Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 20.05.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в съдебно заседание на двадесет и девети април, през две хиляди и девета година,

 в състав:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:      М.С.

            ЧЛЕНОВЕ:             Н.Я.

                                                                         М.Д.            

При секретаря М.Т. и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от Маргарита Друмева 195  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 196 и сл. от ГПК /отм./, във връзка с §2, ал.2 от ПЗР на ГПК.

Изцяло е обжалвано Р. № 1256/16.01.2009 г., постановено по гр.д. № 4597/2007 г. на СлРС, с което е прогласен за нищожен спрямо страните по делото договора за покупко- продажба на недвижим имот от 23.08.2007 г. при нотариус с рег. № 128 на Нот. камара Елена Шидерова, сключен без съгласие на продавача Т. М. С. с пълномощно от 13.08.2007 г., което не е подписано от него, за извършване на разпоредителни действия с недвижимия имот, като договора е оформен в нотариален акт № 164, том VІ, рег. № 100054, нот. д. № 1013/2007 г. за 1/3 ид.ч. от имот 67338.528.270, находящ се в гр. С., ул. “О.м.” № *, с площ 285 кв.м., урбанизирана, стар идентификатор № 7565, при съседи 67338.528.272, 67338.528.271, 67338.528.269, 67338.528.268, 67338.528.267, заедно с ½ ид.ч. от сграда 67338.528.270,2, със застроена площ 112 кв.м.- цялата на един етаж жилищна сграда, еднофамилна паянтова и сграда 67338.528.2704, с площ 5 кв.м. на един етаж, жилищна сграда- еднофамилна паянтова и сграда 67338.528.270.5 с площ от 12 кв.м. на един етаж- жилищна сграда –еднофамилна паянтова. С решението е отменен на основание чл. 431, ал.2 от ГПК /отм./ нот. акт № 164, том VІ, рег. № 100054, нот. д. № 1013/2007 г. на нотариус Елена Шидерова, с рег. № 128 на Нотариалната камара. Присъдени са разноски по делото.

В жалбата, изготвена от   пълномощника на ответницата по иска С.Г.А.- адв. М.М. *** се твърди, че решението е неправилно, незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на съдопроизводствените правила. Първоинстанционният съд изградил убежденията си единствено на базата на графическата експертиза, като не допуснал събирането на доказателства, чрез разпит на свидетели и изслушване на медицинска експертиза. Настоява, че пълномощното представлявало едностранна сделка и съдът не е сезиран на основание чл. 154 от ГПК /отм./ за оспорване автентичността на частен документ или поне да бъде предявен инцидентен установителен иск, с който съдът да бъде сезиран да се произнесе за нищожност на въпросното пълномощно, като издадено при липса на воля. Съдът следвало да зачете  неговата формална доказателствена сила. Оспорва и приетото второ основание за уважаване на иска- че страните не са искали нотариалният акт за покупко- продажба да произведе правни последици, тъй като в един и същи нотариален акт било описано първо продажбата от първоначалния собственик, а впоследствие изкупуване от същия. Техническата грешка в изписването на клаузите не следвало да се възприема като нищожност на акта.

В с.з. и в писмената си защита поддържа въззивната жалба и моли след като отмени обжалваното решение въззивната инстанция да отхвърли предявените искове като неоснователни и недоказани. Счита за неоснователна претенцията за обявяване за нищожен нот. акт и на посоченото в една от допълнителните молби на ищцата основание- привидност, за което няма писмени доказателства. Не се доказали и твърдените при условията на евентуалност-  крайна нужда и липса на форма. Не се установило наличие на липса на парични средства и причинна връзка между състоянието на недостига им и сключената сделка и липсата на еквивалентност между даденото и полученото по сделката. Уговорената в случая продажна цена превъзхождала в пъти стойността на данъчната оценка на имота. Налице била и съответната нотариална форма. Претендира разноски по делото за двете инстанции.

Въззиваемата страна Г.С., чрез пълномощника си адв. С.С. *** с молба, входирана в канцеларията на СлОС на 28.04.2009 г. оспорва въззивната жалба като неоснователна. Намира обжалваното решение за правилно и законосъобразно и моли да бъде оставено в сила.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена в законния срок от страна, имаща правен интерес от обжалването.

Обжалваното решение е валидно и допустимо. Изготвено е в законова форма от компетентен орган и с него е отговорено на предявените претенции.

Настоящата инстанция констатира следното:

Предявени са искове от Г.Т.С. *** против С.Г.А. *** основен и евентуален. Исковата молба е вписана в службата по вписванията при СлРС на 18.10.2007 г. Първият иск е с правно основание чл. 26, ал.2, предл. 2 и 3 и пр. последно от ЗЗД- За прогласяване на нищожност поради липса на съгласие / правно валидна воля/;  предписана от закона форма и привидност на сключения на 23.08.2007 г. с нотариален акт№ 164, том VІ, рег. № 100054, нот. д. № 1013/2007 г., издаден от нотариус Е. Ш., рег. № 128 при Нотариалната камара- договор за покупко- продажба на 1/3 ид.ч. от имот 67338.528.270, находящ се в гр. С., ул. “О. м.” № * с площ 285 кв.м., урбанизирана, стар идентификатор № 7565, при съседи 67338.528.272, 67338.528.271, 67338.528.269, 67338.528.268, 67338.528.267, заедно с ½ ид.ч. от сграда 67338.528.270,2, със застроена площ 112 кв.м.- цялата на един етаж жилищна сграда, еднофамилна паянтова и сграда 67338.528.2704, с площ 5 кв.м. на един етаж, жилищна сграда- еднофамилна паянтова и сграда 67338.528.270.5 с площ от 12 кв.м. на един етаж- жилищна сграда –еднофамилна паянтова.

При условията на евентуалност моли да бъде унищожен на основание чл. 27, предл. 2 договора за покупко- продажба на процесния имот поради липса на представителна власт у упълномощената да сключи договора и предл. последно- поради крайна нужда, тъй като необходимите писмени документи за сключването му за съставяне на нотариалния акт и изповядване на сделката били издадени /скица на поземления имот и данъчната оценка на имота/ след смъртта на упълномощителя и не са съществували обективно необходимите законови предпоставки за съставянето му.  Здравословното състояние на упълномощителя към момента на упълномощаването на К. К. да продава имота било такова, че изпълвало съдържанието на правното понятие крайна нужда.

Позовава се и на унищожаемост на основание това, че с нот. акт са прехвърлени по- голям обем права от тези, които е имал приживе бащата на ищцата. Сградите от 5 кв.м. и от 12 кв.м. били собственост на трето лице- И. Д. С..

В исковата молба ищцата твърди, че като дъщеря е единствен наследник на Т. М. С.- б.ж. на гр. С., починал на 24.08.2007 г., за което е съставен акт за смърт № 0868/24.08.2007 г. на общ. Сливен. Бракът между родителите й бил прекратен през 1987 г. и ползването на семейното жилище, което е собственост само на баща й и е с адрес гр. С., ул. “О. м.” № * било предоставено на нея и майка й. На 15.09.2007 г. получила нотариална покана от ответницата, с която я уведомява, че жилището е продадено на близка на баща й, непосредствено преди смъртта му и я канят да предаде ключовете и владението на имота на 17.10.2007 г., като ако не стори това, ще се счита, че дължи наем на ответницата в размер на 350 лв., считано от тази дата. След справка установила, че нотариалният акт за покупко- продажбата е изготвен и сделката изповядана на 23.08.07 г.- един ден преди смъртта на баща й, а е вписан в службата по вписванията при СлРС на 31.08.2007 г., с което се нарушавала процедурата и документите, без които не може да се изповяда сделката- скица и данъчна оценка на имота са издадени на 24.08.2007 г. В нот. акт нямало вписване нито номер на пълномощното, нито кога и пред кого е заверено. Нотариалният акт бил опорочен и от това, че в него баща й е записан едновременно и като продавач и като купувач. Не ставало ясно кой продава и кой купува имота. Моли нотариалния акт да бъде обезсилен.

Ответницата, чрез пълномощникът си адв. М. М. оспорва иска и моли да бъде отхвърлен, като неоснователен и недоказан. Претендира деловодни разноски.

От доказателствата по делото, съдът прие за установено:

Ищцата е дъщеря и единствен наследник на Т.М. С.- б.ж. на гр. С., починал на 24.08.2007 г. Според Препис- извлечение от Акт за смърт № 0868 от 05.09.2007 г., като причина за смъртта му е отразено: МОЗЪЧЕН ОТОК МЕТАСТАЗИ МЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ.

Последният с нотариален акт № 194, т. І, рег. № 3152, дело № 170 от 02.08.2007 г., издаден от нотариус Д. Г., №182 на Нот. камара на 13.08.2007 г. /л.118/- 22 дни преди смъртта си продал на К. К. ***, състоящ се от три стаи, кухня, баня, тоалетна и антре, заедно с принадлежащото му избено помещение № 6, срещу задължението К. К. да поеме гледането и издръжката на продавача С., като му осигури спокоен и нормален живот, като е отразено, че част от цената на имота в размер на 10000 лв. е платена напълно на прехвърлителя преди сключване на договора. Запазено е правото на ползване на продавача до края на живота си. Данъчната оценка на имота е 26458.40 лв.

Не се оспорва твърдението в исковата молба, че Кета К. е братовчедка на прехвърлителя /допълнителната искова молба/- лист 61.

По делото е приложено пълномощно- л. 64, нотариално заверено, според което на 13.08.2007 г. Т. М. С. /изписан като М./, с ЕГН- ********** упълномощава К. К.К. да го представлява пред нотариусите в район Сливен и от негово име и за негова сметка да продаде или дари собствения му недвижим имот- 1/3 ид.ч. от ПИ 67338.528.270, целият от 285 кв.м., находящ се на ул. “О. м.” № *, заедно с ½ ид.ч. от сграда 47338.528.270.2, състояща се от 112 кв.м. цялата и на цена по нейна преценка. Нотариалната заверка е извършена от нотариус Д.Г., №182 на Нот. камара на 13.08.2007 г.

Въз основа на това пълномощно с нот. акт № 164, том VІ, рег. № 10054, д. 1013/2007 г. на 23.08.2007 г. нотариус Е. Ш., с рег. № 128 при Нотариална камара изповядала договор за покупко- продажба между Т. М. С. /с неправилно изписано бащино име вместо М./, с ЕГН- **********, чрез пълномощника си К. К.К., като продавач и ответницата в настоящото исково производство С.Г.А. ***, като купувач, с който й се прехвърля собствеността на описаната в пълномощното от 13.08.07 г. идеална част от недвижим имот- 1/3 и.ч. от дворно място и ½ ид.ч. от жилищна сграда цялата от 112 кв.м. в гр. С., ул. “О. м.” № * както и от други сгради в имота-  жилищна сграда от 12 кв.м. и друга от 5 кв.м., за които пълномощното не се отнася и няма доказателства да са собственост на прехвърлителя.

В нотариалния акт е отразено, че покупко- продажбата на посочения имот е срещу заплащане на 22000 лв., която сума продавача, чрез пълномощника си заявява, че е получил напълно и в брой. В т. 2 от нот. акт  е изписано: “Купувача Т. М. С., чрез пълномощника си К.  К.К. заяви, че купува имота при условията на пункт първи от договора.” Към приложенията на документите е отразено, че се прилага пълномощно- 1 бр. и  не е отразена дата,  име и рег. номер на нотариус, нито кой е упълномощителят.  В службата по вписванията, вписването на нот. акт № 164/2007 г. е извършено на 31.08.2007 г., а на печата за събиране на нотариалната такса е отразена дата 23.08.2007 г.

Видно от удостоверението за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК, същото е издадено на 24.08.2007 г.- ден след изповядване на сделката и в деня на смъртта на прехвърлителя.

С нот. покана, изготвена на 13.08. 2007 г., подпечатана от нотариус Ел. Ш. на 15.08.2007 г. и получена от П. И. В. и втора Нот. покана от 01.08.07 г. връчена на И. Д. Т. на 06.08.2007 г. Т. М.С. /Т. М. С./ ги приканва, като съсобственици да изкупят дела от недвижимия му имот в гр. С., ул. “О. м.” *- първата за дворното място и жилищната сграда, а втория само от дворното място, като ги предупреждава, че при неявяване при нотариуса Ш. в определения срок ще счита, че се отказват да ги закупят.

По искане на ищцата съдът назначи и изслуша единична графическа експертиза, в лицето на експерт  Ж. П.,- вещо лице от списъчния състав на Софийски градски съд, а след оспорването й от ответницата назначи и изслуша и тройна графическа експертиза- освен Ж. П. и експертите Ю. Г. и С. Ст. В. от гр. С. /ОД на МВР, гр. С./. И в двете експертите категорично установяват, че подписът положен върху пълномощното от 13.08.2007 г. не е на наследодателя на ищцата Т. С.. Взетият сравнителен материал е от подписи на С., положени през различно време от живота му- квитанция от застраховка “Живот” на ДЗИ гр. Сливен от 28.07.1986 г.; заявление за издаване на документи за самоличност на български граждани с Вх. № 85935/28.11.2001 г.; Договор за доброволна делба с нотариална заверка на подписите от 08.05.2000 г. на нотариус № 323 Т. В., с район на действие РС гр. Карнобат; подпис в нот. акт за прехвърляне на недвижим имот срещу издръжка и гледане № 194/02.08.2007 г. на нотариус № 182, Д.Г.; от саморъчно завещание от 05.08.2007 г., обявено на 08.02.2008 г. пред нотариус № 182 Д. Г.; Декларация по чл. 264, ал.1 от ДОПК, нотариално заверена от нотариус № 182 Д.Г., с рег. № 3282 на 13.08.2007 г.; Декларация по чл. 25, ал.6 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, нотариално заверена от същия нотариус на 13.08.07 г. с рег. № 3283; две нотариални покани до съсобственици за изкупуване на имота- от 01.08.2007 г. и от 15.08.2007 г. чрез нотариус Е. . т.е. включително от последните дни и месец от живота му и дори две декларации в деня на изготвяне на изследваното пълномощно, а едната нотариална покана заверена след изготвянето й.  

Ищцата не е оспорила автентичността на подписа, положен върху пълномощното от 13.08.2007 г. за упълномощител- л. 64 на основание чл. 154 от ГПК /отм./, нито е завела инцидентен установителен иск за обявяване за нищожно на пълномощното.

Няма доказателства за липса на средства на прехвърлителя Стоилов да осигурява ежедневните си нужди.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Предявеният иск с правно основание чл. 26, ал.2, пр. 2 и 3 и предложение последно от ЗЗД за прогласяване на нищожен договора за покупко- продажба на недвижим имот, сключен на 23.08.2007 г. и обективиран в нотариален акт № 164, том VІ, н.д. № 1013/2007 г. на нотариус Е.Ш.-рег. № 128 при Нот. камара поради: 1.липса на съгласие и волеизявление на продавача да извърши разпоредителни действия с имота; 2. предписана от закона форма и 3. привидност съдът намира за неоснователен, поради което не следва да го уважи.

Следва да се разграничи иск за прогласяване за нищожен договора за покупко- продажба, поради липса на съгласие от прогласяване за недействителен едностранния договор- упълномощаване на пълномощник Кета К. да извърши разпоредителни действия от името на упълномощителя, какъвто не е предявен, нито пълномощното е оспорено на основание чл. 154 от ГПК /отм./. 

Съдът констатира по- горе, че ищцата нито в първоначалната, нито в някоя от коригираните искови молби оспорва автентичността на подписа положен от упълномощител “Т. М. С.” върху пълномощното от 13.08.2007 г., с което предоставя на К. К.К. да го представлява при продажба или дарение на конкретно посочен имот, нито е завела инцидентен установителен иск в производството или извън него за установяване факта, че подписа на упълномощител не е положен от Т.М. С..

Упълномощаването е едностранна сделка, насочена към пораждане на представителна власт и произвежда  незабавно действие. В основата на упълномощаването стои някакво друго правоотношение между упълномощителя и пълномощника. Упълномощаването върви обикновено заедно с някакъв друг договор, изпълнението на който той обслужва. ДВЕТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СА НАПЪЛНО САМОСТОЯТЕЛНИ, макар да са във връзка едно с друго. В случая договора за покупко- продажба  е основното правоотношение, а упълномощителното правоотношение е негова функция и поражда представителната власт. Действителността на упълномощаването зависи единствено от волеизявлението на упълномощителя. Упълномощителната сделка може да бъде нищожна или унищожаема, но за да се установи нищожност или унищожаемост следва да претендира от ищеца.  

С предявения от ищцата С. иск се атакува не упълномощителната сделка, а сделката покупко- продажба на имот. Вярно е, че нищожната упълномощителна сделка влече и нищожност на сделката, сключена от упълномощения, но съдът е ограничен да се произнесе в рамките първо на предявения иск и второ на заявеното от ищеца основание за нищожност на посочената сделка- в случая покупко- продажба на имот, като не може да обсъжда друго основание извън предмета на спора, дори да има доказателства за наличие на такова. В този смисъл Р. № 75 от 06.02.2009 г. по гр.д. № 5445/2007 г., І г.о.

Настоящият състав приема, че след като отсъства влязло в сила решение, с което да е унищожена упълномощителната сделка от 13.08.2007 г., дори да е налице порок  при оформяне на пълномощното, съдът не може да го вземе предвид при преценката дали атакуваният договор за продажба е унищожаем, нищожен или не. Правната доктрина приема, че когато един договор е сключен от представител, то неговата действителност се преценява с оглед волята и волеизявлението на представителя, респективно знание за определени факти. Или:  за да е нищожен или унищожаем съответния договор /за да е налице порок във волята/, порокът следва да е засегнал волеизявлението на представителя. Волеизявлението на представлявания е от значение при преценката за валидността на един договор само дотолкова, доколкото би опорочило самото упълномощаване- Гражданско право на проф. Л. В.- обща част и проф. В. Т.- Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял ІІ- второ издание Софи- Р, 2001 г. § 85, стр. 589-603.

Видимо нищожна щеше да бъде упълномощителната сделка, ако не Т. М. С., а друго лице е извършило упълномощаването, при което самото упълномощаване нямаше да породи правен ефект и съдът следваше да се съобрази с този факт при изследване твърдението за нищожност на договора за продажба, без да има влязло в сила решение по упълномощителното правоотношение.  Позоваването на различно изписване на името- М., вместо М.; Т. вместо Т. не прави липса на идентичност у упълномощителя, след като във всички документи е изписан с един и същи ЕГН- **********.

Липса на воля или съгласие има само тогава, когато тя е съзнателна, защото ако е несъзнателна, ще се приложат съответно правилата на унищожаемостта. В случая волеизявлението на пълномощника К. е да продаде от името на упълномощителя и тя осъществила това правоотношение.

Налице е предписана от закона форма. Покупко- продажбата на недвижимия имот е оформена с нотариален акт, в който са отразени имота, цената, договарящите страни, това, че сумата е платена. Допуснатата техническа грешка в т. 2 от нот. акт № 164/2007 г. на нотариус Е. Ш., с размяна на качествата купувач и продавач не прави нищожен договора, след като изрично е отразена по- горе волята да се продаде  “…срещу заплащане на 22000 лв., която сума продавача, чрез пълномощника си заяви, че е получил напълно и в брой.”

Искът за обявяване за нищожен договора за покупко- продажба на недвижим имот с посочено основание привидност е  неоснователен.

Привидна /симулативна/ сделка е тази, волеизявлението по която се нуждае от приемане и със съгласие на другата страна не се желае нейното правно действие. Привидните сделки се сключват, за да се измамят в някакво отношение третите лица. Тя се отличава от сделка, сключена при измама, тъй като тогава измаменото лице е една от договарящите страни. Няма абсолютно никакви доказателства трето лице да е измамено по някакъв начин с извършената сделка. Прехвърлена е собствеността на идеална част от недвижим имот, за което пълномощникът получил сумата 22000 лв.

При условията на евентуалност е предявен иск за унищожаване на основание чл. 27, предл. 2 договора за покупко- продажба на процесния имот поради липса на представителна власт у упълномощената да сключи договора и предл. последно- поради крайна нужда. Позовава се и на унищожаемост на основание това, че с нот. акт са прехвърлени по- голям обем права.

Съдът намира за неоснователен, предявения евентуален иск за унищожаване на договора за покупко- продажба на недвижим имот на посочените основания.

Позоваването на основание липса на представителна власт е неоснователно. Съдът вече взема становище, че след като не е сезиран да се произнесе по действителността на упълномощителната сделка, и няма влязло в сила решение за унищожаването й, съответно за обявяването й за нищожна  пълномощното има доказателствена сила, която не е оборена, макар категоричните графични експертизи, изслушани, приети, но неотносими към установяване основателността на предявените искови претенции спрямо договора за продажба, установяващи, че положеният подпис на упълномощител не е на бащата на ищцата. 

Представителната власт не е била прекратена към момента на сключване на сделката със смъртта на упълномощителя, след като е изповядана един ден преди смъртта. Вписването в Службата по вписванията може да стане не в деня на самата продажба. Как е таксувана, след като оценката е дадена ден след изповядването, когато е представена и скицата е административен, а не правен въпрос.

Твърдението, за наличие на крайна нужда за упълномощителя към момента на упълномощаването от една страна е неоснователно, от друга без значение макар, че  към него момент упълномощителят е осигурен с обгрижване и издръжка от пълномощницата Кета К., на която продал срещу задължение за гледане и издръжка другия си недвижим жилищен имот на 02.08.2007 г.- дни преди смъртта си. В същия договор е отразено, че е платена и сумата 10000 лв. В случая от значение е има ли доказано основание- крайна нужда не за упълномощителя, а за пълномощницата К. К., при сключване на договора за продажба. Нито има такива доказателства, нито самата тя, която има правен интерес да се позове на крайна нужда се позовава на нея.

Ищцата няма правен интерес да предяви иск против ответницата за двете сгради, съответно от 5 кв.м. и от 12 кв.м., продадени с атакувания нотариален акт, ако се твърди, че е продаден чужд имот, след като самата тя не претендира собствеността им- чл. 188, чл. 190 ЗЗД.

Въз основа на изложеното, съдът намира, че предявеният иск е неоснователен и ще го отхвърли.

Като не споделя правните изводи на СлРС въззивната инстанция ще отмени обжалваното решение, ще отхвърли предявения иск и присъди разноски на ответната страна за двете инстанции в размер на 910 лв., от които заплатен депозит за в.л. в първата инстанция 520 лв. и 300 лв. адвокатско пълномощно и за обжалването д.т. от 90.33 лв.

По тези съображения съдът на основание чл. 208, ал.1 от ГПК /отм./

 

                                                Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Р. № 1256/16.01.2009 г., постановено по гр.д. № 4597/2007 г. на СлРС, като  неправилно и незаконосъобразно.

ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Т.С., с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. С., ул. “Ал. С.” № .*, бл. *, оф.* – чрез адв. С.С.С. против С.Г.А., с ЕГН- ********** ***, със съдебен адрес гр. С., ул. “ Х. Д.” бл. *, ет.*, ап.*, чрез адв. М.М. иск с правно основание чл. 26, ал.2, предл. 2 и 3 и предложение последно от ЗЗД- за прогласяване на нищожност поради липса на съгласие / правно валидна воля/;  предписана от закона форма и привидност на сключения на 23.08.2007 г. с нотариален акт№ 164, том VІ, рег. № 100054, нот. д. № 1013/2007 г., издаден от нотариус Е. Ш., рег. № 128 при Нотариалната камара- договор за покупко- продажба на 1/3 ид.ч. от имот 67338.528.270, находящ се в гр. С., ул. “О. м.” № *, с площ 285 кв.м., урбанизирана, стар идентификатор № 7565, при съседи 67338.528.272, 67338.528.271, 67338.528.269, 67338.528.268, 67338.528.267, заедно с ½ ид.ч. от сграда 67338.528.270,2, със застроена площ 112 кв.м.- цялата на един етаж жилищна сграда, еднофамилна паянтова и сграда 67338.528.2704, с площ 5 кв.м. на един етаж, жилищна сграда- еднофамилна паянтова и сграда 67338.528.270.5 с площ от 12 кв.м. на един етаж- жилищна сграда –еднофамилна паянтова и отмяна на нот. акт № 164 нот. д. № 1013/2007 г., издаден от нотариус Е. Ш., рег. № 128 при Нотариалната камара, като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявения при условията на евентуалност от Г.Т.С., с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. С., ул. “Ал. С.” № *, бл. *, оф.*– чрез адв. С.С.С. против С.Г.А., с ЕГН- ********** ***, със съдебен адрес гр. С., ул. “ Х. Д.” бл. *, ет.*, ап.*, чрез адв. М.М. иск с правно основание чл. 27, предл. 2 и последно от ЗЗД за унищожаване договора за покупко- продажба на процесния имот поради липса на представителна власт у упълномощената К. К.К. да сключи договора и  поради крайна нужда.

ОСЪЖДА  Г.Т.С., с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. Сливен, ул. “Ал. С.” № *, бл. *, оф.* – чрез адв. С.С.С. да заплати на С.Г.А., с ЕГН- ********** ***, със съдебен адрес гр. С., ул. “ Х.Д.” бл. *, ет.*, ап.*, чрез адв. М.М. разноски за двете инстанции в размер 910 /деветстотин и десет/ лв.

Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                         

 

ЧЛЕНОВЕ :