РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 28.04.2009 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на осми април 2009 г. в състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.С.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

                                                                                                          М.М.

 

при участието на секретаря М.Ж. разгледа докладваното от младши съдия М. *** 179 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е въззивно, по реда на глава ХХ от ГПК.

Обжалвано е от ответницата М.Ж.Ж. *** от 29.01.2009 г. по гр.д. № 409/2008 г. на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратена, считано от 01.10.2008 г., издръжка в размер 80 лева месечно, която нейният баща Ж.И.Ж. *** Загора, е бил осъден да и заплаща с решение № 65/13.03.2008 г. на Севлиевския районен съд.

            В жалбата се твърди, че районният съд не е съобразил решението си с обстоятелството, че всички възражения на ищеца Ж. срещу издръжката са преклудирани от силата на пресъдено нещо на решението на Севлиевския районен съд. Единственият нов документ, на който съдът се е позовал, е решение на ТЕЛК от 15.09.2008 г., с което нетрудоспособността на ищеца е увеличена от 54% на 66%, но това решение не е влязло в сила. Освен казаното, съдът не е установил какви имоти притежава ищецът и без всякакво основание е приел, че той няма доходи.

Въззиваемият Ж.И.Ж. е подал отговор, в който се твърди, че съществено и относимо е новонастъпилото обстоятелство, че той е останал без всякакви доходи и правилно районният съд го е взел предвид. Това, че решението за констатирана 66% нетрудоспособност не е влязло в сила, не означава, че Ж. е трудоспособен. Голословно и необосновано е и твърдението, че не е установено какви имоти притежава въззиваемият – видно от представената от него декларация, той не притежава никакви имоти. Тъй като от 01.07.2008 г. не получава и пенсия, той няма доходи и самият е в положение на нуждаещ се от издръжка.

В съдебно заседание страните не се явяват и не се представляват.

            Жалбата е допустима, подадена е в срока за обжалване от надлежна страна, която има интерес да обжалва.

            От фактическа страна по делото се установи следното:

            Ищецът Ж.И.Ж. е баща на ответницата М.Ж.Ж., която е на 20 навършени години, трудоспособна, редовна студентка в СУ „Св. Климент Охридски”.

С решение на ТЕЛК при МБАЛ „Д-р Иван Селимински” – Сливен от 03.07.2006 г. на Ж.Ж. е призната 54% трайно намалена работоспособност със срок до 01.07.2008 г. Със срок също до тази дата на Ж. му е била отпусната пенсия в размер 204,82 лв.

С решение № 1141 от 15.09.2008 г. на ищеца му е определена 66% трайно намалена работоспособност. Решението не е влязло в сила, тъй като е обжалвано от Националния осигурителен институт пред НЕЛК.

Няма данни ищецът да притежава други доходи или имоти.

Въз основа на установените факти съдът намира, че жалбата е неоснователна.

Установи се, че след 01.07.2008 г. ищецът е останал без доходи, след като пенсията му е спряна от 01.07.2008 г. Това оставане без доходи е новонастъпил факт, който влияе на размера на дължимата издръжка и не се обхваща от силата на пресъдено нещо на решението на Севлиевския районен съд, с който тя е присъдена.

Без съществено значение е дали към момента Ж. е трудоспособен, щом не получава доходи. На навършили пълнолетие трудоспособни учащи деца издръжка се дължи само ако тя не представлява особено затруднение за родителя, т.е. ако родителят действително реализира доход в достатъчен размер, така че от този доход да остават свободни средства след задоволяването на собствената му необходима издръжка.

Действително има вероятност решението на ТЕЛК от 15.09.2008 г. да бъде потвърдено или изменено така, че спряната пенсия да бъде възобновена. Такъв изход на производството пред НЕЛК обаче не може да се очаква със сигурност, а не е предвидена и възможност за спиране на делото до произнасянето на НЕЛК. Възобновяването на пенсията на ищеца би било от своя страна нов факт, който евентуално би могъл да послужи като основание неговата дъщеря да поиска отново присъждане на издръжка.

Страните не са доказали направени от тях разноски по делото, а съдилищата и в двете инстанции не са събрали държавни такси. Такива обаче се дължат и с оглед изхода на делото следва да бъдат възложени на ответницата М.Ж., която да ги заплати по сметката на съда.

С оглед изложеното и на основание чл. 272 от ГПК съдът

 

РЕШИ:

Потвърждава решение № 1 от 29.01.2009 г. по гр.д. № 409/2008 г. на Районен съд – Нова Загора, с което е прекратена, считано от 01.10.2008 г., определената с решение № 65/13.03.2008 г. на Севлиевския районен съд издръжка в размер 80 лева месечно, която Ж.И.Ж., ЕГН **********, да заплаща на пълнолетната си дъщеря М.Ж.Ж., ЕГН **********.

Осъжда М.Ж.Ж., ЕГН **********, да заплати по сметката на Новозагорския районен съд сумата от 115,20 лв., представляваща държавна такса за разглеждането на иска в първата инстанция, а по сметката на Сливенския окръжен съд – сумата от 57,60 лв., представляваща държавна такса за разглеждането на делото във въззивната инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред ВКС при условията на чл. 280 от ГПК в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.