Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 16.04.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в закрито  заседание на шестнадесети април, през две хиляди и девета година,

в състав:                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:         М.С.

                                          

                                          ЧЛЕНОВЕ:                 Н.Я.

                                                                       

                                                                                   М.Д.

                                                                                                               

При секретаря       и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. Д. ***/2009 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба на взискател срещу действията на съдия изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК, във връзка с чл. 521, ал.1 от ГПК.

Жалбоподателят И.Д.И., с ЕГН ********** *** обжалва отказа от 20.02.2009 г. на държавния съдия изпълнител от СИС при РС, Сливен И. К. по изп.д. № 20082230400162/2008 г. да събере левовата равностойност на посочените в молбата и изпълнителния лист две маси- кухненска на стойност 30 лв. и холова, на стойност 20 лв., постановен с мотива, че същите са намерени при извършване на принудителното отнемане, а взискателят отказва да ги вземе.

В жалбата си жалбоподателят И. твърди, че в присъствието на полицаите и съдия изпълнителя, длъжницата и сина й отказал да вземе двете маси, поради това, че същите не съответстват на действително придобитите в СИО и поделени маси. Подписал протокола без да се отрази в него причината, поради която не ги взел с останалите вещи, поради преумора и липса на очила в него момент.  Вещите били с неясен и недоказан произход и представянето им пред съдия изпълнителя представлявало измама от страна на длъжницата. Намира, че ДСИ неправилно постановил събиране на допълнителна ДТ, като по този начин не спазил разпоредбата на т.12 на Тарифа № 1 към ЗДТ, за събирането й в половин размер от обжалваната част.  Претендира присъждане на разноски по това производство.  Разпореждането за отказа е обявено на жалбоподателя на 04.03.2009 г.

Жалбата е входирана при ДСИ на 10.03.2009 г., видно от положения щемпъл при СИС при СлРС.

Ответницата по жалбата в отговора си я оспорва. Намира я за неоснователна. Твърди, че при принудителното отнемане на вещи и изготвяне на протокола на 05.12.2008 г. жалбоподателят отказал да получи двете маси, описани в п. 1 и 6 с мотива, че не били същите.Твърди, че това са вещите, придобити при режим на СИО и предоставени му в дял с решението на съда. Отделно посочва, че жалбоподателят не е индивидуализирал вещите по несъмнен начин при подаването на молбата за включването им в делбената маса. Намира, че направените при изпълнението възражения са неоснователни и целят единствено създаването на все повече конфликти между тях, поради което да не се уважава искането му за получаване на левовата равностойност на вещите.    

В писмените си мотиви ДСИ посочва, че счита жалбата за неоснователна. Всички движими вещи, предмет на принудителното отнемане посочени в изпълнителния лист били намерени у длъжницата в изправно състояние. Жалбоподателят отказал да приеме намерените у длъжницата маси, предмет на принудителното отнемане, което е отразено в изготвения протокол.  

Новият ГПК въведе списък на действията които могат да се обжалват от страните в изпълнителното производство и длъжникът съгласно чл. 435, ал. 1 от ГПК може да се обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши искано действие на принудителното изпълнение.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок от страна в изпълнителното производство- взискател, чието искане за извършване на изпълнително действие – събиране на равностойност на две вещи, за които твърди, че намерените не съответстват на присъдените и има правен интерес от обжалването продажбата на вещите.  

Взискател по изпълнителното производство е И.Д.И. ***, с представен изпълнителен лист от 27.10.2008 г. , против длъжника М.С.Д. *** за задължение- предаване на описаните в 18 пункта вещи, поставени в негов дял, намиращи се у М. С. Д. с отразени стойности, с обща стойност 360 лв.

Длъжникът присъствал на описа  и подписал протокола. По принцип не се спори, че още при предаване на останалите вещи жалбоподателят отказал да приеме двете маси описани в п. 1 и п. 6 от ИЛ, с мотива, че не съответстват на тези, за които е допусната делба и са му поставени в дял.

Жалбоподателят взискател нито в жалбата, нито в допълнението към нея, нито в молбата до ДСИ сочи доказателства, с които да установи, че описаните в дома на длъжницата вещи- кухненска и холова маси не съответстват  на придобитите през време на брака. Не иска събиране на доказателства, което прави твърдението му  голословно.

От 01.03.2008 г. е в сила новата Тарифа за държавните такси- ДВ бр. 22/28.02.2008 г., поради което таксите вече не се събират по отменената Тарифа. Т. 12 от отменената тарифа също не е относима към казуса.

Съдът намира жалбата за неоснователна, поради което ще остави в сила обжалваното разпореждане.

Въз основа на изложеното и на основание чл. 437, ал.3 и 4 от ГПК съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  РАЗПОРЕЖДАНЕ ОТ 20.02.2009 г., на държавния съдия изпълнител от СИС при РС, Сливен И. К. по изп.д. № 162/2008г., за отказ да събере левовата равностойност на маса кухненска и маса холова, като правилно и  законосъобразно. 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                               

 

 

ЧЛЕНОВЕ :