Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 73

 

гр. Сливен,  05.03.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и  пети февруари  две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ   М.С.

ЧЛЕНОВЕ:  Н.Я.  *** М.

                                                                                       

при участието на прокурора ………и при секретаря М.Т. , като разгледа докладваното от М. С. ***.  N   77 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по  жалба срещу решение № 1142/01.12.2008 г. по гр. д. № 3348/2008 г. на Сливенски районен съд и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК. В  жалбата се твърди, че решението е неправилно и необосновано. Погрешно първоинстанционният съд е възприел, че фактическото основание за прекратяване на трудовото правоотношение не съответства на  действителното  основание и че е налице съкращаване на длъжността. Същата длъжност била налична и в новата структура , поради което не можело да се приеме, че е налице съкращаване. В казуса се касаело за организационна промяна в структурата на Общината и поради това са налице нови изисквания, според които въззиваемата – ищца в първоинстанционното производство не притежавала необходимото образование  за заемане на длъжността „младши инспектор”. Освен това неправилно първоинстанциония съд се опитал да вмени в задължение на работодателя да получи предварително разрешение от инспекцията по труда, за да бъде прекратено трудовото правоотношение. Неправилно е решението и в частта, с която община – Сливен е осъдена да заплати обезщетение  за времето, през което служителката е останала без работа, тъй като тя е получавала обезщетение за отглеждане на дете и след прекратяване на правоотношението й е прекратено изплащането ма обезщетението от ТД на НАП, а не от работодателя. Поради това се иска отмяна на решението и постановяване на ново, с което  исковете да бъдат отхвърлени.

        В законовия срок не е постъпил отговор на въззивната жалба.

        В съдебно заседание, чрез представител по пълномощие, жалбата се поддържа на изложените  в нея основания.

        Въззиваемата, чрез представител по пълномощие, изразява становище, че решението на районния съд е правилно и обосновано. По безспорен начин е било установено, че е налице съкращение на щата, а не трансформиране на бройка. Изложени са подробни писмени бележки.

        След преценка на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

        С трудов договор от 10.02.2006 г. на основание на чл. 70 във вр. с чл. 67 ал. 1 т. 1 от КТ въззиваемата-ищца е назначена а длъжност „младши специалист” с трудови задължения, които са били отразени в длъжностна характеристика. Мястото й на работа било в Община – Сливен, дирекция „МДТ”, отдел „Приходно счетоводство”. Въззиваемата е завършила висше образование в Технически университет – София , колеж – Сливен със специалност „Текстилна техника и технологии”. Със Заповед № 139/30.06.2008 г. на основание на чл 328 ал. 1 т. 6 във вр. с чл. 326ал. 2 от КТ и влязло в сила решение на Общински съвет – Сливен от 5.06.2008 г. е било прекратено трудовото правоотношение, считано от 1.07.2008 г., като причини за прекратяване на трудовия договор са посочени, че лицето не притежава необходимото образование за изпълняваната работа. До въззиваемата е било изпратено уведомително писмо и в него е посочено, че трудовото правоотношение се прекратява на основание чл. 328 ал. 1 т.2  от КТ, считано от 01.07.2008 г. По действащото длъжностно разписание на Общинска администрация – Сливен в сила от 1.01.2008 г., изискването за длъжността „младши специалист” в Дирекция „МДТ” отдел „Приходно счетодоство” е средно образование. С посоченото решение № 205/5.06.2008 г. Общинският съвет – Сливен е отменил приетата преди това структура на Общинската администрация и е приел нова структура, считано от 1.07.2008 г. Кмета на Община Сливен е утвърдил устройствения правилник като с него е била създадена нова длъжност в Дирекция „Бюджет и финанси” , отдел „Събиране и контрол на местни данъци и такси” , а именно „младши инспектор” . За тази длъжност се изисква минимална образователна степен „магистър”, а основните функции са свързани с извършване на проверки, ревизии относно спазване законодателството в областта на местни данъци и такси , установяване на задължения за местни данъци и такси,  извършване на прихващане и възстановяване на надвнесени суми. Длъжностите в отдел „Събиране и контрол на местни данъци и такси” са били определени като главен експерт, главен инспектор, старши експерт, младши инспектор и главен специалист”. След прекратяване на трудовото правоотношение на въззиваемата е спряно изплащането на отпуск по чл. 164 ал. 1 от КТ за отглеждане на второ дете в размер на минималната работна заплата.

С искова молба от 3.09.2008 г. въззиваемата е претендирала да бъде признато уволнението за незаконно и да бъде отменена заповедта на Кмета на Община – Сливен, да бъде възстановена на предишната работа и да бъде осъдена Община – Сливен да заплати обезщетение за времето , през което е останала без работа.

По повод на исковата молба се е развило първоинстанционното производство и е постановено атакуваното съдебно решение, с което  е признато уволнението за незаконно и е отменена  заповедта на Кмета на Община – Сливен. Въззиваемата била възстановена на предишната работа и Общината е била осъдена да заплати обезщетение в размер на 1100 лв. по  чл. 225 ал. 1 от КТ. За да постанови това свое решение съдът е приел, че от събраните доказателства се налага извода, че в Общинската администрация е извършено съкращение, при което длъжността „младши спец5иалист” е била ликвидирана и са били създадени нови длъжности, които да изпълняват трудовите функции на старата длъжност. Съдът е приел, че изменение на изискванията за образование или професионална квалификация по смисъла на л. 328 ал. 1 т.6 от КТ са налице когато длъжността се запазва, а се променят само изискванията, свързани с образование или квалификация. Поради това приложеното от работодателя фактическо основание за прекратяване на трудовото правоотношение не съответства на действителното и уволнението е извършено незаконосъобразно. Съдът е посочил още, че ако прекратяването на трудовия договор е извършено на основание на чл.328 ал.1 т.2 от КТ , в какъвто смисъл е била уведомена въззиваемата, то съгласно чл. 333 ал. 1 т. 1 от КТ работодателят може да я уволни само с предварително разрешение на Инспекцията по труда, тъй като тя е майка на дете, което не е навършило 3-годишна възраст. С оглед на тези изводи съдът е постановил и останалата част от съдебното си решение.

Горната фактическа обстановка е несъмнена и се установява от събраните по делото доказателства, които са допустими и относими и не са противоречиви помежду си.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. Изводите на районния съд са правилни, обосновани и законосъобразни, извлечени след анализ на събраните по делото доказателства. В длъжностното разписание в сила до 1.07.2008 г. за длъжността „младши специалист” се изисквало средно образование. В новото длъжностно разписание в сила от  1.07.2008 г. е била премахната съществуващата до тогава длъжност „младши специалист”. Безспорно е обаче, че в новата структура са променени наименованията на дирекциите и отделите, но по същество е запазена тяхната дейност. В новата структура фигурира длъжност„главен специалист” и изискванията за образователна степен са средно образование като извършваните функции са идентични с тези, които е извършвал преди младши специалист. Така фактически е извършено съкращение като длъжността „младши специалист” е била ликвидирана, а са били създадени нови длъжности, които по длъжностна характеристика изпълняват трудовите функции на старата длъжност. Поради това законосъобразен е извода, че изискванията във връзка с образование или квалификация са релевантни тогава, когато длъжността  се запазва, но не и когато се създава нова длъжност, което несъмнено води до извода за съкращаване в щата. Ето защо правилно, обосновано и законосъобразно районният съд е признал уволнението за незаконно и е отменил Заповед № 139/30.06.2008 г. на Кмета на Община – Сливен, с която на основание на чл.328 ал. 1 т. 6  във вр. с чл. 326 ал. 2 от КТ е прекратено трудовото правоотношение. 

С оглед на обстоятелството, че уволнението е признато за незаконно и е отменено, основателна се явява и претенцията за възстановяване на работа. 

Във въззивната жалба се оспорва решението и в частта за заплащане на обезщетение за времето, през което служителят е останал без работа. Няма съмнение, че въззиваемата и до настоящия момент е била в отпуск по майчинство за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и е получавала обезщетение в размер на минималната работна заплата. След прекратяване на трудовото й правоотношение е било преустановено изплащането на отпуска й по чл. 164 ал. 1 от КТ.  Правилно районният съд е осъдил Община – Сливен да заплати на ищцата обезщетението за времето, през което е останала без работа, като този извод намира опора в доказателствата.

Възраженията, съдържащи се в жалбата, че в случая присъденото обезщетение ще доведе до неоснователно обогатяване на въззиваемата, са неоснователни.

С оглед на всички тези изводи съдът счита решението за правилно и законосъобразно, поради което то следва да бъде потвърдено.

Съобразно изхода на процеса   Община – Сливен следва да бъде осъдена да заплати на въззиваемата направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 220 лв.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  Решение № 1142/1.12.2008 г. по гр. д. № 3348/2008 г. на Сливенския районен съд.

ОСЪЖДА ОБЩИНА – СЛИВЕН да заплати на П.И.И. ЕГН ********** ***„Д.” № * сумата от 220 лв. направени по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му.

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: