РЕШЕНИЕ №

                                       гр. Сливен, 13.03.2009 год.

 

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на тринадесети Март 2009 г. в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. М.

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

                                                                                     М.Х.

 

при участието на секретаря ……………… разгледа докладваното от младши съдия М.Х. *** 885 по описа на съда за 2008 г. и за да се произнесе, взе предвид:

         Производството е по реда на чл. 435-438 от ГПК /в сила от 01.03.08 г./

 

         Постъпила е жалба от Ж.К.К. и М.К. ***, против Предявяването на разпределение на постъпили парични суми от продажба на недвижими имоти по изп.д. № 20077680400191 по описа на ЧСИ М. М. извършено на 29.10.2008 г.

В жалбата се сочи, че на 29.10.2008 г. ЧСИ М. М. е предявила с протокол по горепосоченото изпълнително дело разпределението на постъпилите по него парични суми от продажба на недвижими имоти. Жалбоподателите излагат твърдения, че са ипотекарни кредитори на длъжника „Ж. С" ЕООД, гр. Сливен, ул. „Д. П." № * по договор за ипотека обективиран в нотариален акт № 38, т.ІV, рег.№ 5584, дело № 528/2007 г. на ЧН Е. Ш. рег.№ 128 и като такива на основание чл. 459, ал.2 от ГПК били присъединени кредитори по право в изпълнителното производство. Поради това, считат, че за предявяването на разпределението на постъпили парични суми от продажби, следвало да бъдат призовани по реда на чл. 462 от ГПК. Но тази процедура не била спазена и пoради това обжалвали разпределението в срока от узнаването - 11.11.2008г. Излагат съображения сочещи незаконосъобразност на извършеното разпределение, тъй като в протокола за разпределение неправилно било отразено, че размерът на вземането на взискателя „Д. С. Л." ООД е 17 148.01лв. Сочат, че претендираното от този взискател вземане от дружеството било значително по-малко в размер на 5000 лв., което несъответствие довело до неправилното определяне при разпределяне на привилегированите плащания. Жалбоподателите сочат, че  като ипотекарни кредитори на длъжника „Ж. С" ЕООД, гр.С., по договор за ипотека, на основание чл. чл.459, ал.2 от ГПК били присъединени кредитори по право в изпълнителното производство, както и Държавата на основание чл.458 от ГПК, но не били включени сред взискателите на длъжника и съответно не участвали в разпределението на реализираните от продажбата суми, въпреки, че съдебния изпълнител бил уведомен за съществуващите към дружеството публични вземания и вземане по договора за ипотека. За това, считат, действието на съдебния изпълнител по разпределение за незаконосъобразно и молят да се отмени и се извърши по същество ново разпределение като се съобрази с размера на вземането на всеки отделен взискател, включително и с присъединените по право.

По делото са приложени писмени мотиви от ЧСИ М. М., в които сочи, че за постъпилите по делото суми е изготвено разпределение, тъй като цялата сума била недостатъчна за покриване на задълженията по главното дело и всички присъединени дела. Определена била и дата за предявяването му, като са уведомени длъжника, главния взискател и всички присъединени взискатели. Счита, че жалбоподателите в жалбата си, защитават интересите на трето лице, а не своите. Ж.К. и М.К. били ипотекарни кредитори, в чиято полза ипотеката била вписана, но след наложената възбрана. ЧСИ сочи, че няма задължение след възбраната да следи за други разпореждания от страна на длъжника с възбранения имот. ЧСИ посочва, че жалбоподателите обжалвали задължение на длъжника по друго изпълнително дело и сумата в размер на 17148.01 представлявала задължението по изпълнително дело с взискател „Д.-С. Л.ООД по описа на ЧСИ Н. Г.. По отношение на ДДС-то ЧСИ заявява, че в конкретният случай длъжника е дерегистриран по ЗДДС на 02.04.2008г., видно от удостоверението на НАП гр. Сливен, а имотите са възложени след тази дата, като отговора на НАП по запитването е приложен по делото.

По делото е постъпило възражение и от изпълнителния директор на "Ю. и е. д. Б." АД, /предишно наименование "Б. П. Б."АД/, чрез упълномощената от тях адв. М. А.,  която счита, че извършеното разпределение е правилно и законосъобразно по отношение на всички кредитори, а жалбата неоснователна. Сочи, че частния  съдебен изпълнител е  направил официално запитване за дължими   публични  задължения на длъжника ТД"Ж.-С"ЕООД и от удостоверение от 14.05.2008г. издадено от АДВ, се установява, че ТД"Ж.-С"ЕООД гр. Сливен няма публични задължения, а съгласно удостоверение с изх. № 20182397 от 12.06.2008г. изд. от ТД на НАП от 02.04.2008г. ТД"Ж.-С"ЕООД е с прекратена регистрация по ЗДДС. Излага съображения, че по молба на ЧСИ върху недвижимите имоти - предмет на публичната продан е вписана възбрана от 03.04.2007г. в АВП-Сливен, като към този момент процесните имоти са ипотекирани в полза само на "Б. П. Б." АД, която като ипотекарен кредитор, съгласно разпоредбата на чл. 459 ал. 2 ГПК е придобила по закон качество на присъединен кредитор. Посочва, че след вписване на възбраната, в полза на третите лица Ж.К.К. и М.К.К. е била учредена върху имота, предмет на публичната продан, договорна ипотека, оформена с нот. акт № 38 т. ІV рег. № 5585, дeлo № 528/2007г., вписана в Служба по вписванията гр. Сливен с вх. рег. № 3836 от 11.05.2007 г. акт № 30 т. Ш дело № 2840/2007г., поради което извършеното, въпреки тази забрана отчуждение, ипотекиране или обременяване са недействителни по отношение на взискателя и присъединилите се кредитори преди възбраната. В този смисъл, счита, че  третите лица Ж.К.К. и М.К.К. не могат да се ползват от правата на присъединени кредитори по изпълнителното дело по силата на чл.501 ал.1 от ГПК.

         От фактическа страна съдът намира за установено следното:

Изпълнително дело № 20077680400191 на частен съдебен изпълнител М. М. е образувано на 29.03.2007 г. по изпълнителен лист, издаден на основание чл. 237 вр. чл. 242 и сл. от ГПК на Т.Г.П. за вземането и към „Ж.-С” ЕООД – гр. С. по запис на заповед, в размер: главница 135 000 лв. заедно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на молбата 27.03.2007 г. до окончателното изплащане, както и разноски по делото в размер 3710,80 лв.

На 03.04.2007 г. е вписана възбрана върху три недвижими имота, собственост на дружеството длъжник, единият от които с идентификатор 67338.603.168.

На 10.05.2007 г. в полза на третите лица Ж.К.К. и М.К.К. е била учредена върху имота ПИ № 67338.603.168, предмет на публичната продан, договорна ипотека, оформена с нот. акт № 38 т. ІV рег. № 5585, дeлo № 528/2007г., на ЧН Е. Ш. рег.№ 128, с РД СлРС, вписана в Служба по вписванията гр. Сливен с вх. рег. № 3836 от 11.05.2007 г. акт № 30 т. Ш дело № 2840/2007г.

На 11.05.2007 г. ЧСИ с разпореждане е насрочил опис на недвижимите имоти за 07.06.2007 г. от 14,00 часа., като на 15.05.2007 г. страните са сключили споразумение. С разпореждане от 14.06.2007 г. е насрочен нов опис на недвижимите имоти за 18.06.2007 г. от 11,00 часа, който е извършен и депозирано заключение на вещото лице за пазарната стойност на имотите.

На 13.07.2007 г. ЧСИ М. М. с писмо изх. № 01742/2007 г. е уведомила третите лица М.К. и Ж.К., че е започнала принудителни действия срещу недвижими имоти на длъжника ТД"Ж.-С"ЕООД.

С разпореждане от 18.07.2007 г. ЧСИ е насрочил публична продажба на описаните 4 недвижими имота, за което е изпратила уведомление на третите лица М.К. и Ж.К., че продажбата на недвижими имоти, ипотекирани в тяхна полза ще започне на 24.08.2007 г. и ще приключи на 24.09.2007 г.

С молба от 13.08.2007 г. и постановление на съдебния изпълнител Минкова от 04.09.2007 г. по изпълнителното дело е присъединено като взискател „Д. – с. л.” ООД – гр. П., представлявано от Д. А., за сумата от 5925,27 лв. неолихвяема сума, 185 лв. начислени такси и 503,02 лв. такса върху събраните суми по т. 26 от ТЗЧСИ – съгласно издаденото му удостоверение от друг частен съдебен изпълнител Н. Г., пред когото е представен изпълни­телният му лист. По делото има данни и за други присъединени взискатели – С. Б. М., И. И. А., Д. Х. М., „С. 17А” ООД и „Ю. И Еф Д. – Б.” АД.

С определение № 291/04.09.2007 г. по гр.д. № 471/2007 г. Сливенският окръжен съд е постановил спиране на изпълнителното производство.

С разпореждане от 23.01.2008 г. ЧСИ е насрочил публична продажба на описаните недвижими имоти от 25.03.2008 г. до 25.04.2008 г., като по молба на взискателя Т.Г. от 05.03.2008 г. изпълнителното производство е спряно и по нейна молба от 06.03.2008 г. е възобновено. С разпореждане от 07.02.2008 г. ЧСИ е насрочил нова  първа публична продан на недвижимите имоти при начална цена 50 на сто от определената от 11.03.2008 г. до 11.04.2008 г. На 10.04.2008 г. отново е постъпила молба на взискателя Т.Г. за спиране на изпълнителното производство, но проданта продължава по отношение на другите взискатели.

На 16.04.2008 г. е постъпила жалбата на Ж.К. и М.К..

На 18.04.2008 г. Ж. И. и Т.П. са получили копия от постъпила жалба на Ж. и М. К. с отразено „без издаден документ съобщения”.  

От удостоверение от 14.05.2008г. издадено от АДВ гр. Бургас, изх. № 10-3524/10.05.2008 г. се установява, че към 10.05.2008 г. ТД"Ж.-С"ЕООД гр. Сливен няма публични задължения.

Съгласно удостоверение с изх. № 20182397 от 12.06.2008г. изд. от ТД на НАП от 02.04.2008г. ТД"Ж.-С"ЕООД е с прекратена регистрация по ЗДДС.

По делото на 19.06.2008 г. е постъпила молба от жалбоподателите Ж.К. и М.К., които сочат, че обжалвали действията, по възлагане на процесния имот, за което били образувани гр.д. № 356/08 г. и гр.д. № 362/08 г. по описа на СлОС, но жалбите им били оставени без уважение.

На 07.10.2008 г. ЧСИ М. М. е изпратила съобщение до ЧСИ Н.Г. във връзка с насрочено разпределение, с молба да бъде уведомена за движението и дължимата сума по изпълнително дело № 56/2007 г., но отговор не е приложен.

С молба от 27.10.2008 г. Ю. И Еф Джи – Б.” АД, с която заявява, че има образувано изпълнително дело № 226/2008 г. по описа на ЧСИ П. Г. срещу ТД"Ж.-С"ЕООД  и моли да бъде приет като присъединен взискател по изп.д. № 191/2007 г. образувано за вземането им срещу същия длъжник.

На 29.10.2008 г. ЧСИ М. М. е съставила протокол за разпределение на постъпилата парична сума от продажба на недвижими имоти по изпълнително дело № 191/2007 г., като на присъединения взискател „Д. – с. л.” ООД – гр. Пловдив, по изп. д. № 56/2007 г. е посочен размер на вземането 17148,01 лв.

На 03.11.2008 г. до Окръжен съд Сливен е подадена жалба от Ж.Ц.И. като управител на ТД"Ж.-С"ЕООД против предявяване на разпределението от 29.10.2008 г. на ЧСИ М. М., идентична с жалбата, по която е образувано настоящото производство от третите лица Ж.К. и М.К.. С писмена молба от 21.11.2008 г. Ж. Ц. И. е оттеглила жалбата си по лични съображения, които не са изложени.

Тази фактическа обстановка се установява от изпратените от частния съдебен изпълнител преписи от документите по изпълнителното дело.

От правна страна съдът намира следното:

Жалбата е с правно основание чл. 463 от ГПК /в сила от 1.03.2008г./

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Извършеното разпределение е правилно и законосъобразно по отношение на всички кредитори. Частния  съдебен изпълнител е  направил официално запитване за дължими   публични  задължения на длъжника ТД"Ж.-С"ЕООД и от удостоверение от 14.05.2008г. издадено от АДВ, се установява, че ТД"Ж.-С"ЕООД гр. Сливен няма публични задължения, а съгласно удостоверение с изх. № 20182397 от 12.06.2008г. изд. от ТД на НАП от 02.04.2008г. ТД"Ж.-С"ЕООД е с прекратена регистрация по ЗДДС. По молба на ЧСИ върху недвижимите имоти - предмет на публичната продан е вписана възбрана от 03.04.2007г. в АВП-Сливен, като към този момент процесните имоти са ипотекирани в полза само на "Б. П. Б." АД, която като ипотекарен кредитор, съгласно разпоредбата на чл. 459 ал. 2 ГПК е придобила по закон качество на присъединен кредитор. Едва след вписване на възбраната, в полза на третите лица Ж.К.К. и М.К.К. е била учредена върху имота, предмет на публичната продан, договорна ипотека, оформена с нот. акт № 38 т. ІV рег. № 5585, дeлo № 528/2007г., на ЧН Е. Ш. рег.№ 128, с РД СлРС, вписана в Служба по вписванията гр. Сливен с вх. рег. № 3836 от 11.05.2007 г. акт № 30 т. Ш дело № 2840/2007г., поради което извършеното, въпреки тази забрана отчуждение, ипотекиране или обременяване са недействителни по отношение на взискателя и присъединилите се кредитори преди възбраната. ЧСИ няма задължение след възбраната да следи за други разпореждания от страна на длъжника с възбранения имот. В този смисъл,  третите лица Ж.К.К. и М.К.К. не могат да се ползват от правата на присъединени кредитори по изпълнителното дело по силата на чл.501 ал.1 от ГПК.

По изложените съображения и на осн. чл. 463 от ГПК съдът

 

РЕШИ:

 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ж.К.К. и М.К. ***, против Предявяването на разпределение на постъпили парични суми от продажба на недвижими имоти по изп.д. № 20077680400191 по описа на ЧСИ М. М. извършено на 29.10.2008 г.

Решението подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Бургас.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                      2.