РЕШЕНИЕ №                            

гр. Сливен, 06.02.2009г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

СЛИВЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД гражданско отделение, в съдебно заседание на шестнадесети януари през две хиляди и шеста година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.,

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.,*** Х.,

 

при секретаря  Е.Х., като разгледа докладваното от Хр. М. *** по описа на съда за 2008г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на дял ІІ, гл. ХХ от ГПК

С решение № 897\10.10.2008г. по гр.д. № 3187\08г. на РС – гр. Сливен е изменена определената със спогодба по протокол от с.з. на 13.07.2005г. по гр.д. № 1054\07г. по описа на РС – гр. Сливен издръжка, която М. И.Й. е осъден да заплаща на Й.Г.С. КМЗП на Г. М. Й. род. на 20.07.1992г. – към настоящия момент непълнолетен, като е увеличена по размер от 45 лв. на 55 лв. месечно, считано от 13.08.2008г. до настъпването на пълнолетие или на други законни причини за изменението или прекратяването й, заедно със законната лихва върху закъснелите вноски, като до пълния размер на поисканото увеличение за издръжка в размер на 80 лв. предявеният иск е отхвърлен като неоснователен и недоказан. Съразмерно на уважената част от предявения иск ответникът е осъден да заплати д.т. в размер на 14, 40 лв. в полза на държавния бюджет, както и деловодни разноски в размер на 34, 28 лв. в полза на ищеца.

Решението е обжалвано от ищеца със съгласието на неговата майка като необосновано и постановено при непълнота на доказателствата.

Изтъква, че от м. юни 2008 г. живее на квартира на ул. „Д. К.” № 1. Поради промяната на адреса са пропуснали едноседмичния срок, в който е следвало да вземат отношение по дадените указания и да направят съответните искания за събиране на доказателства, а именно: за това, че майката на ищеца има задължения към по – голямата му сестра, която е ученичка в 12 клас и също е предявила иск за издръжка срещу ответника, предмет на разглеждане по гр.д. № 3190\08г., което е висящо; за това, че живеят на квартира и заплащат месечен наем в размер на 110 лв.

В жалбата е изложен анализ на доказателствата относно размера на дохода на ответника – 113, 96 лв., който факт във връзка с факта на редовното заплащане на определените по спогодбата издръжки говори, за по – голям доход на ответника от този, установен с представените писмени доказателства.

В жалбата е изложен анализ на доказателствата относно размера на дохода на ответника – 113, 96 лв., който факт във връзка с факта на редовното заплащане на определените по спогодбата издръжки говори, за по – голям доход на ответника от този, установен с представените писмени доказателства.

Поискано е събирането на доказателства: справки от ПГИ „Проф. д – р Д. Т.” – гр. С., копие от молба по гр.д. № 3190\08г.; три броя квитанции за заплащането на наем, както и гласни доказателства – разпит на свидетеля Д. С. при режим на довеждане, за установяване момента на предаване на призовката по делото.

Иска се отмяна на решението в отхвърлителната му част и постановяване на друго, с което предявеният иск да бъде уважен изцяло. Претендира деловодни разноски.

Въззиваемият не е подал отговор по чл. 263 ал.1 от ГПК

В с.з.  въззивникът редовно призован се явява лично, заедно със своята майка и с представител по пълномощие – адв. Д. от АК – гр. С., която от името на доверителите си поддържа жалбата. С оглед твърденията на пълномощника на въззиваемия посочва, че е било образувано наказателно производство за изплащане на издръжки за минало време и дължимите издръжки за въззивника и неговата сестра са изплатени в последствие от въззиваемия, за да избегне наказателна отговорност (на осн. чл. 183 ал.3 от НК)

Въззиваемият – редовно призован не се явява. Явява се негов представител по пълномощие – адв. П. от АК – гр. С., която оспорва жалбата. Поддържа твърдение, че финансовите възможности на въззиваемия са такива, каквито са установени с представените по делото писмени доказателства, а с оглед довода на въззивника, че са налице по – големи възможности предвид редовното изплащане на издръжките, твърди, че са изплащани с помощта на жената, с която съжителства, включително ползван кредит за изплащане на издръжките за минало време.

На основание чл. 269 от ГПК съдът извърши служебно проверка за валидност и допустимост на решението, при което не установи наличието на пороци, обуславящи прогласяването му за нищожно или обезсилването му като недопустимо.

На основание чл. 271 ал.1 от ГПК съдът разгледа спора по същество с оглед основателността на жалбата, като въз основа на доказателствата по делото намира за установено следното от фактическа страна:

Между страните е безспорно и се установява от представените по делото доказателства, че въззивникът е родена на 20.05.1990г. Въззиваемият е негов баща, а негова майка е Й.Г. Й..

Със съдебна спогодба по гр.д. № 1054\05г. на РС – Сливен по протокол от с.з. на 13.07.2005г. е изменен размера на издръжката, която въззиваемият следва да заплаща на въззивника, а именно в размер на 45 лв., считано от сключване на спогодбата до навършване пълнолетие на въззивника или настъпването на други причина за изменението или прекратяването на издръжката. По същото дело са представени писмени доказателства, от които е видно, че месечния доход на въззиваемия е бил 80 лв., а този на майката на въззивника – 150 лв.

Към настоящия момент въззивникът живее със своята майка и своята сестра – Д. М. Й. – на 18г. и 9 м. към настоящия момент, чиито родители са тези на въззивника. Нуждите и потребностите, за чието задоволяване въззивникът претендира издръжката са обичайните, като от представените разписки е видно, че живее със своята майка и сестра под наем, за което заплащат месечно 110 лв.

Въззивникът е ученик и през учебната 2008\2009г. е записан в дневна форма на обучение – 10 „д” клас на Професионална гимназия по икономика „Проф. Д – р Д. Т.” – гр. С. Макар и пълнолетна към настоящия момент сестрата на въззивника също продължава обучението си в 12 клас на същото учебно заведение, във връзка с което със спогодба по гр.д. № 3190\08г. по описа на РС – гр. Сливен въззиваемият се е задължил да й заплаща издръжка в увеличен размер на 75 лв. месечно до завършване на редовно обучение или настъпването на други причини за изменението или прекратяването на издръжката.

От представените писмени доказателства се установява, че средния брутен, месечен доход на майката на въззивника е в размер на 349, 50 лв., а на въззиваемия – 113, 96 лв. за периода от януари до август 2008г. Пред настоящата инстанция не се събраха доказателства, които да установяват изменения в месечното възнаграждение на въззиваемия към настоящия момент.

От представеното удостоверение за раждане е видна, че въззиваемият е баща и на още едно малолетно дете1 което към настоящия момент е на 5г. и 5 м.

Въз основа на гореизложеното се налага правния извод, че жалбата е частично основателна.

По делото се установи безспорно, че са настъпили трайни изменения в обстоятелствата, при която е определена издръжката по гр.д. № 1054\07г. на РС – гр. Сливен. Въззивникът е израснал приблизително с 3 години, с което са се увеличили разходите за задоволяване на неговите нужди и са налице изменения в доходите на неговите родители.

При установеното трайно изменение на обстоятелствата, при които е била определена издръжката са налице основанията на чл. 86 ал.1 от СК за изменение чрез увеличаване на размера, който следва да се определи съгласно чл. 84 от СК с оглед конкретните нужди на детето, с оглед неговата възраст и възможността на родителите да я дават.

За задоволяването на обичайните нужди на въззивника издръжката следва да бъде съобразена с възможностите на неговите родители и наличието на други, произтичащи от закона задължения.

Доводът в жалбата, че при определяне възможностите на въззиваемия съдът следва да изходи от обстоятелството, че е заплащал издръжка за въззивника и неговата сестра, надхвърляща установения му доход е неоснователен. От данните по делото не може да се направи извод, че определените по гр.д. № 1054\05г. издръжки са заплащани редовно, т.к. от името на въззивника е налице твърдение, че спрямо въззиваемия е било образувано наказателно производство именно с оглед нередовното заплащане на издръжките към двамата. Фактът, че за да ползва привилегията на чл. 183 ал.3 от НК въззиваемият е осигурил средства да изплати издръжките, сам по себе си не води до извода, че въззиваемият има по – големи възможности.

Относно неговите възможности обаче, съдът следва да съобрази обстоятелството, че няма данни същият да е с намалена трудоспособност поради инвалидност или да са налице други обективни причини, ограничаващи неговите възможности за осигуряване на доходи. При тези обстоятелства съдът намира, че спрямо възможностите на въззиваемия следва да изходи от минималния осигурителен доход за страната, който е в размер на 292 лв. за 2008г.

Възможностите на майката на въззивника са в размер на около 350 лв. месечно, от който доход се установи, че същата заплаща месечен наем в размер на 110 лв.

При посочените по – горе възможности на двамата родители издръжката, която следва да осигурят на въззивника, който е на 16г. и 7 м. към настоящия момент, имайки предвид и задължението им към неговата пълнолетна сестра, която продължава средното си образование, съдът намира, че е 140 лв. месечно. Този размер на издръжката следва да се разпредели по равно между двамата, т.к. от една страна майката е ангажирана с непосредствените грижи за въззивника, но спрямо въззиваемия се установява задължението за издръжката и на друго малолетно дете.

Предвид изводите на настоящата инстанция, решението на първоинстанционния съд следва да се отмени в частта, с която предявеният иск е отхвърлен над размера от 70 лв. месечна издръжка, като в съответствие с това въззиваемият следва да бъде осъден да заплати следващата се по делото държавна такса, както и съответната част от направените от въззивника деловодни разноски.

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ решение  № 897\10.10.2008г. по гр.д. № 3187\08г. на РС – гр. Сливен,  В ЧАСТТА, с която предявеният от Г. М. Й. ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Й.Г.С. ЕГН ********** ***„Д.” 15-Б-8 против М.И.Й. ЕГН ********** ***„А. К.” № 10 иск за изменение на определената със спогодба по протокол от с.з. на 13.07.2005г. по гр.д. № 1054\07г. по описа на РС – гр. Сливен издръжка е отхвърлен над размера от 55 лв. месечно до 70 лв., считано от 13.08.2008г. до настъпването на пълнолетие или на други законни причини за изменението или прекратяването заедно със законната лихва върху закъснелите вноски, като

 

ИЗМЕНЯ размера на месечната издръжка, която М.И.Й. следва да заплаща на Г. М. Й. със съгласието на неговата майка Й.Г.С. ***\05г. на РС – гр. Сливен като я увеличава на 70 лв. месечно считано от 13.08.2008г. до настъпването на пълнолетие или на други законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, заедно със законната лихва върху закъснелите вноски.

 

ОСЪЖДА М.И.Й. да заплати на Г. М. Й. деловодни разноски в размер на 51, 43 лв.

 

ОСЪЖДА М.И.Й. да заплати по сметка на ОС – гр. Сливен д.т. в размер на 25 лв.

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 897\10.10.2008г. по гр.д. № 3187\08г. на РС – гр. Сливен  В ОСТАНАЛАТ ЧАСТ.

 

 

Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: