Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    № 21

Сливен, 15.04.2009 год.

 

В    И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

                   Сливенският окръжен съд, гражданска колегия в публично заседание на дванадесети март през две хиляди и девета година в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:С.  Б.

 

при участието на секретаря ………М.Л.…………………………….

в присъствието на прокурора………………………………………………като разгледа докладваното от ………..С.Б.…***  по описа за 2009 год., за да се произнесе съобрази:

          Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 45 от ЗЗД.

          Ищците твърдят в исковата си молба, че на 29.05.2008г. движейки се от с. С. към град Сливен, при управление на лек автомобил марка “Ланчия Делта”, с рег.№ СН 08 13 СА, движейки се с превишена скорост и при употреба на алкохол с концентрация 1,21 промила в кръвта, ответникът П.Д.Р., изгубил управлението на автомобила в зоната на ляв завой и ударил автомобила в страничен метален електрически стълб. В резултат на удара синът им Г. Д.С. получил множество тежки травми на главата, корема, гърдите и крайниците, довели до тежък хеморганичен шок, като в резултат на причинените увреждания той починал.

Твърдят че деянието на ответника е доказано по безспорен начин по НОХД № 491/2008г. по описа на СлОС, по което е постигнато и одобрено от съда споразумение, с което ответника се е признал за виновен в извършването на престъпление по чл. 343 ал.3, предл 1, б. “б”, предл 1 във вр. чл. 342 ал.1 от НК, като му е наложено наказание “лишаване от свобода” за срок от една година.

Твърдят че причинените им смъртта на сина им страдания са много сериозни, като загубата му им се е отразила много зле и те и двамата в резултат на това търпят неизмерими психически болки и страдания, които ще продължат през целия им живот. Счита че справедливия паричен еквивалент на претърпените от тях неимуществени вреди е в размер на по 50 000 лв. за всеки от тях.

          Молят съда да постанови решение, с което осъди ответника да им заплати на всеки от тях сумата от по 50 000 лв., представляващи обезщетение за претърпените неимуществени вреди, в резултат на смъртта на сина им, ведно със законната лихва за забава от датата на увреждането, както и направените в производството разноски.

          В срока за отговор ответникът е депозирал такъв, в който твърди че не оспорва факта на увреждането, но оспорва настъпването на вреди в резултат на това увреждане и алтернативно, в случай че се докажат вреди твърди че исковете са предявени  в завишен размер и исковата сума не е съобразена с нормата на чл. 52 от ЗЗД.

          В съдебно заседание, чрез своя пълномощник поддържат предявените искове.

          Ответникът, чрез своя представител по пълномощие в с.з. е направил възражение, че вредоносния резултат е причинен и от виновно поведение на пострадалия. Съдът не е допуснал събирането на доказателства по посоченото възражение, тъй като е приел че посоченото възражение може д бъде направено в срока за отговор на исковата молба на основание чл. 131 ал.2 т.5 от ГПК. Моли иска да бъде уважен в по-нисък размер и му бъдат присъдени разноски съразмерно на отхвърлената част от иска.

          От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

          Ищците са съпрузи и родители на Г. Д.С. род. на 12.07.1985г., както и след смъртта му – негови наследници по закон.

          На  29.05.2008г. движейки се от с. С. към град С., по ул. “И. ш.”, при управление на лек автомобил марка “Ланчия Делта”, с рег.№ СН 08 13 СА, движейки се с превишена скорост (около 111 км. в час) и при употреба на алкохол с концентрация 1,21 промила в кръвта, ответникът П.Д.Р., изгубил управлението на автомобила в зоната на ляв завой и ударил автомобила в страничен метален електрически стълб от дясната страна на платното. В резултат на удара синът им Г. Д.С. получил множество тежки травми на главата, корема, гърдите и крайниците, довели до тежък хеморганичен шок, като в резултат на причинените увреждания той починал на същия ден в МБАЛ “Д-р Иван Селимински” гр. Сливен..

          Със споразумение между ответника и ОП-Сливен, одобрено от СлОС по НОХД № 491/2008г. на СлОС, ответникът се е признал за виновен, в това че на  29.05.2008. в гр. Сливен, при управление на лек автомобил марка “Ланчия Делта”, с рег.№ СН 08 13 СА, в пияно състояние – 1,21 промила в кръвта, като нарушил правилата на чл. 5 ал.2 т.3 ЗДП и чл. 21 ал.1 от ЗДП, като се е движил с превишена скорост – 111 км. в час и по непредпазливост, причинил смъртта на Г. Д.С., поради което и на основание чл. 343 ал. 3 предл. 1, б. ”б”, предл 1 вр.ал.1 вр. чл. 342 ал.1от НК, му е наложено наказание в размер на една година лишаване от свобода. Ответникът е лишен от право да управлява МПС за срок от четири години.

          Видно от събраните гласни и писмени доказателства, ищците са преживели много тежко загубата на сина си. Преди настъпването на ПТП те са били с него в отлични отношения и много привързани един към друг. Родителите на пострадалия са живели разделени, като след раздялата им той първоначално е живеел при баща си, а после при майка си, но въпреки това е бил в много добри отношения и с двамата.   След загубата му, са изпаднали в депресия, загубил са желание за живот, психически са станали лабилни. От показанията на разпитаните свид. Е. и С. се установява, че и двамата и в момента преживяват много тежко загубата на сина си.

          Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните гласни и писмени доказателства, неоспорени от страните. На основание чл. 300 от ГПК , прие за установено, че деянието е извършено от ответника и  е извършено виновно.

          На базата на приетото за установено от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

          Предявените искове от ищците за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания  са основателни и доказани, с правно основание чл. 45 от ЗЗД, и следва да бъде уважени.

С противоправното си деяние, което е извършено виновно,  ответникът е причинил на ищците неимуществени вреди – изразяващи се в претърпени от тях психически болки и страдания от  загубата на детето им. Налице е причинна връзка между  противоправното деяние и вредата. Настъпилите увреждания са пряка и непосредствено последица от причиненото увреждане на ищеца.

С оглед разпоредбата на чл. 52 от ЗЗД обезщетението за причинени неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.  В случая, с оглед събраните доказателства за претърпените от ищците неимуществени вреди – болки и страдания, с оглед възрастта на пострадалия – техен син, както и факта че те са били с него в отлични отношения и много привързани един към друг, съдът намира, че сумата от по 40 000 лв. би била справедливо обезщетение за причинените на всеки от ищците  вреди от непозволеното увреждане.

Основателно е искането за присъждане на тази сума, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на увреждането – 29.05.2008г. до окончателното й заплащане.

Исковете до пълните им размери следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани.

Ответникът дължи държавна такса по сметка на СлОС в размер на 3 200 лв. и на ищците направените в производството разноски в размер на 2 016 лв. за адвокатска защита, съразмерно на уважената част от исковете.

Ответникът е претендирал разноски, съразмерно на отхвърлената част от исковете. На ответника е оказана безплатна адвокатска помощ, поради което на основание чл. 38 ал.2 от ЗА във вр. чл. 36 ал.2 от ЗА във вр. чл. 7 ал.2 т.4 от НМРАВ следва да бъдат осъдени ищците да му заплатят сумата 504 лв., съобразно отхвърлената част от исковете.

                   Ръководен от изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

          ОСЪЖДА П.Д.Р. ЕГН ********** ***, в момента в Затвора гр. Бургас, да заплати на И.П.С. ЕГН ********** и Д.Г.С. ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Е.Х.,***, сумата от по 40 000 (четридесет хиляди) лева на всеки от тях, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания от непозволено увреждане, ведно със законната лихва за забава, считано от 29.05.2008г. до окончателното изплащане на сумата, както и сумата 2 016 лв., представляваща направените в производството разноски.

          ОТХВЪРЛЯ предявените искове до пълните им размери, като НЕОСНОВАТЕЛНИ и НЕДОКАЗАНИ.

          ОСЪЖДА П.Д.Р. ЕГН ********** ***, в момента в Затвора гр. Бургас, да заплати държавна такса по сметка на Окръжен съд –Сливен в размер на 3 200 лв.

          ОСЪЖДА И.П.С. ЕГН ********** и Д.Г.С. ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Е.Х.,*** да заплатят на П.Д.Р. ЕГН ********** ***, в момента в Затвора гр. Бургас, направените разноски в размер на 504 лв.

          Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - Бургас.

 

ОКРЪЖЕН  СЪДИЯ :