РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 05.10.2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и трети септември 2009 г. в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ДРУМЕВА

                                                                                                          МИРА МИРЧЕВА

 

разгледа докладваното от младши съдия Мирчева гр. дело № 193 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е образувано по жалба на Ж.П.Ж. и К.П.Ж. ***, срещу действия, изразяващи се в опис, оценка и продажба на недвижим имот по изп. дело № 20088350400525 на частен съдебен изпълнител № 835 – П.Р., с район на действие – районът на Сливенския окръжен съд.

            Жалбата е разгледана в открито заседание, тъй като жалбопо­дателите са трети лица, а не страни по изпълнението.

С нея е било поискано спиране на изпълнителното производство на основание чл. 438 от ГПК, което е допуснато от съда с определение от 01.04.2009 г.

            От материалите по делото се установява следната фактическа обстановка:

            Изпълнителното производство е образувано по изпълнителен лист, издаден на 18.09.2008 г. от Новозагорския районен съд в полза на „К.М.” АДСИЦ срещу ЕТ „СЕВ – С.Н.”*** и „В.-А.” ЕООД – гр. Ямбол за сумата 77 000 лв. ведно със законната лихва.

            Спорният имот – нива в местността Х.Ч. в землището на с. Р., общ. Нова Загора – е бил собственост на единия от длъжниците, „В.-А.” ЕООД, до 16.04.2004 г., когато дружеството го е продало на жалбоподателите Ж. и К. Ж.. На същия ден нотариалният акт за продажбата е бил вписан в имотния регистър.

            На 15.07.2005 г. е вписана договорна ипотека на 21 земеделски имота, учредена от „В.-А.” ЕООД за задължението, за което впоследствие е образувано изпълнителното дело, като между имотите е и процесната нива.

            На 26.09.2008 г. е вписана възбрана от частния съдебен изпълнител върху тези 21 имота, вкл. спорния имот, както и върху 35 имота, собственост на другия длъжник по делото. На 03.10.2008 г. имотите са описани от съдебния изпълнител и е насрочена първа публична продан, която се е провела от 27.10.2008 г. до 27.11.2008 г., а от 26.01.2009 г. до 26.02.2009 г. се е провела втора публична продан на останалите непродадени имоти, между които спорната нива в с. Р..

На 27.02.2009 г. са отворени наддавателните предложения и за купувач на тази нива е обявен Д.Г.Д.. На същата дата пред съдебния изпълнител са се явили и жалбопода­телите, които участвали в наддаването за друг от обявените на същата публична продан имоти. Те твърдят, че едва тогава са научили, че наддаване се провежда и за собствения им имот.

Жалбоподателите са във владение на имота и го обработват в продължение на около 4-5 години преди 2009 г. и до момента.

Описаната фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото. От показанията на разпитания по делото свидетел се установява началният момент на владението на жалбоподателите, като в същото време и в нотариалния акт за продажбата е уговорено, че владението ще бъде предадено на същия ден през 2004 г.

Съдът намира, че жалбата е допустима и основателна.

Установява се, че към момента на учредяване на ипотеката през 2005 г. спорният имот е бил вече собственост на жалбоподателите Ж., които не са длъжници по изпълнението. Ипотеката е била учредена от лице (длъжник), което към този момент вече не е било собственик на ипотекирания имот. Сделката, с която жалбоподателите са придобили собствеността, е била не само сключена, но и вписана преди вписването на ипотеката, поради което ипотекарният кредитор не може да им противопостави никакви свои права, а изпълнителното производство не може да се насочва върху този имот.

От друга страна се установи, че към момента на налагане на възбраната имотът е бил във владение на жалбоподателите. Ако те не бяха установили това, дори да бяха доказали собствеността си, жалбата щеше да се окаже недопустима и собствениците щяха да могат да се защитят единствено по исков ред. При условие обаче, че имотът е бил в тяхно владение при налагането на възбраната, те са легитимирани и да обжалват действията на съдебния изпълнител. Спазен е срокът за подаване на жалбата, който е 7 дни от узнаването на обжалваното действие – макар жалбоподателите очевидно да са видели самото обявление за публичната продан преди 27.02.2009 г., няма данни преди тази дата да им е станало ясно, че именно тяхната нива е един от няколкото десетки обекти на тази продан.

По изложените съображения и на основание чл. 435 от Гражданския процесу­ален кодекс съдът

РЕШИ:

Отменя действията на частния съдебен изпълнител № 835 П.Р. по изпълнително дело № 20088350400525, изразяващи се в опис, оценка и продажба на следния недвижим имот: нива в землището на с. Р., общ. Нова Загора, ЕКАТТЕ 61310, в местността Х.Ч., с площ 7,003 декара, четвърта категория, съставляваща имот № 025166 по плана за земеразделяне, при граници: имот № 025165 на И.Ц.И., кад. № 000384 – полски път, имот № 025067 на С.С.К., кад. № 000355 – полски път.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.