Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 26.05.2009 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в съдебно заседание на единадесети май  през две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНКА Д.

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

 М.Х.

 

 

При секретаря М.Л., като разгледа докладваното от Мария Блецова 200 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл.258 и сл. от ГПК.

         Образувано е по въззивна жалба на адв.П. в качеството й на пълномощник на С.С.Д. ЕГН ********** *** против решение № 130/24.02.2009г. на СлРС, с което са били отхвърлени предявените от въззивницата против ПГЕЕ „М.К.” – С. искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1, 2 и 3 и чл.225 ал.1 от КТ за признаване уволнението за незаконно и отмяна на Заповед № РД – 01 – 70/01.12.2008г. за възстановяване на предишната работа и за заплащане на обезщетение за оставането без работа в продължение на 6 месеца поради незаконно уволнение в размер на 3293,40 лева като неоснователно.

         В жалбата се сочи, че решението на СлРС е неправилно и незаконосъобразно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон и необосновано. На първо място е посочено, че неправилни са изводите на съда относно наличието на равни права между учителите, завършили висше образование с образователно квалификационна степен Бакалавър и Магистър и тези с образователно квалификационна степен специалист при извършване на подбор по смисъла на чл.329 ал.1 от КТ. Сочи се, че при извършеното съкращаване на една бройка от няколко еднакви длъжност и директорът на учебното заведение е бил длъжен да извърши подбор с оглед критериите по чл.329 ал.1 и 2 от КТ, което обстоятелство не било установено от съда, което представлявало негово съществено процесуално нарушение.  Сочи се, че заповедта с която е било прекратено трудовото правоотношение между страните е незаконосъобразно, тъй като в нея липсвало изложение на мотивите на директора, довели до издаването й. Сочи се, също така, че при извършения подбор от директора на ПГЕЕ „М.К.” е било допуснато нарушение на чл.329 от КТ, тъй като в подбора априори са били изключени учителят Р. К., който притежавал квалификационна степен Специалист по специалност „технология на машиностроенето и уредостроенето”, преподавателят М.К., притежаващ полувисше образование по специалността „технология на машиностроенето и ММ”, Д. Д. полувисше образование учителска правоспособност със степен специалист по учебно производствена практика – „силно токова електротехника”, както и К. Ж. с образователно квалификационна степен „Специалист” по специалност „електрически централи, мрежи и съоръжения”. В жалбата е посочено също, че от дванадесетте преподавалтели в училището по специалността „електротехника” 8 са били с магистърска степен по електротехника, а останалите 4, визиране по-горе и като не е бил съобразен този факт е било допуснато нарушение на чл.329 ал.1 от КТ. Моли се обжалваното решение да бъде отменено и предявените искове да бъдат уважени като бъдат присъдени деловодни разноски по делото за двете инстанции.

По въззивната жалба е бил депозиран отговор от адв.С. в качеството му на пълномощник на директора на ПГЕЕ „М.К.”, с който същият я оспорва и посочва, че тя е неоснователна. В отговора си адв.С. твърди, че за извършване на подбора при извършване на съкращенията в ПГЕЕ „М.К.” са били спазени всички законови изисквания, била е назначена независима комисия, която да извърши подбора и да предложи лицата, които да бъдат съкратени от директора на училището. Тази комисия се е водила от показателите, включени в националната програма Диференцирано заплащане, като било възприето, че те са най-справедливи и дават реална представа за работата на всеки учител в колектива. Съгласно тази оценка въззивницата е била с най-нисък резултат, тя не е била оспорила оценката и това обстоятелство било така и през изминалата учебна година. По отношение на учителите Р. Р.К.и М. К. , както и за учителите Д. Д. и К. Ж. е посочил, че същите притежават различни знания и квалификация от тези на въззивницата, необходими за предмета, който преподават, а именно Практика по обработка на материалите /стругарство и заваряване/ и тяхната квалификация напълно отговаря на изискванията за заемане на длъжността „учители по практика” В отговора е посочено, че е било налице реално закриване на учебни паралелки, което е довело до намаляване на часовете, които следва да се преподават в училището и съответно до намаляване на щатните бройки за учителите за съответната специалност, което обстоятелство било доказано от извършената по делото експертиза и останалите доказателства. Моли се въззивната жалба да бъде отхвърлена, а решението на СлРС да бъде потвърдено, както и да бъдат присъдени деловодни разноски за двете инстанции.

В съдебно заседание въззивницата, редовно призована, се явява лично. Поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена. Процесуалният пълномощник адв.П. моли жалбата да бъде уважена. В писмена защита, депозирана пред СлОС излага съображения, касаещи основателността и.

Въззиваемата страна в съдебно заседание се представлява от адв.С., който оспорва жалбата. Моли същата да бъде отхвърлена. В депозирани до съда писмени бележки подробно излага съображения, обосноваващи неоснователността на въззивната жалба.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

         В началото на учебната 2008/2009г. в ПГЕЕ „М.К.” били сформирани 28 броя паралелки въз основа на което било утвърдено щатно разписание за длъжностите „педагогически специалисти” 62 броя. От тях 13 учители преподавали по електротехника. На 13.10.2008г. и 03.11.2008г. били извършени проверки от РИО – Сливен, при които се установило, че голяма част от учениците не присъстват при провеждането на учебните занятия. На основание констатациите по тези проверки била издадена Заповед № РД-06-640/12.11.2008г. на Началника на РИО – Сливен за започване на процедура съгласно §1 ал.2 т.2 от ДР на Наредба № 7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и броя на учениците в училището.

         Със Заповед № РД-02-60/20.11.2008г. Директорът на ПГЕЕ разформировал ХІІІ „а” клас и ХІІІ „д” клас, считано от 01.12.2008г. като посочил, че учениците в тези паралелки следва да продължат образованието си в самостоятелна форма на обучение.

         С писмо изх.№ РД06-124/19.11.2008г. въззивницата била приканена да посочи медицински документи, удостоверяващи заболявания или други обстоятелства , които я поставят под закрилата на КТ. Писмото било връчено на 20.11.2008г.  и в указания срок до 24.11.2008г. въззивницата не представила доказателства, които да я поставят под специална закрила от уволнение.

         На 24.11.2008г. Директорът на ПГЕЕ издал Заповед № РД-02-63, с която наредил да започне процедура по съкращаване на щатовете за оптимизиране на числения състав на училището съобразно с намаления брой паралелки и ученици. Със заповедта била назначена комисия, която да разработи ново щатно разписание. Комисията изработила такова и го предложила на директора с протокол от 24.11.2008г. По новото щатно разписание педагогическите специалисти били определени на 57 броя.

         На 28.11.2008г. Началникът на Инспектората по образование – Сливен утвърдил промените по списък Образец 1 настъпили вследствие разформироването на паралелките от ХІІІ-те класове.

         Със Заповед № РД – 02 – 64/24.11.2008г. Директорът на ПГЕЕ утвърдил новото щатно разписание на длъжностите от 01.12.2008г. и определил комисия, която да извърши подбор като направи преценка на квалификацията и начина на изпълнение на възложените им задачи между конкретно посочени имена на преподаватели. В заповедта било посочено, че следва да бъдат съкратени 3 броя учители по „електротехника” и подбора следва да бъде извършен между А. К. А., В. С. Г., Д. И. Д., И. М. С., И. С. С., К. Ж. Ж., М. Д. В., М. С. С., П. Н. И., П. Г. Х. и С.С.Д..

         Съгласно утвърденото поименно щатно разписание на длъжностите от 01.10.2008г. преподаватели по електротехника са били следните лица: инж.А.К. А. – преподавател по практика, инж.В. С. Г. – преподавател по теория, Д. И. Д. – преподавател по практика, инж.И. М. С. – преподавател по теория, инж.И. С. С. – преподавател по теория, К. Ж. Ж. – преподавател по практика, М. Д. В. – преподавател по теория, инж.П. Н. И. – преподавател по теория, инж.П. Г. Х. – преподавател по практика. Съгласно щатното разписание М. И. К. бил преподавател по „обработка на материали”, Р.Р. К. също преподавал „обработка на материали”, а инж.Г. С. А. била на длъжност „методист”.

         От изложеното по-горе е видно, че в подбора за съкращаване на преподаватели със специалност „електротехника” били включени и инж.С.С.Д. – преподавател по „микропроцесорна техника” – практика, както и инж.М. С. С. – преподавател „компютърна техника и технология”.

         Със заповедта от 24.11.2008г. на Директора на ПГЕЕ били посочени и критерии, които назначената комисия по подбор следва да има предвид при посочване на лицата, които да бъдат съкратени и това са: образование и квалификация, защита по чл.333 от КТ, изпълнение на трудовите задължения, тежко здравословно състояние, придобито право на пълна пенсия, заслужено време и старост и тежко семейно и материално положение.

         С протокол от 24.11.2008г. комисията по подбор приела да се ръководи в своята задача от критериите посочени в заповедта на директора като към критерия изпълнение на трудовите задължения били приети подкритерии - анализ на резултати от учебно-възпитателната работа, постигане на ДОИ и резултати от атестационните карти за диференцирано заплащане; работа с учебна документация и спазване на трудовата дисциплина. Комисията приключила своята работа и представила на Директора на ПГЕЕ предложение за съкращаване следствие извършения подбор, за което бил съставен протокол от 25.11.2008г. като учители по електротехника били предложени да бъдат съкратени инж.И. С., инж.В.С. и въззивницата С.Д. като за нея основанието било наличието на ниски резултати по атестационните карти от диференцираното заплащане.

         От приложените по делото карти за определяне на допълнително трудово възнаграждение за педагогическите специалисти е видно, че сред лицата сред които е бил извършен подбор за съкращаване по специалността „електротехника” от възможни 100 точки въззивницата била получила най-малко, а именно 47 точки. К. Ж. бил получил 66 точки, а Д. И. Д. - 77 точки.

         На 01.12.2008г. на въззивницата С.Д. била връчена Заповед № РД – 01 – 71/01.12.2008г., с което на основание чл.328 ал.1 т.2 предл.2 – поради съкращаване на щата от КТ било прекратено трудовото й правоотношение. Заповедта била връчена на 01.12.2008г.

         От представената по делото регистрационна карта е видно, че въззивницата е регистрирана в Дирекция Бюро по труда под № 42434/09.12.2008г.

         От представеното по делото заключение от в.л. Д. се установи, че след началото на учебната 2008/2009г. били извършени проверки от РИО, при които били установени множество отсъствия на ученици от ХІІІ клас, което довело до намаляване броя на учебните паралелки от 28 на 26 и изготвяне на ново щатно разписание с намален брой педагогически специалисти от 62 на 57. Следствие на това намаление бил извършен подбор на учителите по радиотелевизионна техника, от които била съкратена една бройка и между учителите по електротехника, от които били съкратени 3 бройки, а една щатна бройка била съкратена следствие придобиване право на пенсия по възраст на преподавател. Вещото лице е посочило, че въззивницата е била учител по микропроцесорна техника и специалност по диплома електротехника, а след прекратяване на трудовия й договор часовете й били възложени на Е. С. със специалност по диплома електротехника магистърска степен и педагогическа правоспособност. Вещото лице е посочило, че не е бил извършен подбор между всички преподаватели в училището, а само между тези със специалност „електротехника” като не е бил извършен подбор по методични обединения поради липса на сродни специалности. Установено е, че от учителите по електротехника били съкратени 3 бройки като в подбора били включени 12 педагози от общо 13 назначени по щат като в него не бил включен Р. Р. К. който освен учебна практика по „електротехника и градивни елементи” водил и практика „обработка на материали” /стругарство/ В заключението си вещото лице е посочило, че сред участващите в подбора К. Ж. има диплом за висше образование „специалист” по специалност „електрически централи мрежи и системи” с професионална квалификация учител, Д. Д. И. има диплом за полувисше образование и учителска правоспособност със степен „специалист” по „учебна и производствена практика – силно токова електротехника”, а Р. К. има степен „специалист”. Последните обстоятелства се потвърждават и от приложените по делото диплома за полувисше образование на М. К., свидетелство за получено полувисше образование и учителска правоспособност на Д. Д., диплом за висше образование на образователно квалификационна степен „специалист” на К. Ж. и диплома за висше образование на образователно квалификационна степен „специалист” на Р. К..

         Обжалваното решение е било обявено на 24.02.2009г. и в законоустановения двуседмичен срок на 05.03.2009г. същото е било обжалвано пред ОС – Сливен.

         От така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

         Въззивната жалба е процесуално допустима като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, но разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         По иска с правно основание чл.344 ал.1 т.1 от КТ за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна съдът взе предвид следното:

         В заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение между страните е посочено основание за прекратяването му наличието на съкращаване на щата съгласно чл.328 ал.1 т.2 от КТ. Данните по делото категорично сочат, че е било налице реално съкращаване на три броя щатни длъжности за преподаватели със специалност „електротехника”, което е било обосновано от извършеното съкращаване на учебните паралелки в училището. Това обстоятелство се установява и от писмените доказателства по делото, а именно щатни разписания към 30.09.2008г. и към 01.12.2008г. Установи се по делото, че съкращаването на щата не е формално и не е налице пренасочване на часовете от един преподавател към друг.

Спорен е въпросът дали извършения подбор съгласно разпоредбата на чл.329 от КТ е бил правилно осъществен. Тъй като безспорно е било налице намаляване обема на работа, което обуславя извършването на съкращение в щата на учителите със специалност „електротехника” следва да се изследва въпроса всички учители със специалност „електротехника” и тези преподаващи по основен предмет „електротехника” са били сред лицата между които е извършен подборът. Отговорът на този въпрос е положителен. Всички преподаватели, които съгласно щатното разписание от м.септември 2008г. са били преподаватели по електротехника – теория и практика, са били включени от директора в кръга от лица между които следва да се извърши подбора. Нещо повече били са включени и двама преподаватели - инж.С.С.Д. – преподавател по „микропроцесорна техника” – практика, както и инж.М. С. С. – преподавател „компютърна техника и технология”, които макар основно да не са преподавали електротехника по образование са имали такава специалност. В кръга на лицата между които следва да бъде извършен подбор не е бил включен преподавателят Р. К., но невключването му не опорочава извършения подбор. Видно от утвърдените щатни разписания към м.септември 2008г. и м.декември 2008г. К. е бил на длъжност преподавател по практика по предмета „обработка на материали”. Видно от представената по делото диплома на Р. К. от 1999г. същият е завършил тригодишен курс на обучение по специалност „технология на машиностроенето и уредостроенето”. Очевидно е, че това са специфични познания непритежавани от въззивницата, която има специалност „електротехника”. Въззивницата не би могла да изпълнява специфичната работа на Р.К.като преподавател по практическо обучение по предмета „обработка на материали”.

При извършването на подбора са били спазени изискванията на чл.329 от КТ като специално избраната от директора комисия при работата си се е съобразила с критериите, заложени в КТ за извършване на подбор от работодателя, а именно квалификацията и нивото на изпълнение на възложената работа. В трайната съдебна практика /Решение № 251/22.10.1993г. по гр.д. № 1333/1992г. на ІІІ-то ГО/ се приема, че под „професионална квалификация” следва да се има предвид наличието на образование, знания и умения за изпълнението на възложената работа съобразно изискванията на съответната длъжност. В този смисъл наличието на различни степени на завършено висше образование са без значение при преценката дали едно лице е с по-добра квалификация от друго. След като лицето е отговаряло на изискванията за заемане на дадена длъжност „учител” то отговаря като квалификация независимо от това дали е с образователно - квалификационна  степен „специалист”, „бакалавър” или „магистър” В този смисъл е и разпоредбата на чл.10 от Инструкция № 2/29.07.1994г.

Следващият критерии, който е следвало да бъде съобразен от комисията по подбора се свързва с нивото на изпълнение на възложената работа от въззивницата. Данните по делото са безпротиворечиви – от всички участвали в подбора тя е получила най-малко точки при извършената атестация във връзка с провеждането на Националната програма „Диференцирано заплащане”. Критериите по които въззивницата и останалите лица, участващи в подбора са били оценявани са еднакви за всички, с еднаква тежест по различните показатели за всички и не са оспорени от въззивницата при даване на общата оценка.

От изложеното се налага изводът, че при извършване на подбор между 12 учители по електротехника с оглед съкращаването на 3 щатни бройки Директорът на ПГЕЕ е спазил установените чл.329 от КТ критерии и при еднаква професионална квалификация за участващите в подбора за извършването му е взел предвид нивото на изпълнената работа съобразно констатациите на назначената за подбор комисия и резултатите от извършеното оценяване по програма „Диференцирано заплащане” на участващите в подбора. С оглед на това следва да се приеме, че уволнението на въззивницата е законосъобразно, а предявеният иск по чл.344 ал.1 т.1 от КТ е неоснователен.

Поради неоснователността на предявения иск по чл.344 ал.1 т.1 от КТ неоснователни се явяват и исковете с правно основание чл.344 ал.1 т.2, чл.344 ал.1 т.3 вр. с чл.225 ал.1 от КТ.

Тъй като правните изводи на настоящата инстанция съвпадат изцяло с тези на първоинстанционния съд обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода на делото основателни се явяват претенциите на въззиваемат астрана за присъждане на деловодни разноски. Такива обаче пред въззивната инстанция не са доказани, поради което не следва да бъдат присъждани.

 

 

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 130 / 24.02.2009 г. по гр. № 4588 / 2008 г. по описа на Сливенския районен съд.

 

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                  2.