Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 26.05.2009 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение , в съдебно заседание на двадесет и седми април през две хиляди и девета година в състав:

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х.М.

                                                        ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

                    М.Х.

 

 

При секретаря М. Ж. като разгледа докладваното от Мария Блецова 132 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 258 и сл. от ГПК.

 

         Образувано е по въззивна жалба на Д.Д.Л. ЕГН ********** *** против решение № 1213/05.01.2009г. постановено по гр.д. № 1500 по описа за 2008 година на Сливенския  районен съд, с което в дял на въззивницата е бил поставен недвижим имот, а именно: дворно място находящо се в село Б. общ. С. съставляващо УПИ VІІІ - 85 кв. 17 по регулационни план на с. Б.общ. С., с площ 1180 кв.м. при граници: север УПИ VІ – 84, изток – УПИ VІІ – 85 юг – улица и запад – УПИ ІV-76, ведно с построената в него паянтова стопанска сграда със  застроена площ от 66 кв.м. и справедлива пазарна стойност на имота от 6800 лв., а в дял на Г.Д.Г. ЕГН ********** *** бил поставен недвижим имот, представляващ дворно място находящо се в село Б.съставляващо УПИ VІІ-85 кв. 17 по регулационния план на село Б. с площ от 1660 кв.м. при граници: север – УПИ VІ -84, изток – улица, юг- улица и запад – УПИ VІІІ-85 ведно с построената в него паянтова жилищна сграда на един етаж с площ от 45 кв.м. състояща се от две стаи и коридор, със справедлива пазарна стойност на имота от 9 100 лв. С обжалваното решение въззиваемият Г. е бил осъден да заплати на въззивницата Л. сумата от 1150 лв. , представляваща уравнение на дела й.  В жалбата се сочи, че въззивницата не е съгласна с така извършеното разпределение на наследствените недвижими имоти.

         По делото е постъпило възражение от въззиваемия Г., с което същият оспорва въззивнита жалба и посочва, че живее в наследствената къща от 14 години, водоснабдяването й и електрификацията й  са извършени съответно 1960 г. и 1959 г., стопанската сграда е построена преди десет години, а кухнята и тоалетната преди осем години, овощните дръвчета са посадени от него, извършил е ремонт на пътната врата, поставил е допълнително врата на източната ограда на имота и е започнал ремонти на оградата преди три години, които не са довършени.

         В съдебно заседание въззивницата се явява лично. Заявява, че поддържа жалбата и иска от съда имотите да бъдат обявени на публична продан.

         Въззиваемият в съдебно заседание се явява лично. Оспорва жалбата. Моли да бъде оставено в сила решението на Районния съд.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

         Страните са брат и сестра, наследници на Д. Г.Д. бивш жител ***, починал на 01.10.1986 г. Това обстоятелство се установява от представеното по делото удостоверение за наследници №5 от 20.02.2008 г.

         Със съдебно решение № 709 от 22.07.2008 г. по гр.д . № 1500 от 2008 г. по описа на Сливенския районен съд била допусната съдебна делба, която да се извърши между страните при равни квоти от по ½ ид.ч. от правото на собственост за всеки от съделителите по отношение на недвижим имот: дворно място образуващо НУПИ №85 по плана на с. Б. кв. 17 с площ от 2875 кв.м. ведно с построените в него паянтова жилищна сграда на един етаж, със застроена площ от 45 кв.м. и паянтова стопанска сграда със застроена площ от 66 кв.м. при граници на имота север – имот VІ -84,  изток и юг – улици и запад – имот № ІV – 76.

         От представената по делото съдебно-техническа експертиза се установи, че със заповед №РД-15-2040 от 09.08.1990 г. допуснатия до делба недвижим имот е бил разделен на два парцела западен – VІІІ-85 с площ от 1180 кв.м. и източен – VІІ – 85 с площ от 1660 кв.м., като регулационната линия между двата парцела не е била материализирана на място. В северозападния ъгъл на УПИ VІІ – 85 била построена паянтова едноетажна жилищна сграда с площ от 45 кв.м. Същата била изградена през 1928 г. Жилищната сграда не е с изградени ВиК инсталации , но е с изградена електроинсталация. В нея не е бил извършван основен или текущ ремонт.

         На западната имотна граница на УПИ VІІІ – 85 през 1920 г. била построена паянтова стопанска сграда с площ от 66 кв.м.  И в двата дворни имота са насадени трайни насаждения – сливи , ябълки , орехи , дюля и асми.

         Вещото лице е посочило в заключението си , че не е възможно обособяването на повече от един самостоятелен жилищен обект и процесната жилищна сграда е реално неподеляема. Пазарната стойност на земята на имот представляващ УПИ VІІІ – 85 е на стойност 4720 лв. , а тази на УПИ VІІ – 85 е на стойност от 6640 лв. В заключението си вещото лице е посочило, че реално поделяеми са имотите УПИ VІІІ – 85 западен с площ от 1180 кв.м. и паянтова сграда в него със справедлива пазарна стойност от 6800 лв и втори имот , представляващ УПИ VІІ – 85 източен с площ от 1660 кв.м. включващ паянтовата жилищна сграда със справедлива пазарна стойност на имота от 9100 лв.

         Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на влязлото в сила решение по допускане на делбата и заключението по съдебно-техническата експертиза, което съдът изцяло кредитира.

         Обжалваното решение е било съобщено на въззивницата на 12.01.2009 г. и в рамките на законоопределения двуседмичен срок на 22.01.2009 г. е била депозирана процесната жалба.

         Въззивната жалба е процесуално допустима, като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт. Разгледана по същество същата се явява основателна.

         Целта на делбеното производство е да се ликвидира съществуваща съсобственост между съделителите , като по възможност всеки от тях следва да получи в дял делбен имот отговарящ на дела му в наследството. Основният способ по който се извършва съдебната делба е посочен в разпоредбата на чл. 352 от ГПК и това е когато съдът състави разделителен протокол на основание заключение на вещото лице и при спазване правилата на Закона за наследството и пристъпи към теглене на жребий.

За да бъде приложена разпоредбата на чл. 353 от ГПК предвиждаща възможността съдът да извърши делба, като разпредели наследствените имоти между съделителите без да тегли жребий е необходимо да са комулативно налице две предпоставки - съставянето на дялове и тегленото на жребий да се явява невъзможно или много неудобно. Трайната съдебна практика предвижда, че голямо неудобство ще съществува тогава, когато наследниците са владели след откриване на наследството различни имоти и чрез извършване на значителни подобрения са ги преустроили по свое разбиране, като се касае за цялостно построяване на сграда в наследствен имот и на по-големи пристройки и надстройки или извършване на съществени преустройства и други от подобен род. Ремонтът на наследствена сграда и влагането на  разноски по поддръжката й не изключва тегленето на жребий. Голямо неудобство не представляват и по-големите жилищни нужди на някои от съделителите. Щом броят на допуснатите до делба имоти съответства на броя на съделителите делбата следва да бъде извършена чрез теглене на жребий. /Решение №127 от 24.02.1987 г. по гр.д. №12/87 г. І г.о. ВС на НРБ, решение №1483/16.06.70 г. по гр.д . №872/70 г.  І г.о. на ВС на НРБ/.

В настоящия случай сме изправени пред хипотеза, когато съделителите имат равни квоти по ½ ид.ч. , имотите са два и е реално възможно да се извърши делба между тях чрез теглене на жребий. По делото не са налице доказателства, от които да е видно, че въззиваемият макар и живущ в жилищната сграда, находяща се в имот № УПИ VІІ – 85 да е извършвал значителни подобрения в него , да е изграждал постройки и т.н., което да обоснове прилагането на чл. 353 от ГПК.

         С оглед гореизложеното обжалваното решение следва да бъде отменено и да бъде постановено ново, с което  на страните следва да се предяви проект за разделителен протокол съвпадащ с вариантите предложени от вещото лице.

        

По тези съображения, съдът  

 

 

 

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

 

         ОТМЕНЯ Решение № 1213 / 05.01.2009 г. по гр.д. № 1500 / 2008 г. на Сливенски районен съд като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

         ПРЕДЯВЯВА на Д.Д.Л. ЕГН ********** *** и Г.Д.Г. ЕГН ********** *** следния проект за разделителен протокол на недвижими имоти по отношение на които между тях при равни квоти е допусната съдебна делба:

 

         Дял І - дворно място находящо се в село Б. общ. С. съставляващо УПИ VІІІ - 85 кв. 17 по регулационни план на с. Б. общ. Сливен, с площ 1180 кв.м. при граници: север УПИ VІ – 84, изток – УПИ VІІ – 85 юг – улица и запад – УПИ ІV-76, ведно с построената в него паянтова стопанска сграда със  застроена площ от 66 кв.м. и справедлива пазарна стойност на имота от 6800 лв.

 

         Дял ІІ - недвижим имот, представляващ дворно място находящо се в село Б. съставляващо УПИ VІІ-85 кв. 17 по регулационния план на село Б.с площ от 1660 кв.м. при граници: север – УПИ VІ -84, изток – улица, юг- улица и запад – УПИ VІІІ-85 ведно с построената в него паянтова жилищна сграда на един етаж с площ от 45 кв.м. състояща се от две стаи и коридор, със справедлива пазарна стойност на имота от 9 100 лв.

         За уравняване на дял І следва да бъде заплатена сумата от 1150 лв.

 

         НАСРОЧВА съдебно заседание за изслушване на възраженията по така предявения разделителен протокол на 29.06.2009 г. от 10:30 часа, за която дата страните да бъдат призовани.

 

 

         Настоящото решение подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от съобщаване на решението за обявяване на проекта за окончателен пред ВКС.

 

 

        

        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                   2.