РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 25.03.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на единадесети март 2009 г. в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.С.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

                                                                                                          М.М.

 

при участието на секретаря П.С. разгледа докладваното от младши съдия М. *** 72 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е въззивно, по реда на чл. 258 – 272 и 310 – 317 от ГПК.

            Обжалвано е от ищцата З.Д.Д. решение № 62 от 29.12.2008 г. по гр.д. № 74/2008 г. по описа на Районен съд – Котел, с което са отхвърлени исковете и с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда за признаване за незаконно на уволнението и със заповед № 12/01.08.2008 г. на кмета на Община Котел от длъжността главен счетоводител в общината поради съкращаване на щата, за възстановяването и на тази длъжност и за заплащането на сумата от 4020 лв., представляваща обезщетение за оставането и без работа след уволнението за крок от 6 месеца. В исковата молба се твърди, че реално съкращаване на щата няма и функциите на длъжността са запазени, както и че не са съобразени нормите на чл. 333 от КТ и не е съобразена квалификацията на ищцата и изпълнението на трудовите и функции.

            В жалбата се излагат доводи, че реално съкращаване на щата няма, тъй като от доказателствата по делото се установява, че трудовите функции на ищцата не са премахнати, още повече, че са изключително важни за дейността на общинската администрация, а и работодателят ответник във възражението си срещу исковата молба сам е признал, че тези функции ще бъдат поети от длъжността старши счетоводител в Дирекция „Счетоводство и собственост”. Твърди се освен това, че даденото разрешение от Дирекция „Инспекция по труда” е опорочено, тъй като работодателят е посочил като текст чл. 325, ал. 1, т. 2 от КТ, а като съдържание – т. 12. Претендират се разноски за двете инстанции.

            Постъпил е отговор на въззивната жалба от работодателя, в който се заявява, че обжалваното решение е правилно, установено е реално съкращаване на щата и работодателят ответник споделя мотивите на първоинстанционния съд.

В съдебно заседание страните се представляват от пълномощници и поддър­жат изложените вече от тях доводи. Претендират разноски.

            Жалбата е допустима, подадена е в срока за обжалване от надлежна страна, която има интерес да обжалва.

            От фактическа страна по делото се установи следното:

            До 01.08.2008 г. ищцата З.Д.Д. е работила по трудовов правоотношение на длъжност главен счетоводител в Община Котел, Дирекция „ОКСУС”, отдел „Социални и хуманитарни дейности” – единствената такава длъж­ност в Община Котел.

С решение № 36/29.02.2008 г. на Общински съвет – гр. Котел е утвърдено ново щатно разписание, като броят на персонала в отдел „СХД” е намален от 13 на 7 щатни бройки. Длъжността главен счетоводител в отдела престава да съществува, като вместо това се създава нова длъжност – старши счетоводител в Дирекция „Счетоводство и собственост”, определена за заемане по служебно правоотношение.

Функциите на новосъздадената длъжност старши счетоводител и на заеманата до момента длъжност не съвпадат напълно. Функциите на дотогавашната длъжност главен счетоводител са формулирани главно като ръководство и контрол на работа­та на подчинените счетоводители в отдел „Социални и хуманитарни дейности”, докато задълженията за новата длъжност са свързани с изготвяне на отчети и справки. Доколкото една от функциите на старата длъжност е било съставянето на тримесечни отчети, те са се отнасяли до дейността само на Дирекция „ОКСУС” (второстепенен разпоредител с бюджетни кредити в рамките на общината), докато като задължение на новата длъжност е посочено обобщаването на периодичните и годишните счетоводни отчети на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (т.е. на всички такива).

З.Д. страда от неинсулинозависим захарен диабет. С експертно решение № 1989/19.06.2008 г. ТЕЛК към МБАЛ „Д-р И.С.” АД – Сливен по искане на работодателя община Котел е изразила мнение, че тя има 21% намалена работоспособност и може да се адаптира към ново работно място.

С писмо изх. № РР-05-11/28.07.2008 г. Дирекция „Инспекция по труда” – Сливен е дала разрешение за прекратяване на трудовото правоотношение на З.Д..

Със заповед № 12/01.08.2008 г., връчена на ищцата на 04.08.2008 г. при отказ да подпише, е прекратено трудовото и правоотношение, считано от 04.08.2008 г., с изплащане на обезщетение за неспазения срок на предизвестието.

Към 01.12.2008 г. ищцата не е била започнала работа и е била регистрирана като безработна в Дирекция „Бюро по труда”.

Горната фактическа обстановка се установява въз основа на писмените доказателства и на заключението на вещото лице счетоводител. С изключение на преценката за това, дали задълженията на новосъздадената длъжност старши счетоводител се покриват с тези на заеманата от ищцата длъжност, няма спор между страните по останалите факти. От заключението на вещото лице и при сравняване на длъжностните характеристики за двете длъжности се установява, че задълже­нията по тях са различни.

Въз основа на установените факти съдът намира, че жалбата е неоснователна. Установи се, че новосъздадената длъжност старши счетоводител в Дирекция „Счето­водство и собственост” няма същите функции като премахнатата длъжност главен счетоводител. Това означава, че заеманата от ищцата до момента длъжност вече не съществува като сбор от трудови функции, т.е. действително е извършено съкращаване на щата и правилно трудовото правоотношение е прекратено на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ, а не например на основание чл. 325, т. 12 от КТ, което би било приложимо, ако длъж­ността се запазва, но е определена за в бъдеще за заемане от държавен служител.

За да е налице реално съкращаване, не е необходимо трудовите функции на заеманата длъжност да са премахнати изцяло като функции – достатъчно е напри­мер те да са разпределени между други съществували до момента длъжности. В този смисъл е неоснователно възражението, че реално съкращение на щата няма поради това, че функциите на ищцата са изключи­телно важни за дейността на общинската администрация.

Действително в подадената в първата инстанция възражение срещу исковата молба пълномощникът на ответника е заявил, че за дейностите, изпълня­вани от ищцата, „е предвидена възможност в бъдеще да бъдат изпълнявани от длъжността старши счетоводител в структурата на Дирекция „Счетоводство и собственост” към първостепенния разпоредител Общинска администрация – Котел”, която е определена за заемане от държавен служител и към момента не е заета (веднага след това в същото възражение се заявява и обратното – че трудовите функции на длъжността, заемана от ищцата, не са запазени). След като обаче от доказателствата по делото се установява, че не е така, това изявление на работодателя е без съществено значение.

Спазени са изискванията на чл. 333 от КТ, свързани с вземането на мнение на ТЕЛК и предварително разрешение на инспекцията по труда за уволнението. Мнението на ТЕЛК е поискано след утвърждаването на новото щатно разписание и е приложено към искането за разрешение на Дирекция „ИТ”, а издаване на заповед за уволнение се е пристъпило след получаването на разрешението.

Изводът на настоящата инстанция съвпада с този на Районен съд – Котел и решението, с което са отхвърлени исковете на З.Д. ***, следва да бъде потвърдено.

Направените от въззиваемата страна разноски за адвокатско възнаграждение във втората инстанция следва да се възложат на въззивницата.

С оглед изложеното и на основание чл. 272 от ГПК съдът

 

РЕШИ:

Потвърждава решение № 62 от 29.12.2008 г. по гр.д. № 74/2008 г. на Районен съд – Котел.

Осъжда З.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Община Котел сумата от 300 лв., представляваща направени от общината разноски във въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едномесечен срок от обявяването му.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.