Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен,  30.01.2009год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на деветнадесети януари през две хиляди и девета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ:   Х.М.

                                                                                                                  М.Б. 

при секретаря Р.Б. и с участието на прокурора……………………………..………..като разгледа докладваното от  Г.Д. въззивно гражданско дело № 771 по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

 

Делото се разглежда по реда на §2, ал.2 от ГПК, ДВ брой 59/2007г.

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 196 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивната жалбата на М.И.Д., ЕГН ********** и П.Ж.Д., ЕГН **********,***, чрез пълномощника им адв. Л.А. ***

против Решение № 659/07.07.2008 год., постановено по гр. дело № 1226/2006 год. на Районен съд гр.Сливен.

С това решение е отхвърлен иска на жалбоподателите против Д.Г.Г. с ЕГН **********, Ц.Д.Г. с ЕГН ********** ***, Д.А.Д. с ЕГН ********** *** и тримата представлявани от адв. Е. Х. *** и С. Димова Д. с ЕГН ********** *** иск по чл. 135 ал.1 от ЗЗД за обявяване за относително недействителен сключения на 03.05.2005 г. в гр. Сливен, под формата на нотариален акт № 190, т.1, рег. № 1192, н.д. № 139/2005 г. на нотариус А. Великов с район на действие РС – Сливен, който е вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№ 3768 от 03.05.2005 г., акт № 31, т. Х, д.№ 2248/2005 г. договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който Ц.Г. – лично и като пълномощник на съпруга си Д.Г. е продала на Д. и С. Димитрови недвижим имот, представляващ апартамент № 9, намиращ се в гр. Сливен, ж.к. „Дружба”, жил.блок № 14 вх. А на втория етаж, със застроена площ 71,32 кв.м. при посочени граници и идентификационни номера по кадастралната карта на гр. Сливен, като увреждащ интересните на М. и П. Дикови, като неоснователен. В съответствие с изхода на спора са присъдени разноски на ответниците по делото.

В жалбата се твърди, че така постановеното решение е процесуално и материално незаконосъобразно. Наведени са доводи за необоснованост на решението. Счита, че не се е установило по делото, че този апартамент е придобит от съпругата на Д.Г. с дадени й от нейните родители средства. Счита, че имота е придобит в режим на СИО от първите двама ответници и със сключения договор се е целяло да се намали имуществото на първия ответник и с това да се увредят интересите на ищците, като кредитори, с което се затруднява изпълнението на задължението на този ответник към тях.

Моли да се отмени обжалваното решение и се постанови ново, с което да се признае за недействителен по отношение на М. и П. Дикови договора, сключен между ответниците на 03.05.2005 г. с нот.акт № 190, т.1, рег.№ 1192, н.д. № 139/2005 г. на нотариус А.Великов, с който Ц.Г. лично за себе си и като пълномощник на Д.Г. е продала на Д.Д. процесния апартамент. Претендира разноските по делото.

Представеното писмено становище .......................................

Въззиваемите страни, чрез процесуалният си представител, молят да се остави жалбата без уважение. Намира, че и разпитаната свидетелка пред тази инстанция не могат да се променят изводите на първата инстанция относно  липсата на основание за уважаване на иска по чл. 135 от ЗЗД. Претендира разноските по делото.

В представеното писмено становище навежда доводи за ....................................

 

Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, против подлежащ на въззивно обжалване, валидно постановен съдебен акт  и е допустима, по смисъла на чл. 196 от ГПК.

Пред въззивната инстанция са посочени гласни доказателства, които са събрани по предвидения в ГПК ред.

 

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че с нот.акт за покупко-продажба на недвижими имот № 190, т.1, рег. № 1192, н.д. № 139/2005 г. на нотариус А. Великов с район на действие РС – Сливен, който е вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№ 3768 от 03.05.2005 г., акт № 31, т. Х, д.№ 2248/2005 г. Ц.Г., лично за себе си и като пълномощник на съпруга си Д.Г. е продала на Д. *** недвижим имот, представляващ апартамент № 9, намиращ се в гр. Сливен, ж.к. „Дружба”, жил.блок № 14 вх. А на втория етаж, със застроена площ 71,32 кв.м. при посочени граници и идентификационни номера по кадастралната карта на гр. Сливен.

Този имот е бил закупен от „Военно жилищен фонд по реда на НДИ с договор за продажба, сключен на 26.04.1991 г. между началника на КЕЧ – Сливен и купувачите Георгиеви – Д.Г. и Ц.Д..” Стойността на имота е била напълно заплатена от купувачите към момента на сключването на договора за продажба. /арг. цитирания договор/

С присъда по НОХД № 620/2005 г. от 13.01.2006 г. Д.Г.Г. е бил осъден да заплати на М. и П. Дикови обезщетение за причинени неимуществени вреди, по 40 000 лв. за всеки от тях, ведно със законната лихва, считано от 09.04.2005 г. до окончателното изплащане на сумата, както и да заплати на Цветка Маринова Коева – 30 000 лв. обезщетение, ведно със законната лихва, считано от същата дата, като иска до 50 000 лв. е бил отхвърлен като неоснователен и недоказан, а исковете до пълния размер – до 70 000 лв., като неоснователни и недоказани, са били отхвърлени.

 

Установено е по делото, че сумата, с която е закупен процесния апартамент е била подарена на Ц.Д.Г. от нейните родители. Това е .........ДО ТУК СМЕ

Спорен е въпроса ...........................

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

 

Претенцията е от обективно съединени искове за заплащане на неплатени части от: - трудово възнаграждение; - допълнително трудово възнаграждение за домашни дежурства; - и неплатена част от възнаграждения за положен извънреден труд съгласно

Относно основанието им се приема, че в конкретния случай

Твърдението на жалбоподателя, че ........................... несъстоятелно, неправилно, незаконосъобразно и не се споделя от тази инстанция.

По тези съображения се приема, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

Районен съд гр.Сливен е правилно, .......................................................обосновано и законосъобразно. Настоящата инстанция споделя правните изводи, отразени от РС – Сливен в обжалваното решени, които са съобразени както с общите правни норми, регламентиращи взаимоотношенията между работодател и работник КТ така и със съответния КТД и БКТД.

Жалбата в частта относно присъдените разноски на работодателя също е неоснователна.  ................................. събери ги.........

При този изход на спора разноски за тази инстанция се дължат на въззиваемата страна – ищец и са доказани в размер на сумата 100 лева по договор за правна защита и съдействие от 10.11.2008г.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                    

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № ....../16.07.2008г., постановено по гр.д. № 5225/2007г. на РС – Сливен като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОСЪЖДА „Водоснабдяване и канализация” – клон гр.Сливен, ул.”6-ти септември” № 27, представлявано от управител Никола Терзиев, депозирана чрез процесуалният представител адв.Николай Конарев от АК – Сливен да заплати на Тошко Костов Ташев ЕГН **********,***, сумата 100 лева разноски за тази инстанция.

Решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от съобщаване на страните пред ВКС на Република България.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: