Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  117

 

гр. Сливен, 24.04.2009 г.

 

              В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  откритото заседание на първи април през двехиляди и девета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     М.С.

ЧЛЕНОВЕ:                                            Н.Я.

                                                            мл. с. М.М.

при участието на прокурора ……...………….и при секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от  Н.Я. ***.  N 824 по описа за 2008  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 196  и сл. от ГПК/отм./.

Обжалвано е изцяло първоинстанционно решение № 77/21.02.06г. по гр. д. № 330/04г. на НзРС, с което са отхвърлени като неоснователни предявените при условията на обективно съединяване от  Община Нова Загора против Сдружение за напояване “К.и.”, гр. Нова Загора, искове за признаване за установено, че първата е собственик на язовир  в с. П.П. ЕКАТТЕ 57371, водоем в с. Е. ЕКАТТЕ 27111 и язовир в с. Е. ЕКАТТЕ 27111 и за преустановяване на действията по предаването от нейна страна на язовирите,  като са присъдени и разноските по делото.

Въззивникът твърди в жалбата си, че решението е неправилно и  незаконосъобразно. Твърди, че съгласно пар. 3 ал. 1 от ПЗР на ЗСН, сдруженията за напояване придобиват от момента на възникването им като ЮЛ  право на собственост върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура на територията им, които са били включени в имуществото на прекратените организации по пар. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, а съгласно ал. 2 общината е длъжна да предаде на сдруженията владението върху язовирите и микроязовирите по ал. 1, предназначени за напояване и представляващи елементи от напоителната система или технологично обособена нейна част на територията на сдружението, и от анализа на разпоредбите следва, че пар. 3 се отнася само за тези язовири на територията на съответното сдружение за напояване, които са били включени в имуществото на прекратената организация по пар. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, предназначени са за напояване и представляват елемент или технологично обособена част от напоителната система на територията на сдружението. Твърди, че в конкретния случай процесните три водоема не отговарят на изброените критерии, от което следва изводът, че те не са станали собственост на сдружението за напоявани и Общината не следва да му ги  предава.  Въпреки това, без да се съобрази с фактите и налагащите се въз основа на тях от приложимите законови норми правни изводи, първоинстанционният съд е отхвърлил исковете като неоснователни. Поради това моли въззивната инстанция да отмени изцяло решението като незаконосъобразно и да уважи исковете. Претендира разноски.

В срока по чл. 201 ал. 2 от ГПК /отм./ противната страна не е депозирала писмени възражения по въззивнвата жалба.

Съдебен състав на СлОС е постановил решение по тази жалба, с което е отменил изцяло, като неправилно и незаконосъобразно, обжалваното решение на НзРС и вместо него е постановил ново, с което е признал за установено по отношение на страните, че Община Нова Загора е собственик на трите описани водоема, които не са предназначени за напояване и не представляват  елементи от напоителната система или технологично обособена част от нея на територията на сдружението и е осъдил ответното сдружение да преустанови действията спрямо общината по предаване на водоемите.

Това решение е отменено  изцяло с решение № 1146/08 г. по к.гр.д. № 3860/07г. на ВКС, а  В ЧАСТТА, с която е признато за установено, че трите водоема не представляват елементи от напоителната система или технологично обособена част от територията на сдружението, е обезсилено. Делото е върнато за ново разглеждане на въззивната жалба от друг състав на СлОС при спазване на дадените в мотивите задължителни указания, свързани с изясняване на фактическата обстановка относно правнозначимите въпроси дали процесните водоеми, изградени за напояване на обработваните от ТКЗС земеделски земи, са били част от основните средства на бившите ТКЗС в селата Е. и П. П..

При новото разглеждане на делото, в с.з. за въззивната община, редовно призована, не се явява процесуален представител по закон или пълномощие, който да изрази становище или да предприеме процесуални действия.

В с.з. за въззиваемото сдружение, редовно призовано, се явява процесуален представител по закон, който, чрез процесуален представител по пълномощие по чл. 20 ал. 1 б. “а” от ГПК/отм./,  оспорва въззивната жалба и моли съда да я отхвърли.  Моли първоинстанционното решение да бъде оставен в сила изцяло, респективно – по отношение на двата водоема, за които е установено, че са били собственост на бившо ТКЗС, а по отношение на третия, при липса на данни за собственост – да приеме, че е общинска собственост. Не е претендирал разноски.

Във въззивната фаза са сабрани допълнителни писмени доказателствени средства, допуснати и изслушани са две съдебно технически и икономическа експертизи, чиито заключения също са приети като доказателствени средства.

Въз основа на събраните доказателствени средства пред двете инстанции, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

За първия от процесните водоеми – язовир в с. П. П., съществува акт за общинска публична собственост № 37/16.06.1998г.

Ответното сдружение за напояване “К. – И.”, гр. Нова Загора, е вписано в ТР при СлОС с решение № 1350 от 02.10.2002г. То обхваща 8 709, 039 дка изградена поливна територия за напояване на землищата на с. К., с. П.П. и с. Е., Новозагорска община.

С писмо от 08.11.2002г. кметът на Община Нова Загора поискал от управителя на “Н.с.” ЕАД - Сливен да отговори дали някои от изброените в писмото водоеми /сред тях фигурирал единствено третият от трите процесни – язовир в с.Е./ са елементи от напоителната система на дружеството или технологично обособена нейна част. В отговора от 18.11.2002г. било посочено, че никой от изброените в запитването язовири не е включен в напоителната система на дружеството.

С искане № 5300-664/ 15.06.2004г. ответното сдружение е поискало от кмета на Община Нова Загора предаване на владението върху процесните водоеми, на основание разпоредбата на пар. 3 от ПЗР на ЗСН. В отговор на искането ищецът подал пред НзРС настоящите искове по чл. 97 от ГПК /отм./

Чрез запазените счетоводни документи /справка да сградния фонд, собственост на ТКЗС “Т.” – в ликвидация, с. Е., община Нова Загора  и протокол от 05.02.1994г. за проведен търг за продажба на имущество – собственост на същото ТКЗС/, се установява, че в описа на сградния фонд на ТКЗС съществува като негова собственост язовир и подълбог инв.№ 10001, излавнител 1, инв.№ 10006 и изравнител 2, инв.№ 10007, като същото имущество с посочените инвентарни номера, е описано и в протокола за проведения търг за продажба на имущество на ТКЗС. Тези водоеми да били предназначени и използвани за напояване на земеделските земи, обработвани от бившото ТКЗС и са представлявали основно средство – ДМА на последното.

При съпоставка между тези документи и КВС на землището на с. Е. и друг картен материал, проверен от вещите лица, се установява1 че на територията на с. Е., община Нова Загора, има два язовира – Язовир Езеро 1 /имоти кадастрални №№ 146 и 148/ и Язовир Езеро 2 – представляващ три каскадно свързани язовира – един основен и два изравнителя / имоти с кадастрални №№ 96 и 108/ и те са идентични с двата язовира, фигуриращи като ДМА водни обекти, бивша собственост на ТКЗС “Т.”, с. Е. и съвпадат с описаните в исковата молба, както следва – язовир Езеро 1 е съответно посоченият “Водоем с. Езеро ЕКАТТЕ 27111”, им.кад.№№ 146 и 148, а Язовир 2  е “Язовир с. Езеро ЕКАТТЕ 27111”, им.кад.№№ 000096 и 1000108. В момента те попадат в територията на ответното сдружение и представляват елементи от напоителната му система.

За третия процесен водоем – Язовир с. Полско Пъдарево, няма категорични данни както за собствеността, така и за това дали е идентичен с този по АОС, дали се намира на територията на сдружението и дали представлява част или обособен елемент от напоителната му система.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена след съвкупната преценка и анализ на всички събрани по делото от двете инстанции годни, допустими и относими писмени доказателствени средства, които са неоспорени и като еднозначни, безпротиворечиви и непререкаеми, изцяло кредитира. Съдът е ползвал при формиране на фактическите си констатации и заключенията на съдебнотехническа и комплексна техническо-икономическа експертиза, събрани пред въззивната инстанция, които са неоспорени и са изготвени от компетентни вещи лица, в чиято добросъвестност няма причини да се съмнява.

Въз основа на така приетото от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Въззивната жалба е подадена в законоустановения 14 дневен срок от надлежен субект, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е частично основателна.

По отношение на вторите два /от общо трите процесни обекта/, описани в т. 2 и т. 5 на исковата молба водоема - Водоем с. Езеро ЕКАТТЕ 27111, /им.кад.№№ 146 и 148/  и Язовир с. Езеро ЕКАТТЕ 27111, /им.кад.№№ 000096 и 1000108/, се установи категорично и несъмнено, че са налице в кумулативна даденост условията, заложени в нормата на пар. 3 ал 1 от ПЗР на ЗСН. Те са обекти от хидромелиоративната инфраструктура  - представляват язовири, предназначени са за напояване и са елементи от напоителната система. Доказа се и, че се намират на територията на ответното сдружение за напояване и същите са били включени като ДМА в имуществото на прекратена органидация по пар. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ – ТКЗС “Т.”, с. Е..  Така правото на собственост е възникнало по оригинерен способ в патримониума на ответното сдружение – по силата на законовата разпоредба, придаваща на конкретна съвкупност от едновременно налични елементи силата на правопораждащ  юридически факт. Следователно за ответника /въззиваем в това производство/ се е породило правото по ал. 2 на същия пар. 3, да поиска предаване на владението върху тях от община Нова Загора и действията му, предприети в тази насока не са нито незаконосъобразни, нито неоснователни.

Ето защо исковете спрямо тези два обекта са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени. Обжалваното решение в тези части е правилно и законосъобразно и следва да се остави в сила.

По отношение на третия обект, посочен в исковата молба в т. 1 – Язовир с. П. П., с оглед представянето на Акт за общинска публична собственост от страна на ищеца и недоказване наличието на предпоставките за елиминирането й по силата на законовата норма на пар. 3 ПЗР на ЗСН, от страна на ответника,   съдът намира, че исковете са основателни и следва да се уважат, като в тази част първоинстанционното решение бъде отменено и вместо него бъде постановено ново, с което се признае за установено, че общината-ищец е собственик на този язовир, а ответното сдружение бъде осъдено да преустанови действията по предаване на владението върху него.

Ето защо, след като правните изводи на двете инстанции частично се разминават, въззивният съд следва да отмени в описаните части решението на РС и постанови ново по същество в посочения смисъл, а в останалите му цасти го остави в сила.

Никоя от страните не е претендирала разноски и такива не следва да се присъждат.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                      

 

Р     Е     Ш     И  :

                       

 

ОТМЕНЯ  първоинстанционно решение № 77/21.02.06г. по гр. д. № 330/04г. на НзРС, В ЧАСТТА с която са отхвърлени като неоснователни предявените при условията на обективно съединяване от  Община Нова Загора против Сдружение за напояване “К. и..”, гр. Нова Загора, искове за признаване за установено, че първата е собственик на язовир  в с. Полско Пъдарево ЕКАТТЕ 57371, и за преустановяване на действията по предаването от нейна страна на язовира но сдружението, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо това

ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА  и СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ “К. – И.”, със седалище и адрес на управление на дейността гр. Н.З., стопански двор на бивше ДЗС, че ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА е собственик на язовир  в с. П.П. ЕКАТТЕ 57371.

ОСЪЖДА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ “К. – И.”, със седалище и адрес на управление на дейността гр. Н. З. ДА ПРЕУСТАНОВИ предприетите действия във връзка с предаване на владението върху язовир  в с. П.П. ЕКАТТЕ 57371 от страна на Община Нова Загора.

 

ОСТАВЯ В СИЛА  първоинстанционно решение № 77/21.02.06г. по гр. д. № 330/04г. на НзРС, В ОСТАНАЛИТЕ ЧАСТИ, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: