Р Е Ш Е Н И Е

 

  Гр. Сливен, 06 февруари 2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, първи състав в съдебно заседание на четвърти февруари, през две хиляди и девета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:             М.С.

           ЧЛЕНОВЕ:          М.Д.

мл. съдия М.М.

При секретаря Е.Х. и в присъствието на Прокурора ………………….., като разгледа докладваното от М.  Д. *** по описа за 2008г., съобрази :

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 196 и сл. от ГПК /отм./.

Обжалвано е Р № 173/09.10.2008 г. по гр.д. № 159/2007 г. на НЗРС, с което е потвърдено Р № 24/406 от 09.02.2000 г. на ОбСЗГ, гр. Нова Загора, с което е отказано да се признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне върху нива от 11 декара, девета категория в м. “Б. д.”, в землището на с. Н., Новозагорска община, като правилно и законосъобразно.

         Жалбоподателката М.В.К. *** останала недоволна от така постановеното решение, като го намира за неправилно и незаконосъобразно и постановено в противоречие със закона. Настоява, че ОбСЗГ- Нова Загора не е възстановила имота на наследниците на Й. В. К. и неоснователно лишила наследниците на В. Й.В. от наследствения им имот. Твърди, че без да са настъпили нови обстоятелства, нито да са представени нови писмени доказателства, в нарушение на ЗСПЗЗ е издадено ново решение от ОбСЗГ, Н.Загора и то след изтичане на едногодишния срок от  предходното решение с противоположно съдържание. Моли, като отмени обжалваното решение на НЗРС въззивният съд да постанови ново, с което жалбата да бъде уважена.

         В с.з. пълномощникът й адв. Д. И. поддържа жалбата. Заявява, че решението на Поземлената комисия е нищожно, тъй като не са налице условията на чл. 14, ал.7 от ЗСПЗЗ за отмяна на старото решение и постановяване на новото. С представените пред въззивната инстанция доказателства се установявало, че процесния имот не е бил възстановяван никога, а е общинска собственост.

         Въззиваемата страна редовно призована не се представлява и не изразява становище по жалбата.

         Съдът констатира:

         С жалба до СлОС, входирана на 25.01.2007 г. по чл. 37, ал.2 от ЗАП /отм./ жалбоподателката М.В.К. моли да бъде обявено за нищожно протоколно решение № 24/406 от 09.02.2000 г. по преписка вх. № 06183А от 26.01.1992 г. на ОСЗГ, Нова Загора, постановено на основание чл. 14, ал.7 /грешно изписано т.7/,  с което е отказано на И.В. И., като наследник на В. Й. *** да се признае правото на възстановяване на собствеността с план за земеразделяне на имот от 11 декара, девета категория в м. “Б. д.”, в землището на с. Н., Новозагорска община, след като с Р. № 24/406/ 04.02.1999 г. по същата преписка- вх. № 06183А е било признато и определено за възстановяване правото на собственост върху същия имот.

Жалбоподателката твърди, че решението от 09.02.2000 г. е нищожно, поради това, че не са настъпили нови обстоятелства и не са представени нови доказателства от съществено значение, които да мотивират ПК да измени постановеното си решение. Освен това се позовава на факта, че последното решение е постановено след повече от една година.

По делото към жалбата са приложени двете решения на ПК, гр. Нова Загора- сега ОСЗ, Нова Загора- л. 2 и 3 към адм.д. №38/2007 г. на СлОС.  

Мотивите към обжалваното решение № 24/406 от 09.02.2000 г. са: “Съгласно протокол № 5/09.02.2000 г. на ПК имотът се възстановява на общия наследодател Й. В. К. по преписка вх. № 20117А.

Приложено е и Р. № 20032/22.07.1999 г. по преписка вх. № 06183А/92 г. на ПК, Н. Загора, според което процесния имот чиято собственост се възстановява на наследниците В. Й. *** съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Научене представлява лозе от 10.783 дка- девета категория, в м. “А.”, с № 082002, с посочени граници. В заявлението си И.В.Й., син на В. Й.В. е заявена за възстановяване нива от 11 дка в м. “Б. д.” и не е заявен за възстановяване имот в м. “А.”.

По делото липсват доказателства имота от 11 дка в м. “Б. д.” да е възстановен по посочената преписка вх. № 20117А. Последната е образувана по заявление на Й. С. П. от с. К., общ. Н. З..

Към въззивната си жалба въззивницата приложила изпратения й от община Нова Загора списък на земи, които са станали собственост на общините, поради изтичане на 10 годишния срок преди влизане в сила на измененията на ЗСПЗЗ ДВ, бр. 13/2007г. на основание §26 от ПЗР.  В него фигурира и лозе от 10.783 дка с № 82002, който се намира в м. “А.”. 

В становището на ответната ОСЗГ, входирано на 30.05.2007 г. към гр.д. № 159/2007 г. /пришито след постановеното решение/, с което се моли да не се уважава жалбата /изписано като искова молба/ се посочва, че съгласно протокол № 5/05.09.2000 г. на ПК, Нова Загора имотите са възстановени на общия наследодател Й. В. К. по преписка с вх. № 20117А.

По делото не е приложено протоколно решение № 5/05.09.2000 г. на ПК, Нова Загора.

Обжалваното решение е постановено по молбата на Й.С. П. с вх. № 2213/04.11.1999 г., като син на майка си С. П.- дъщеря на общия наследодател Й. В. К., починал през 1963 г., с която се иска прекратяване преписката на наследниците на В. Й.В. /син на общия наследодател/ и земята се възстанови на наследниците на Й. В. К..

Заявителят П.въобще не е претендирал възстановяване на нива от 11 дка в м. “Б. д.”, нито 11 дка в м. “А.”, с подместност “Д.к.” в землището на с. Н., Н. о.а.

ИЛИ: КЪМ ДЕЛОТО ЛИПСВАТ ДОКАЗАТЕЛСТВА процесния имот от 11 дка в м. “Б. д.”да е възстановен на общия наследодател, на неговия син или представлява имот общинска собственост.

С определение № 91/05.03.2007 г. по адм.д. № 38/2007 г. Сливенският окръжен съд прекратил производството и го изпратил по подсъдност на НЗРС, като въпреки, че отчел, че се иска обявяване за нищожно решението на ОСЗГ приел, че съгласно чл. 14, ал.3 от ЗСПЗЗ решенията на ОСЗГ се обжалват в 14 дневен срок пред районен съд.

От доказателствата по делото, съдът направи следните правни изводи:

Предмет на настоящата въззивна жалба е решението на НЗРС, разгледала производство по чл. 37, ал.2 от ЗАП /отм/, съгласно който жалба и протест за обявяване нищожността на административния акт могат да се подават без ограничения във времето.

По принцип нищожен е този административен акт, който е издаден от некомпетентен орган и не в предписаната форма. За да е валиден следва да е издаден от компетентен орган, в кръга на компетенциите му и в предписаната от закона форма. Ако се касае само за незаконосъобразност, тя не го прави нищожен.

Решението на Общинска поземлена комисия Нова Загора- сега ОСЗ според чл.2, ал.1 от ЗАП /отм./ представлява индивидуален административен акт. В този смисъл е постоянната практика на ВКС и на ВАС на РБ-  Р.№ 69 от 25.02.2004 г. на ВКС по гр.д. № 515/2003, І г.о.; Р. № 939 от 22.06.2006 г. на ВКС по гр.д. № 1317/2005 г., ІV г.о.; О № 1832/18.10.1993 г. по адм. д. № 4613/93, ІІІ г.о.; О № 68 от 04.01.2007 г. на ВАС по адм.д. № 4566/2006 г., V о и др. 

         Според чл. 33 от ЗАП /отм./ административните актове се обжалват пред съда, а чл. 36, ал.1 определя подсъдността и в случая тя е на окръжния съд.

         Жалбата за обявяване за нищожно Р на ПК, Нова Загора е от 08.01.2006 г.- при действието на ЗАП /отм./.

НЗРС не е компетентен да се произнася по   жалба против индивидуален административен акт, поради което решението му се явява недопустимо. Настоящият състав не е обвързан от становището на СлОС взето с О № 91/05.03.2007 г. по адм.д. № 38/2007 г. на СлОС досежно компетентността на НЗРС, поради което следва да обезсили обжалваното решение на НЗРС и след влизането му в сила се даде на доклад на председателя на СлОС за разпределяне за докладчик и разглеждането на жалбата по реда на чл. 37, ал.2 от ЗАП /отм./, като административно производство.

           По тези съображения съдът

                                               

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ОБЕЗСИЛВА  Р № 173/09.10.2008 г. по гр.д. № 159/2007 г. на Новозагорски районен съд, като недопустимо.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

След влизане на решението в сила жалбата по чл. 37, ал.2 от ЗАП /отм./ да се докладва на председателя на СлОС за случайно разпределение на докладчик, за образуване на административно производство.

 

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                

 

 

                             ЧЛЕНОВЕ :