Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 30.04.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в съдебно заседание на тридесети март през две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.

ЧЛЕНОВЕ:  М.Б.

      М.Х.

 

 

При секретаря П.С., като разгледа докладваното от М.Б. *** по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл.196 и сл. от ГПК.

         Образувано е по въззивна жалба на адв. Д., в качеството му на пълномощник на Кооперация „С. Ч.” с председател И.Г.З. ***„Ц. С.” № *-*-*, против Решение № 1119/16.12.2008 г. по гр.д. № 932/2008 г. по описа на Сливенския районен съд, с което е било отменено като незаконосъобразно решението от проведеното на 12.02.2008 г. извънредно Общо събрание на кооперацията за изключване на Т.Я.К., ЕГН ********** ***„А. С.” № *-*-* като член-кооператор.

В жалбата се твърди, че решението е неправилно и като такова следва да бъде отменено. Посочено е, че първоинстанционният съд е разглеждал и обсъждал основания за незаконосъобразност на обжалваното решение извън основанията посочени от ищеца в исковата молба. Сочи се, че не е имало законово изискване в съобщението за провеждане на Общо събрание към точката предвиждаща изключване на член-кооператора да се посочват имената на тези съкооператори, които ще бъдат изключени. На следващо място е посочено, че от представения по делото протокол от проведеното Общо събрание се установявало, че изключването на кооператорите е ставало последователно като вече изключените кооператори не са участвали в последващото гласуване. В протокола било отбелязано колко са гласували „за”, „против” и „въздържали се”. Посочено е също така, че въззиваемият К. е отказал да получи покана за събирането и не е пожелал да даде обяснения пред Управителния съвет, а освен това данните по делото сочили, че Кооперацията не е била управлявана добре от Управителения съвет, на който бил член въззиваемият.

В съдебно заседание, въззивникът се представлява от Председателя си И.З. и от адв. Славова, която поддържа жалбата и сочи, че предявеният иск е недопустим, тъй като същият е предявен след изтичане на 14 –дневния срок предвиден в Закон за кооперациите, в който решенията на общото събрание биха могли да бъдат обжалвани. Сочи, че в този смисъл е практиката на Върховния съд и по-конкретно тълкувателно решение № 4/05.04.2006 г. на ОСГК и ОСТК на ВКС. Моли се да бъдат присъдени направените по делото разноски.

Въззиваемият Т.К. в съдебно заседание се представлява от адв. Б., която оспорва жалбата и сочи, че същата е неоснователна. Моли жалбата да не бъде уважавана и не е претендирала разноски.

Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

С решение на УС на Кооперация „С. Ч.” от 16.01.2008 г. било свикано извънредно Общо събрание на 12.02.2008 г. при дневен ред: т.1. Изключване на член-кооператори и т.2. Приемане на резултатите от финансовата инспекция на Кооперацията от месеците ноември и декември 2007 г.  Поканата била изпратена на член-кооператорите като въззиваемият я получил на 21.01.2008 г., за което било съставено известие за доставяне.

По делото е представена покана до въззиваемия К., с която същият бил поканен в срок до 16.01.2008 г. да даде писмени обяснения или устни такива пред Управителния съвет на Кооперацията във връзка с допуснати нарушения. Поканата е подписана от членове на Кооперацията. В нея е отразено, че въззиваемият К. е отказал да подпише, за което има положени подписи на свидетели.

На 12.02.2008г. било проведено Общо събрание на Кооперацията, в началото на което било предложено т.2 от дневния ред, а именно приемане резултатите от финансовата инспекция да бъде разгледана като т.1, а 2-ра точка от дневния ред да бъде изключването на член-кооператора. Към 12.02.2008 г. членовете на Кооперация „С. Ч.” били 12 на брой  и всички те взели участие в проведеното Общо събрание. Сред тях бил и въззиваемият К.. След приемане на резултатите от извършените ревизии общото събрание пристъпило към изключване последователно на член-кооператорите П. Х.в, К. К. и въззиваемия К.. След проведеното изключване на всеки един от тях, гласът му не се отчитал при вземане решение за изключването на следващия.  Решението за изключване общото събрание обосновало с резултатите от извършената финансова инспекция и установените системни неизпълнения и нарушаване изискванията на Закона за кооперацията и Устава, причинени вреди на кооперацията, злоупотреба с доверието и уронването доброто им име.

От представения по делото Предварителен доклад, вх. № 4/11.12.2007г., се установява, че за периода от 01.10.2005 г. до 30.09.2007 г. били констатирани редица нарушения в дейността на Кооперацията, изразяващи се в нередовно водене книги на Кооперацията, невписване на настъпили промени в органите на кооперацията в съда, продаване на недвижим имот в гр. Сливен на цена по-ниска от данъчната оценка, без да е налице решение на Управителния съвет и Общото събрание, нередовно водено счетоводство, в т.ч. неотчитане на наеми, плащане за два магазина, лично на Председателя на кооперацията Г., без сумите да са отчитани в кооперацията и др. В акта било посочено, че със стоково-материалните ценности и финансовите средства на кооперацията се е разпореждал единствено Председателят Г., без да е осигурявал възможност за контрол от другите органи на кооперацията, а именно Общо събрание, Управителен съвет и Контролен съвет. На основание предварителния доклад било съставено заключение от Националния съюз на ТПК „С.” – Дирекция „Финансов контрол”, както и Акт за начет № 4/11.12.2007 г. Актът за начет бил съставен срещу бившия председател на кооперацията П. Х. Г.. В него било посочено, че Председателят наред с тази си длъжност в кооперацията, без да е налице заповед или длъжностна характеристика е изпълнявал и отчетнически функции- събирал е, съхранявал е и е отчитал паричните средства и стоково-материалните ценности на кооперацията. Общата сума на начета била в размер на 26092 лв. Била извършена и втора проверка, обхващаща периода от 01.10.2007 г. до 31.12.2007 г., за която бил съставен акт за начет № 6/02.04.2008 г. Актът за начет бил съставен срещу П. Х. Г. – бивш Председател и с него били установени липси в размер на 35 518.79 лв.

По делото са разпитани свидетелите Б., Г., Г., К., Т. и К.. Техните свидетелски показания кореспондират с представените писмени доказателства и потвърждават, че преди провеждането на Общото събрание не е било ясно кои ще са членовете, които ще бъдат изключвани и че дневният ред е бил изменен като първо е била разгледана 2-рата точка от дневния ред за приемане на резултатите от извършената финансова ревизия, след което се е пристъпило към изключване на трима член-кооператори, бивши членове на Управителния съвет сред които и въззиваемият К.. Установи се също така, че отправената на въззиваемя К. поканата за участие на проведеното общо събрание била изпратена с обратна разписка.

Горната обстановка съдът прие за безспорно установена от гласните и писмени доказателства по делото.

Решението на Районен съд – Сливен е било съобщено на жалбоподателя на 19.12.2008 г. , а въззивната жалба е била депозирана в 14-дневен срок на 29.12.2008 г.

Съдът намира въззивната жалба за процесуално допустима като подадена от заинтересовано лице, в законоустановения срок, но разгледана по същество същата е неоснователна.

На първо място, следва да се отбележи, че депозираната искова молба от въззиваемият К. е допустима, тъй като са спазени изискванията на чл. 58 ал.3 от Закона за кооперациите, съгласно който членът на кооперацията може да предяви иск в двуседмичен срок от деня на решението, а ако не е присъствал при решаването - от деня на узнаването или уведомяването му. В настоящия случай решението на Общото събрание е от 12.02.2008 г., а исковата молба е депозирана от 26.02.2008 г. Както е посочено в Тълкувателно решение № 4/05.04.2006 г. по т.д. № 4/2005 г., двуседмичният срок тече от деня, в който е постановен актът, ако член-кооператорът е присъствал, какъвто е настоящият казус. В чл.33 ал.3 от ГПК /отм./ е посочен редът, по който се броят сроковете, когато те се състоят от дни, а именно – срокът, който се брои на дни се изчислява от деня, следващ този, от който започва да тече срокът и изтича в края на последния ден.

В разпоредбата на чл.24 ал.1 от Закона за кооперациите е посочено, че членовете на Управителния съвет отговарят солидарно, ако виновно са причинили вреди на Кооперацията. Това предполага наличието на установено виновно поведение от страна на членовете на Управителния съвет, с което да са причинени вреди на кооперацията. По делото са налице данни, които сочат на евентуална възможност за установяване на виновно поведение от страна на член на Управителния съвет, а именно бившия председател на кооперацията, но не са налице данни, че актовете за начет, с които са установени извършените от него неправомерни действия са влезли в сила и са ангажирали неговата виновна отговорност. По делото не са налице данни, от които да се установи, че въззиваемият К. е извършвал действия, с които виновно да е причинил вреди на кооперацията. Нещо повече, в Акта за начет № 4 изрично е отбелязано, че както Общото събрание, така и членовете на Управителния и на Контролния съвет не са имали възможност да оказват контрол върху действията на Председателя на кооперацията. Следва да се отчете обстоятелството, че фактическите констатации в акта за начет - непозволеното деяние, вредата и нейния размер, както и причинната връзка между деянието и вредата се считат за истински до доказване на противното, но това не се отнася до изложените в него правни изводи, включително за формата на вината на одитираното лице като в тази връзка следва да се отбележи, че при деликтната отговорност се предполага само небрежността, а не всяка вина.

На следващо място следва да се посочи, че разпоредбата на чл.13 ал.3 от Закона за кооперациите в сила от 25.05.2007 г. изисква Общото събрание да разглежда като първа точка от дневния ред решението на Управителния съвет за изключване на член-кооператор, след което да пристъпи към разглеждане на останалите точки от дневния ред. В настоящия случай, макар и да е бил правилно определен дневният ред, посочен в поканите за свикване на Общо събрание, самата процедура при провеждане на Общо събрание е била нарушена, тъй като изключването на член-кооператорите е било разгледано като 2-ра точка от дневния ред, което прави решението незаконосъобразно.

С оглед изложеното, правните изводи на въззивната инстанция съвпадат изцяло с мотивите изложени в първоинстанционния съд, поради което обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Въззиваемата страна не е направила искане за присъждане деловодни разноски, поради което такива въпреки изхода на делото не следва да бъдат присъждани.

 

По тези съображения, съдът  

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1119 / 16.12.2008 г. по гр.д. № 932 / 2008 г. по описа на Сливенския районен съд като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО .

 

 

         Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                  2.