Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е

 

  Гр. Сливен, 22.01.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав, в открито заседание на  двадесет и първи януари   през две хиляди и девета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    М.С.

ЧЛЕНОВЕ:            Н.Я.

 М.Д.   

При секретаря К.И. и в присъствието на Прокурора…………………..като разгледа докладваното от                М. Д. ***  по описа за 2008 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано Решение № 983/04.11.2008 г. по гр.д.№ 3067/2008 г. на Районен съд гр.Сливен, с което е отхвърлен предявения от Д.Д.Г., действаща лично и със съгласието на баща си Д.Х.Г.,*** против Е.И.П. *** иск с правно основание чл. 86 от СК за увеличаване на издръжката, определена по гр.д. № 1702/2002 г. на СлРС от 50лв. на 120 лв. месечно, като неоснователен.

Въззивницата Д., със съгласието на баща си Д.Г., чрез пълномощника си адв. П. Н. в жалбата си молят решението да бъде отменено, като неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с мотивите на съда и на доказателствата по делото и необосновано и предявения иск да бъде уважен в пълен размер, ведно с лихва за месечна забава. С оглед стандарта на живот в страната за нормалната издръжка на едно дете била необходима сума значително по- висока от претендираната.   Претендира разноски, направени пред двете инстанции. 

В с.з. пълномощникът адв. П. Н. поддържа жалбата. Посочва, че определената сума по предходно дело от 50 лв. за издръжка на непълнолетната ищца е крайно недостатъчна и не би могла адекватно да задоволи нейните потребности.

Въззиваемата страна Е.П., чрез пълномощника си адв. П. от АК- Габрово оспорва жалбата. Моли обжалваното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно. Моли съдът да обърне внимание на това, че ищцата и баща й са поискал съгласие от съда да сключи граждански брак. Не успяла да осъществи контакт с ищцата, но от трети лица разбрала, че последната сключила граждански брак. Д. не се явила на изпитната сесия през декември като частна ученичка, което означавало, че не учи и вероятно със съпруга си пребивава на друго място. Твърди, че ежемесечно давала по 50 лв. издръжка на бащата на ищцата, но не и се осигуряват контакти. Няма възможност да осигурява по- висока издръжка, защото е в майчинство и е с две малки деца. Претендира разноски по делото.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена от надлежни страни в законния срок за обжалване. Въззивницата, със съгласието на баща си  има правен интерес да  обжалва решението, с което не е уважена претенцията за увеличаване размера на вече присъдена издръжка.

Въззивният съд констатира, че с искова молба, входирана в

канцеларията на СлРС  на 23.07.2008 г. непълнолетната Д.Д.Г., със съгласието на баща си Д.Х.Г. , чрез пълномощник адв. П. Н. *** предявила иск с правно основание чл. 86 от СК против ответницата – нейна майка за изменение размера на дължимата издръжка от 50 лв. на 120 лв., ведно със законната лихва за всяка закъсняла месечна вноска и претенция за присъждане на направените по делото разноски. Налице били изменени обстоятелства по смисъла на чл. 86 от СК, от тези, установени с Р. № 617/03.07.2003 г. по гр.д. № 1702/2002 г. на СлРС, изразяващи се в порастването й и по- големите нейни потребности и увеличените доходи на ответницата.

Ответницата оспорва иска.

От доказателствата по делото, съдът прие за установено:

С Р. № 617/03.07.2003 г. по гр.д. № 1702/2002 г. на СлРС по брачно дело между родителите на ищцата Д.Д.Г., родителските права спрямо нея са предоставени на баща й Д.Х.Г., а майка й Е.Г. е осъдена да заплаща по 50лв. месечна издръжка. Към него момент Д. била на 11 г. и 6 месеца. Бащата имал средномесечен доход от 166 лв., а липсвали доказателства за доходите на майката. Съдът приел, че за цялостната издръжка са необходими общо 85 лв., от които майката следва да осигурява по 50 лв., а бащата по 35 лв., като последният ще се грижи за отглеждането и възпитанието на детето.

Към завеждане на иска по чл. 86 от СК за изменение на определената издръжка, като бъде увеличена на 120 лв. е на 16 г. и 6 месеца, а в  настоящия момент ищцата навършила 17 години.

Установи се по безспорен начин и няма спор между страните, че ищцата е записана като ученичка в ХІ клас- самостоятелна форма на обучение, считано от 16.12.2008 г. Не се явила на декемврийската сесия и по време на производството пред районния и окръжния съд не живее в гр. Сливен с  баща си, а с приятел в гр. Бургас. По ч.гр.д. № 2976/2008 г. и е дадено разрешение да сключи граждански брак. Макар във въззивната инстанция да има твърдение, че вече е сключен, няма  доказателства за това.   

Съгласно удостоверение № 109/15.09.2008 г.- л. 24 бащата има среден месечен доход от 275.50 лв. Няма доказателства и не се навежда довод да има задължение към други лица.

Ответницата освен ищцата има природени още две деца- Микаела, родена на 23.08.2005 г.- на 3 г. и 7 м. и Елионор, р. на 17.03.2008 г.- на 10 месеца. В момента е в майчинство за отглеждане на последното дете и получава месечно по 220 лв. и по 25 лв. детски добавки- общо 270 лв.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:   

Предявеният от непълнолетната ищца със съгласието на баща си иск за увеличаване размера на дължимата издръжка от 50лв. на 120 лв. с правно основание чл. 86 от СК против майка си е допустим. Родителските права спрямо детето - вече непълнолетно са предоставени на бащата. То е на 17г. и е нередовна частна  ученичка в  ХІ клас.

За да са уважи иск с правно основание чл. 86 от СК следва да се установи изменение на обстоятелства от момента на присъждането й. В случая изменението е  това, че детето пораснало с  пет години и 6 месеца. Вече е ученичка в ХІ клас. Макар и да не учи редовно в средно училище, издръжка й се дължи. Следва да се прави разлика с разпоредбите на чл. 82, ал.2 и 3 от СК, според които се изисква редовно обучение и се дължи, ако не съставлява особени затруднения за родителите.

Възражението за сключен граждански брак не е доказано. Ищцата живее на съпружески начала с друго лице в друг град. Правото на издръжка поначало не отпада, ако нуждаещият се непълнолетен встъпи в брак. В този случай се изменя редът на задължените да дават издръжка лица, като задължението преминава от родителите на съпруга…- ППл ВС № 5/70 г.- спр. мотивите към т. 6.

Съгласно Постановление № 38/01.07.1985 г., с настъпилите в него промени границите на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца са от 30 лв. до 80 лв.

Размерът на издръжката, според чл. 84 от СК се определя според нуждите на лицето, което има нужда от издръжка и възможностите на лицето, което я дължи.

В случая безспорно са увеличени нуждите на ищцата, след като са изминали повече от 5 години от първоначалното определяне на размера на издръжката, но възможностите на майката не са увеличени, а намалени, след като има задължение за още две деца.

Доходите на бащата са нараснали от 166лв.  на 275.50 лв.

Съдът намира, че за цялостната издръжка на ищцата са необходими с оглед възможностите на родителите 100 лв., като двамата следва да осигуряват по 50 лв. Бащата преустановил полагането на непосредствени грижи за отглеждането и възпитанието на дъщеря си. Те вече не живеят в един дом.

Настоящата инстанция споделя правните изводи на районния съд за неоснователност на предявения иск, поради което ще потвърди на основание чл. 271 от ГПК обжалваното решение, като правилно и законосъобразно.

Ищцата- въззивница не е направила разноски за тази инстанция.

Ответницата- въззиваема страна направила разноски  за въззивната инстанция в размер на 150 лв. 

Двете страни са претендирали присъждане на разноски. С оглед изхода на делото ищцата, със съгласието на баща си следва да заплати на въззиваемата страна разноски по делото за тази инстанция в размер на 150 лв.

Въз основа на изложеното, съдът

                                               

Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 983/04.11.2008 г. по гр.д.№ 3067/2008 г. на Районен съд гр.Сливен, като правилно и законосъобразно.

ОСЪЖДА Д.Д.Г., с ЕГН- ********** със съгласието на баща си Д.Х.Г., с ЕГН- **********, двамата с постоянен адрес ***, чрез адв. П.С.Н.-*** да заплати на Е.И.П. *** разноски за тази инстанция в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщението му на страните.

 

                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: