Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 20.02.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на двадесети февруари, през две хиляди и девета година,

в състав:                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:       М.С.

                                          

                                          ЧЛЕНОВЕ:               Н.Я.

                                                                        М.Д.

                                                                                           

                                                                                                               

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. Д. ***/2009 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателката Д.А.Г., с ЕГН- **********, чрез адв. П.С.Н.-***, обжалва

ПРОТОКОЛА ОТ 23.01.2909 г., съставен на основание чл. 487, ал.3 от ГПК по изп.д. № 2098/2008 г. по описа на ДСИ при СИС на Районен съд, гр. Сливен, с който е приета за редовно разгласена насрочената публична продан на идеални части от имоти, за които са изготвени ПРОТОКОЛ ЗА ОПИС на недвижимо имущество от 13.01.2009 г. и Протокол ОБЯВЛЕНИЕ на ДСИ Стоян Стоянов при СИС при СлРС, постановено по изп.д. № 2098/2008г. от 15.01.2009 г., с което е обявена  публична продан на следните недвижими имоти от 26.01.2009 г. до 26.02.2009 г.:  

1. 1/6 ид. част от недвижим имот, находящ се в гр. С., ул. “Щ.” № *, вх. “*”, представляващ апартамент № *, ведно с мазе, таван и съответно припадаща се част от правото на строеж /което право не е описано в обявлението/, с начална цена, от която да започне проданта в размер на 5667 и 

2. 1/6 ид.ч. от недвижим имот, представляващ дворно място, образуващо парцел VІІ-275, в кв. 34 по пл. на с. С., община С., с площ от 1070 кв.м., при цитирани граници, ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ 76.56 кв.м., с начална цена, от която да започне проданта в размер на 3 834 лв.  

Жалбоподателката твърди, че така насрочената публична продажба е незаконосъобразна, като при нейното обявяване и преди това процедурата, предвидена в ГПК била опорочена. Не била надлежно уведомена за изнасянето на публична продажба на имота, находящ се в с. С., община Сливен, който при това бил несеквестируем, тъй като никой от семейството й не притежава друго жилище или част от жилище. Позовава се на разпоредбите на чл. 435, ал. 2 и чл. 444, т. 7 от ГПК.

Твърди, че идеалната част от жилищния имот в гр. Сливен не можела да бъде годен обект за продажба и едно възлагане щяло да бъде нищожно, тъй като имотът не й принадлежи. Целият имот бил отчужден през 1998 г., чрез покупко- продажба в полза на трети лица.

Взискателят Д.Х. в дадения му тридневен срок не е представил писмено възражение против жалбата. Изпратил до настоящата инстанция молба с копие от договор, сключен между бащата на длъжницата и “И. т.“АД, София, като набляга, че за посочен постоянен адрес на продавача процесния продаден през 1998 г. апартамент в гр. Сливен. В личната му карта и документи издадени години по- късно продължава да се сочи същия постоянен адрес.   

ДСИ С. С. в изготвените си мотиви заявява, че изпълнителното производство е изпратено от ЧСИ Т.М. за продължаване на изпълнителните действия, изразяващи се в опис, оценка и продажба на възбранени недвижими имоти, собственост на длъжницата по делото Д.А.Г.. Не отговаряло на истината посоченото в жалбата, че призоваването било ненадлежно. Твърди, че призовките за принудително изпълнение са получени на 05.01.2009 г. от Стоянка Иванова Г.- майка, свекърва и баба на длъжниците и че уведомителните писма за насрочената публична продан са получени на 27.01.2009 г. лично от длъжника Д.И.Г..

Адресираното до него възражение, входирано в СИС на 28.01.2009 г. резолирал, че не може да си отменя сам действията, което става с жалба до окръжен съд.

ДСИ не е взел отношение по възражението, че имотът в с. С. е несеквестируем, а имотът в гр. С.е собственост на трето лице, а не на длъжницата.

От доказателствата по делото, съдът констатира, че по молба на взискател “П. Б. /Б./” АД, гр. С. и приложен изпълнителен лист от 01.10.2007 г. по ч.гр.д. № 7195/2007 г. на Варненски районен съд, ХІ състав е образувано изпълнително дело № 20078020400103 на ЧСИ Н. Г. с район на действие Окръжен съд Бургас срещу длъжници “Р. Н.”- ЕООД, със седалище гр. Б. и солидарните длъжници Д.И.Г., Д.А.Г. и Д.И.Х.-***, за задължение /банков кредит/ общо в размер на 15639.66 лв. Задължението било погасено към банката от ипотекарния съдлъжник Д.Х. с вносна бележка от 01.02.2008 г., с което последният се суброгирал в правата на взискател.  Производството продължило с изп.д. № 20087070400020/07 г. на СИ Т. М., с район на действие БОС и накрая с изп.д. № 2098/2008 г. на ДСИ С. С. в СИС при СлРС, чиито действия са предмет на жалбата.

Към жалбата против действията на ДСИ е приложен заверен препис от нот. акт№ 103 том ІV, д. № 2233/1998 г. от 15 юни 1998 г., според който Р. С. А. и А. А. А. /баща на длъжницата/, двамата чрез своят пълномощник Д.И.Г. /съдлъжник в изпълнителното производство и съпруг на длъжницата жалбоподател/ продават на С. Д. Т. собственият си недвижим имот, находящ се в строителните граници на гр. С., представляващ апартамент № *  ведно с мазе, таван и съответно припадаща се част от правото на строеж в гр. С., ул. “Щ.” № *, вх. “*”.

ЧСИ Т. М., с район на действие БОС изпратил изпълнителното дело за продължаване на изпълнителните действия, изразяващи се в опис, оценка и продажба на възбранени недвижими имоти. ДСИ С. призовал длъжниците, включително съпрузите Д. А.. Г. и  Д.И.Г. и дъщеря им С.Д.Г. с призовка от 29.12.2008 г. за извършване на опис за 13.01.2009 г. до адреса им в гр. Б., ул. “К.” № *-*, но призовките са върнати невръчени, със забележката, че лицата са били наематели и са напуснали адреса.

Призовки са пратени отново на адрес в гр. Сливен, ул. “Оборище” № 41 и са получени от свекървата на длъжницата Д.Г. и майка на длъжника Д.Г. и баба на С.Г. на 05.01.2009 г. В призовките изрично е отразено, че на 13.01.2009 г. в 10 ч. ще извърши опис на имотите- 1/6 ид.ч. в с. С. и гр. С., ул. “Щ.” бл. *.

На 13.01.2009 г., ДСИ съставил ПРОТОКОЛ ЗА ОПИС на недвижимо имущество. 

По направено искане от ДСИ на 13.01.2009 г. съдията по вписванията изготвил справка за Д.А.Г., от която е видно, че  по партида № 89717 на нейно име са вписани 1/6 ид.ч. от ПИ с идентификационен № 67338.531.73.11 в гр. С., ул. “Щ.”, бл. 21, ет.4, ап.11 и втори имот 1/6 ид.ч. от дворно място, представляващо парцел VІІ-275, кв.34 по пл. на с. С., ведно с жилищна сграда със ЗП 76.56 кв.м.

ДСИ С. С. при СИС при СлРС, с ОБЯВЛЕНИЕ постановено по изп.д. № 2098/2008г. от 15.01.2009 г. обявява   публичната продан на недвижими имоти от 26.01.2009 г. до 26.02.2009 г. Назначил вещо лице за оценка на имотите и приел същата.

На основание чл. 487, ал.3 от ГПК на 23.01.2909 г., ДСИ съставя ПРОТОКОЛ, с който приема  за редовно разгласена обявената публична продан на недвижимите имоти- по 1/6 ид.ч. от жилище в гр. Сливен и 1/6 ид.ч. от жилищен имот в с. С., общ. С., след като съобразил, че обявлението е поставено на съответните места- таблото в СИС на 16.01.09 г. и таблото в Община Сливен за имота находящ се в гр.- Сливен и на таблото на кметството в с.С., общ. С. по местонахождението на имота- на 22.01.2009 г.

Жалбата е входирана при ДСИ на 29.01.2009 г.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок от страна в изпълнителното производство, която има правен интерес от обжалването. В чл. 435, ал.2 от ГПК е предвидена възможността длъжникът да обжалва насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо, както за отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението. Самите опис и оценка не се включват самостоятелно в действията на СИ, подлежащи на обжалване.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Обжалвани са от длъжницата Г. действията на ДСИ по съставяне на  ПРОТОКОЛА ОТ 23.01.2909 г., съставен на основание чл. 487, ал.3 от ГПК с който е приета за редовно разгласена насрочената публична продан по Протокол ОБЯВЛЕНИЕТО за обявяване на  публична продан на процесните недвижими имоти от 26.01.2009 г. до 26.02.2009 г. , след извършения опис.

Съдът намира връчването на призовките за надлежно. Намира за неоснователно оплакването за нередовно призоваване, след като се установи, че призовките са получени от свекървата на длъжницата и майка на длъжника. Разгласяването за извършваната публична продажба в СИС, Сливен и кметство с. С. и Община Сливен е редовно. ДСИ не е нарушил изпълнителната процедура по  обявяване провеждане на публичната продажба. Длъжницата е уведомена надлежно за насочване на изпълнението към конкретно посочените имоти.

По възражението, че имотът в гр. Сливен е собственост на трето лице, а не на длъжницата, съдът го намира за неоснователно.  ДСИ е изискал и получил справка от службата по вписванията и към 13.01.2009 г. на името на длъжницата процесните имоти са вписани.  Ако са правени прехвърляния на имота /приложения нотариален акт от 1998 г./, ако няма последващи прехвърляния на собствеността третите лица имат възможност да обжалват действията на съдебния изпълнител на основание чл. 435, ал.3 от ГПК, съответно да се защитят по исков път на основание чл. 440 от ГПК. 

По възражението, че имотът в с. Самуилово е несеквестируем:  

Съгласно чл. 444, т. 7 от ГПК изпълнението не може да бъде насочено върху жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с което живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него.

Не е установено съпругът Д.Г.- също длъжник в изпълнителното производство да притежава друг жилищен имот.

Липсват доказателства по делото имотът да е ипотекиран в полза на кредитора, което да даде основание за отпадане на несеквестируемостта- чл. 445, ал.1, предложение 2 от ГПК. Съгласно чл. 150, ал.1 от ЗЗД залогът и ипотеката следват обезпеченото вземане при прехвърлянето му и се погасяват, ако то се погаси. Първоначалният кредитор е банка и издаденият изпълнителен лист е за просрочена главница от 12151.06 лв. по банков кредит и отделно за законна и просрочена лихви, но в изпълнителното производство липсват писмени доказателства за ипотекиране на имот, още повече това да е имотът в с. Самуилово. Няма наведени обстоятелства, подкрепени с писмени доказателства от сегашният взискател Д.И.Х. ***, които да мотивират съда да приеме, че са налице условията за отпадане на несеквестируемостта на този имот.   

Съдът намира жалбата в частта относно действията на ДСИ, касаеща насочване на изпълнението върху имота в с. Самуилово за основателна. Действията се явяват незаконосъобразни и противоречат на разпоредбата на чл. 444, т.7 от ГПК за несеквестируемост на жилищен имот на длъжника, независимо, че длъжникът не живее в него.

 Неоснователен е мотивът на ДСИ, че само продължава действията на частните съдебни изпълнители от гр. Бургас по предходните изпълнителни производства. След като той извършва изпълнението е длъжен да съобрази законовите изисквания.

По тези съображения настоящият състав ще отмени действията на ДСИ в частта, отнасяща се до изпълнението върху имота в с. Самуилово, като незаконосъобразно, а в останалата част, след като приема, че действията досежно имота в гр. Сливен за законосъобразни, ще ги потвърди.

Въз основа на изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ ДЕЙСТВИЯТА НА държавния съдебен изпълнител по изп.д. № . № 2098/2008 г. по описа на ДСИ при СИС на Районен съд, гр. Сливен- съставения на основание чл. 487, ал.3 от ГПК ПРОТОКОЛ ОТ 23.01.2009 г, с който е приета за редовно разгласена насрочената публична продан на 1/6 ид.ч. от недвижим имот, представляващ дворно място, образуващо парцел VІІ-275, в кв. 34 по пл. на с. С., община С., с площ от 1070 кв.м., при цитирани граници, ведно с построената в него масивна жилищна сграда, със застроена площ 76.56 кв.м., с начална цена, от която да започне проданта в размер на 3 834 лв., като незаконосъобразни, поради несеквестируемост на имота.   

В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ПОТВЪРЖДАВА действията на ДСИ, досежно недвижимия имот в гр. Сливен, като законосъобразни.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                        

 

ЧЛЕНОВЕ :