Р Е Ш Е Н И Е  43

Гр. Сливен, 03.06.2009г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 

 заседание на………………трети юни...…………………………

през две хиляди и девета година в състав:

                                                                  Председател:Р.Д.

         Членове:

                                                                                 

при секретаря………………Р.Б.…….………………….…………и с участието на прокурора………С.Г.………..……………..като разгледа докладваното от …………………….…съдията Д.…*** по описа за 2008  година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е за поставяне под  запрещение и намира правното си основание в чл. 5  от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

            Ищецът  твърди в исковата си молба, че ответникът е негов братовчед, който   страда от  умствена изостаналост, М. Д.. Твърди, че заболяването датира от детството на ответника и че последният не може да се грижи сам за личните и имуществените си интереси и да ръководи работите си. Моли съда да постанови решение, с което да постави ответника под пълно запрещение.

            В с.з. поддържа молбата си  лично и чрез пълномощник. Сочи писмени доказателства.

            Заинтересованата страна- Окръжна прокуратура – гр.Сливен чрез своя представител   предлага на съда да уважи претенцията на  ищците.

            В съответствие с разпоредбата на чл. 275 ал.3 от ГПК съдът придоби лични впечатления от ответника  в с.з. На част от въпросите, свързани със самоличността на ответника и образованието му последният  не бе в състояние да отговори. .

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Заболяването на ответника датира от неговото раждане. При извършените медицински изследвания е установено, че страда от умерена умствена изостаналост, М. Д.. Степента на изразеност е от умерена към тежка. С Решение на ТЕЛК от 23.09.1088г му е определена инвалидност втора група и срок на инвалидността-пожизнено. Поставената диагноза е „о. д. г., М. Л.Д.”.

            Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на   събраните писмени доказателства и преките  впечатления на съда от състоянието на ответника.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск  за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

            На първо място искът е допустим – ищецът   като братовчед на  ответника е  активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

            Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.2 от ЗЛС за поставяне на ответника под пълно запрещение, а именно: същият страда от тежка умствена изостаналост, която е пречка същият да се  грижи за своите работи. Психическото състояние на ответника не му позволява той пълноценно да поема права и задължения чрез лични действия и да се грижи за своите интереси, както и сам да управлява имуществото си.

Като взе предвид изложеното по-горе съдът намира, че следва да постанови решение, с което да бъде уважена претенцията като ответникът бъде поставен под пълно запрещение и да бъде изпратен препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по местожителството на ответника – Кметът на Община Котел за назначаване на настойник на същия.

            Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р      Е       Ш       И  :

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ М.И. Р.  ЕГН ********** ***, общ.К..

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град К. за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: