Р Е Ш Е Н И Е   № 83

 

                                 гр. С., 30.12.2009г.

 

С.ският окръжен съд, гражданско отделение, в открито съдебно заседание , проведено на седемнадесети ноември, през две хиляди и девета година

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА Н.

 

 

 

при секретаря К. И. и в присъствието на прокурора……………………. като разгледа докладваното от ВЕСЕЛА Н НИКОЛОВА ГР.Д. 35 по описа за 2009г., за да се произнесе, съобрази:

 

          Предявени са субективно пасивно съединени искове за  заплащане на обезщетение за неизпълнен договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, с цена 40 000лв. и правна квалификация чл.88 ал.1 изр.2 от ЗЗД във връзка с чл.55 ал.1 от ЗЗД.

          Ищцата твърди в исковата молба, че с Решение № 1076/27.01.2006г. по гр.д. № 1381/2004г. СлРС е развалил договор за продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, оформен с н.а. № 1914 т. ІV д. № 1637/1991г., по отношение на двамата ответници за имот, находящ се в гр. С.  кв. „Д.Г.” бл.* вх.* ап.*. Тъй като поради извършена разпоредителна сделка с имота последният не се намира в патримониума на ответниците, ищцата претендира за заплащане на обезщетение в размер на равностойността на имота от 40 000лв. и законната лихва за забава. Претендира и за присъждане на разноските по делото.

          Първоначално чрез назначения особен представител, а впоследствие и лично, ответниците оспорват предявените срещу тях искове по размер.

          След преценка на събраните по делото писмени доказателства и експертно заключение на техническата експертиза, С.ският окръжен съд прие за установено от фактическа страна следното:

          На 14.06.1991г. ищцата прехвърлила собствения си недвижим имот, представляващ апартамент № *, вход * ет.* блок № * в кв. „Д.Г.” в гр. С., на първия ответник като неин син срещу задължение за издръжка и гледане. Договорът бил нотариално оформен с н.а. № 194 т. ІV д. № 1637/1991г.

          Поради неизпълнение на договорните задължения на приобретателя и неговата съпруга /ответниците по настоящото дело/, с Решение № 1076/27.01.2006г. по гр.д. № 1381/2004г. на СлРС договорът бил развален по отношение на двамата ответници. Исковата молба по това дело била вписана в Службата по вписвания при СлРС на 14.05.2004г.

          На 15.10.2001г. с нотариален акт № 123 на нотариус Е. Ш. двамата ответници продали процесния имот на трето за спора лице Д. С., който впоследствие го прехвърлил чрез покупко-продажба на друг купувач и т.н.

          С Решение № 668/25.06.2008г. по гр.д. № 2528/2004г. СлРС отхвърлил предявения от ищцата П.Д. ревандикационен иск за собственост по чл.108 от ЗС на процесния имот срещу последния приобретател, с мотива, че отчуждаването на имота било извършено преди вписването на исковата молба по гр.д. № 1381/2004г. по описа на СлРС в Службата по вписванията.

          С оглед исканията на страните, по делото е назначена съдебно – техническа оценителна експертиза, която дава заключение в два варианта за определяне на пазарната стойност на имота съответно към момента на разваляне на договора от 14.06.2001г. в размер на 47 300лв., и към датата на предявяване на исковете по настоящото дело 19.01.2009г. – в размер на 53 300лв.

          Фактическите констатации, изведени от съда въз основа на  непротиворечивите и неоспорени писмени доказателства и заключение на съдебно- оценителната експертиза, мотивират следните правни изводи:

          Исковете са доказани по основание и размер, и следва да бъдат уважени.

          Съобразно разпределената от съда доказателствена тежест, с пълно и пряко доказване ищцата установи сключването на алеаторния договор с ответниците, изпълнението на задължението й за прехвърляне собствеността на имота в патримониума на ответниците, неизпълнението на задължението на последните да осигуряват издръжката и гледането й, развалянето на договора поради неизпълнение на това задължение с влязъл в сила съдебен акт, както и нанесените й имуществени вреди от неизпълненото ответниково задължение.

          С оглед безспорното установяване на тези релевантни факти и обстоятелства, с развалянето на договора поради неизпълнение за ищцата като изправна по договора страна е възникнала правната възможност да претендира връщане на престираното по разваления договор или неговата парична равностойност като обезщетение за претърпените вреди от неизпълнението. Развалянето на алеаторния договор има обратно действие и разменените престации подлежат на връщане, тъй като се държат на отпаднало основание по смисъла на чл.55 ал.1 от ЗЗД. Тъй като в конкретния случай обратното действие на развалянето на договора е непротивопоставимо на купувача, придобил имота преди вписване на исковата молба по иска за развалянето му по чл.87 от ЗЗД, на връщане подлежи не самият престиран имот, придобит добросъвестно от купувачите – трети за спора лица, а неговата равностойност.

          Поради недобросъвестното им поведение, довело до разваляне на алеаторния договор, ответниците следва да заплатят на ищцата обезщетение в размер на паричната равностойност на престирания по договора имот, представляваща неговата справедливата пазарна цена към момента на разваляне на договора с влязъл в сила съдебен акт.  Меродавен в случая е този момент, тъй като вземането на кредитора  става изискуемо с факта на развалянето на договора. Така дължимото обезщетение за претърпените вреди от неизпълнението, според първия вариант на експертното заключение на вещото лице Р. Х., възлиза на сумата 47 300лв. Съдът обаче следва да присъди на ищцата претендираните 40 000лв., тъй като увеличение на размера на исковете не е направено до приключване на съдебното дирене, а произнасяне свръхпетитум е недопустимо съгласно правилата на ГПК.

          Длъжникът изпада в забава от момента на поканата за връщане на престацията /респективно на нейната парична равностойност/, но тъй като по делото няма данни за отправена покана, за такава следва да се счита исковата молба. По тези съображения мораторна лихва за забава не се дължи за периода от разваляне на договора до предявяване на исковете, тъй като такава самостоятелна надлежна искова претенция не е предявена. Следва да се присъди обаче законната лихва за забава върху присъдената главница, считано от предявяване на исковете до пълното й изплащане.

          С оглед основателността на субективно пасивно съединените искове ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищцата претендираното обезщетение в размер на 40 000лв., ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от 19.01.2009г. до  окончателното изплащане на главницата, както и направените разноски по делото в размер на  1 650лв., а по сметка на СлОС – сумата 1600лв., представляваща д.т. за разглеждане на делото.

          Ръководен от изложеното, С.ският окръжен съд

 

 

                                             Р  Е  Ш  И  :

 

 

          ОСЪЖДА Д.З.К. ЕГН ********** и З.И.К. ЕГН **********,***-Е-1, да заплатят на П.Д.Д. ЕГН **********,***, и съдебен адрес гр. С. бул. „Ц. О.” № *ап.*– адв. Г. Х., сумата 40 000лв. /четиридесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени вреди от неизпълнение на алеаторен договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане от 14.06.1991г., развален с решение по гр.д. № 1381/2004г. на СлРС, ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от 19.01.2009г. до окончателното й изплащане, както и сумата 1 650лв.  разноски по делото, а по сметка на СлОС – държавна такса в размер на 1600лв.

          Решението може да бъде обжалвано в двуседмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба пред Бургаския апелативен съд.

                                                             

                                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: