Р Е Ш Е Н И Е № 8

 

Гр. Сливен, 01.04.2010 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, граждански състав в публичното

 

 заседание на…четвърти февруари………....………………………………

през две хиляди и десета година в състав:

                                                               Председател: СНЕЖАНА БАКАЛОВА

                                                                                                                                       

при секретаря………П.С.……………………………………и с участието на прокурора…………………..…………………….………..като разгледа докладваното от ………Снежана Бакалова…гр. дело № 191..по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Предявеният иск намира правното си основание в чл.422 от ГПК.

Ищецът “Банка ДСК” ЕАД твърди в исковата си молба, че сключила с ответника “Хатекс” ООД договор за кредит за оборотни средства на 02.07.2007г. за сумата 100 000 лева за срок от 12 месеца и начина на усвояване и погасяване изрично уговорени в договора. Предвид факта, че не е направено плащане от страна на кредитополучателя се е възползвала от правото си по чл.22 б.”б” от договора и е превърнала в кредита в предсрочно изискуем и е подала заявление до Сливенския районен съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение. Издадена е Заповед № 1179 по гр.д. № 3858/2008г. на СлРС за сумите 89 863,72 лева просрочена главница; 3 454,76 лева дължима лихва; 2 950,32 лева просрочена лихва; 1 925,38 лева разноски по издаването на изпълнителния лист както и законната лихва, считано от 24.10.2008г. В подадената допълнителна искова молба ищецът уточнява, че срещу издадения изпълнителен лист ответникът е подал възражение, което обуславя интереса му от предявяването на настоящия иск. Твърди, че ответникът му дължи посочените суми и моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да ги заплати, както и да му заплати юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 302,69 лева.

В депозирания отговор ответникът оспорва изцяло предявения иск. Твърди, че сключения между “Банка ДСК” ЕАД и “Хатекс” ООД договор за заем е нищожен, тъй като за заемополучателя е подписан от лицето И.К.Ц., която не е била редовно упълномощена да сключи този договор. Твърди, че пълномощното с нотариална заверка на подписа с рег.№ 5688 от 08.06.2007г. по Регистъра на Нотариус Д.Н. и пълномощно с рег.№ 5689 от 08.06.2007г. по Регистъра на същия Нотариус не са подписани от лицето, посочено в тях като упълномощител С.Г.Г. в качеството му на управител на ответното дружество. С оглед на това за И.К.Ц. не е възникнала представителна власт и същата не е имала право да сключи договор за кредит от името на дружеството. Считам, че поради факта, че не дължи главното задължение не дължи и всички останали акцесорни задължения, а именно претендираните лихви, неустойки и разноски по кредита. В отговора сочи, че за сключването на този договор между ищеца и мнимия пълномощник узнал случайно на 13.06.2008г. при извършване на компютърна справка относно вписванията по партидата на дружествата “Хатекс” ООД и “Туида 96” ООД, водени в Служба по вписванията при Агенция по вписванията – Сливен. На същата дата извършил справка и по кредитното досие на представляваното от него дружество и тъй като денят бил петък на 16.06.2008г. /понеделник/ от името на дружеството е подадено до ищеца уведомление при условията на чл.301 от ТЗ, с което е изразено противопоставяне срещу описаните по-горе действия, извършени от И.Ц..

В хода на производството ищецът е променил иска си от осъдителен на установителен.

От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ищецът “Банка ДСК” ЕАД е подала на 24.10.2008г. до Сливенския районен съд заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.417 от ГПК срещу длъжника ТД “Хатекс” ООД, представлявано от С.Г.Г. за сумата главница 89 863,72 лева договорна лихва 3 454,76 лева за периода от 02.07.2007г. до 25.07.2007г.; наказателна лихва 2 950,32 лева за периода от 25.07.2007г. до 24.10.2008г. и законната лихва от 24.10.2008г. В заявлението е посочено, че между страните е сключен договор за кредит и дължимостта на сумите се установява от извлечението от търговските книги на молителя. С разпореждане от 29.10.2008г. е издадена Заповед № 1179 от 29.10.2008г. по ч.гр.д. № 3858/2008г. по описа на СлРС за описаните в заявлението суми, както и за сумата 1925,38 лева държавна такса и юрисконсултско възнаграждение 1302,69 лева. Издаден е и изпълнителен лист. Ответникът е подал възражение в установения срок и на ищеца е указано, че следва да предяви иск за установяване на вземането си. В едномесечен срок от получаване на съобщението ищецът е предявил настоящия иск.

Между ищецът и ответникът на 02.07.2007г. под № 2072 е сключен договор за кредит за оборотни средства в размер на 100 000 лева с цел осигуряване на допълнителни средства за придобиване на стоки, материали и други краткотрайни активи и покриване на текущи разходи, свързани с основната дейност на ответника. Договорът е сключен за срок от 12 месеца. В срока на кредита усвояването и погасяването на кредитната линия е следвало да се извърши съобразно т.ІІ от договора, както следва: считано от 25.04.2008г. до 90 000 лева и считано от 25.05.2008г. до 70 000 лева. За обезпечаване на задължението по кредита е сключен договор за ипотека за недвижим имот, собственост на ТД “Туида 96” ООД. В чл.22 от договора е уговорено, че кредитора има право да превърне кредита заедно с лихвите в предсрочно изискуем при всяко неплащане в срок на уговорените погашения по лихви и /или  главница. Договорът за ответника е подписан от И.К.Ц., легитимираща се с нотариално заверено пълномощно № 5688 на Нотариус Д.Н. с рег.№ 092 на Нотариалната камара с район на действие Сливенски районен съд. При сключването на договора са представени и пълномощно с рег.№ 5689 от 08.06.2007г. на Нотариус Д.Н., с което С.Г.Г. упълномощава И.К.Ц. от негово име и за негова сметка да го представлява пред Нотариус в район на СлРС при сключване на договори за ипотека в размер до 100 000 лева, отпуснат кредит на “Хатекс” ООД.  Представени са протокол от проведено общо събрание на съдружниците на “Хатекс” ООД, проведено на 15.05.2007г. в гр. Сливен, с който е взето решение да бъде сключен договор за кредит с “Банка ДСК” ЕАД са сумата 100 000 лева и срок 12 месеца и същия да бъде обезпечен с договорна ипотека върху имота на “Туида 96” ООД, както и решение дружеството да се представлява пред “Банка ДСК” ЕАД от И.К.Ц.. Протоколът е подписан от съдружниците С.Г., Я.А. и И.Б.. Представено е и решение на общото събрание на съдружниците на “Туида 96” ООД, проведено на 15.05.2007г. в гр. Сливен, което е взело решение да обезпечи със собствения си имот задължението на “Хатекс” ООД към “Банка ДСК” в размер на 100 000 лева. Протоколът е подписан от съдружниците С.Г. и Я.А..

Всички изброени писмени доказателства, а именно двете пълномощни с нотариална заверка на подписите на С.Г. и двата протокола от общи събрания са оспорени своевременно след представянето им от ответната страна. По делото е назначена съдебно-графическа експертиза, изготвена от в.л. инж. Ю.Г., която дава заключение, че подписите за С.Г.Г., положени под пълномощни с рег. №№ 5688 и 5689 не са положени от същия. Експертизата дава заключение също така, че подписите за С.Г. под двата протокола на проведени общи събрания на “Хатекс” ООД и “Туида 96” ООД не са положени от С.Г. и подписите, положени за лицата Я.А. и И.Б. също не са положени от тях.

Видно от представената от ищеца справка сумите по кредита са усвоени, както следва: на 17.07.2007г. – 35 500 лв.са преведени суми на “ОТаван БГ” – 5 500 лв., а на “Бони комерс” ООД гр. Бургас – 30 000 лв. На 17.07. 2007г. са преведени безкасово 16 000 лв., от които теглени в ббой и отново внесени 1 000 лв и преведени по банков път 15 000 лв. на “Екоптеролиум” ООД гр. Сливен; на 18.07.2007г. са усвоени 11 500лв. и безкасово превени на “Екоптеролиум” ООД гр. Сливен сумата 11 943 лв.; на 18.07.2007г. са усвоени касово 11 000 лв.; на 23.07.2007г. – усвоени и изтеглени 7 000 лв.; на 26.07.2007г. – 16 000 лв. прведин безкасово на “Екоптеролиум” ООД гр. Сливен 8000 лв. и на “Бони комерс” ООД гр. Бургас – 8 000 лв. и на 31.08.2007г.са усвоени 3 000 лв. безкасово. При извършването на преводите и тегленето на сумите се е разпореждала И.К.ц., в качеството си на пълномощник на С.Г..

На 13.06.2008г. /петък/ С.Г. в качеството си на управител на “Хатекс” ООД при извършване на компютърна справка относно вписванията по партидата на ответното дружество и на “Туида 96” ООД в Служба по вписванията при Агенция по вписванията - Сливен установил, че е вписана договорна ипотека за обезпечаване на сключен договор за кредит между “Банка ДСК” и “Хатекс” ООД. В същия ден Г. се запознал с кредитното досие на дружеството в “Банка ДСК”. На 16.06.2008г . /понеделник/ ответникът и “Туида 96” ООД представлявани от С.Г. подали до “Банка ДСК” ЕАД уведомление в изпълнение разпоредбите на чл.301 от ТЗ, с което са се противопоставили срещу действията на лицето И.К.Ц., която без да е била надлежно упълномощена е сключила договор за кредит в размер на 100 000 лева и е усвоила същите суми. От името на “Туида 96” ООД е подадено възражение, че дружеството не е вземало решение за обезпечаване със собствения му имот на описания договор за кредит.

Ищецът е изпратил до С.Г. писмо изх.№ 1000-6496/28.07.2008г., с което го уведомява във връзка с постъпилото на 16.06.2008г. уведомление по чл.301 от ТЗ, че действията на банката във връзка с разрешаването и усвояването на кредита са законосъобразни, тъй като от формална страна пълномощните въз основа на които И.Ц. е подписала договора за кредит, договорната ипотека и е извършила действия по усвояване на сумите са редовни. Счита, че такива са и взетите решения на общо събрание на “Хатекс” ООД и “Туида 96” ООД. На 23.05.2008г. в банката е постъпила молба за преструктуриране на  кредитната линия Стандартен кредит във връзка, с която в банката са депозирани декларации за свързаност от съдружниците на “Хакетс” ООД подписани от тях на 23.05.2008г., а на 13.06.2008г. С.Г. лично е подписал погасителен план за преструктуриране на кредитната линия. От тези доказателства ищецът е направил извод, че противопоставянето не е извършено веднага след узнаването. В отговор на писмото е изпратено от “Хатекс” ООД уведомление с вх.№ 10006496/01.08.2008г., с което ответникът се е противопоставил на действията на И.Ц. от 23.05.2008г.

Ищецът не е представил изброените в писмото от 28.07.2008г. декларации за свързаност, подписани от съдружниците на “Хатекс” ООД. Представена е молбата от И.Ц. от 23.05.2008г. и същата е подписана единствено от лицето, което е посочено като неин подател.

Ищецът чрез процесуалния си представител е навел твърдение, че ответното дружество е знаело за сключването на договора, подписан от И.Ц. и е декларирало в годишната си данъчна декларация и финансов отчет за 2007г. получените суми от договора за кредита. По делото е представена годишната данъчна декларация за 2007г. на “Хатекс” ООД ведно с финансовия отчет и други приложения като същата е оспорена от ответника. Във връзка с оспорването е назначена съдбено-графическа експертиза, изготвена от в.л. инж. Н., която дава заключение, че подписите в графите “ръководител” върху изброените документи – данъчна декларация и приложения за календарната 2007г. не са положени от С.Г.Г..

Ответникът е сигнализирал Районна прокуратура – Сливен във връзка с нотариално заверените пълномощни и сключения договор без представителна власт и същата е образувала прокурорска преписка № 1296/2008г. по досъдебно производство № 248ИВ от 2008г. на РПУ – Сливен, по която са били представени оригиналите на оспорените пълномощни и протоколи на общи събрания. С писмо РП – Сливен е изпратила оригиналите на оспорените документи, като не е посочен изхода от образуваната прокурорска преписка.

Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на събраните по делото писмени доказателства. Съдът кредитира изцяло заключенията на двете съдебно-графически експертизи, тъй като няма основание да се съмнява в компетентността и безпристрастността на вещите лица и същите не са оспорени от страните. Съдът приема за установено обстоятелството, че С.Г. в качеството си на управител на “Хатекс” ООД е узнал за сключения договор за кредит от 02.07.2007г. на 13.06.2008г., тъй като това твърдение на ответната страна не е оспорено от ищеца и се подкрепя от събраните писмени доказателства. От доказателствата по делото е изключена представената от ищеца ГДД на “Туида 96” ООД , тъй като тя не е относима към предмета на спора.

На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск намира правното си основание в чл.422 от ГПК вр. чл.124 ал.1 пр. второ от ГПК. Същият е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

Ищецът е подал заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК въз основа на извлечение от счетоводните книги, с които се установяват вземания на банките. След издаването на процесната заповед е постъпило възражение от длъжника и ищецът е завел настоящия иск за установяване на вземането си. Установи се от събраните доказателства, че между страните не е бил сключен действителен договор за кредит за сумата 100 000 лева. Сключеният договор е нищожен, тъй като лицето което е подписало договора за кредитополучателя не е притежавало надлежна представителна власт. Договорът е подписан за “Хатекс” ООД от И.К.Ц., която се е легитимирала с пълномощно с нотариална заверка на подписа от представителя по закон на дружеството С.Г.. Установи се от събраните доказателства, че С.Г. не е упълномощавал И.К.Ц. да сключи процесния договор. Установи се също така от събраните доказателства, че не е налице валидно взето решение от общото събрание на ответното дружество за сключване на договор за кредит.

Процесният договор за кредит е търговска сделка по смисъла на чл.286 от ТЗ. Към него е приложима разпоредбата на чл. 301 от ТЗ, регламентираща действителността на договор, сключен без представителна власт, а именно че когато търговецът не се противопостави веднага след узнаването на сключения договор без представителна власт се счита, че той потвърждава действията на лицето без представителна власт. От събраните по делото доказателства се установи, че ответното търговско дружество, чрез представителя си по закон, се е противопоставило веднага след узнаването на договора за кредит, сключен от И.Ц. без надлежно упълномощаване. Ответникът твърди, че е узнал за договора на 13.06.2008г. и е извършил проучване на кредитното досие в клона на “Банка ДСК” в същия ден. Ищецът не е оспорил тези твърдения на ответната страна, тъй като 13.06.2008г. е бил в петък на 16.06.2008г. – понеделник, първият работен ден след деня на узнаването ответникът е депозирал възражение пред “Банка ДСК” и се е противопоставил на действията на И.К.Ц.. Недоказани останаха твърденията на ищцовата страна, че ответникът е узнал за сключения договор на по-ранна дата. За да установи тези си твърдения ищецът посочва, че И.Ц. е подала молба за преструктуриране на кредита на 23.05.2008г. и със същата са били подадени декларации за свързаност на съдружниците на “Хатекс” ООД подписани от тях. Такива декларации не са представени по делото, за да се установи дали същите действително са подписани от съдружниците на “Хатекс” ООД на 23.05.2008г. и за да се установи дали същите към тази дата са знаели за сключването на договора. В писмото си от 28.07.2008г. до С.Г. “Банка ДСК” е посочила, че същият е подписал на 13.06.2008г. лично погасителен план за преструктуриране на кредитната линия. Това писмено доказателства също не е представено по делото, макар че в допълнителната си искова молба от 02.07.2009г., ищецът на стр. Втора т.4 се твърди че се представя молба от С.Г. с искане за преструктуриране и погасителен план. Такива писмени доказателства не са описани и като приложения на допълнителната искова молба.

Тъй като се установи, че сключеният договор за банков кредит е нищожен поради липса на съгласие т.е. подписан от лице без надлежна представителна власт по този договор за страните не са възникнали взаимни права и издължения. Отношенията между ищеца и лицето, което е получило сумите, предмет на договора следва да се уреждат на плоскостта на неоснователното обогатяване, но поради специфичния характер на настоящото производство, което започва по молба за издаване на заповед за незабавно изпълнение на парично задължение съдът не е допуснал искането на ищцовата страна за изменение на предявения иск с правно основание чл.422 от ГПК, като същия да се счита заведен с правно основание чл.59 от ЗЗД. Изменението на иска не е допуснато тъй като с него страната цели да измени едновременно както основанието на иска си – твърденията от какво произтича дължимостта на сумата, така и характера на самото искане, а именно да се премине от установителен към осъдителен иск, а такова едновременно изменение с оглед разпоредбата на чл. 214 ал.1 от ГПК е недопустимо.  

С оглед този изход на производството на ответната страна се дължат направените разноски в размер на 3020 лева.  

Ръководен от изложените съображения, съдът

 

           

Р      Е      Ш      И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от “БАНКА ДСК” ЕАД ЕИК 121830616 гр. София със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”М.” № * чрез финансов център гр. Сливен при регионален център гр. Бургас  против “ХАТЕКС” ООД гр. Сливен ЕИК 119030802 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”С. Р.” № *, представлявано от С.Г.Г. иск за признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата 89 863,72 лева просрочена главница по договор за банков кредит № 2072/02.07.2007г.; сумата 3 454,76 лева, представляваща договорна лихва за периода от 02.07.2007г. до 25.07.2007г.; сумата 2 950,32 лева, представляваща наказателна лихва за периода от 25.07.2007г. до 24.10.2008г.; законната лихва за забава, считано от 24.10.2008г., както и направените разноски в производството по издаване на изпълнителен лист в размер на 3 228,07 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

ОСЪЖДА“БАНКА ДСК” ЕАД ЕИК 121830616 гр. София със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”М.” № * чрез финансов център гр. Сливен при регионален център гр. Бургас  да заплати на против “ХАТЕКС” ООД гр. Сливен ЕИК 119030802 със седалище и адрес на управление гр. С., ул.”С.Р.” № *, представлявано от С.Г.Г. сумата 3020 лева, представляваща направените в производството разноски.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен от връчването му на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

                                                  

 

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: