Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 18.05.2010 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в закрито съдебно заседание на осемнадесети май през две хиляди и десета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА ДРАГАНОВА

ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ БЛЕЦОВА

 СВЕТОСЛАВА КОСТОВА

 

 

При секретаря …… , като разгледа докладваното от М.БЛЕЦОВА ч.гр.д. № 902 по описа за 2008 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е образувано по жалба на „ ХАТЕКС „ ООД гр. Сливен ул.„С.Р.„ , № * – взискател по изп.д. № 20088350400614 против действията на ЧСИ, с правно основание чл. 435 от ГПК и се движи по реда на чл.437 от ГПК

         Обжалвани са действията на ЧСИ П.Р. състоящи се в прекратяване на изпълнително дело № 20088350400614 . В жалбата се твърди , че Разпореждането на СРС на основание на което е прекратено изпълнителното дело не е влязло в сила , поради което не съставлява годно основание за прекратяване на изпълнителното производство. Моли се обжалваното постановление от 03.12.2008 г. на ЧСИ да бъде отменено. Направено е искане жалбата да бъде разгледана в открито съдебно заседание , както и да бъде дадена възможност след прекратяване на производството по обжалване на разпореждането за обезсилване на изпълнителния лист по гр.д. № 16 717 / 2008 г. на 77 състав на СРС да бъдат представени съответни доказателства.

            Длъжникът по изп.дело И.К.Ц. ЕГН ********** *** – Д – 14 в депозирания си писмен отговор оспорва жалбата и сочи , че същата е неоснователна , тъй като разпореждането от 02.10.2008 г. по гр.д. № 16 717 / 2008 г. на 77 състав на СРС е било съобщено на жалбоподателя на 13.10.2008 г. и е влязло в сила . Претендира се адвокатско възнаграждение в размер на 1 450 лв.

ЧСИ в мотивите си дадени по реда на чл. 436 ал. 3 от ГПК е посочил , че основанието за прекратяване на изпълнителното производство е била депозираната пред него молба на длъжника по изпълнителното дело от 02.12.2008 г. и приложеното към него Определение на СРС за обезсилване на издадената на 24.06.2008 г. Заповед за изпълнение и изпълнителен лист .

         От събраните по делото доказателствата , преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

         С молба от 02.07.2008 г. до ЧСИ – П.Р. , „ ХАТЕКС „ ООД гр.Сливен поискала да се образува изпълнително производство против И.К.Ц.. С молбата за образуване на изпълнителното производство взискателят представил и изпълнителен лист от 01.07.2008 г. , от който било видно , че длъжникът е бил осъден да заплати на взискателя сумата от 110000лв главница въз основа на Запис на заповед от 13.06.2008 г. В молбата било посочено , че принудителното изпълнение следва да се осъществи чрез налагане на запор на банковите сметки на длъжницата и възбрани върху недвижими имоти.

         На 17.07.2008 г. на длъжника била връчена призовка за доброволно изпълнение. По изпълнителното дело ЧСИ Р. извършила запор на банкови сметки и наложила възбрана на недвижими имоти собственост на длъжника . На 02.12.2008 г. длъжницата депозирала молба пред ЧСИ , с която поискала изпълнителното производство да бъде прекратено на основание чл.433 ал. 3 от ГПК поради обезсилване на издадената на 24.06.2008 г. Заповед за изпълнение и изпълнителен лист по ч.гр.д. № 16717 / 2008 г.по описа на СРС 77 състав. Към молбата било приложено и заверено копие от Определение от 02.10.2008 г. на СРС , с което била обезсилена издадената на 24.06.2008 г. заповед за изпълнение и съответният изпълнителен лист . В определението било посочено , че същото може да се обжалва в едноседмичен срок от съобщаването му на страната и бил положен печат на СРС , съгласно който определението било влязло в сила на 21.10.2008 г. Съобщението за обезсилване на издадените заповед за изпълнение и изпълнителен лист било връчено на взискателя на 13.10.2008 г.

         На 03.12.2008 г. ЧСИ прекратил производството по изп.дело на основание чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК.

         С писмо от 05.05.2010 г. СРС е изпратил заверено копие от Определение от 02.10.2008 г. от което е видно , че с разпореждане от 21.01.2010 г. делото е архивирано – т.е. определението е влязло в сила.

         Горната фактическа обстановка е несъмнена. Тя се установява от събраните по делото писмени доказателства, които съдът кредитира като непротиворечиви и взаимно допълващи се.

         От приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима като подадена в срок и от надлежна страна , имаща правен интерес от обжалване на валиден съдебен акт.

         Разгледана по същество е неоснователна.

В разпоредбата на чл. 433 ал. 1 от ГПК са посочени случаите при които изпълнителното производство се прекратява . Прекратяването на изпълнението става по силата на закона , а акта на СИ единствено го обективира. В т. 3 от чл. 433 ал. 1 от ГПК е посочено , че при обезсилване на изпълнителния лист на основание на който е образувано изпълнителното дело същото се прекратява . Данните по делото са категорични и еднозначни . Издадения в полза на жалбоподателя изпълнителен лист и заповед за изпълнение са били обезсилени с Определение от 02.10.2008 г. на СРС . Определението е влязло в сила на 21.10.2008 г., за което има надлежно отбелязване по представеното по делото копие на определението. При това положение ЧСИ правилно е прекратил изпълнителното производство , тъй като е била налице една от законовите предпоставки за това , а именно тази регламентирана в чл. 433 ал. 1 т. 3 от ГПК . С оглед на това неговите действия се явяват правилни и законосъобразни и следва депозираната жалба да бъде оставена без уважение.

По отношение направеното искане от страна на длъжника за присъждане на деловодни разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 1 450 лв. следва да се отбележи , че от представения по делото Договор за правна защита и съдействие от 19.12.2008 г.  е видно , че упълномощителят И. Иванова е заплатила договорено възнаграждение на адв. Д. за водене на изпълнително дело . Тези разноски на страната следва да бъдат събрани по изпълнителното производство , а не в производството по настоящата частна жалба .

Ръководен от гореизложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „ ХАТЕКС „ ООД гр. Сливен ул.„С.Р.„ , № * – взискател по изп.д. № 20088350400614 против действията на ЧСИ П.Р. състоящи се в прекратяване на изпълнително дело № 20088350400614 като неоснователна .

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на И.К.Ц. ЕГН ********** *** – Д – 14 за присъждане на деловодни разноски в размер на 1 450 лв като неоснователна .

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                  2.