Р Е Ш Е Н И Е  № 29

 

Гр. Сливен 16.05.2009 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

            СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в

публично заседание на……втори април ……………………

през две хиляди и девета година в състав:

                                           Председател:Снежана Бакалова

при секретаря…Р.Б.……………..……и с участието на прокурора………………………………………………………….……..като разгледа  докладваното от  С.Б.…*** по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е з разваляне на договор за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, поради неизпълнение на задълженията на приобретателя и намира правното си основание в чл. 87 ал.3 от ЗЗД.

            Ищецът твърди в исковата си молба, че е наследник на П. П. Т. – негов баща, б. ж. на гр. С. починал на 09.02.2004 г. Много по-късно след смъртта му разбрал, че баща му е прехвърлил притежавания от него недвижим имот, находящ се в гр. С., ул.”Г.С.Р.” бл. № * вх. * ет.* ап.*, със застроена площ 66,25 кв.м., състоящ се от дневна, стая, кухня, баня-клозет и антре, с принадлежащото му избено помещение № *, с полезна площ 9,80 кв.м.  на ответницата Р.К.С. срещу задължението на последната да поеме гледането и издръжката му лично или чрез трето лице, докато е жив като прехвърлителят си е запазил правото на ползване на имота до края на живота си. Твърди, че за настъпилата смърт на баща му не бил уведомен от никого. Твърди, че приживе баща му не е споменавал пред него или близките му за сключването на този договор. За него разбрал от данъчна служба и след като се заинтересувал кое е лицето преобретател на имота установил, че грижи за баща му в последните пет години от живота му не е полагал никой. Твърди, че изпълнение по договора не е налице от страна на ответницата, а грижи са осъществявани от неговите съседи. Твърди, че ответницата се е появила едва в последните дни на баща му в болницата, където е бил приет за лечение. Твърди също така, че баща му се е грижил сам за себе си и домакинството си и никой от съседите му не е виждал ответницата да го посещава и да полага необходими грижи ежедневно и постоянно. Твърди, че ответницата е придобила и други имоти по силата на сключен договор за издръжка и гледане с друго лице в напреднала възраст и не е ясно как е успявала да осигурява грижите по гледането на прехвърлителите. Счита, че след като в нотариалния акт страните не са уговорили ограничения по обема на дължимата издръжка и грижи, следва да се приеме, че се съгласили да бъде осигурявана цялата необходима издръжка на прехвърлителя и да бъдат полагани всички необходими грижи за него. Моли съда да постанови решение, с което обяви за развален договора за издръжка и гледане сключен на 1.12.1999 г. между П. П. Т. и Р.К.С., обективиран в нотариален акт № 110 том ІІІ, дело № 962/1999 г. на нотариус Д. Н. с район на действие Сливенски районен съд. Впоследствие с допълнителна искова молба ищецът е насрочил иска си и срещу ответника С.П.С. съпруг на ищцата Р.С., тъй като към момента на сключването на договора твърди, че ответницата е била в граждански брак с посочения ответник. Моли и по отношение на него да бъде развален договора.

            В представения писмен отговор ответниците чрез пълномощника си оспорват изцяло предявения иск, като твърдят, че са изпълнявали в пълен обем задълженията си по договора и са осигурили адекватни издръжка и гледане на прехвърлителя заедно.

            В съдебно заседание ищецът чрез пълномощниците си поддържат предявения иск и претендират присъждането на разноските.

            Ответниците чрез пълномощника си молят иска да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан и да им се присъдят направените разноски.

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Ищецът Х.П.К. е син и единствен наследник на П. П. ***, починал на 09.02.2004 г.

Ответниците Р.К.С. и С.П.С. са съпрузи, като бракът им е бил сключен преди 1.12.1999 г.

На 1.12.1999 г. в гр. С. между П. П. Т. и Р.К.С. е бил сключен във формата на нотариален акт № 110 том ІІІ, дело № 962/1999 г. на Нотариус Д. Н. рег. № 092 на НК с район на действие Сливенски районен съд договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка. По силата на уговореното в договора П. Т. е прехвърлил на Р.К.С. правото на собственост върху следния свой недвижим имот находящ се в гр.С., а именно: апартамент № *етаж *, вх.*, жилищен блок № * ул.”Г.С.Р.” със застроена площ 66,25 кв. м. състоящ се от стая, дневна, кухня, баня-клозет и антре, при граници: изток – стълбищно помещение и Т. Е., запад – И.Д. К., север – външен зид, юг – външен зид, заедно с принадлежащото избено помещение № *, с полезна площ 9,80 кв. м. при граници: изток – Т. П., запад – коридор, север – И.Д. К., юг – коридор, заедно с отстъпено право на строеж върху общинска земя и 5,30 % идеални части от общите части на сградата срещу задължението на Р.К.С. да поеме гледането и издръжката му лично или чрез трето лице, докато е жив. В договора е записано, че прехвърлителя Т. си запазва вещното право на ползване върху описания недвижим имот.

            В прехвърления имот наследодателя Т. продължил да живее сам, а двамата ответници живели в с.Д.. Ответницата пътувала всеки ден от с.Д. до гр.С., където до обяд предлагала произведената от нея земеделска продукция на общинския пазар. Същата ежедневно след приключването на работата си, снабдявала прехвърлителя с необходимите му хранителни продукти – зеленчуци и плодове произведени от нея, месо и млечни произведение, произведени от нейния син и консервирани храни, които доставяла в дома му със своя автомобил, видно от показанията на свидетелите Д. и Р.Д.. Ответницата се грижила за хигиената в дома на прехвърлителя –перяла, чистила жилището и избеното помещение и за снабдяването на жилището с гориво за осигуряване на отоплението през зимния сезон, видно от показанията на разпитаната свидетелка Р. Д.. От показанията на свид. К. се установява, че при възникнал проблем с електрическата инсталация в процесния имот ответницата е предприела необходимите мерки този проблем да бъде отстранен.

            Първоначално  когато здравословното състояние на прехвърлителя не било влошено, в годините от сключването на договора през 1999 г. до към края на 2003 г. ответницата придружавала същия до личния му лекар за профилактични прегледи и за изписването на необходимите лекарства, а понякога и сама идвала, за да бъдат изписани необходимите лекарства, когато той не се е чувствал добре, видно от показанията на разпитаната свидетелка д-р Б., която е била личен лекар на П. Т.. След влошаването на здравословното състояние на Тошков, след прекаран инсулт, същия бил неподвижен на легло и свид. Б. ( свидетел посочен от ищеца) при посещенията си в дома му виждала ответницата да се грижи за него и за осигуряването на лекарства. Свидетелката била извикана да направи визита от самата ответница. След изписването на прехвърлителя от болницата, видно от показанията на свидетелката Д. ответницата се грижила за него и не работила на пазара до неговата смърт. Съпругът на ответницата придружил наследодателя на ищеца на лечение на Сливенски минерални бани. След приключване на рехабилитацията двама ответници заживели в дома на кредитора и се грижили непрекъснато за него до неговата смърт.

            Видно от представените писмени доказателства ответниците са извършили необходимите разноски и за погребението на прехвърлителя.

            От представения препис от решение № 1260/29.01.2003 г. по гр.д. № 3255/2001г. на Сливенския районен съд се установява, че е развален сключения между двамата ответници и С. И. Г. на 21.10.1999 г. договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на приобретателя. Видно от мотивите на представеното решение ответниците са изпълнявали задълженията си по договора до м. септември 2001 г., когато след настъпило влошаване в отношенията между страните са преустановили изпълнението му, което е довело и до неговото разваляне по съдебен ред.

            Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните гласни и писмени доказателства.

            Съдът кредитира изцяло показанията на свид. Б., Д., Р. Д. и К., тъй като няма основание да се съмнява в тяхната обективност и безпристрастност и те са непротиворечиви и еднозначни досежно относимите към спора факти. Показанията  на разпитания свидетел А. Д.касаят периода от 1990 г. до 1996 г., поради което са неотносими към предмета на доказване. Свидетелят твърди, че през този период е бил в отлични приятелски отношения с прехвърлителя, но през последните няколко години преди смъртта му “леко се отдръпнали един от друг, защото разбрал, че има човек, който да го гледа”. От показанията на разпитаната свидетелка Й. Н. се установява, че прехвърлителя бил в добро здравословно състояние и се грижил за домакинството си, като същата твърди в показанията си, че не е виждала ответницата да се грижи за домакинството на кредитора. Съдът не кредитира показанията на свидетелката в тази им част, тъй като същите противоречат на показанията на другите две разпитани свидетелки Д. и Р. Д., както и поради факта, че същата свидетелка в периода от 1999 до 2002 г. е работила с работно време от 8 ч. до 17 ч., а от показанията на посочените по-горе свидетелки се установява, че ответницата е идвала и вършила домакинската работа в дома на Т. по обяд и в ранния след обяд. Свидетелката Н. също установява, че след прекарания инсулт от Т., ответницата и нейния съпруг са прибрали прехвърлителя в дома му и че са били при него след като той е бил неподвижен.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск за разваляне на договора за гледане и издръжка с правно основание чл.87 ал. 3 от ЗЗД е допустим, но по съществото си неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Безспорно се установява по делото, че между наследодателя на ищеца от една страна и ответницата, по време на брака й с ответника, от друга страна е бил сключен в нотариална форма договор за прехвърляне на правото за собственост върху недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. По силата на този договор собствеността върху процесния имот е преминала към момента на сключването му върху двамата ответници. Последните е следвало от този момент до момента на смъртта на наследодателя да престират грижи формулирани най-общо в договора с израза “гледане и издръжка лично или чрез трето лице, докато е жив”. Страните не са конкретизирали необходимите грижи необходими на прехвърлителя, поради което и с оглед трайната практика по този вид дела, както и след тълкуването на договора, с оглед всички събрани доказателства,  следва да се приеме, че се касае за обем от грижи, които да осигуряват на прехвърлителя нормален стандарт на живот, необходимата му издръжка, осигуряване на грижа за здравословното му състояние.

Ищецът твърди в исковата си молба, че в последните години преди смъртта на баща си не е поддържал отношения с него, дори не е знаел за смъртта му и впоследствие разбрал от данъчна служба, че имота е прехвърлен с процесния договор. Твърди също така, че установил от съседи, че не е било налице изпълнение на договорните задължения, като твърди, че договора не е изпълняван изцяло т.е. ответниците не са полагали необходимите грижи, които е следвало да полагат ежедневно и постоянно. В исковата молба не са посочени конкретни прояви, в които се изразява неизпълнението на договора от страна на ответниците, тъй като ищецът е наследник на прехвърлителя, който не е имал пряко впечатление за изпълнението на договора. Приживе прехвърлителя видно от събраните гласни доказателства не е желаел прекратяването на договора поради неизпълнение и не са представени доказателства същия да е предприел действия по неговото съдебно разваляне.

            Съдът намира, че от събраните гласни и писмени доказателства може да бъде направен извод, че ответниците са осигурявали на прехвърлителя грижи по неговите издръжка и гледане в обема, в който те са му били необходими към съответния момент и тези грижи са били адекватни. От свидетелските показания се установява, че когато прехвърлителят е бил в добро здравословно състояние ответницата го е снабдявала с хранителни продукти, осигурявала е отоплението и грижи за поддръжката на жилището, както и се е занимавала с битовата хигиена на дома. Тъй като в договора е посочено, че прехвърлителя си запазва правото на ползване на имота  до смъртта си, може да се направи извод, че същия не е желаел да живее в едно домакинство с ответниците. Този извод може да се направи и с оглед обстоятелството, че същия е бил в добро здравословно състояние и не се е нуждаел от непрекъснати грижи до края на 2003 г. Видно от свидетелките показания той е бил в ежедневен контакт с ответницата, която е посещавал на мястото където работи и тя е била в течение на ежедневните му нужди. Същата се е грижила за осигуряване на необходимите лекарства за хроничните заболявания на прехвърлителя, като го е водила на прегледи и е изпълнявала написаните рецепти. В момента, в който здравословното състояние на ответника се е влошило, ответницата и нейния съпруг са осигурили непрестанни грижи за Тошков, като са го посещавали в болницата по време на престоя му там, извършили са необходимата рехабилитация и след прибирането в дома му са се преместили да живеят при него с оглед необходимостта от постоянни грижи до неговата смърт.

            От гласните доказателства се установява и обстоятелството, че отношенията между Т. и ответницата са били такива като между баща и дъщеря. По отношение на втория от ответниците – съпруг на страната по договора, тъй като той е сключен по време на брака му с първата ответница,  също следва да се приеме, че е изпълнил задълженията си, като същия е осигурил съдействие при снабдяването на кредитора с необходимите продукти и издръжка в натура, а впоследствие го е придружавал и на рехабилитационните процедури.

            В исковата молба се твърди, че ответницата не е била в състояние да изпълнява задълженията си по договора, тъй като едновременно с този договор е сключила и друг договор за гледане и издръжка, а също така има и задължение към личното й стопанство. Тези твърдения съдът намира, че са неотносими, тъй като видно от представените доказателства другият сключен договор за издръжка и гледане е бил изпълняван само за периода от датата на сключването му 21.10.1999 г. до м. септември 2001 г.

            Съдът намира, че изпълнението на ежедневните трудови функции на ответницата не може да се приеме като пречка за изпълняване на нейните задължения към прехвърлителя в момента, в който той не се е нуждаел от непосредствени, ежедневни и ежечасни грижи. От показанията на свид. Д. се установи, че в момента, в който Т. се е нуждаел от непрекъснати грижи, ответницата не е ходила на работа и се е грижила за него, както лично, така и с помощта на съпруга си.

            В исковата молба не е наведено твърдение, че на прехвърлителя не са осигурени адекватни грижи за здравословното му състояние, но такова твърдение е наведено в хода на производството и в представената писмена защита от пълномощниците на ищеца. Същите твърдят, че ответницата не е знаела от какви заболявания страда Т., поради което не му е осигурявала необходимите лекарства. При разпита си по реда на чл.143 от ГПК, ответницата твърди, че той е страдал от “паркинсон”. Свидетелката Б. – личен лекар на Т. свидетелства, че не си спомня, той да е имал такова заболяване. От показанията на останалите разпитани свидетели се установява, че същия е имал изявено треперене на ръцете, поради което следва да се приеме, че макар и да не е налице точния медицински термин за посочване на заболяването, ответницата е била в течение на заболяванията на прехвърлителя.

            Ответниците по предявения иск са тези са тези, които следва основна да докажат факта на изпълнение на договорните задължения, произтичащи от договора за тях. Ищецът следва да докаже сключването а договора и тези факти, които твърди че представляват конкретно неизпълнение на договорните задължения на ответниците. Доказването е допустимо с всички доказателствени средства. Ответниците не могат да докажат изпълнението на договора за всеки ден от неговото времетраене, с оглед постоянна практика се приема, че изпълнението е доказано, когато ответника представи доказателства от които може да се направи извод че договора е изпълняван – свидетелски показания че на кредитора е предоставяна храна, че в жилището му е чисто, че той е в добро състояние вкл. и негови изявления пред трети лица, че е доволен от грижите, които са полагани за него ( свд. К.). 

            С оглед изложените съображения, съдът намира, че следва да отхвърли предявения иск за разваляне по отношение на ответниците на процесния договор за гледане и издръжка, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на приобретателите. При този изход на производството на ответниците се дължат направените от тях разноски за адвокатска защита в размер на 600 лв.

            Ръководен от изложените съображения, съдът

 

                                                Р      Е       Ш      И      :

 

            ОТХВЪРЛЯ предявения от Х.П.К. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр.С., ул.”С.” № * – * чрез адв. Д. и адв. П., против Р.К.С. ЕГН ********** *** и С.П.С. ЕГН ********** ***,  иск за разваляне на сключения във формата на нотариален акт № 110 том ІІІ, дело № 962/1999 г. на Нотариус Д. Н. с рег. № 092 на НК с район на действие Сливенски районен съд  договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка по силата на който П. П. Т. е прехвърлил на Р.К.С. собствения си недвижим имот представляващ апартамент № * етаж *, вх.*, жил.блок № * ул.”Г.С.Р.” със застроена площ 66,25кв.м. състоящ се от стая, дневна, кухня, баня-клозет и антре, при граници: изток – стълбищно помещение и Т. Е., запад – И.Д. К., север – външен зид, юг – външен зид, заедно с принадлежащото избено помещение № 17, с полезна площ 9,80 кв.м. при граници: изток – Т. П., запад – коридор, север – И.Д. К., юг – коридор, заедно с отстъпено право на строеж върху общинска земя и 5,30 % идеални части от общите части на сградата, поради виновно неизпълнение на задълженията от страна на приобретателя, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

            ОСЪЖДА Х.П.К. да заплати на Р.К.С. и С.П.С. направените от тях разноски в размер на 600 лв.

            Решението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                            ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: