Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен,  06.02.2009год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на втори февруари  през две хиляди и девета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:   М.Б. 

                                                                                                                М.Х.

при секретаря П.С. и с участието на прокурора……………………………..………..като разгледа докладваното от  Г.Д. въззивно гражданско дело № 10  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

 

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 258 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба на С.И.С. ЕГН ********** ***,общ. Котел, и съдебен адрес гр. С., бул. „Х. Д.”, */* чрез адв. М.Г. *** против Решение № 41/07.10.08 год., постановено по гр. дело № 33/2008 год. на районен съд гр.Котел.

С това решение жалбоподателят –ответник, е осъден на основание чл. 86 от СК да заплаща на дъщеря си М.С.Й. ЕГН ********** със съгласието на майка й Д.Д.Й. с ЕГН ********** ***„Бр. б.” №**, месечна издръжка в размер на 80 лв., считано от 07.04.08 г. до навършване на пълнолетие на ищцата или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката, като с това е била увеличена издръжката в размер на 40 лв., присъдена с решение №16/02 г. по гр.д. №4/2002 г. на РС – Котел.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно, защото не било съобразено с възможностите на дължащия издръжката. Месечните добавки се получавали от майката, при която живее детето и тя имала по-големи възможности да се плаща издръжка. Неправилно съдът определил, че възможностите на двамата родители били равни – да плащат по 100 лв. за детето. Моли да се измени решението като неправилно и незаконосъобразно и да се намали размера на дължимата от жалбоподателя – баща издръжка от 80 лв. на 50 лв. месечно. Същото становище изразява по същество на спора чрез процесуалния си представител адв. М. Г.. Претендира разноските по делото.

В представеното по делото Възражение, въззиваемата страна – М.С.Й. със съгласието на майка си Д.Д. като законен представител и чрез процесуалния си представител адв. А. А. ***, намира жалбата за неоснователна, а обжалваното решение за правилно и законосъобразно.  Изложени  са доводи за неоснователност на жалбата, както и за недоказаност на твърденията в нея, тъй като жалбоподателят, който работи в чужбина въобще не е представил доказателства, установяващи неговия месечния доход или доход за някакъв друг период от време. Сочи, че майката е безработна и няма основание получаваните детски добавки да се считат като неин по-висок доход. Намира, че жалбоподателят – ответник не е депозирал отговор на основание чл. 131 от ГПК   на исковата молба, не е доказал своите доходи и съответно направените разноски. Намира, че и определената издръжка в размер на 80 лв. , не покрива нуждите на едно 15 годишно момиче. Моли да бъде потвърдено обжалваното решение. Претендира разноските за тази инстанция.

Жалбата е   депозирана в законния срок, от надлежна страна, против валидно постановен от компетентен районен съд, функциониращ в надлежен състав   съдебен акт, подлежащ на въззивно обжалване  и е допустима по смисъла на чл. 258 от ГПК.

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че жалбоподателят е баща на ищцата М.С.Й. ЕГН ********** *** и родителските права върху нея са предоставена на майка Д.Д.Й. с ЕГН ********** ***.

С решение №16/02 г. постановено по гр.д .№ 4/02 г. на РС – Котел бащата С. Й. е бил осъден да заплаща на дъщеря си М.С. месечна издръжка в размер на 40 лв., която с обжалваното решение е увеличена на 80 лв. месечно считано от 07.04.08 г. – датата на подаване на исковата молба в РС – Котел.

Съдът е указал и предоставил възможност на ответника – жалбоподател да представи писмен отговор по изпратения му препис от  исковата молба, като посочи  всичките си възражения по нея и представи надлежни писмени доказателства, които подкрепят тези възражения. Това е извършено заедно с предупреждението, че ако в посочения месечен срок ответникът не подаде писмен отговор и не вземе становище, не направи възражение и не посочи доказателства, като представи писмените възможността да извърши такива действия в по-късен момент се губи. /арг. разпореждане №98/07.04.08 г. по гр.д. №33/08 г. на РС – Котел/ Жалбоподателят – ответник не е представил по делото отговор или възражение, както и доказателства, установяващи неговите доходи, за които не представя доказателства и с жалбата си.

Майката на ищцата е безработна от 29.08.08 г. и е регистрирана като търсещо работа лице по постоянен адрес в Дирекция „Бюро по труда „ гр. Котел.   /арг. сл. бележка №386 от 17.11.08 г. на Дирекция „Бюро по труда” гр. Котел./.

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

Предявеният иск е с правно основание чл. 86 от СК. Искано е увеличение, на присъдена по предходно решение на съда, месечна издръжка от непълнолетно дете, поради изменение на обстоятелствата, при които е била присъдена предходната издръжка. Изминали са повече от 6 години от присъждане на издръжка за детето М., родено на 14.10.1993 г., която е била в размер на 40 лв. месечно. Приема се, че нуждите на детето, което е непълнолетно към настоящия момент са увеличени. То се нуждае от средства необходими за неговото изхранване, за облекло, учебни пособия и други ежедневни нужди. Определено икономическите условия в държавата са изменени и изискванията, към учебните пособия са увеличени, а и цената на  стоките от първа необходимост  също е нараснала през посочения период от време. По категоричен начин, от съответния държавен орган е установен, че майката е безработна от месец август 2008 г.

По делото няма доказателства, установяващи, че бащата и майката, които са в работоспособна възраст, не могат да полагат труд и да получават възнаграждение, с което да издържат както себе си, така и непълнолетната си дъщеря.

В съответствие с трайната практика на съда при неустановени доходи или категорично установен факт, че родителите са безработни съдът следва да приеме, че те получават минималната за страната работна заплата, която в случая е 220 лв.

Обстоятелството, че жалбоподателят живее в Испания е доказано по делото /арг. писмо №6992 от 19.06.08 г. на МВР, Областна дирекция „Полиция” – Сливен/. Той не е представил   доказателства, установяващи дохода му за 2008г.

Майката полага ежедневни грижи за отглеждането и възпитанието на непълнолетното си дете – ищцата и съдът намира, че тя следва да поеме по-малка част от дължимата издръжка за това дете. Обстоятелството, че майката получава „детски добавки” не може да мотивира друг извод. Сумата за тези добавки се предоставя на детето и те увеличават възможността за задоволяване на неговите ежедневни нужди. Твърдението на бащата, че месечните добавки следва да се прибавят – включат като по-голям доход на майката е несъстоятелно, незаконосъобразно и не може да бъде споделено, защото те не са неин доход и не могат да се квалифицират като такъв.  Законодателят ги определил като „добавка” , но дължима за детето.

Не се споделя като неоснователно и недоказано твърдението, че бащата е доказал по-нисък доход или по-малки възможности, за да се приеме, че дължимата от него издръжка следва да бъде намалена на 50 лв. месечно. Твърденията в тази насока са голословни, не се подкрепят от доказателствата поделото и не може да бъдат уважени. Несъстоятелно е и твърдението, че обжалваното решение е неправилно и противоречи на събраните по делото доказателства и фактите от обективната действителност.по делото не са установени други факти и обстоятелства, мотивиращи други изводи от тази инстанция.

  Настоящият състав на ОС – Сливен споделя правните  изводи на РС Котел, изразени в обжалваното решение.

 По тези съображения се приема, че жалбата е неоснователна. Обжалваното решение е валидно, законосъобразно и правилно  и следва да бъде потвърдено.

При този изход на спора разноски за тази инстанция на въззивника – ответник не се дължат.

Разноски следва да се присъдят  на въззиваемата страна – ищцата, за осъществената й правна защита, като съдът приема, че следва да присъди сума   в размер, съобразен с чл.23, т.6 от Наредба  за заплащането  на правна  помощ, на адвокат  А. А. ***, в размер на 70,00лв.

Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                    

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 41/ 07.10.2008г., постановено по гр.д. № 33/2008г. на РС – Котел, с което С.И.С. ЕГН ********** ***,общ. Котел, и съдебен адрес гр. С., бул. „Х. Д.”, */* чрез адв. М.Г. ***,  на основание чл. 86 от СК Е ОСЪДЕН ДА заплаща на дъщеря си М.С.Й. ЕГН ********** със съгласието на майка й Д.Д.Й. с ЕГН ********** ***„Б. б.” №**, месечна издръжка в размер на 80 лв., считано от 07.04.08 г. до навършване на пълнолетие на ищцата или до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката и с това е била увеличена издръжката в размер на 40 лв., присъдена с решение №16/02 г. по гр.д. №4/2002 г. на РС – Котел.

 

ОСЪЖДА С.И.С. ЕГН ********** ***, община град  К.  и съдебен адрес гр. С., бул. „Х. Д.”, */* чрез адв. М.Г. ***,  ДА ЗАПЛАТИ  сумата 70,00/ седемдесет/ лв.,по сметка „Депозити” на Окръжен съд Сливен -  възнаграждение на адвокат А. А. ***, за  предоставена    по Закона за правна помощ, правна помощ и защита на    непълнолетната ищца - М.С.Й. със съгласието на майка й Д.Д. като законен представител,   

както и 5,00лв., при служебно издаване на изпълнителен лист за тази сума

 

Решението е окончателно и не може да бъде обжалвано .

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: