Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  59

гр. Сливен, 06.03.2009 г.

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  откритото заседание на осемнадесети февруари през двехиляди и девета година в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   М.С.

ЧЛЕНОВЕ:                                                           Н.Я.

                                                                             М.Д.

при участието на прокурора ……...………….и при секретаря М.Л., като разгледа докладваното от  Н.Я. ***.  N 14 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е частично първоинстанционно решение № 297/10.11.2008г. по гр.д. № 1764/08г. на СлРС, с което  е прекратен с развод сключения на 09.04.1978г. в гр. С. граждански брак между К.П.К. и П.Г.К., поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, признато е за установено, че вина за това имат двамата съпрузи, отхвърлена е претенцията за предоставяне на ползването на семейното жилище на П.Г.К. и същото е предоставено за ползване на К.П.К., постановено е след прекратяването на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име “М.” и са присъдени съдебните такси.

Въззивницата обжалва решението В ЧАСТИТЕ относно вината и предоставянето на ползването на семейното жилище на К.П.К., като  счита, че в тях то е незаконосъобразно, тъй като, нарушавайки процесуалните правила и несъбирайки допустими и относими доказателства, съдът е направил погрешен извод относно вината и основателността на претенцията за ползване на жилището от въззиваемия. Счита, че вина за настъпилото непоправимо разстройство на брака има последният и са налице условия за предоставяне ползването на семейното жилище само на нея, като моли въззивния съд да отмени в атакуваните части решението на СлРС и постанови в този смисъл своето. Прави доказателствени искания за събиране н агласни доказателствени средства във въззивното производство. Претендира разноски за двете инстанции.

В срока по чл. 263 ал. 1 от ГПК въззиваемата страна  е подала писмен отговор. С него оспорва въззивната жалба и заявява, че първоинстанционното решение в обжалваните части е правилно, обосновано и законосъобразно, постановено при липса на процесуални нарушения и в съответствие с материалноправните норми. Моли същото да бъде потвърдено, а жалбата – отхвърлена. Противопоставя се на доказателствените искания пред тази инстанция.

С определение в закрито заседание по реда на чл. 267 от ГПК, въззивният съд, при условията н ачл. 266 ал.3 от ГПК е допуснал събиране н агласни доказателствени средства.

В с.з., въззивницата, редовно призована, се явява лично и с процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК, поддържа въззивната жалба и моли съда да я уважи.

В с.з. въззиваемият, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител по пълномощие по чл. 32 т. 1 от ГПК, поддържа отговора на  въззивната жалба и моли съда да я отхвърли, като потвърди решението в обжалваните части. Не е претендирал разноски за тази инстанция.

След докладване на жалбата и отговора, страните не са направили възражения.

Въззивният съд намира въззивната жалба за допустима, отговаряща на изискванията н ачл. 262 от ГПК, същата е подадена в срок, от процесуално легитимиран субект, чрез постановилия атакувания акт съд.

При извършване на служебна проверка по реда н ачл. 269 от ГПК настоящата инстанция констатира, че обжалваното съдебно решение е валидно, а в обжалваната си част – и допустимо.

При извършване на въззивния контрол за законосъобразност и правилност върху първоинстанционното решение, в рамките, поставени от въззивната жалба, настоящата инстанция, след преценка на събраните пред нея и пред РС доказателства, намира, че в обжалваните части решението е и законосъобразно, поради което в тях следва да бъде потвърдено.

Този състав счита, че формираната от първоинстанционния съд фактическа обстановка, така, както е изложена в мотивите на решението, е пълна, правилна и кореспондираща с доказателствения материал. Независимо, че във въззивната фаза бе извършено събиране на нови гласни доказателства, те не променят фактическите констатации, до които е достигнал СлРС.

Също така въззивният състав споделя и правните изводи на РС, които са обосновани и намират опора в материалноправните норми, приложими към настоящия спор.

Установеното безспорно наличие на единственото основание за прекратяване на гражданския брак – дълбоко и непоправимо разстройство на брачните отношения, е резултат на виновното поведение на двамата съпрузи, и вината им следва да бъде призната със съдебното решение в равна степен.

Претенцията на въззивницата-ответница за предоставяне ползването н асемейното жилище, лична собственост на въззиваемия, не се вмества в никоя от хипотезите на чл. 107 от СК, с оглед липсата на ненавършили пълнолетие деца и на нея не е признато качеството на “невиновен съпруг”, поради което се явява неоснователна и следва да се отхварли. Реципрочно се стига до уважаване на претенцията на ищеца /въззиваем в това производство/, тъй като липсват изрично  и изчерпателно предвидените от закона условия тя да бъде отхвърлена.

Съвпадението н аправните изводи на двете инстанции при възприета еднаква фактическа обстановка, водят до извода, че въззивната жалба е неосноватена. Поради това в обжалваната част първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено.

Въззиваемият не е претендирал разноски за тази инстанция и такива не следва д аму се присъждат. Разноските на въззивницата остават за нейна сметка

Ръководен от гореизложеното съдът

                      

 

Р     Е     Ш     И  :

                                                

 

ПОТВЪРЖДАВА първоинстанционно решение № 297/10.11.2008г. по гр.д. № 1764/08г. на СлРС, в ОБЖАЛВАНИТЕ ЧАСТИ, с които е признато за установено, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат двамата съпрузи и ползването на семейното жилище е предоставено на К.П.К..

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКСРБ в едномесечен  срок от връчването му.

                                                

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

         ЧЛЕНОВЕ: