 81387, общ.С. - в бивш стопански двор, с площ на имота 1181 кв.м., при граници: имот №000026, - местен път, имот № 040006 - овцеферма, имот № 040005 - др. произв. база, имот № 040001 - селскостопански склад, ведно с построената в имота селскостопанска сграда с площ 307 кв.м., за сумата от 3 621 лв. Имотът е с идентификатор 81387.40.2. по кадастрална карта на с. Ч.. Разходите за нотариални такси, такси за ипотеки и по ЗМДТ са 379,50лв.; 773лв. и 2лв. Закупена е пшеница за 1 200лв. През същото година, видно от разпита на свидетелите е направена и оградата на имота в м. “Бармука”, която според заключението на вещото лице е  на стойност 7 700лв. Общата сума на разходите е 74 747,44лв.

През 2006г. ответницата И. е декларирала реализирани доходи в размер на 221,28лв. Ответниците са сключили и договор за кредит срещу ипотека № 103/R/2006 сключен на 30.01.2006год. между "БАНКА ПИРЕОС" АД Гърция като кредитор и Ц.П.И. и И.К.И., като кредитополучатели - кредит за ремонт на недвижим имот, в размер на 5 000 евро. Размерът на годишната издръжка на семейството е 7 841лв. Разходи са направени и за закупуването на дялове в “Ню еко” ООД на стойност 2 500лв. Вноски по кредити в размер на 5 646,65; 1 414,71лв и 1 581,64лв. Размерът на заплатените нотариални такси за ипотеката е 120,29лв.

С Нотариален акт №190, том VI, рег.9045, дело №1041/2006г. от 04.08.2006г. за продажба на недвижим имот К. М. С. и С. М. С. продават на И.К.И. следния свой собствен недвижим имот, представляващ: Нива с площ 6,008 дка /шест цяло и осем хилядни декара/ седма категория, в местността "Имански връх", имот №060013, в землището на с.б., общ.С., ЕКАТТЕ 07613, при граници: №000295 ведомствен път, №060012 нива на В.А. П., №096012 дървопреработващи площи на ДГФ, №060014 нива на Айдън Ибриямов Ходжев, срещу продажната цена 178 лева.Съгласно скица № Ф02327/04.08.2008 г., от имот 060013 са образувани ПИ 060104, 060105 и 060106. За части от имота има преписка за промяна предназначението на земята.

Пазарната оценка на имота към датата на придобиване е 1 202 лв. или 7,51 минимални работни заплати.

С Нотариален акт №144, том VII, рег.№ 10261, дело №1181/2006г. от29.08.2006г. за продажба на недвижим имот К.К. И.С.И., Й. С. П, Т. С. Т., К.С.И. продават на И.К.И. следния свой собствен недвижим имот находящ се в землището на с.б., общ. Сливен, ЕКНМ 07613, представляващ: използваема ливада с площ 6,006 дка. /шест цяло и шест хилядни дка/, седма категория, находяща се в местността "Есекчиолу", представляваща имот № 071012, при граници: 071013 изп. ливада на Г.В.П., № 071016 ливада на насл. на С.Д.К., №0000424 шир.гора на ДГФ, №071002 изп. ливада на наел. на С. М. С И., №000339
полски път. Съгласно скица № Ф02328/4.8.2008 г., от имот 071012 са образувани ПИ 071087 и 071088, срещу продажната цена в размер на 130 лева. С Решение № 5/20.09.2007 г. на Комисия по чл.17, ал.1, т. 1 от 3033 е променено предназначението на 160 кв.м. от терена, образуван от имот 071088.

С Нотариален акт №137, том X, рег.№14409, дело №1729/2006г. от 06.12.2006г.за продажба на недвижим имот, М. Т.М. продава на И.К.И. следния свой собствен недвижим имот, представляващ: Нива с площ 0,780 дка, осма категория в местността "Драката", имот №040010, в землището на с. Ч., общ. Сливен, ЕКАТТЕ 81387, при граници: №0400003 овцеферма, №040002 селскостопански  склад, №040001 селскостопански  склад, срещу продажната цена в размер на 22,60 лева Имотът е с идентификатор 81387.40.10. по кадастрална карта на с.Ч.. Нотариалните такси за извършените покупки са в размер на 124,11. От показанията на разпитаните свидетели се установява че през 2006г. в имота на ответниците в м. “Бармука” е построен гараж, който видно от заключението на вещото лице е на стойност 7 155 лв. Извършени са подобрения в имота на ответниците на стойност 52 424 лв. (половината от стойността на изградената сграда в състоянието й към 16.07.2008г., като се приеме съобразно свидетелските показания че в строежа й са вложени стари материали от друга сграда на ответника, но с включен труд за изграждането на всички подобрения). Дължими са данаци по ЗМДТ в размер на 460,52лв. или общо разходи за 2006г. в размер на 36 838,92лв.

През 2007г. ответникът И. е декларирал в Годишна данъчна декларация за 2007год. с вх.№ 2214й045/30.04.2008год. на ТД на НАП С., освен печалба в размер на 2 400 лв. от продажба на риба, са декларирани и доходи в размер на 5 170 лв. от продажба на череши. За установаване на тези доходи са представени от ответниците Договор за покупка на селскостопанска продукция от 11.06.2007год., сключен между купувача "Агромит 3" БООД гр. Варна и продавача И.К.И. и Разходен касов ордер № 27/11.06.2007год. Същите са оспорени своевременно от ищеца. Третото лице - "АГРОМИТ 3" ООД гр.Варна, Булстат 148088559, по реда на чл.192 от ГПК представи съхраняваните при него Договор за покупка на селскостопанска продукция от 11.06.2007год. и Разходен касов ордер № 27/11.06.2007год., които са идентични с представените от ответниците и установяват получаваното на приход в такъв размер.

Ответницата И. е реализирала приходи в размер на 259,64лв.

Ц.И. е получила доход в размер на 70 950,42 лв, в резултат на влезли в сила Решение на Окръжен съд Сливен постановено по т.д. № 67/2001год. на СлОС, Решение № 106 от 17.10.2006г постановено по в.т.д.№ 43/2006г. на Апелативен съд Бургас и Решение на ВКС по негово т.д.№ 000178/2007год.. Посочените три съдебни решения установяват съдебно потвърденото вземане на Ц.И. срещу длъжниците "Мираж ВГ "ООД гр.Пловдив, Г. Ахчиев и Иванка Ванкова, в размер на 70 950,42 лв, като плащането на сумата от длъжниците бе установено от нас чрез два банкови превода в "ОББ" АД гр.С., постъпили по сметка на Ц.И. съответно на 26.10.2007год. за сумата 50 000 лв. и на 09.11.2007год. за сумата 20 950,42 лв.

На 19.04.2007г. ответницата И. е получила дарение в размер на 1 080 щатски долара, видно от представеното Удостоверение изх.№ 525-258/10.12.2008г., неоспорено от ищеца.

По Договор за предоставяне на кредитна линия срещу ипотека № 2732/R/2007 сключен на 19.07.2007год. между "БАНКА ПИРЕОС" АД Гърция като кредитор и Ц.П.И. и И.К.И., като кредитополучатели е предоставена кредитна линия, в размер на 20 000 EUR. От него, видно от заключението на вещото лице са усвоени 17 200евро или общо размер на приходите е 112 419,92лв. През същата година ответниците са извършили разходи за издръжка в размер на 9 714лв.; за закупуване на дялове от “Хънт” ЕООД – 2 500лв.; вноски по договорите за кредит – 5 786,99лв.; 4 246,56лв.; 1 581,64лв. и 147,67лв. Заплатили са нотариални такси по учредяването на ипотека в размер на 322,90лв.; лихви по дог. За кредитна линия в размер на 1 430,44лв. и данъци в размер на 132,54лв. В имота в м. “Бармука” са извършени подобрения на стойност  52 423,50лв., видно от заключението на строително-техническата експертиза. Общия размер на разходите е 78 286,24лв.

През 2008г. ответникът И. с Годишната данъчна декларация за 2008год. вх.№ 2214017204 от 30.04.2009год. на ТД на НАП С.-изток, негов доход реализиран като земеделски производител в размер на 17 215 лв. Наличието на такъв доход е оспорено от ищцовата страна. За установаване на дохода, ответникът е представил Договор за покупка на селско-стопанска продукция от частни производители, сключен на 07.06.2008год. между продавача И.К.И. и купувача "Агробизнесклас" ЕООД гр.Пловдив; Разходен касов ордер № 60/07.06.2008год., Договор за наем на земеделска земя от 03.04.2008год. с приложена към него скица № Ф01343/13.01.2006год. на Общинска служба "Земеделие и гори" Сливен и Разписка от 28.07.2008г. за получена наемна цена. Изброените доказателства обсъдени в съвкупност установяват  реализирането на посочения доход.

Усвоени са 2 800 евро по договора кредитна линия № 2732/R/2007 сключен на 19.07.2007год.. с Нотариален акт №25, том I, рег.№ 259, дело №21/2008г. от 31.01.2008г. ответниците са отчуждили притежавания от тях недвижим земеделски имот, находящ се в землището на с.Г., обл.Я., ЕКАТТЕ 18259, а именно: Поземлен имот с площ 135,026 дка, четвърта, девета и десета категория,  с  начин  на трайно  ползване Язовир,  в землището на с.Г., обл.Я., имот №000073 по плана за земеразделяне на землището, при граници и съседи: имот №000071 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000069 дере, овраг, яма на община "Т." Ямбол, имот № 000070 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000058 полски път на община "Т." Ямбол, имот №000074, имот № 000076 пасище, мера на община "Т." Ямбол - ост. фонд, имот № 000077 канал на МЗГ - ХМС, имот №034201 пасище, мера на община Т." Ямбол - ост. Фонд, за сумата от 200 000 лева. Общия размер на приходите през съответната година е 222 691,32лв. Извършили са разходи за издръжка в размер на 3 727,75лв; за погасяване на вноските по договорите за кредит – 2 893,49лв.; 2 479,23лв.; 657,06лв.; лихви до договора за кредитна линия – 2 868,24лв и данъци в размер на 75,97лв. Извършени са подобрения в имота м. “Бармука” на стойност 52 423,50лв. или общо разходи в размер на 65 125,24лв.

В хода на производството, след представяне от ответника на Данъчна декларация за 2003год. с вх,№ 20038869/15.04.2004год., Данъчна декларация за 2004год. с вх.№ 200А0793/14.04.2005год., Данъчна декларация за 2005год. с вх.№ 2001231/25.01.2006год. всички подадени в данъчна администрация Сливен и Годишна данъчна декларация за 2007год. с вх.№ 2214Й045 от 30.04.2008год. на ТД на НАП С. , ищецът оспори доходите реализирани от ответника от производството и продажба на риба. Ищецът твърди, че за всички посочени години ответникът не е представил доказателства за реално добивани количества риба и реализация на пазара, поради което декларираното от него не следва да се приема като доказателство за реално получени суми.

След съвкупна преценка на представените по делото доказателства се установява извършеният от ответника И.И. за периода от 2004год. до 2008год. приход от продажба на риба, който следва да се вземе предвид при определяне на размера на приходите на ответниците. Ответникът е разполагал с необходимия технически и материален ресурс да извърши дейност като земеделски производител свързана с отглеждане и продажба на риба - той е имал собствен язовир, регистрирал се е като земеделски производител, снабдил се е с удостоверение от Регионална ветеринарномедицинска служба гр.Ямбол установяващо, че собственият му язовир отговаря на ветеринарномедицинските изисквания и че обектът се води на отчет под № Вб 8642-0189 в регистъра на РВДАС Ямбол, снабдил се е с риболовен дневник заверен и подпечатан от длъжностно лице при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури към Министерство на земеделието и горите, снабдил се е с разрешителното за стопански риболов - рег.№ 27400040/23.12.2003год., платил е такса на РВМС Ямбол, за регистрация на животновъден обект, закупил е зарибителски материал, закупил е храна за рибите (стойността на която е отчетена като разход на ответника за съответната година)т.е. дейността му е приведена в съответствие с  нормативните актове регулиращи тази дейност.

          Общият размер на приходите на ответниците Иванови за проверявания период е в размер на 609 104,70лв., а на направените разходи в размер на 329 267,76лв.

          С договор за продажба на Товарен автомобил марка "ФОРД", модел "ТРАНЗИТ", с ДК №СН7281СС, рама №^Р0УХХОВУУЕВ40698, двигател №ЬВ40698, цвят - оранжев, дата на регистрация 28.09.1990г., придобит с Договор за продажба на МПС от 16.01.2007г. от ЕООД "МАКС", ЕИК:119613751, Макс” ЕООД е придобило Товарен автомобил марка "ФОРД", модел "ТРАНЗИТ", с ДК № СН 7281СС, за сумата от 1000 лева.

За финансовата 2000г. е подадена данъчна декларация за ответното дружество по чл. 41 от ЗОДФЛ с вх. № 816 / 26.04.2001г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 870,78 лева. За финансовата 2001г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №2003-9892 / 13.04.2002г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 325 лева. За финансовата 2002г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №2003 - 7164 / 14.04.2003г., в която е деклариран положителен финансов резултат в размер на 1 445,30 лева. За финансовата 2003г. е подадена данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ с вх. №20038869 / 24.03.2004г., в която е деклариран отрицателен финансов резултат в размер на 8 250,64 лева.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства. Съдът кредитира изцяло заключенията на назначените технически експертизи, тъй като същите не са оспорени от страните. Заключенията на съдебно-икономическта експертиза са дадени във варианти, съобразно поставената задача от страните.

Съдът кредитира показанията на разпитаните свидетели в частите им, в които те не противоречат на събраните писмени доказателства. Съдът кредитира показанията на разпитаните свид. С. и Г., участвали при изграждането на грубия строеж на жилищната сграда в имота в в. м. “Бармука” досежно вложените матирали в сградата и етапите на нейното изграждане.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Предявените искове са допустими.

          Предявените искове са неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени.

По отношение на ответника И.И. искът намира правното си основание в чл.4 ал.1 и ал.2 от ЗОПДИППД.  

По отношение на ответницата Ц.И. предявеният иск намира правното си основание в чл. 9 във вр. чл. 4 от ЗОПДИППД. 

По отношение на ответника “Макс” ЕООД искът е с правно основание чл.6 от ЗОПДИППД. 

Съгласно изискванията на разпоредбата на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД по реда на този закон се отнема имущество придобито през проверявания период от лица, за които е установено, че са налице основанията по чл.3 и в конкретния случай може да се направи основателно предположение, че придобитото и свързано с престъпната дейност на лицата, доколкото не е установен законен източник. Налице е първата от предпоставките на посочената норма, а именно – ответникът И.И. е осъден за престъпление попадащо в приложното поле на нормата на чл.3 ал. 1 т. 22 от ЗОПДИППД.  

Налице е и втората предпоставка, а именно имуществото на проверяваното лице да е на “значителна стойност”. Легално определение на понятието е дадено в §1 т.2 от допълнителните разпоредби на ЗОПДИППД, а именно значителна е тази стойност, която надвишава сумата 60 000 лв. Не е уточнен момента, към който следва да бъде определена стойността на имуществата, но съобразно практиката на ВКС, за да е налице значителна стойност на имуществото, то трябва да надвишава сумата 60 000 лв., определена като пазарната стойност на имуществата, притежавани от ответниците към момента на влизане в сила на ЗОПДИППД.  Видно от представените като доказателства от ищеца експертизи и назначените такива по делото, стойността на притежаваните от ответниците имущества надхвърля сумата 60 000 лв. към момента на влизане на закона в сила т.е е налице и втората предпоставка визирана в чл. 4 ал.1 от ЗОПДИППД.   

          Проверяваният период съгласно чл.17 ал.6 от ЗОПДИППД се определя от КУИППД, без да са посочени в нормативния акт, критерии, по които се извършва това. Ищецът е възприел следния метод на определяне на проверявания период, а именно: същият да бъде не по-дълъг от 25 години, считано от започване на проверката, тъй като вземанията по този закон се погасяват с изтичането на 25-годишна давност. Освен това, доколкото началната дата на погасителната давност е обвързана с момента на придобиване на имуществото, следва лицето да е имало юридическата способност да придобива имущество чрез лични правни действия, т.е. да е било пълнолетно. По тези съображения в конкретния случай Комисията е определила проверяван период от 1984 до 2008 г. След извършване на проверката е установено, че ответникът лично или чрез контролираните от него юридически лица е придобил имущества за първи път през 1990 г. Това обстоятелство мотивира извода на настоящата инстанция, че на обследване в случая следва да бъдат подложени доходите на ответниците за периода от 1990г. до 2008 г. Не следва да бъдат събирани доказателства и те да бъдат коментирани по отношение на периода от 1984 г. до 1989 г. включително, тъй като през този период ответникът не е придобивал имущества лично или чрез контролираните от него юридически лица.

          Последното от изискванията формулирани в чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД касае основателното предположение, че придобитото имущество е свързано с престъпната дейност на проверяваното лице, доколкото не е установен законен източник. Касае се за законова оборима презумпция. Според нея се предполага, че едно имущество на значителна стойност е свързано с престъпната дейност на лице, спрямо което е предприето наказателно преследване щом като не е установен законен източник на това имущество.

Практиката на съдилищата по този вид дела до момента възприема, че според ЗОПДИППД не е необходимо наличие на причинно-следствена връзка между престъплението, за което е осъден ответника и придобиването на процесното имущество. Разпоредбите на чл.3 ал.1, чл.4 ал.1 и чл.27 от ЗОПДИППД, тълкувани в тяхната систематична връзка, налагат извода, че при констатации за липса на законен източник на средства следва да се предположи, че имуществото е придобито от престъпна дейност, а не в резултат на конкретното престъпление, за което е осъдено проверяваното лице.

В конкретния случай след анализ и преценка на всички събрани доказателства, следва да бъде направен извода, че е оборена законовата презумпция на чл.4 ал.1 от ЗОПДИППД. От изложеното във фактическите констатации на съда следва да бъде направен извода, че ответникът е разполагал със средства, придобити по законен начин, с които е закупил процесните имущества. Тези доходи (за периода от 1990г. - 2008 г. по съображенията изложени по-горе) са придобити от трудови възнаграждения на ответниците и от развиваната търговска дейност и на двамата ответници. Доходите от търговска дейност от своя страна могат да се определят като печалба от развиване на търговска дейност и като  паричната стойност на дялови участия при тяхното ликвидиране. Видно от представените писмени доказателства и извършените проверки от съдебно-икономическата експертиза, доходите са декларирани пред данъчните органи. Ищецът е оспорил част от представените от ответника ГДД. Оспорването им не касае факта че посочените в тях доходи са декларирани пред данъчните органи, а оспорване на реализирането на декларираните в тях доходи. По съображенията изложени във фактическите констатации на решението съдът е приел  че е са реализиране тези доходи.

На второ място, ответниците са придобили доходи и от продажба на притежавани от тях имущества.

Третият източник на доходи са получените от ответниците И. и И. парични заеми.

          При установяване на факта дали ответниците са разполагали със законен източник на средства за придобиване на имущество на значителна стойност следва да се отбележи че стойността на придобитите имущества е тази посочена в писмените договори или нотариални актове, с които същите са придобити. Този извод следва на първо място от наличието на свобода на договарянето между субектите на гражданския оборот. При възмездното придобиване на имущества от значение е волята на страните по договора що се отнася до определяне на размера на паричната престация, получаван като еквивалент на правата, които другата страна по договора придобива.

          Ищецът не е заявил изрично в мотивираното искане че сключените договори за продажба на недвижими имоти и движими вещи са симулативни по отношение на дадената парична престация и че действителната стойност на придобиването им е ровна на пазарната им  стойност към момента на сключването на договора. Дори да се приеме че такова твърдение е направено( като се съобразят твърденията на ищеца че следва да се изследват доходите на ответниците за придобиване на имуществата по пазарната стойност), то ищецът не е доказал това си твърдение с пълно и пряко доказване, с допустими доказателствени средства, а същият носи тежестта на доказване за този факт.

          В представената писмена защита на ищеца се твърди, че заемите не следва да бъдат преценени като законни източници на средства за придобиване на имуществата, тъй като съгласно глава ІІІ от ЗОДФЛ те не са доходи, а чрез заема може да се обоснове само произход на дадени средства, но не може да се обоснове източникът на средства за погасяването му, тъй като същият подлежи на връщене. Това съждение на ищцовата страна не може да бъде споделено, тъй като в производството по ЗОПДИППД следва да бъдат установени всички законни източници на средства (а не само доходите на лицето), каквито безспорно представляват договорите за заем с физически лица и банкови институции. От събраните доказателства се установява че банковите кредити на ответниците са с продължителен период на издължаване, който към момента не е изтекъл и в заключението на вещото лице са включени като разход всички вноски по договорите за кредит с банкови институции, които се дължат за съответната година.

          От изпоженете съображения следва да се направи извод че не са налице  условията на чл.4 от ЗОПДИППД за отнемане на притежаваните от ответниците имущества в режим на СИО, нито за отнемане на получената равностойност от придобитите и отчуждени движими е недвижими вещи. След като от анализа на имущественото състояние на ответниците се установи че за проверявания период разликата между приходи и разходи е положителна величина  то законовата презумпция че придобитото е в резултат на престъпната дейност на лицето е оборена от събраните доказателства. По изложените съображения исковете следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани.

От събраните доказателства следва да бъде направен извода, че не са налице условията на чл.6 във вр.с чл.4 ал.1 от Закона за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна дейност, което е включено в имуществото на юридическото лице “Макс” ЕООД.

          На основание чл. 30 ал.3 от ЗОПДИППД следва с настоящото решение да бъдат отменени наложените обезпечителни мерки.

На ищцовата страна да бъдат присъдени направените в производството разноски в размер на 21 850 лв.                                  

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, Булстат 131463734, представлявана от Председателя С. Кушлев с адрес за призоваване: гр. Б., ул. “Ф. К.” № * ет.* против  И.К.И., ЕГН **********,с    постоянен    и    настоящ    адрес:    гр. С., ж.к."Д." № *, вх*, ет.*, ап.*, Ц.П.И., ЕГН **********,***  и “МАКС" ЕООД, ЕИК: 119613751, регистрирано с Решение 1482 от 05.09.2003 г. по ф. д. 658/2003 г. на Сливенски окръжен съд, вписано в рег.1, том 3, парт.13, стр.26, със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к."Б.", *-*-*-*., ИСКОВЕ за отнемане в полза на държавата от ответниците на

- от И.К.И., ЕГН ********** и Ц.П.И., ЕГН **********, на основание чл.9 и чл.10, във връзка с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД:

голина в местността "Бармука" с площ 1260 кв.м., съставляваща имот №268010 в землището на гр .Сливен, ведно с построените в него масивна двуетажна вилна сграда, със сутерен и гараж.;

Апартамент № *, етаж *, вход „*”, жилищен блок №*, квартал "Б.", застроен върху 96,05 кв. м.,

 поземлен имот №040002, в землището на с. Ч. общ. Сливен с площ 1 181 кв. м. - ведно с построената в имота селскостопанска сграда с площ 307 кв.м., ;

нива с площ 6,008 дка, седма категория, в местността "Имански връх", имот№ 060013, в землището на с.б., общ.С.,

ливада с площ 6,006 дка, седма категория, находяща се в местността "Есекчиолу", представляваща имот №071012,

-Нива с площ 0,780 дка., осма категория в местността "Драката", имот №040010, в землището на с. Ч., общ. Сливен, Имотът е с идентификатор 81387.40.10. по кадастрална карта на с. Ч..

Поземлен имот №040001, в местността "Драката", за селскостопански склад, с площ на имота 3,304 дка. заедно с построената в
имота стопанска сграда- сеновал със застроена площ 525 кв.м.,

и Поземлен имот №040005, в землището на с. Ч., общ. Сливен, с трайно предназначение: др. производствена база, с площ 0,608 дка., , заедно с построената в имота сграда със застроена площ 39 кв. м. и всички останали подобрения в имота,

Лек автомобил марка и модел „ВАЗ 21083", с рег.№ СН 1611 Т, рама № 1996М067, двигател № 210831187463, цвят - светлосин,

От И.К.И., ЕГН ********** и Ц.П.И., ЕГН ********** на основание чл.4, ал.2 от ЗОПДИППД:

Сумата 6300 лв. от продажбата на апартамент №7, находящ се в гр.С., кв. "Д.Г.", бл.* *-*-*, отчужден с Нотариален акт №76, том III, рег.№ 3884, дело №452/2002г. от 28.10.2002г.

Сумата 9941.58 лв. от продажбата на право на строеж върху общинска земя за изграждане на жилищна сграда със застроена площ от 120 кв.м. на 3 + М етажа, с РЗП 420 кв.м. в парцел кв.217А по плана на гр.С.,

Сумата 290 300 лв. от продажбата на поземлен имот с площ 135,026 дка, четвърта, девета и десета категория, с начин на трайно ползване Язовир, в землището на с.Г., обл.Я., имот №000073 по плана за земеразделяне на землището, отчужден с Нотариален акт №25, том1, рег.№ 259, дело №21/2008г. от 31.01.2008г.

Сумата 3200 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ФИАТ", модел "ТИПО", с ДК №СН4134СС, рама №2РА16000004950856, двигател №835С10009082967, цвят - зелен,

Сумата 19 200 лв. от продажбата на товарен автомобил марка "ЩАЕР", модел "991.200", с ДК №СН8859СС, рама №9910151352, двигател №615002215, цвят - син,

Сумата 3 725 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ФОРД", модел "СКОРПИО", с ДК №СН5982А, рама №\УРОАХХСАСАР695081, двигател №РО95081, цвят - син,

Сумата 8 500 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ФОЛКСВАГЕН", модел "КОРАДО", с ДК №СН7770А, рама №1893039, двигател №РО016683, цвят -червен,

Сумата 3 104 лв. от продажбата на лек автомобил марка "БМВ", модел "518", с ДК №СН8180А,  рама №\УВАБК910901084552,  двигател №184ЕВ04193806,  цвят -кафяв,

Сумата 21 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "БМВ", модел "320", с ДК №СН9555А, рама №\\ТЗАВЛ 1010ЕЕ01991, двигател №3158073920632, цвят - черен,

Сумата 13 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ДЖИП", модел "ГРАНД ЧЕРОКИ", с ДК №СН3777В, рама №П402В881ЯС159895, двигател №БЕЗ НОМЕР, цвят - светло сив,

Сумата 1 200 лв. от продажбата на лек автомобил марка "СИТРОЕН", модел "АХ 11 Е", с ДК №СН5380В, рама №УР72А2В00042В5962, двигател №039653, цвят -сив,

Сумата 6 000 лв. от продажбата на лек автомобил марка "ЛАНЧИЯ", модел "ТЕМА", с ДК №СН2230В, рама №2ЕА83400000027944, двигател №0568680, цвят -черен,

Сумата от 2 500 лв. от продажбата на 50 дружествени дяла от капитала на "ХЪНТ" ЕООД, рег. по ф.д. № 393/2002 г. по описа на Сливенски Окръжен съд

от "МАКС" ЕООД, ЕИК: 119613751, на основание чл.6 от ЗОПДИППД:

-   Лек автомобил марка и модел „ФОРД ТРАНЗИТ", с рег.№ СН 7281 СС, рама № \УР0УХХОВУУЬВ40698, двигател № ЬВ40698, цвят – оранжев

от И.К.И., ЕГН **********, на основание чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД:

100 дружествени дяла от капитала на "МАКС" ЕООД, рег. по ф.д. № 658/2003 г. по описа на Сливенски Окръжен съд, ЕИК 119613751, със седалище и адрес на управление: гр. С., *-*-*-*-*, в размер на 5000 лв.

50 дружествени дяла от капитала на "НЮ-ЕКО" ООД, рег. по ф.д. № 577/2006 г. по описа на Сливенски Окръжен съд, ЕИК 119664233, със седалище и адрес на управление: гр. С., *-*-*-*-*, в размер на 2 500 лв.

56 дружествени дяла от капитала на "ГОРСКИ КЪТ" ООД, рег. по ф.д. № 1304/1997 г. по описа на Сливенски Окръжен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

ОТМЕНЯ наложените обезпечителни мерки.

ОСЪЖДА  Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност, Булстат 131463734, представлявана от Председателя С. Кушлев с адрес за призоваване: гр. Б., ул. “Ф. К.” № * ет.* да заплати на И.К.И., ЕГН **********,с    постоянен    и    настоящ    адрес:    гр. С., ж.к."Д." № *, вх*, ет.*, ап.*, Ц.П.И., ЕГН **********,***  и “МАКС" ЕООД, ЕИК: 119613751, направените от тях разноски в размер на 21 850 лв.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Бургас.

                                                   

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: