Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е

 

Гр. Сливен, 04.03.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в открито заседание на  осемнадесети февруари, през две хиляди и девета година, в състав:

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:      М.С.

                                              ЧЛЕНОВЕ:   Н.Я.

                                                        М.Д.

При секретаря М.Л. и в присъствието на Прокурора…………………..като разгледа докладваното от М. Д. ***  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е Решение  № 55/05.12.2008 г. по гр.д. № 47/2008 г. на Котелски районен съд, с което са уважени претенциите за: признаване за незаконно уволнението на С.Й.Д. ***, Сливенска област и е отменена Заповед № 10/22.04.2008 г., издадена от Кмета на Община Котел, с която трудовото му правоотношение е прекратено, поради съкращаване на щата; възстановяването му на заеманата от него до уволнението длъжност Директор на Дирекция “ОКСУС” в структурата на общинската администрация на Община Котел, която заемал до момента на уволнението, с указание, че следва да се яви да заеме длъжността, на която е възстановен в двуседмичен срок от получаване на съобщението; присъдено е заплащане обезщетение в размер на 4982.88 лв. за времето през което останал без работа, поради незаконното уволнение за шестмесечен период, считано от 25.04.2008 г. на основание чл. 344, ал.1, т.3, във връзка с чл. 225, ал. 1 от КТ, като за разликата до пълния предявен размер 5000 лв. искът е отхвърлен и са присъдени разноски по делото.

Въззивникът Кмета на Община Котел, чрез пълномощника си адв. С.М.Р. *** намира, че решението в частите, в които исковите претенции са уважени е неправилно и постановено в противоречие с материалния закон. Неправилно районният съд приел, че няма реално съкращаване на щата. Налице било такова съкращаване, при обединяване на две длъжности, като трудови функции, при което едната длъжност се премахва, а част или всички трудови задължения на премахнатата длъжност се вменяват на оставащата длъжност или нова длъжност, обединяваща двете. Настоява, че по новото щатно и длъжностно разписание няма длъжност с трудова функция на старата длъжност Директор на Дирекция “ОКСУС”, която да се заеме по трудово правоотношение, което е отчетено от Районен съд Котел, но неправилно и необосновано не се приема, че няма реално съкращаване на щата.  

Моли, след като отмени решението, като неправилно и незаконосъобразно, съдът да постанови ново решение и отхвърли предявените искове. Жалбата е входирана в Сл.РС на 22.12.2008 г., с пощенско клеймо на плика от 19.12.2008 г.  

В с.з. пълномощникът на жалбоподателя по реда на чл. 20, ал.І, б.”в” от ГПК адв. Р. поддържа жалбата на изложените основания и настоява, че исковете са неоснователни и следва да бъдат отхвърлени. Претендира разноски.

Въззиваемата страна, редовно призована се явява лично и с пълномощник- адв. Л. А. ***. Пълномощникът оспорва жалбата, като неоснователна и моли обжалваното решение да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно. Изразява становище, че правилно съдът приел, че няма реално съкращаване на щата.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок от страна в процеса, имаща правен интерес от обжалването.

Предявени са обективно съединени искове против ответната страна  с правно основание чл. 344, ал.1, т. 1, 2 и 3 от КТ.  

В исковата си молба ищецът С.Й.Д. твърди, че по силата на сключен трудов договор работил в структурата на общинска администрация на Община Котел на длъжността Директор на Дирекция ОКСУС. Със заповед № 10/22.04.2008 г. ответникът- Кметът на Община Котел прекратил трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал.1, т.2, предл. 2 от КТ- поради съкращаване на щата в приетата нова структура. Твърди, че не било извършено реално съкращаване на щата, тъй като трудовите функции за наеманата от него длъжност не са премахнати, а посоченото основание е напълно формално. Не бил извършен подбор по критериите на чл. 329 от КТ. В резултат на незаконното му уволнение останал без работа и бил регистриран като безработен в Бюрото по труда в гр. Котел.

Моли съдът да постанови решение, с което да признае заповедта за незаконосъобразна и да я отмени ; да го възстанови на заеманата преди уволнението длъжност и да осъди ответника да му заплати обезщетение в размер на 5000 лв., ведно със законната лихва от прекратяване на трудовото правоотношение за времето от 6 месеца, през което останал без работа. Претендира присъждане на направените разноски.

В с.з. ищецът се явява лично и с пълномощник адв. Л. А.. Пълномощникът поддържа исковете и моли да бъдат уважени. В писмената си защита сочи, че старата дейност е запазена в новото щатно разписание, като само е променено името на изпълняваната от ищеца длъжност. Счита, че ако се касае за трансформиране на трудовото правоотношение в служебно по ЗДС, основанието за прекратяване следва да бъде чл. 325, т.12 от КТ, като работодателят следвало да съобрази разпоредбата на §3 от ПЗР на ЗДС и да отчете, че не са налице основанията за прекратяване на трудовото правоотношение. 

За ответната страна- Кмета на Община Котел се явява адв. А.- У. Г. от АК Сливен, която оспорва иска и поддържа своевременно дадения отговор по реда на чл. 131 от ГПК. В писмената си защита настоява, че атакуваната заповед с която е прието длъжността Директор на Дирекция “ОКСУС” да бъде съкратена е издадена в изпълнение на решение на Об Съвет Котел № 36/29.02.2008 г., като е създаден нов отдел и е открита нова длъжност Началник отдел “Социални и хуманитарни дейности” към общинска администрация, раздел “Специализирана администрация”, второстепенен разпоредител на бюджета. Счита, че за работодателят не е съществувала законова възможност да преназначи ищеца на новосъздадената длъжност, тъй като той не е бил държавен служител. Не били налице условията на §3 от ПЗР от ЗДС. Посочва, че ищецът не се възползвал от възможността да заяви желанието си да участва в обявения конкурс за заемане на длъжността на държавен служител. Посочва, че подбор не е извършван, тъй като заеманата длъжност по трудово правоотношение била единствена, а извършването на подбор не е задължение, а субективно право на субекта на работодателската власт и решението за неговото упражняване или не като въпрос на целесъобразност е предоставено на едноличната преценка на последния, която не подлежи на съдебен контрол.

От доказателствата по делото, съдът прие за установено:

Между страните имало сключен трудов договор за неопределено време, като  заемана от ищеца длъжност е Директор на Дирекция “Образование, култура, социални услуги и спорт” в ответната Община Котел. Дирекция “ОКСУС” е част от Общинска администрация на общината.

С Р. № 36/29.02.2008 г. на ОбС Котел, приема обща численост и структура на общинската администрация, съгласно приложение и възлага на кмета на Община Котел да приведе в изпълнение решението в сроковете, съгласно приложение № 1- 01.04.2008 г. Съгласно новата структура, длъжността Директор на Дирекция “ОКСУС” е премахната, както и самата Дирекция. Съдебно- икономическата експертиза, изслушана в с.з. и приложените писмени доказателства установяват, че в структурата на общинската администрация от 01.04.2008 г. е създаден отдел “Социални и хуманитарни дейности”, който се оглавява от началник. Новата длъжност е предвидено да бъде заета по служебно правоотношение по реда на Закона за държавния служител. Трудовите функции, които е заемал ищецът и служебните функции за новата длъжност Началник отдел “Социални и хуманитарни дейности” се припокриват, като към новосъздадената длъжност е вменено задължението “Връзки с обществеността” и правата и задълженията са по-подробно разработени, докато трудовите функции по длъжностната характеристика на ищеца по трудовия договор са посочени по общо.

На 14.04.2008 г. на ищеца е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, което той отказал да подпише.

Със Заповед № 10/22.04.2008 г., на основание чл. 328, ал.1, т.2, предложение 2 от КТ и предизвестие № 92-00-1246/14.04.2008 г. Кмета на Община Котел на основание чл. 328, ал.1, т.2, предложение второ прекратява трудовото правоотношение с ищеца Д., считано от 24.04.2008 г.  Като причини за прекратяване на трудовия договор е отразено: съкращаване на щата с приетата нова структура- Решение на ОбС № 36/29.02.2008 г. Разпоредено е да му се изплатят обезщетения, съгласно чл. 220, ал.1 КТ- 21 дни /за неспазено предизвестие/ и по чл. 224 КТ-74 дни /за неползван годишен отпуск/.

Върху заповедта е отразено, че на 25.04.2008 г. ищецът отказал да подпише връчването й, за което са подписани  свидетели.

Ищецът имал завършено висше образование с образователна степен “магистър”, с призната квалификация биолог- преподавател по биология, с втора специалност химия. В курс за ръководни кадри в гр. Варна от 04.04 до 26.04.1989 г. изучавал Методически и практико- приложни аспекти на управление на културата в общините- У-ние №1084/1909.   От удостоверение № 9164, издадено от  ЦИУУРК /учебно заведение/ е видно, че изкарал успешно курс “Организация и управление” от 28.02.1992 г. до 20.04.1992 г. /л. 68/. Притежава удостоверение за компютърна грамотност.

След прекратяване на трудовия му договор останал без работа следващите шест месеца и бил регистриран в БТ, гр. Котел, от 29.04.08 г. , видно от Служебна бележка  от 27.05.08 г. /л.3/, регистрационна карта /л.71/ и Трудова книжка  /л.72 и сл./.

Изслушаната икономическа експертиза в лицето на Н. Т. установява и това, че за длъжността “Н-к отдел “СХД” е проведен конкурс в Община Котел. Кандидатствали са и са допуснати двама специалисти, като впоследствие единият се отказал. Приета е останалата единствена кандидатка М. Д. А., която отговаряла на изискванията, предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността. Тя е с присъдена квалификация “химик” и е завършила Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.  Ищецът не е подавал документи за участие в конкурса. Размерът на брутното трудово възнаграждение на ищеца за месеца, предхождащ месеца на уволнението- м. март 2008 г. е 830.48 лв. Размерът на обезщетението за шест месеца възлиза на 4982.88 лв.

Експертизата не е оспорена и съдът я кредитира. Не се съмнява в компетентността и добросъвестността на вещото лице, досежно излагането на фактите извлечени от проверените писмени доказателства.  Не взема предвид изразеното становище, касаещо правни въпроси, включващи и становището, че заемането на длъжността по служебното правоотношение е винаги с конкурс. Експертът не се спира на възможността по §3 и §75 за назначаване на длъжността по служебно правоотношение на лица, които заемат по трудово правоотношение длъжност, ако отговарят на изискванията на чл. 7 от ЗДСл и подадат заявление по чл. 8., което изключва провеждането на конкурс.

Съдът намира посочената фактическа обстановка за безпротиворечива и доказана.

Въз основа на приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

  Предявени са обективно съединени искове против ответната страна  с правно основание чл. 344, ал.1, т. 1,2 и 3 от КТ   за признаване за незаконно уволнението на С.Й.Д. за възстановяването му на заеманата от него до уволнението длъжност и се заплати  обезщетение в размер на 5000лв. на основание чл. 344, ал.1, т.3, във връзка с чл. 225, ал. 1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от датата на прекратяване на трудовото правоотношение до окончателното й изплащане и разноски по делото.

Иска се признаване за незаконно уволнението на ищеца, постановено със Заповед №10/ 22.04.2008 г. на кмета на Община Котел.

В заповедта е посочено основание чл. 328, ал.1, т.2 от КТ,  предложение 2 от КТ и предизвестие № 92-00-1246/14.04.2008 г. Изрично в заповедта е посочена причина съкращаване на щата с приетата нова структура- Решение на ОбС № 36/29.02.2008 г. Разпоредено е да му се изплатят обезщетения, съгласно чл. 220, ал.1 КТ за неспазено предизвестие и по чл. 224 КТ за неползван годишен отпуск.

Чл. 328, ал.1, т.2 от КТ визира прекратяване на трудовия договор с изпращане на писмено предизвестие при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата.  От формална и процесуална гледна точка изготвянето и връчването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение не страда от пороци.

Искът е допустим. Предявен е от надлежна страна в законния срок.

Разгледан по същество искът е основателен.

За извършваната структурна реформа работодателят не следва да извърши съкращаване на служител по трудов договор по чл. 328, ал.1, т.2 от КТ, а да прекрати трудовия договор поради определянето на длъжността за заемане от държавен служител по чл. 325, т. 12. Макар и с ново наименование длъжността по служебно правоотношение началник в създадения отдел “Социални и хуманитарни дейности” и премахната длъжност Директор в Дирекция “ОКСУС” се припокриват, като към новосъздадената длъжност е вменено само задължението “Връзки с обществеността”.

Когато заеманите длъжности са предвидени за заемане по “служебно правоотношение”, прекратяването на правоотношението трябва да стане на това основание. Отделно в случая няма необходимост да се разсъждава за това, дали лицето отговаря на изискванията за държавен служител и дали в срок е подало заявление, за да има право да заеме определената длъжност.

Съдът намира, че неточното прилагане на закона прави заповедта незаконосъобразна и съдът ще я отмени. Постоянна е практиката на ВКС, че трансформирането на една длъжност от трудово в служебно правоотношение и обратно не може да бъде прието за съкращаване на тази длъжност. Няма реално съкращаване на щата. Липсва промяна във функциите, задачите и задълженията на новата длъжност /Р № 12323/29.12.2002 г. на ВАС по адм.д. № 6457/2002 г., V о; Р. № 6987/07.07.2003 г. на ВАС по адм.д. № 10989/2002 г. V о; Р. № 3451 от 30.03.2006 г. на ВАС по адм.д. № 7623/2005 г.- VІ о./ , за която е издадена Заповед  № 10/22.04.2008 г., на Кмета на Община Котел.

Съдът споделя правните изводи на първоинстанционния съд досежно правото на работодателя за подбор.

Вторият обективно съединен иск е за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност- чл. 344, ал.1, т.2 от КТ. Той е в зависимост от изхода на първия- за признаване за незаконно уволнението. Като основателен и доказан съдът ще го уважи.

Основателен /по основание/ се явява и третият обективно съединен иск- за присъждане на обезщетение за времето през което е останал без работа- 6 месеца след съкращаването до размер 4 982.88 лв.

 Претендира се присъждане на законната лихва върху главницата и съдът ще уважи претенцията.

Ищецът търси разноски по делото и с оглед изхода на делото му се дължат.

Двете страни са освободени от заплащане на ДТ, поради което съдът няма да присъди.

Разноските за вещо лице следва да се понесат от ответната страна.    

Съдът споделя правните  изводи на първоинстанционния съд за основателност и доказаност на исковите претенции-за обезщетението до присъдения размер.  

Намира, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно, поради което ще го потвърди. По тези съображения, съдът

 

                                 Р   Е     Ш    И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Р. №55/05.12.2008 г. по гр.д. № 47/2008 г. на Котелски районен съд, в частите, в които исковите претенции са уважени, като правилно и законосъобразно.

Решението в частите, в които не са уважени претенциите за присъждане на обезщетение и законната лихва върху него над сумата 4982.88лв. до 5000лв., поради необжалване влязло в сила.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от днес /на страните съобщено в с.з., че съдът ще се произнесе с решение на 04.03.2009 г./.

 

                                                     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ: