Р Е Ш Е Н И Е  58

Гр. Сливен, 17.07.2009г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното

 заседание на………………девети юли ..........................................................през две хиляди и дeвета година в състав:

                                                                  Председател:С.Б.

                                                                                

при секретаря………………Р.Б.……….………………….…………и с участието на прокурора………Д.Д.………..……………..като разгледа докладваното от …………………съдията СНЕЖАНА БАКАЛОВА 259  по описа за 2009  година, за да се произнесе съобрази:

            Предявеният иск е за поставяне под запрещение и намира правното си основание в чл. 5 ал.1 от ЗЛС във вр. чл.336 и сл. от ГПК.

            Ищецът – Окръжна прокуратура Сливен, твърди в исковата си молба, че ответницата В.И.М. страда от няколко години от психични отклонения, обусловени от подкорово мозъчна деменция, като е освидетелствана от психиатричен ТЕЛК гр. Бургас с 95% нетрудоспособност. От 31.03.2009г. ответницата започнала да буйства, да троши стъкла и др., което дало основание да бъде спряна помощта й от фондация “Р. К.” гр. Сливен, тъй като имало опасност за живота й.  Твърди че същата е неадекватна, не осъзнава действията и постъпките си, като нотариусите отказали да издадат пълномощно, тъй като се вижда че тя не разбира за какво става дума. Предвид характера на заболяването й – не може да разбира свойството и значението на постъпките си  и не може да се грижи за себе си, счита че са налице условия за поставянето й под пълно запрещение и моли за решение в този смисъл

            В с.з., поддържа иска си, както е предявен.

            В съответствие с разпоредбата на чл. 275 ал.3 от ГПК съдът придоби лични впечатления от ответницата  в с.з.

            От събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна:

С Експертно решение на ТЕЛК – Сливен № 18/05.01.2009г. е било констатирано че ответницата В. И. М. страда от “мозъчна теросклероза, МСБ, мултиинфакрктна енцифалопотия, много тежка органично-мозъчна промяна на личността, квадрипареза”, поради което й е била определена 95% загуба на работоспособността, пожизнено, с чужда помощ.

От заключението на назначената по делото  съдебно психиатрична експертиза се установява ,че ответницата страда от смесена корова и подкорова съдова деменция, тежка органично-мозъчна промяна на личността, кадрипареза. Заболяването е хронично и не подлежи на обратно развитие. Психичните проблеми на ответницата започнали преди около 2-3 години, като без видима причина станала раздразнителна, напрегната, често забравяла и се обърквала. Имала неадекватно поведение, говорела несвързано, не можела сама да се обслужва. В момента се наблюдава упадък на паметта и мисленето до степен да наруши изпълнението на дейностите от ежедневния бит. Нарушена е възможността за логични разсъждения и заключения. Според разпита на в.л. в с.з. не може да се очаква обратно развитие на заболяването, напротив прогнозите саза влошаване състоянието на ответницата.

От показанията на разпитаната свидетелка – социален асистент на ответницата, която преки непрекъснати впечатления от състоянието й – се установява че ответницата не говори, не разбира въпросите които й се задават, не може да се ориентира и се губи, не може да контактува с други хора и институции.

            Горните фактически констатации съдът прие за доказани въз основа на   събраните писмени и гласни доказателства, включително и заключението на в.л., неоспорено от страните и преки впечатления от състоянието на ответницата.

            На базата на приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

            Предявеният иск за поставяне под запрещение е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

            На първо място искът е допустим – ищецът  активно легитимиран да предяви настоящия иск с оглед разпоредбата на чл. 336 ал.1 от ГПК.

            Налице са кумулативно дадените предпоставки на чл. 5 ал.1 от ЗЛС за поставяне на ответницата под пълно запрещение, а именно: същата страда от  смесена корова и подкорова съдова деменция, тежка органично-мозъчна промяна на личността, кадрипареза – психично заболяване по см. на чл. 5 от ЗЛС. Психичното заболяване, което не подлежи на обратно развитие, обуславя невъзможността на ответницата да се грижи за себе си и за работите си. При наличието на тези обстоятелства съдът намира, че следва да постави ответницата под пълно запрещение и изпрати препис от решението след влизането му в сила на органа по настойничеството и попечителството по настоящия адрес на ответницата –  Община гр. Сливен за назначаване на настойник на същата.

            Ръководен от изложените съображения съдът

 

 

Р      Е       Ш       И  :

 

 

ПОСТАВЯ ПОД ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ В.И.М. ЕГН  **********,****-*-*.

Препис от решението след влизането му в сила да се изпрати на Органа по настойничеството и попечителството при Община град Сливен за определяне на настойник.

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му  на страните пред Апелативен съд – Бургас.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: