Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 56

гр. Сливен, 24.07.2009г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение  в публичното

 заседание на седми юли, през две хиляди и девета година в състав:

                                                                  Председател: В.Н.

 

при секретаря П. С. и с участието на прокурора СТ. Г., като разгледа докладваното от съдията ВЕСЕЛА НИКОЛОВА 209 по описа за 2009  година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е за поставяне под пълно запрещение на пълнолетно лице и намира правното си основание в чл.5 ал.1 от ЗЛС във вр. чл.336 и следващите  от ГПК.

            Ищецът И. Г. И. твърди  в исковата молба, че ответницата е негова майка и със съдебно решение от 1979г. е била поставена под ограничено запрещение. Определена й била за попечител нейната майка и негова баба, която починала. Твърди също, ответницата страда от психично заболяване, което с възрастта търпи прогресиращо развитие и налага необходимостта от постоянен придружител на ответницата вкъщи, който да се грижи за нея. Твърди, че влошаването на душевното здраве на ответницата рефлектира негативно върху способността й сама да се грижи за собствените си интереси. Моли съда да я постави под пълно запрещение, ведно със законните последици от това.

            Разпитана лично при условията на чл.337 ал.1 от ГПК, ответницата  заявява, че от малка страда от епилепсия, за което заболяване й е определена  пожизнена инвалидност. Заявява че се чувства здрава, че живеят със сина си в едно домакинство, по-рано на вилата, която е нейна и на брат й собственост, а понастоящем в къщата в гр. Сливен,  където тя се грижи за домакинството; с получаваната от нея пенсия и осигуряваните от сина й средства осигуряват прехраната си. Заявява, че със сина си  живеят в разбирателство и обич.

            Назначеният на ответницата особен представител адв. Симеонов от АК- Сливен счита, че с оглед степента на заболяването ответницата следва да бъде поставена по пълно запрещение, тъй като сама не може да се грижи за своите интереси.

            Представителят на ОП-Сливен изразява становище, че исковата претенция е доказана и основателна и следва да бъде уважена.

            От представените с исковата молба писмени доказателства, показанията на свидетелите, проведения разпит на ответницата и експертното заключение на СПЕ, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

            Ответницата страда от “Епилепсия. Големи и малки припадъци. Характеропатия в епилептичен стил. Умерена умствена изостаналост”. Заболяването й датира от детството.

            Състоянието на ответницата е добро, провежда лекарствена терапия, посещава лекуващ лекар психиатър, който й назначава системно лечение, което предотвратява настъпването на кризи.

            Ответницата живее заедно със сина си в собствено жилище в гр. Сливен, а притежава и вилен имот. Тя поддържа домакинството и с пенсията си и доходите на сина си осигурява своята и на сина си издръжка.

            От заключението на съдебно-психиатричната експертиза се установи, че в резултат на мозъчното заболяване се наблюдава увреда и дисфункция; налице е трудова, семейна и социална дезадаптация. Увредена е познавателната дейност, засегнати са израза на емоциите, потребностите и подтиците. Увредена е сферата на планирането на собственото поведение и предвиждането на вероятните лични и социални последствия. Според експерта способността да се грижи за своите интереси е изключително малка.

            От показанията на свидетелите е видно, че е налице негативна промяна в способността й да изпълнява целенасочени дейности, изблици, забелязвала се емоционална лабилност и демотивация, понякога изпадала в изблици на гняв и агресивност.

            Горните фактически констатации съдът изведе въз основа на представените с исковата молба писмени доказателства и придобитите при разпита на ответницата преки впечатления за нейното здравословно състояние, обективната СМЕ и гласните доказателства.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск за поставяне на ответницата под  пълно запрещение  поради психично заболяване е основателен и следва да бъде уважен.

            След като провери и анализира събраните по делото доказателства съдът  достигна до извода, че изискуемите кумулативно предвидени законови предпоставки, визирани в  чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне под пълно запрещение в конкретния случай са налице: Ответницата страда от констатирано още в детските й години мозъчно заболяване: “Епилепсия. Големи и малки припадъци. Характеропатия в епилептичен стил. Умерена умствена изостаналост”.

            Установи се от проведения разпит на ответницата  обстоятелството, че същата е в добро психично състояние, дава сравнително ясни и кратки отговори на поставените й въпроси; доказа се, че същата провежда лекарствена терапия, намалила до голяма степен припадъците й. Не се оспори и фактът, че ответницата поддържа общото домакинство и с пенсията си и заплатата на сина си осигурява своята и на сина си – ищец по делото издръжка.

            С оглед събраните доказателства крайният извод на съда е, че констатираното мозъчно заболяване на ответницата е причинило  емоционално-волева промяна на личността и влошаване на интелектуалното й развитие;  настъпило е състояние, непозволяващо на ответницата да разбира адекватно свойството и значението на деянията си, да се грижи за своите работи, да взема самостоятелни решения и да защитава своите интереси, което обуславя  поставянето й под пълно запрещение.

            Предвид тези констатации за влошено психично здраве на ответницата, съдът намира, че следва да уважи иска като я постави под пълно запрещение.  Следва да изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничество и попечителство по местожителството на ответницата – община Сливен за назначаване на настойник на същата от кръга на близките й родственици.

            Ръководен от гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОСТАВЯ под пълно запрещение П.С.Н. с ЕГН **********,***„В.Д.” № 7.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство при Община Сливен за назначаване на настойник от кръга на близките родственици.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред Бургаския апелативен съд.

 

                   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ: