Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

                                      гр.Сливен, 30.07.2009 г.

 

                     В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

        Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в открито заседание проведено на тринадесети Юли, две хиляди и девета година в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Г.Д.

                                                ЧЛЕНОВЕ:  Х.М.

                                                                        М.Х.

 

при участието на секретаря Р.Б., като разгледа докладваното от мл.съдия  МАРИЯ ХРИСТОВА 15 по описа за 2009 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

Производството се движи на основание § 2 ал. 2 от ПЗР на ГПК в сила от 1 март 2008 г., по реда на чл. 278 и сл. от ГПК, обнародван  Изв.бр.12 от 8 февруари 1952 г., и се намира във фазата по извършване на делбата.

След преценка на събраните по делото доказателства и извършените съдопроизводствени действия, съдът установи следното:

С решение № 79/05.06.2009г., постановено по докладваното дело съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол относно недвижимите имоти и движимите вещи, като е оформил два дяла, които са уравнени с парична равностойност предвид разликите на недвижимите имоти в стойностно изражение.

В съдебно заседание ищецът П.  Д.Н. се явява лично и с адв.П. Петров, който изразява възражение по отношение на уравняването на дяловете, като иска то да стане с движимите вещи, които са предмет на делбата. Счита, че в случая лекия автомобил марка „Вартбург” следва да премине към дял ІІ. Позовава се на практика на ВС, съгласно която сочи, че когато уравняването на дяловете е станало с недвижими имоти, следващата стъпка е това уравняване да се извърши с движими вещи, доколкото е възможно и чак тогава да се извършва с пари. Заявява, че възражение по стойността на дяловете няма.

В съдебно заседание ответницата М.Д.Д. се явява лично, не се представлява. Заявява, че не е съгласна с това предложение. Иска двора с къщата да останат за нея. Иска както са владени недвижимите имоти, така да останат в дяловете и колите, кой която е ползвал.

От така приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Намира възражението на процесуалния представител на ищеца за основателно, с оглед разликата в цената на недвижимите имоти и възможността за уравняване на стойността на дяловете да се извърши с движими вещи, а именно към дял ІІ да бъде присъден лек автомобил „Вартбург 1000”, модел 353 стандарт, рег.№ СН *** Г, двигател № 29232, цвят червен, рама № 57036, на справедлива пазарна стойност 300.00 лв.  При това положение за уравняване на дял ІІ следва да бъде заплатена сумата от 1 650.00 лв., вместо посочената в проекта за разделителен протокол сума от 1 950.00 лв.

Неоснователно е възражението на ответницата, която заявява желание движимите вещи да бъдат разпределени на всеки както ги е ползвал. При извършването на делбата чрез жребий, каквото е нейното изрично заявено желание във въззивната жалба съдът не може да разпределя отделно движимите вещи чрез друг процесуален способ за извършване на делбата, а именно по чл. 292 от ГПК, какъвто беше използван вече при постановяване на първоинстанционното решение, което  ответницата жали в настоящото производство.

Предявеният на страните проект за разделителен протокол следва да се обяви за окончателен с посоченото изменение, а именно към дял ІІ  да бъде присъден лек автомобил „Вартбург 1000”, модел 353 стандарт, рег.№ СН *** Г, двигател № 29232, цвят червен, рама № 57036, на справедлива пазарна стойност 300.00 лв.  При това положение за уравняване на дял ІІ следва да бъде заплатена сумата от 1 650.00 лв. Страните са заявили, че нямат възражения по стойността на дяловете. По този начин се спазва основния принцип регламентиран в чл. 62 ал. 2 от ЗН за прекратяване на собствеността между страните – всеки да получи своя дял в натура и съдът е съобразил становищата и възраженията на страните.

Като взе предвид изложеното,  съдът

 

 

 

Р  Е   Ш  И :

 

 

ОБЯВЯВА за окончателен следния предявен на М.Д.Д., ЕГН ********** *** и П.Д.Н., ЕГН ********** ***,  проект за разделителен протокол:

Дял І – Дворно място, представляващо УПИ ХІІ-189, кв.13 по плана на с. М*, общ.Сливен, с площ от 1930 кв.м., ведно с построените в него полумасивна сграда, състояща се от три стаи и коридор, със застроена площ от 60 кв.м., полумасивна лятна кухня, застроена върху 30 кв.м. и две стопански сгради с обща кубатура от 500 куб.м., при граници на имота: Изток – улица; Север – ПИ № ХІІ-189; Запад – ПИ № ХІV-188 и Юг – ПИ № ХХ-189; и справедлива пазарна стойност на имота от 9 200 лв.

Общата стойност на дял І е 9200 лв./девет хиляди и двеста лева/

Дял ІІ – Дворно място,  представляващо УПИ ХІІІ-189, кв.13 по плана на с. М*, общ.Сливен, с площ от 1 065 кв.м., при граници: Изток – улица; Север – ПИ № ХІІ-189; Запад – ПИ № ХІV-188 и Юг – ПИ № ХХІ – 189; селскостопански склад със застроена площ 128 кв.м., сграда – навес до стара канцелария – по документа за собственост, построена в имот № 00036 от ДПФ в м. „ До каптажа” в землището на с. М*, общ.Сливен ЕКАТТЕ 48708 с площ на имота 0,391 кв.м., при граници: имот № 000367, селскостопански склад, имот № 000097, пасище, мера на Община Сливен, имот № 000312, друга селскостопанска територия на ДПФ, имот № 000104, полски път, със справедлива пазарна стойност общо на двата имота от 4 800 лв./четири хиляди и осемстотин лева/.

Лек автомобил „Мазда 626” – лимузина с рег.№ СН *** А, рама №  JMZGC142201825841, двигател № 476749, цвят сив, на справедлива пазарна стойност 800.00 лв./осемстотин лева/

Лек автомобил „Вартбург 1000”, модел 353 стандарт, рег.№ СН *** Г, двигател № 29232, цвят червен, рама № 57036, на справедлива пазарна стойност 300.00 лв./триста лева/.

Общата стойност на дял ІІ е 5 900 лв. /пет хиляди и деветстотин лева/

За уравняване на дял ІІ  следва да бъде заплатена сумата от 1 650 лв. (хиляда шестстотин и петдесет лева).

ОСЪЖДА П.Д.Н., ЕГН ********** *** да ЗАПЛАТИ на М.Д.Д., ЕГН ********** *** сумата 1 642.64 лв./хиляда шестстотин четиридесет и два лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща претенция по сметки.

 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280 от ГПК.

 

След влизане в сила на решенията по извършване на делбата, делото да се докладва за насрочване в съдебно заседание за теглене на жребий.

 

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: