Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен,  25.06.2009год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на петнадесети юни през две хиляди и девета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Д.

                                                                                      ЧЛЕНОВЕ:  Х.М. 

                                                                                                              М.Х.

при секретаря М.Т. и с участието на прокурора ………………..…… като разгледа докладваното от  Гинка Драганова въззивно гражданско дело № 231 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

 

Делото се разглежда по реда на §2, ал.1 от ГПК, ДВ брой 59/2007г.

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 196 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивната жалбата на Й.К.Х., ЕГН ****** ***„Б.Ж.” № *, вх. * ап. * – чрез адв. Д.Н.М. от АК – Ст. Загора, съдебен адрес: гр. С. З., ул. „М.М.К.” № 38, партер, офис № 1, против Решение № 219/07.01.2009 г. по гр.д. № 403/2007 г. по описа на РС – гр. Нова Загора, в частта с която е отхвърлен предявения иск за съдебна делба на земеделските имоти в землището на с. Богданово, а именно: НИВА от 19.865 дка в местността „Б.”, съставляваща имот № 021003; НИВА от 15.000 дка в мм. „С. р.”, съставляваща имот № 033014; ЛОЗЕ от 2.001 дка в м. „Е., съставляващо имот № 080053; ЛИВАДА от 2.051 дка в м. „О. с.”, съставляваща имот № 090017.

Жалбоподателят моли да се отмени решението в обжалваната част и се постанови ново решение, с което да се допусне делба на посочените имоти.

В жалбата са наведени доводи, че решението в обжалваната част е неправилно. Доказателствената тежест за доказване и установяване, че завещанието на С. И. Г. е вписано и подписано от нея, било на ответниците и нямало доказателства, че тя го е    писала и подписала. Затова счита, че е оспорил това завещание. Решението било постановено при допуснати процесуални нарушения, тъй като свидетелските показания били обсъдени избирателно. Моли да се отмени решението и се допусне делба на посочените имоти при квоти 6/9 ид.ч. за него и по 1/9 ид.ч. за наследниците на С. К.С. /съгласно настъпилото правоприемство/.

Въззиваемите К.С.И. и Я.С.И., чрез процесуалният си представител адв. Д.Т. ***, намират жалбата за неоснователна. Считат, че изложените в нея твърдения са в противоречие с доказателствата по делото. Събрани били доказателства, установяващи автентичност на завещанието, включително чрез графична експертиза и в заключението е посочено, че текста на саморъчното завещание от 30.06.1997 г. е писан от С. И. Г. и подписа след думата завещател е положен от нея. Намира решението в обжалваната част за правилно и законосъобразно, тъй като жалбоподателя-ищец е наследник по съребрена линия на завещателката  и е без право на запазена част от наследството й. Моли да бъде потвърдено обжалваното решение. Претендира разноските за тази инстанция.

Въззиваемият К.С.К. не е изразил становище по жалбата.

Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, против подлежащ на въззивно обжалване, валидно постановен съдебен акт  и е допустима, по смисъла на чл. 196 от ГПК.

Пред въззивната инстанция не се сочат  и не е искано събирането на нови доказателства.

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

Не се спори между страните, че общия им наследодател Д. С. ***, починал на 18.06.1972 г. е бил в граждански брак със С. И. Г., починала на 17.12.2007 г. Това семейство не е имало родени и осиновени деца. С. И. Г. имала брат К. И. Х., починал на 30.04.2000 г. Жалбоподателят Й.К.Х. е негов син. Сестрите на жалбоподателя Е. и Й. К. са се отказали от наследството на С. И. Г. и отказите им са вписани в книгата за откази от наследство, съответно под № 3/23.02.2007 и № 4/27.02.3007 г., в РС – гр. Нова Загора. /арг. Удостоверение № 74/27.02.2007 г. на кметство с. Б., общ. Н. Загора, Удостоверение № 107/23.02.2007 г. и № 111/27.02.2007 г. на РС – Нова Загора, л. 3 и 4 от гр.д. № 403/2007 г./.

В хода на процеса ответника С. К. ***/07 г. на РС – Нова Загора е починал на 17.06.2007 г. и негови наследници са въззиваемите: съпругата му Я.С. и децата им К. и К. Стоянови, са били конституирани като ответници по делото, в съответствие с разпоредбите на ГПК. /арг. удостоверение № 440/20.07.2007 г. на община Нова Загора/.

Процесните земеделски земи са били възстановени на наследниците на Д. С. Г. с Решение № 04258/01.09.1998 г. на ОСЗГ – гр. Нова Загора, който е починал през 1972г..

Съпругата на Д. Г. – С. И. Г., която е починала след него, е завещала със саморъчно завещание от 30.06.1997 г., цялото си движимо и недвижимо имущество, което притежава към момента на смъртта си, на сина брата на съпруга си,- С. К. С.- праводател на въззиваемите. /арг. л.62 от гр.д. п№ 403/07 г./

 Жалбоподателят е оспорил автентичността и подписа на това саморъчно завещание. Със заключение на графична експертиза, отразена в протокол от 04.03.2008 г., е установено, че: ръкописния текст в саморъчното завещание на С. И. Г. от 30.06.1997 г. е писан от С. И. Г. и подписа след думата „завещател” в завещанието, е положен от нея. /арг. цитираното заключение/.

Съдът няма основание да се съмнява в компетентността и безпристрастността на експерта и приема заключението за обективно и съответстващо на останалия доказателствен материал. Заключениeто не е и оспорено пред РС – Нова Загора. /арг. протокол от с.з., проведено на 12.03.2008г. и от с.з. от 26.11.2008г./. Фактът, че С.Г. сама е написала и подписала завещанието е потвърден и с гласни доказателства,. /Св. Р. Й./. Обстоятелството, че другите двама свидетели, посочени от жалбоподателя, които също са работили в кметството в с. Б., не са присъствали при писането на завещанието, не може мотивира извод, че С.Г. не е писала и подписала това завещание, което се установява и от заключение на графична експертиза. Няма представени и не е искано събирането на други доказателства  по делото, които да  установяват категорично факта, че С.Г. не е писала и подписала това завещание. В с.з., проведено на 12.03.2008г., жалбоподателят и процесуалния му представител не са оспорили заключението на експертизата. /Виж протокола от посоченото с.з., л.77 и от с.з.-26.11.2008г., л.107 от гр.д. №403/2008г. на РС Сливен/.

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

Предявеният иск е за делба на недвижими имоти – земеделски земи, възстановени с решение на наследниците на Д. С. ***, който е  починал на 18.06.1972г. Съпругата му С.Г., която е починала след него – през 1997г.  Това семейство не е имало деца. Ищецът е братов син на С.Г..  Той не е  наследник със запазена част по смисъла на чл.28 ЗН.

Ищецът и неговите сестри, които са се отказали от наследството на С.Г.   не се нейни  преки наследници. Те са деца на   брата на С.Г., К. И. Х., починал 2000г./арг. у-ние № 74/2007г., л.3 от гр.д. №403/2008г. на РС Сливен /.

С.Г. е завещала цялото си имущество на първоначалния ответник Стоян К.С., който е починал на 17.06.2007г. Негови наследници са съпругата Я. и децата му К. и К. С., конституирани по надлежния ред като ответници. Всички страни по спора се явяват не преки наследници на С. И. Г., която е завещала цялото си имущество на С. К.С..

Твърдението на жалбоподателя, че завещанието, което е оставила С.Г. на Стоян К.С. е оспорено и не било установено, че тя го е писала и подписала е несъстоятелно. То не се подкрепя от доказателствата по делото, включително съдебно-графична експертиза, която категорично е установила, както факта че тя е автор на текста, така и автентичността на нейния подпис. Заедно с това, в съдебно заседание, в което е присъствал лично жалбоподателя със своя процесуален защитник изрично не е било оспорено заключението на експерта, както и допълнителното такова. Те не са поискали и събиране на други доказателства за да се приеме, че оспорването е извършено успешно. Приема се, че по категоричен начин по делото е установено, че това завещание е написано и подписано от С.Г. като преживяла съпруга на Д. С.. След като по време на откриване на неговото наследство тя   е получила по наследството възстановените му земеделски земи, като преживяла съпруга. Заедно с това, тя е изразила категорично волята си и е завещала цялото си движимо и недвижимо имущество на праводателя на ответниците Стоян К.С., който е бил племенник на съпруга й. Негов баща е К. С. Г., починал на 20.08.1980г., брат на Д. С. Г.. /арг. удостоверение № 74/27.02.2007г./.

Твърдението на жалбоподателя, че решението в обжалваната част е незаконосъобразно, не може да бъде споделено. Фактически не се е установило по делото, че завещанието не е изготвено и подписано от завещателката. Това твърдение  е голословно и не се подкрепя от доказателствата по делото. /арг.заключението на съдебно-графичната експертиза, както и свид.Р.Й., с.з. от 30.01.2008г./.

Установено е по делото ,че завещанието отговаря на изискванията, отразени от законодателя в разпоредбите  на ЗН.

В конкретния случай завещанието е произвело своето действие, тъй като лицето, на което то е завещано е преживяло завещателя. /С. К.С. е починал 2007г., а праводателката е починала 1997г./ Фактически лицето, в чиято полза е извършено завещанието от 17.12.2007г. до деня на своята смърт е владяло тези имоти и на правно основание – процесното завещание.

Жалбоподателят-ищец даже и не твърди, че той е осъществявал някакви действия спрямо процесните земеделски земи от момента на възстановяването им и след откриване на наследството на Стана И. с оглед направеното възражение от процесуалния представител на ответниците Я.С. и К.С., за изтекла в тяхна полза и придобивна давност. /Виж протокола от с.з., проведено на 12.02.2008г. по гр.д. № 403/2007г. на РС Н. Загора/.

  Твърдението на жалбоподателя, че той има право на наследствена част от оставеното от С.Г. наследство би могло да се прием само при положение, че той е от кръга на наследници, за които законодателят е приел, че има право на запазена част. Той не е от този кръг. След като тя е оставила завещание,  с което е изразила по категоричен начин волята си относно цялото си имущество, законодателят е приел, че следва да се съобрази с тази й воля. С оглед всички, представени и събрани по делото доказателства,   твърдението на жалбоподателя, че той има право на наследството на леля си, след като тя категорично е изразила воля, изключила го е от кръга на лицата,  които да получат наследството й ,  е несъстоятелно, неправилно, незаконосъобразно и не се споделя от тази инстанция.

По тези съображения се приема, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 Настоящата инстанция споделя правните изводи, отразени от РС – Нова Загора, както по отношение на безспорно установения факт, че завещанието е писано и подписано от С. И. Г. така и съображенията, съгласно които ищеца не се ползва с право на запазена част и със завещателното разпореждане на завещателката  го е изключило от кръга на нейните наследници.

По тези съображения се приема, че предявения иск за делба на наследството на С.Г., предявен от жалбоподателя, се явява неоснователен, поради липса на съсобственост с въззиваемите –ответници, на посочените земеделски земи, които тя е имала към момента на смъртта си, както е приел и РС Н. Загора в обжалваното решение.  То е обосновано, постановено в съответствие с материалния закон. При постановяването му не се установи да са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, водещи до негова отмяна. Доводът на жалбоподателя, че то е неправилно следва да се приеме за неоснователен. Решението е правилно и съответства на събраните по делото доказателства.

При този изход на спора разноски за тази инстанция на жалбоподателя не се дължат. Такива следва да се присъдят на въззивниците – ответници и са доказани в размер на сумата 200 лв. по договор за правна защита и съдействие № 0000005738 от 08.06.2009г.

При  този изход на спора разноски на жалбоподателя за тази инстанция не се дължат.

Разноски  за тази инстанция следва да се присъдят на въззиваемите в размер на сумата 200,00лв., по договор за правна защита и съдействие №0000005738/08.06.2009г.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                    

 

Р    Е    Ш    И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 219/07.01.2009г., постановено по гр.д. № 403/2007г. на РС – Нова Загора.

ОСЪЖДА  Й.К.Х., ЕГН ********** ***„Б.Ж.” № *, вх. *, ап. *, да заплати на Я.С.С. ЕГН  **********,***„П. М. Б.” № *, вх.*, ап.*, сумата 200,00 /двеста/лева разноски за тази инстанция.  

 

Решението може да бъде обжалвано в месечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на Република България.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: