Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е- № 120

 

Гр. Сливен 22.04.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение първи състав, в заседание на осми април, през две хиляди и девета година, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:          М.С.

     ЧЛЕНОВЕ:                М.Д.

*** М.

При секретаря М.Ж. и в присъствието на Прокурора……………, като разгледа докладваното от М. Д.

*** по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 196 и сл. от ГПК.       

Обжалвано е Р. № 1061/08.01.2009 г., постановено по гр.д. № 5422/2007г. на районен съд гр.Сливен, с което  са отхвърлени като неоснователни и недоказани предявените от Д.Г.Х. *** против И.Г. *** искове: за разваляне сключения между страните през 2006 г. устен договор за изработка, по който И. монтирал в жилището на възложителя Х. *** за отопление- по чл. 265, ал.2 от ЗЗД; за сумата 600 лв., претендирана като стойност на монтираната в дома камина за отопление; за сумата 60 лв.- стойност на извършеното от Х. боядисване на помещението в жилището му в с. К., в което е монтирана от ответника камина за отопление- за заличаване на предизвикано опушване от недоброто й функциониране; за сумата 30 лв., представляваща стойност на сменени тръби на димоотвода в жилището на ищеца в с. К.; за сумата 190 лв., представляваща заплатено за монтиране на камината възнаграждение и претендираните по делото разноски.

В жалбата си въззивникът Х. посочва, че обжалваното решение е незаконосъобразно, като правните изводи са необосновани, поради което моли да бъде отменено и кумулативно предявените искове уважени. Настоява, че закупената от ответника И. *** била технически изправна и в стандартния и производствен вид. Той по собствена преценка и на своя отговорност направил изменения в нея, които довели до намаляване проходното сечение на димните газове и създаване на съпротивление по пътя им към димоотвода. Това довело до влошаване на горенето в камината и било основна причина да не работи и не изпълнява предназначението си. Поръчката не включвала извършване на реконструкции на димоотвода. От друга страна извършените промени в комина допринесли за влошаване на горенето. Счита извършената от ответника работа за негодна за нейното обикновено предназначение,  което предполага разваляне на договора, а не до поправяне на недостатъците по изпълнението. Въззивникът твърди, че според експерта, изслушан в първоинстанционното производство основната причина камината да не изпълнява предназначението си е реконструкцията на същата, което не се налагало по никакви причини. Претендира присъждане на разноските по делото.

В с.з. пълномощникът на въззивника- адв. Ц. Б. *** поддържа жалбата и моли да бъде уважена, като се позовава на техническата експертиза, която неправилно била тълкувана от районния съд.

Въззиваемата страна, чрез адв. Д.П. *** в отговор на въззивната жалба, в с.з. и в писмената защита я оспорва.  Счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила. Като се позовава на експертизата посочва, че  проблемите в работата на камината са решими, като се подобри тягата в комина, което може да стане чрез различни способи- монтиране на вентилатор, който да създава изкуствена тяга или ремонт на коминното тяло, с цел разширяване на неговия отвор и повдигане на височината му. Изпълнителят нямал никаква вина, че коминното тяло не работи нормално. Претендира разноски по делото. 

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена от надлежна страна в законния срок за обжалване. Жалбоподателят има правен интерес да  обжалва решението с което са отхвърлени предявените от него против ответника искове.

Обжалваното решение е валидно и допустимо, постановено от компетентен орган- районен съд, в законова писмена форма и със съдебния акт е отговорено на предявените искови претенции. 

Въззивната инстанция констатира следното:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове на обща стойност 880 лв., от които: 1. с правно основание чл. 265, ал.2 от ЗЗД за разваляне на договор за изработка на камина за отопление; 2. за връщане на стойността на монтирана камина за отопление- 600 лв.; 3. за връщане даденото на ответника възнаграждение от 190 лв.; 4. за заплащане на сумата 60 лв., претендирана, като стойност на извършено от ищеца боядисване на помещението му в с. К., в което е монтирана от ответника камина за отопление, за заличаване на предизвикано от недоброто й функциониране опушване; 5. иск за сумата 30 лв., представляващи стойността на сменени тръби на димоотвода в жилището, в което е монтирана камината за отопление, като се претендира присъждане на законната лихва върху сумите, считано от завеждане на иска и разноски по делото.  

В исковата си молба ищецът Д.Г.Х. твърди, че по силата на устен договор между него и ответника, последният закупил камина и отишъл на място в дома му в с. К., общ. С. да я монтира.  Преди това по негова преценка и препоръка свързали двата комина на къщата и ги удължили с широки тръби, за да се подобри тягата, за което заплатил 30 лв. След монтиране на камината в хола на жилището му се извършила проба. Не се констатирали пропуски в системата, освен в самата камина, която пушила, но ответникът казал да бъде ползвана, като успокоил, че това може да се дължи на дървата, че сега започва експлоатацията и пр. След като при ползване камината постоянно пушила се обадил на ответника И.. Последният ходил на няколко пъти, като първоначално заявил, че причина е лошата тяга, мокри дърва, но няма да има сериозни проблеми. Уговорили се след като мине зимата на следващата година да ремонтира камината, но ответникът се криел от него и не отишъл да я ремонтира. Ползването на камината довело до  опушване на помещението, където е монтирана, поради което го измазал, за което заплатил 60 лв. След като станало невъзможно да я ползва, започнал да се отоплява с електричество. 

В с.з. представителят по пълномощие адв. Ц. Б. *** поддържа исковете и моли да бъдат уважени, ведно със заплащане на направените по делото разноски.

Ответникът И.Г. ***, представляван от адв. Д.П. ***. и в писмената си защита оспорва исковете и моли да бъдат отхвърлени, като неоснователни и недоказани. Посочва, че извършените от доверителя му действия са в съответствие с правилата за изграждане на коминни тела. Настоява, че единствено дим може да се получи, ако ищецът държи вратите на камината отворени, но проблемът с работата на камината е решим и той е да се увеличи тягата на комина. Претендира присъждане на направените по делото разноски. 

От доказателствата по делото съдът прие за установено:

Между страните по делото през 2006 г. е сключен устен договор за изработка- ответникът И. да закупи със свои средства и монтира в жилището на ищеца Х. камина за отопление. Вида и качеството й и необходимите за извършване дйности по монтажа й са предоставени на преценка на ответника. Последният закупил от гр. Сливен камина за отопление, произведена от фирма “Махоn”- гр. Хасково за около 300 лв. В магазина нямало запазена техническа документация за нея, тъй като такива камини отдавна не се произвеждат, а процесната била доставена далеч преди 2006 г. Стандартният й производствен вид, в който е закупена е без водна риза, а ответникът направил приспособление да работи с водна риза за отопление. Вградил допълнителна топлообменна повърхност, в която да циркулира водата от отоплителните тела, но тя намалила проходното сечение за димните газове и създавала според експерта доцент П. съпротивление по пътя им. Ответникът направил реконструкция и на димоотвода до тавана на стаята, в която е монтирана камината, чрез разрушаване преградната стена между двата канала от които е изграден комина и сливането им в общ комин, а по- нагоре отново преминавало в комин с две тръби., което довело до допълнителни съпротивления по пътя на димните газове. Разширил и димоотвода , който излиза от камината, което довело до увеличаване на топлоотделянето, но димните газове увеличавали плътността си и ставали по- тежки, в резултат на което намалява тягата.

Извършените технически изменения по камината довели до  отклонения във фирмения стандарт и влошаване на горенето в камината, а отоплителната инсталация не можела да изпълни предназначението си, поради недостатъчна мощност.

Експертът на място извършил проба и констатирал, че има изградена вътрешна отоплителна инсталация, към която камината правилно е свързана. Димоотводна инсталация не е изграждана, а е реконструирана старата. При горене се създавал дисконфорт- мирише на пушек в помещението. Пушекът влизал в стаята при отваряне вратата на камината. В с.з. заявява, че разширение на комина не е следвало да се прави, а по- добрият вариант бил изхода на камината да се монтира само в едната тръба на комина и да се увеличи височината на комина. Освен това се налагало по- често почистване на камината, което е вариант в случай, че се увеличи тягата- например с вентилатор.

По делото не се събраха никакви доказателства за стойността на сменените тръби на димоотвода, за боядисване на стаята, в която се намира камината и стойността на същото, за размера на договореното и заплатено на ответника възнаграждение. Не се събраха доказателства, че стойността на монтираната камина е в размер на 600 лв.- с водната риза.  

Като доказателство по делото е изискано и приложено гр.д. № 3358/2007 г., по което ищец е ищецът в настоящото производство- Х., а ответник ЕТ “Г.- И. Г.” Сливен с предявен иск с правно основание чл. 265, ал.2 от ЗЗД за разваляне на договор за изработка- монтиране на отоплителна инсталация, при която работата е негодна за нейното обикновено предназначение и заплащане на 400 лв.- стойността на камина. Искът е отхвърлен и решението влязло в сила.

Приетата за установена фактическа обстановка се доказа от приетите от съда от приложеното гр.д. № 3358/07 г. и техническата експертиза, като съдът не се съмнява в компетентността и добросъвестността на експерта.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Искът с правно основание чл. 265, ал.2 от ЗЗД за разваляне на договора за монтиране на камина за отопление в жилищната сграда на ищеца в с. К., общ. С. е  неоснователен и недоказан и съдът ще го отхвърли. За да се уважи такъв иск ищецът следваше да докаже, че недостатъците в изработката са толкова големи, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение.

Установи се от техническата експертиза, че макар ответникът правилно да е монтирал камината и я свързал с димоотводните тръби е налице некачествено изпълнение на възложената му работа, дължащо се на направените от него изменения в камината и реконструкцията на димохода- комина. Установи се, че недостатъците не са толкова големи и могат да се отстранят с увеличаването на тягата на комина, което може да се постигне с увеличаването на височината му, с възстановяване на комина в първоначалния му вид. Освен това се налага по- често почистване на камината, което е вариант в случай, че се увеличи тягата- например с вентилатор.

Неоснователен се явява и акцесорният иск за сумата 190 лв.- за връщане на заплатеното възнаграждение. Задължение на ответника е да отстрани некачествената работа без ново възнаграждение, а не да върне вече заплатеното му за труда. Освен неоснователен искът е и недоказан. Ищецът по никакъв начин не доказа каква сума е заплатил за труда на ответника.

Неоснователни и недоказани са и исковете за заплащане на сумата 600 лв.- стойността на камината, за сумата 60 лв.- за боядисване на опушените стени на стаята, в която се намира камината и сумата 30 лв.- стойността на сменените тръби и съдът ще ги отхвърли.

Ищецът от една страна твърди, че за свързването на двата комина на къщата и удължаването му с широки тръби, за да се подобри тягата заплатил 30 лв., от друга, търси сумата за “сменените тръби”, от което не може да се направи извод за сменените стари тръби ли се търси стойността или за новите и включва ли заплащане стойността на вложения труд. Не е доказал стойността на старите сменени тръби, нито стойността на новите тръби. Отделно новите са си на място, както и самата камина, а не са отстранени от сградата на ищеца и не са взети от ответника, както старите, така и новите.  Няма никакви доказателства за извършено боядисване и левовата му равностойност, нито стойността на камината, включваща водната риза.

Настоящата инстанция споделя правните изводи на районния съд, поради което ще остави в сила обжалваното решение, като правилно и законосъобразно.  

Двете страни претендират присъждане на разноски. С оглед изхода на делото такива биха се дължали на въззиваемата страна, но след като липсват доказателства да са направени, съдът няма да присъди.

По тези съображения, съдът

 

Р     Е    Ш    И   :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  РЕШЕНИЕ № 1061/08.01.2009 г., постановено по гр.д. № 5422/2007г. на районен съд гр.Сливен, като правилно и законосъобразно.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

ЧЛЕНОВЕ: