РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 03.09.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесети май 2009 г. в състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н.Я.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.С.

                                                                                                          М.М.

 

при участието на секретаря К.И. разгледа докладваното от младши съдия МИРА МИРЧЕВА  38 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е въззивно, по реда на гл. 18 от ГПК (отм.).

            Обжалвано е от ответника ГПК „Н.” – гр. Ямбол решение № 870 от 27.10.2008 г. по гр.д. № 1719/2008 г. по описа на Районен съд – Сливен, с което по иск на В.А.Т. и И.Г.И. са отменени решенията, взети на проведеното на 12.12.2006 г. извънредно общо събрание на кооперацията ответник. В мотивите на решението съдът е приел, че двама от кооператорите – ищецът Т. и свидетелят Ж. – не са редовно уведомени за събранието, като първият от тях не е получил изпратената му с обратна разписка покана, а вторият я е получил по-малко от 14 дни преди събранието; освен това в утвърдения дневен ред е била включена точка „освобождаване на член-кооператори”, без да се посочи кои са те и на какво основание ще бъдат освободени, а е необходимо дневният ред и съответно поканата да съдържат необходимата информация за решенията, които ще се вземат на събранието.

            В жалбата се твърди, че поканата съдържа изчерпателно всички точки от дневния ред, а в Закона за кооперациите не се съдържа изискване в поканата да се сочат имената на кооператорите, които ще бъдат освобождавани, а редът за уведомяване на кооператорите, определен в устава на кооперацията (към който препраща законът), не включва връчване на поканата, а само нейното изпращане, което е направено за всички кооператори повече от 14 дни преди провеждането на събранието.

            Постъпил е отговор на въззивната жалба, в който се посочва, че решението на Сливенския районен съд е правилно и решението на общото събрание на коопера­цията е следвало да бъде отменено като незаконосъобразно на процесуално основание, а независимо от това, не са налице и материалните предпоставки за изключването на И.Г.И..

В съдебно заседание страните се представляват от пълномощници, въззив­никът – още и от законния си представител. Поддържат изложеното в жалбата и отговора; претендират разноски.

            Жалбата е подадена в срок от лице, което има интерес да обжалва, и е допустима.

Предявеният иск е с правно основание чл. 58, ал. 1 от ЗК – за отмяна на решение на общо събрание на кооперация поради противоречие със закона и устава. В исковата молба се твърди, че е нарушена процедурата по свикването и провеждането на събранието, тъй като единият от ищците – Т., не е бил уведомен за провеждането му; в дневния ред не е включена точка „изключване на член-кооператори”, а само точка за освобождаване, което е нещо различно; общото събрание не е имало нужния кворум, някои от пълномощните на кооператорите са преправяни и в тях са добавяни нови имена; решенията за допълване на устава и за разпореждане с недвижим имот са взети в нарушение на чл. 18 от ЗК, без да е налице нужното мнозинство. По отношение на решението за изключване на член-кооператора Г. (втория ищец) поради действия, увреждащи интересите на кооперацията, се заявява и че той винаги е бил лоялен към кооперацията, а не е ясно какви точно увреждащи действия се твърдят, което го лишава от възможността да се защити; според ищците единственото съображение, изтъкнато на общото събрание, е било това, че той не е върнал на кооперацията сградата Търговски дом, но той не е бил и в състояние да го направи.

От фактическа страна по делото се установи следното:

Ищците са член-кооператори в кооперацията ответник.

            На 18.09.2006 г. е проведено заседание на управителния съвет на коопера­цията, на което е взето решение за отстраняването с оглед изключване от кооперацията на втория ищец – И.Г.. На това заседание е бил поканен да присъства и е присъствал и самият Г.. В поканата до него са изложени твърдения за негови действия, увреждащи интересите на кооперацията и изразяващи се в това, че като упълномощен представляващ кооперацията в „К.С.-Я.-2” АД, „Я.К.” АД, „Я.К.-2” АД и с последно наименование „П.” АД, не е давал отчет за извършените търговски сделки, разходи и приходи и не е изплащал на кооперацията дивидент, а след оттеглянето на пълномощията му на 16.04.2002 г. е продължил да извършва същите действия като член-кооператор; не е предал временни удостоверения или акции, удостоверяващи правата на кооперацията в „К.С.-Я.”; през 1997 и 1998 г. не е заплащал наем по договор, сключен между кооперацията като наемодател и него като наемател.

Към 2006 г. и до настоящия момент Г. е член на съвета на директорите на „П.” АД (със старо наименование „Я.-к.-2” АД) и „Я.К.” АД (със старо наименование „К.С.-Я.” АД), в които акционер е кооперацията. Няма данни дали двете акционерни дружества са реализирали печалба и са вземали решение за разпределяне на дивидент, нито чие задължение е било да се погрижи за издаването и предаването на акционерите на записаните от тях акции. Представляваното от Г. *** е сключило на 22.09.1997 г. договор за наем на имот на кооперацията с 5-годишен срок.

На 24.10.2006 г. управителният съвет на кооперацията е взел решение за свикване на извънредно общо събрание на 12.12.2006 г. от 10 ч. при следния дневен ред: 1. Запознаване на член-кооператорите със състоянието на кооперацията и работата на ръководството в периода 01.06.2005 г. – 30.11.2006 г.; 2. Освобождаване на член-кооператори; 3. Предложения за допълване на устава на кооперацията; 4. Вземане на решение за продажба на недвижимо имущество на кооперацията.

В устава на кооперацията е предвидено, че за свикано общо събрание кооператорите се уведомяват, като поканата им се връчва лично срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка, като поканата се отправя най-малко 14 дни преди провеждането на общото събрание.

Един от 58-те член-кооператори е бил починал преди вземането на решението за провеждане на общо събрание. 55 от останалите 57 членове са били уведомени за провеждането на общото събрание с посочения дневен ред лично срещу подпис или чрез връчване на писмо с обратна разписка повече от 14 дни преди събранието. Един от членовете – Г. Ж., който е присъствал на събранието – е подписал обратната разписка за връчването на 30.11.2006 г., т.е. по-малко от 14 преди провеждането на общото събрание, а ищецът В.Т. не е получил поканата си, изпратена с обратна разписка, и тя е била върната от пощата като непотърсена.

Проведеното на 12.12.2006 г. е започнало в присъствието на 27 член-кооператори, включително двамата ищци, като 14 от присъстващите са били упълномощени да представляват и други член-кооператори, или общо са присъст­вали или са били представлявани 41 членове. В представените заверени от ответника преписи от 14-те пълномощни за събранието от 12.12.2006 г. не се виждат следи от преправяне, зачертаване и т.н.

Общото събрание е взело решения и по четирите точки от дневния ред. В изпълнение на т. 2 от него е взето решение за прекратяване на членството на починалия кооператор и за изключване на двама кооператори – ищеца Г. и В. В.. След вземането на това решение двамата ищци Г. и Т. напускат събранието и присъстващите остават 39 души. При присъствие от 39 члена е взето решение за изменения в устава (т. 3 от дневния ред), а преди гласуването на т. 4 (продажба на недвижим имот) събранието напуска Г. Ж. и решението е гласувано при присъствие от 38 член-кооператори.

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото – протокол от заседанието на общото събрание от 12.12.2006 г., протоколи от заседания на управителния съвет на кооперацията, списък с подписите на лично уведомените за събранието член-кооператори, обратни разписки, писмо до В.Т., върнато като непотърсено, и др.

Въз основа на установените факти съдът стигна до следните правни изводи:

Чл. 16 от ЗК предоставя на кооперациите възможност сами да определят с устава си начина на разгласяване на поканата за свикване на общо събрание. В случая определеният начин е изпращане на писмо с обратна разписка на адреса на член-кооператора. Очевидно в устава се има предвид само изпращане („изпраща му се по пощата”), а не непременно реално връчване на поканата. При изпратено препоръчано писмо с обратна разписка адресатът, ако не бъде намерен на адреса си, има възможност в определен срок да потърси и получи писмото в пощенския клон, за което на адреса му се оставя уведомление. Този начин на уведомяване не противоречи на закона, тъй като дава достатъчна гаранция, че кооператорът ще узнае за изпратената до него покана и при положена от негова страна минимална грижа ще може да я получи. Поканите до В.Т. и до Г. Ж. са били изпратени достатъчно време преди провеждането на общото събрание, конкретно поканата до Т., видно от клеймото на плика, е изпратена на 21.11.2006 г. Затова следва да се приеме, че поканата е била редовно разгласена.

Въпросите, които ще бъдат разглеждани на това общо събрание, обаче са неточно посочени в поканата. В дневния ред се съдържа точка „освобождаване на член-кооператори”, без да е уточнено кои членове ще бъдат освободени и на какво основание. Изключването е случай на освобождаване, а не нещо различно от него, но член-кооператорите следва да бъдат пълно и точно уведомени за решенията, които предстои да се вземат, за да им се даде възможност да преценят доколко е важно за тях да вземат участие в обсъждането и гласуването им. Доколко пълно и ясно следва да е описанието на въпроса, по който ще се взема решение, е въпрос на конкретна фактическа преценка и не е възможно всеки отделен случай да бъде подробно уреден в закона, но следва да се приеме, че в поканата е необходимо да бъде посочено поне името на член-кооператора, който ще бъде освобождаван и основанието за освобождаване (в случая – изключване).

Същите съображения важат за т. 3 и 4 от дневния ред – би следвало да се посочи за продажбата на кое имущество се отнася решението и до кои части (членове) от устава се отнасят промените.

Изложеното води до извода, че е бил нарушен чл. 16 от ЗК и в резултат – проведеното общо събрание е било нередовно свикано, което се сочи и като основание на иска на двамата ищци. Тъй като нередовното свикване засяга цялото провеждане на събранието, независимо, че само отделни точки от дневния ред са неясно формулирани, следва само на това основание да се отменят всички взети на това общо събрание решения, без да се разглеждат въпросите за наличие на кворум и на материалноправни основания за изключването на И.Г. (извършени от него нарушения на устава и пр.).

Крайният извод на настоящата инстанция съвпада с този на районния съд и решението му следва да бъде оставено в сила, а разноските, направени от ищците в тази инстанция – да се възложат на ответника.

С оглед изложеното и на основание чл. 208 от ГПК (отм.) съдът

 

РЕШИ:

Оставя в сила решение № 870/27.10.2008 г. по гр. дело 1719/2008 г. на Сливенския районен съд.

Осъжда ГПК „Н.” – гр. Ямбол да заплати на В.А.Т. ***, ЕГН **********,***, ЕГН **********, поравно сумата 1000 лева, представляваща разноски, направени от тях във въззив­ната инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едномесечен срок от връчването му.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:  1.

                                               2.