Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 

 

гр. Сливен, 12.05.2009 г.

 

         В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  откритото заседание на дванадесети май през двехиляди и девета година в състав:               

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Сандулов                                                                             

                                                           

     ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                          М.Д.                                                                     

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря………………., като разгледа докладваното от  М. С. ***.  N 256 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на длъжник против действията на съдия изпълнител във връзка с извършване на публична продан и се движи по реда на чл.435 и сл. от ГПК.

В жалбата се твърди, че постановлението на ЧСИ е неоснователно и е в нарушение на материалния закон. Навеждат се доводи за незаконосъобразност на образуваното изпълнително дело. Освен това продажбата на недвижимите имоти е извършена на цена по-ниска от дадената оценка от експерта.

Въз основа на събраните по делото доказателства се установява следното от фактическа страна:

Изпълнителното дело е образувано на 22.08.2007г. С протокол от 17.11.200г. е насрочена публична продажба на два недвижими имота, представляващи ниви в землището на с.С., община Сливен. Продажбата е редовно разгласена и е обявена за такава с протокол от 2.12.2008г. На 6.01.2009г. ЧСИ е съставил протоколи за обявяване на постъпилите наддавателни предложения и на купувач. За всеки от двата имота са постъпили по две наддавателни предложения. За нивата в м. „Казлача” от 17, 820 дка, с определена справедлива пазарна стойност 10 585 лв, първото предложение е било за цена от 5293 лв, а второто за 5300 лв и имотът е бил възложен за тази цена. За нивата в м. „К.” от 6,787 дка, с определена справедлива пазарна стойност 1005лв, първото предложение е било за цена от 503 лв, а второто за 520 лв и имотът е бил възложен за тази цена Съобщенията до взискателите за възлагане на имотите са връчени редовно, длъжникът е уведомен лично.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

Длъжникът по изпълнителното дело може да обжалва постановлението за възлагане само на две основания, изрично посочени в разпоредбата на чл.435 ал.3 ГПК – поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата продажна цена. Ирелевантни са всякакви други твърдения на длъжника за необоснованост и незаконосъобразност. В конкретния случай не се установи при извършената публична продан да са допуснати нарушения. Налице е редовното й разгласяване, валидни наддавателни предложения, които са съобразени с дадената от вещото лице оценка на недвижимите имоти, които пък са възложени на предложилите най-висока цена. Няма допуснати нарушения, които да са опорочили извършената продан. Твърденията, че определената от съдебния изпълнител начална цена на имотите е занижена е невярно. ЧСИ е определил началната цена, от която ще започне наддаването съобразно чл.485 от ГПК. Тя е била съобразена със заключението на експерта относно справедливата пазарна цена. Поради това подадената жалба от длъжника по изпълнителното дело се явява неоснователна и не следва да бъде уважавана.

 

 

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

                                      Р     Е     Ш     И  :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.Г., длъжник по изп. д.№20078350400702 на ЧСИ П. Р. с рег.№835, против постановление за възлагане на недвижими имоти.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: