РЕШЕНИЕ
                                                          
                                         гр. Сливен, 2
2.05.2009 год.


                                          В ИМЕТО НА НАРОДА           Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и трети февруари 2009 г. в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.
                                                            ЧЛЕНОВЕ: М.Б.
                                                                                   М.Х.

          при участието на секретаря М.Л., като разгледа докладваното от младши съдия Мария  Христова  гр.д. 851 по описа на съда за 2008 г., за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството се движи по реда на § 2 ал. 2 във вр. с чл. 196 и сл. от ГПК обн. Бр. 12 от 8.02.1952 г./отм. с ГПК – обн. ДВ бр. 59 от 20.07.2007 г./.

 Обжалвано е решение на РС - Нова Загора, с което са отхвърлени предявените от въззивниците Н.М. и Л.С.,***, Сливенска област, искове по чл. 58 ал. 1 от Закона за кооперациите против Земеделска кооперация на частни стопани „С. в.а" със седалище и адрес на управление с. С. в., Община Нова Загора, Сливенска област, за отмяна решенията на проведеното на 30.09.07 г. извънредно Общо събрание, и са осъдени да заплатят разноски в размер на 300 лв. В жалбата сочат пороци навеждащи за съществени нарушения на законността на свиканото извънредно общо събрание от контролния съвет, тъй като същото било проведено само с двама членове, при непълен състав на управителния съвет, който се състоял от трима души. Навеждат доводи за сериозни нарушения на закона и устава, тъй като по същество събранието имало за цел смяна на ръководството на кооперацията и назначаване на ново. Сочат, че отказът на РС - Нова Загора да събере доказателства във връзка със съществените нарушения на закона са довели до необоснованост на решението. Излагат твърдения, че Районният съд допуснал съществено нарушение, като не съобразил разпоредбите на закона и устава на кооперацията по отношение на обстоятелството, че участвалия в общото събрание Миланов не бил член на кооперацията. Намират извода на РС, че Кооперативният съюз е действал в кръга на предоставените му правомощия за незаконосъобразен и необоснован. Молят да се постанови решение с което да се отмени обжалваното решение.

Постъпило е възражение от пълномощника на ЗКСЧ „С.в." в което се сочи, че жалбата е неоснователна и че не е необходимо Контролния съвет да взема решения в пълния си членски състав. Сочи за правилен извода на съда, че събранието е законосъобразно, както и взетите от него решения. Моли да се остави жалбата без уважение и да се присъдят направените по делото разноски.

По делото е постъпила писмена молба от въззивницата Л.А.С., в която заявява, че няма да представя писмени и гласни доказателства и се присъединява към жалбата на въззивника Н.С.М., като моли същата да се уважи.

Постъпила е писмена защита от адв. Б. - пълномощник на въззивника Н.М., в която сочи, че поддържа жалбата против решението и моли да бъде уважена същата. Не е направил искане за събиране на доказателства. Навел е допълнителни съображения за забавяне на производството пред РС.

          В съдебно заседание въззивниците Н.С.М. и Л.А.С., редовно призовани, не се явяват, не изпращат представител.

        Въззиваемите ЗКЧС „С. В.", редовно призовани, не се явяват, не изпращат представител.

         Жалбата е допустима. Подадена е от надлежна страна в процеса имаща правен интерес от обжалване на първоинстанционното решение и е спазен преклузивния 14 - дневен срок.

         На основание чл. 209 от ГПК съдът извърши проверка за валидност и допустимост на решението и намира, че същото не страда от пороци обуславящи прогласяването му като нищожно.

         Разглеждайки жалбата съгласно чл. 208 от ГПК въз основа на събраните по делото писмени доказателства и техният анализ, съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от представеното и прието по делото Заявление вх.№ 87 от 10.08.2007г. до УС на Земеделска кооперация на частни стопани „Стоил Войвода" със седалище и адрес на управление с. С.в., Община Н. З., Сливенска област, св. Р. Х., председател на КС на кооперацията и св. С. Ч. член на КС са поискали свикване и провеждане на общо събрание на кооперацията с посочен дневен ред. УС не е взел становище по това искане в едномесечния срок по чл. 16 ал. 3 от ЗК. Съгласно Протокол № 4 от 12.09.2007г. е проведено заседание от КС, на което същият е взел решение да се свика извънредно събрание на 30.09.2007г., за което изготвя и разпространява покани, видно от приложената такава по делото от 14.09.07 г. и от разпита на св. Х., Ч. и К..

Свиканото извънредно ОС  на  кооперацията се е провело на 30.09.2007 г. в заседателната зала на кооперативната сграда в село Стоил войвода, Община Нова Загора и на него са взети няколко решения, включени в дневния ред, между които и избор на нови управителни и контролни органи на кооперацията, което се установява от протокол от ОС от 30.09.2007г. За председател на събранието е бил избран С. М. Д., а за протоколчик Р. М. Д., присъствали 16 съкооператори по списък.

От представената и приета като писмено доказателство по делото молба вх. N 122 от 24.08.2006 г. до УС на ЗКЧСИ „С. в.” се установява, че член-кооператора С. М. Д. е направил заявление за напускане на кооперацията и поискал в тази връзка да му бъде върната земята в реални граници. Молбата е резюлирана на 24.08.2006 г. до - „УС за разглеждане и решение”, но няма доказателства по делото същата да е разгледана и приета с решение от Управителния съвет. 

С решение № 1581/09.10.2007 г. Сливенският окръжен съд е вписал в регистъра настъпилите промени в ръководството на кооперацията, за което е образувано фирмено дело № 2712/2007г. по описа на същия съд.

От представения по делото Устав на ЗКЧС „С. в.” се установява, че правомощията на Контролния съвет включват свикване на Общо събрание съгл. чл. 28 от Устава, когато установи съществени нарушения на закона или Устава или ако УС не свика ОС до един месец от искането на КС.

Останалите събрани като доказателства по делото писмени такива съдът счита, че не са относими към спора и не следва да ги обсъжда. Св.Ч., З., Е., Т. и Ж. дават сходни показания и сходни със събраните останали гласни доказателства, които съдът кредитира изцяло относно редовността на събранието и надлежното обявяване на поканата за провеждането му.

От така приетото за установено съдът прави следните правни изводи:

Предявеният иск е с правна квалификация чл. 58 ал. 1 от ЗК. Искът по чл. 58, ал. 1 от ЗК е конститутивен и с него се упражнява потестативното право да се признае за незаконно или несъобразено с устава на кооперацията решението на общото събрание - многостранна сделка. Правото на иск по чл. 58, ал. 1 ЗК принадлежи на изчерпателно посочени в нормата на чл. 58, ал. 2 ЗК лица и органи и може да бъде упражнено в преклузивните срокове по чл. 58, ал. 3 и 5 ЗК, които в случая са спазени.

 Безспорно се установи, от събраните по делото гласни и писмени доказателства, че на 30.09.2007 г. в село С.в., Новозагорска община е било проведено извънредно Общо събрание на въззиваемата кооперация. Събрани са и доказателства, от които се установи начина на свикване и провеждане на това събрание. Пред настоящата въззивна инстанция страните не са поискали събиране на нови доказателства или извършване на други процесуални действия в подкрепа на своите твърдения.

При тези данни съставът на въззивният съд счита, че е правилен извода на първоинстанционния съд, който следва от същите доказателства, че закононарушения при процедурата не са допуснати.

Неоснователно е възражението на въззивниците за незаконност на свиканото Общо събрание, поради непълен състав на Контролния съвет, подписал предложението за промяна на УС. Съгласно чл. 16 ал. 5 от Устава на кооперацията, Общо събрание се свиква 1. редовно-веднъж в годината или 2. извънредно-по решение на УС или по искане на КС, на 1/3 от членовете на кооперацията. Няма изискване в Устава на кооперацията нито в Закона за кооперациите Контролния съвет да бъде в пълен състав, при определени случаи при редовните или при извънредните заседания. Контролния съвет се състои от трима души, от които са подписали предложението двама. Макар да няма изрично изискване в закона, в случая е налице кворум, който е повече от половината или 2/3 от КС, като единият от тях е Председател на КС, а другият член на КС. Разпитан пред Районния съд третият член на КС св. С. Ж. заявява, че е узнал за събранието„през селото минавах и видях, че имаше обява за събрание на кооперацията”, „обявата я видях”, „беше на фурната и на административната сграда”, „прочетох обявата на фурната”. Съгласно разпоредбата на чл. 16 ал. 1 от Устава ОС се свиква от УС с писмена покана, поставена на видно място на фурната и магазина за хранителни стоки в центъра на селото, най-малко 14 дни преди датата на провеждането му. От показанията на третия член на КС е видно, че той е бил надлежно уведомен и узнал за събрането, като е спазена процедурата на чл. 16 ал. 1 от Устава, по отношение на него, както и  по отношение на останалите член-кооператори. Не може да се вменява като нарушение на вота на останалите членове на КС и решенията на ОС своеволното отсъствие на един от членовете, след като същият е бил уведомен надлежно, при спазване процедурата на чл. 16 ал. 1 от Устава, и при липсата на законово изискване и конкретно задължение в Устава за присъствие на всички членове на КС, което да поставя под условие неговата легитимност. Не намира приложение в конкретния случай хипотезата на чл. 27 от Устава на кооперацията, цитиран от пълномощника на въззивниците, според който при напускане или смърт на членове на КС, съставът на съвета се попълва при спазване изискваният на ал.2, които касаят забраните за членство. Тази разпоредба касае напускане на член или неговото изключване от кооперацията изцяло, което следва да се извърши с предизвестие или с решение на Общо събрание по надлежния ред, а не инцидентно отсъствие, каквото е в случая.

Чл. 16 от ЗК определя кръга от лица, в чиято компетентност попада възможността да искат свикване и провеждане на общо събрание на кооперацията. Между тези субекти е и КС на кооперацията. Следователно в кръга от предоставени му правомощия, КС е отправил искане до УС за провеждане на събранието. След като последният не взел становище по искането, отново в рамките на закона КС е свикал проведеното събрание, след изтичането на необходимите законови срокове, които също са спазени. Нормата на чл. 28 ал. 3 от ЗК дава правомощия на Контролния съвет да свиква общо събрание при  две хипотези 1. когато установи съществени нарушения на закона или устава, опуснати от УС, както и 2. в случаите по чл. 16 ал. 3, какъвто е и настоящия. След като е спазена процедурата и по чл. 16 ал. 3 от ЗК и Управителния съвет не е свикал общото събрание по ал. 2 то е свикано от КС. При тази хипотеза на чл. 28 ал. 3 предл. 2  не е необходимо да се сочат съществени нарушения, и в този смисъл възражението на въззивниците, че не са посочени такива в заявлението на КС се явява неоснователно.

Не се събраха доказателства, от които да се направи извода, че председателстващия събранието и по-късно избран за член на ръководен орган в кооперацията С. М. не е член - кооператор. В тази връзка е налице подадена от него молба, но същата не е разгледана и още по-малко да е вземано решение от ОС за изключването му.

Неоснователно е възражението на въззивниците, че лицето, което е водело събранието не притежавало качеството на член-кооператор. В ЗК и устава на кооперацията не се съдържа подобна забрана. Същото лице е избрано и за член на УС. Въпросът с членството му не е подробно изследван, тъй като е налице единствено молба подадена от него за прекратяване на членството, но дори да се приеме, че не е член, то решението само в тази част се явява незаконосъобразно и следва да се поправи по съответния ред и в никакъв случай не води до незаконосъобразност на цялото решение за избор на УС, още по-малко на всички взети на това събрание решения. Дали член на КС е и касиер на кооперацията не следва да се разглежда като основателно възражение, тъй като не касае настоящия спор.

Решаващите изводи на настоящата въззивна инстанция са, че нарушения на действащото българско законодателство при свикването и провеждането на общо събрание на ответната кооперация на 30.09.2007г. не са допуснати, спазен е както ЗК, така и устава на кооперацията.

Изводите на настоящата инстанция съвпадат изцяло с тези направени от първоинстанционния съд, предвид на което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода от процеса претенцията на въззивника за заплащане на направените пред двете инстанции деловодни разноски е неоснователна, а от въззиваемия не са представени такива.

 

 

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

          ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 175/29.09.2008 г. по описа на Районен съд – Нова Загора,  по гр.д. № 656/2007 г.

 

ОТХВЪРЛЯ искането на Н.С.М. и Л.А.С.,***, Сливенска област за присъждане на направените пред двете инстанции деловодни разноски като неоснователно.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл. 280 ал. 1 от ГПК в сила от 1.03.2008 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                    2.

 

.