РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 02.04.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на единадесети март 2009 г. в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.С.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

                                                                                                          М.М.

 

при участието на секретаря П.С. разгледа докладваното от младши съдия М. *** 64 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е въззивно, по реда на глава ХХ от ГПК.

            Обжалвано е от Г.И.П. решение № 1045 от 28.11.2008 г. по гр.д. № 2005/2008 г. по описа на Районен съд – Сливен, с което по иск, предявен от Й.И.У., е допусната съдебна делба на 12 земеделски имота между Г.И.П., Й.И.У., К.К.М., Ж.С.С. и С.Ж.С. при дялове по 1/4 ид. ч. за Й.У., К.М. и Г.П. и по 1/8 ид. ч. за Ж.С. и С.С..

            В жалбата се твърди, че неправилно районният съд е определил на жалбопо­дателя дял от 1/4 – делбата не следва да се извършва при равни права, тъй като общият наследодател е определил всяка от сестрите на Г.П. да получи по 10 декара и е посочил конкретни ниви за всяка от тях. В земеделския закон според жалбоподателя е посочено, че наследниците имат право на дял, но не и да се делят поравно. Неоснователно районният съд не се е съобразил с отказа от наследство на сестрите на П., който е направен в период на премахване на апаш от парцела – не може наследодателят да има право на дворно място от 6 декара, а да получи нотариален акт за 2 декара. Освен това се заявява, че наследственият имот за П. е единствен за преживяване, докато съдели­телите имат свой дял за прехрана и получават допълни­телно по 10 декара. Иска се да бъде отменено решението на районния съд и да се допусне делба при дялове по 10 декара за дъщерите на общия наследодател и останалото – за неговия син Г.П., като П. получи наследствения имот с приложения от него по делото проект за констативен нотариален акт, на който да посочи нивите, дадени на сестрите му от наследодателя. Твърди се още, че чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за наследството дават на П. право да получи земеделската земя и инвентар, а делът от ТКЗС е бил разделен поравно и е отишъл в навеса, откупен с талоните на трите сестри от зетя на починалата М. М., майка на К.М.. Задава се въпрос дали може навесът да бъде записан от Окръжен съд – Сливен заедно с общинска служба „Земеделие и гори” – Сливен на името на общия наследодател и да бъде внесен в сдружението или земеделската кооперация, за да бъде получен вместо това дял в машини за обработка на земята.

В подадено допълнително разяснение към жалбата се заявява, че при необходимост П. ще представи даденото му пълномощно от наследодателя да пази наследствения имот. Пояснява се, че констативният нотариален акт е за целия наследствен имот и има значение за предпазване на имота от продажба, тъй като зетят на М. М. претендира за дял от лозята, за да го продаде, а М. не е следвало да има дял в лозята. твърди се, че разпореждането на наследодателя кой какъв дял да получи е с документи от Държавен архив – Сливен.

Не е постъпил отговор на въззивната жалба от другите страни.

В първото съдебно заседание въззивникът се явява лично и поддържа жалбата си. Въззиваемите Й.У., К.М. и С.С. изразя­ват становище, че жалбата следва да бъде оставена без уважение. Ж.С. не се явява и не изразява становище.

            Жалбата е допустима, подадена е в срока за обжалване от надлежна страна, която има интерес да обжалва.

            От фактическа страна по делото се установи следното:

            С решения № 1056/19.10.2005 г. и № 497/23.12.1999 г. на Общинска служба по земеделие и гори – гр. Сливен на наследниците на И. П.И., починал на 08.03.1983 г., бивш жител *** е възстановена собстве­ността върху имотите, предмет на делбата, намиращи се в землището на с. Б., общ. С., а именно: лозе с площ 3,391 дка, ІV категория, в местността Сред лозята, представляващо имот № 012072 по плана за земеразделяне; нива с площ 31,811 дка, ІV категория, в м. Куков чар, представляваща имот № 013007 по плана за земеразделяне; нива с площ 2,690 дка, ІV категория, находяща се в м. Орешака, представляваща имот № 017078 по плана за земеразделяне; лозе с площ 1,109 дка, ІV категория, в м. Чал бозалък, представляваща имот № 026215 по плана за земеразделяне; изоставена нива с площ 7,300 дка в м. Корийката, представляваща имот № 032017 по плана за земеразделяне; нива с площ 3,839 дка, Х категория, в м. Под гьола, представляваща имот № 036076 по плана за земеразделяне; ливада с площ 3,740 дка, Х категория, в м. Дебелата курия, представляваща имот № 038030 по плана за земеразделяне; нива с площ 3,170 дка, ІV категория, в м. Юрта, представляваща имот № 039031 по плана за земеразделяне; нива с площ 5,649 ІІІ категория, в м. Червения камък, представляваща имот № 046029 по плана за земеразделяне; нива с площ 19,201 дка, ІІІ категория, в м. Ямболски път, представляваща имот № 047001 по плана за земеразделяне; нива с площ 23,040 дка в м. Бозалъшки път, представляваща имот № 048062 по плана за земеразделяне; нива с площ 42,605 дка, Х категория, в м. Блатото, представляваща имот № 034082 по плана за обезщетяване.

Г.И.П. е син на И. П.И.. Й.И.У. е дъщеря на И.. К.К.М. е дъщеря на М. И.М., починала през 2000 г., която е дъщеря на И.. Ж.С.С. е бил съпруг на починалата през 2007 г. П. И. С., дъщеря на И. И., а С.С. е син на П. С.. Според данните по делото И.П.И. няма други низходящи освен изброените.

Със заявление вх. № 3129/12.11.1985 г. М. И. П. (М.), Й.И. П. (У.) и П. И. П. (С.) се отказват от наследството на своя баща И. П.И..

Горната фактическа обстановка се установява от писмените доказател­ства по делото: решения на Общинска служба по земеделие и гори – Сливен, удостоверения за наследници на И.П.И. и на П. И. С. и удостове­рение изх. № 418/07.10.2008 г., издадено от Сливенския районен съд.

Въз основа на установените факти съдът намира, че жалбата е неоснователна.

Делбените имоти са съсобствени между страните. Възстановяването на соб­ствеността върху тях по реда на ЗСПЗЗ с решение на ОСЗГ – Сливен на наслед­ниците на И. П.И. води до съсобственост между наследниците в квоти, каквито са наследствените им дялове от наследството на И. И.: по 1/4 за всяко от четирите му деца, като делът на починалата М. М. се наследява от нейната дъщеря К.М., а този на П. С. – от нейните съпруг и син, Ж. и С. С.. Затова следва да се допусне делба при тези квоти между тези страни.

Дори да бяха доказани твърденията на въззивника, че волята на наследодателя И. И. е била наследствените имоти да останат за него, като всяка от сестрите му получи опреде­лена нива от по 10 декара, това би било без значение за съсобстве­ността и за изхода на делото, доколкото едно такова желание на бащата не е наме­рило израз в прехвърлителна сделка или завещание.

Съгласно чл. 91а от ЗН отказът от наследството на И. И., направен от трите сестри на въззивника през 1985 г., няма действие по отношение на делбените имоти, тъй като е извършен след тяхното включване в ТКЗС, което във всички случаи е станало преди 1985 г.

Делото е с предмет делба на земеделски земи, а чл. 12, ал. 1 от ЗН не се отнася до земеделските земи – той касае обикновена покъщнина и земеделския инвентар, т.е. движими вещи. Поради това е безпредметно да се обсъжда налице ли са другите предпоставки за прилагането му. Не се установяват факти, водещи до прилагането и на чл. 12, ал. 2 от ЗН.

Без значение за съсобствеността върху тези земеделски земи и съответно – за допускането на делбата, е какви други имоти притежава всяка от страните и какво е станало с полученото срещу техните дялове в ТКЗС при ликвидацията на стопан­ството. Без всякакво значение за допускането на делбата е и евентуалното желание на която и да било от страните да продаде своя дял.

Тъй като изводите на районния съд и на настоящата инстанция съвпадат, първоинстанционното решение следва да бъде потвърдено.

С оглед изложеното и на основание чл. 272 от ГПК съдът

 

РЕШИ:

Оставя в сила решение № 1045 от 28.11.2008 г. по гр.д. № 2005/2008 г. на Районен съд – Сливен, с което по иск, предявен от Й.И.У., е допусната съдебна делба на 12 земеделски имота между Г.И.П., Й.И.У., К.К.М., Ж.С.С. и С.Ж.С. при дялове по 1/4 ид. ч. за Й.У., К.М. и Г.П. и по 1/8 ид. ч. за Ж.С. и С.С..

Решението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.