Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 09.06.2009 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети май  през две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Д.

ЧЛЕНОВЕ: Х.М.

 М.Б.

 

 

 

При секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от Мария Блецова  263 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл.258 и сл. от ГПК.

         Образувано е по въззивна жалба на адв. К. , в качеството и на пълномощник на И.М.С. ЕГН ********** *** против Решение № 348 / 05.02.2009г. на СлРС, с което са били отхвърлени предявените от въззивника против ПГЕЕ „М.К.” – С. искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1, 2 и 3 и чл.225 ал.1 от КТ за признаване уволнението за незаконно и отмяна на Заповед № РД – 01 – 69/01.12.2008г. за възстановяване на предишната работа и за заплащане на обезщетение за оставането без работа в продължение на 6 месеца поради незаконно уволнение в размер на 5018.40 лева като неоснователно.

         В жалбата се сочи, че решението на СлРС е неправилно и незаконосъобразно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон и е необосновано. На първо място е посочено, че уволнението е било извършено поради намаляване обема на работа , а не поради съкращаване в щата , което е основанието посочено в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение , а това намаляване обема на работа се дължало на разформироването на учебни паралелки , което било извършено в нарушение на разпоредбите на чл. 10 ал. 3 и 4 от Наредба № 3 / 18.02.2008 г. , съгласно който текст е било необходимо наличието на съгласуване на промените с началника на РИО.

         На второ място е посочено , че съдът неправилно е приложил разпоредбата на чл.329 ал.1 от КТ като е приел , че съществуват равни права между учителите, завършили висше образование с образователно квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” и тези с образователно квалификационна степен „специалист” при извършване на подбор. Моли се обжалваното решение да бъде отменено и предявените искове да бъдат уважени като бъдат присъдени деловодни разноски по делото за двете инстанции.

         Депозирана е и допълнителна въззивна жалба от въззивника С. , в която са направени оплаквания за неправилно наложено дисциплинарно наказание „забележка „ , което е довело до основание за прекратяване на трудовото правоотношение поради нарушение на трудовата дисциплина . Освен това са направени оплаквания за субективност при определяне на резултатите за диференцирано заплащане на труда , както и за извършени нарушения в организацията на учебния процес в годините от 1997 г. , които са довели до неправилно извършен подбор.

По въззивната жалба е бил депозиран отговор от адв.С. в качеството му на пълномощник на директора на ПГЕЕ „М.К.”, с който същият я оспорва и посочва, че тя е неоснователна. В отговора си адв.Стефанов твърди, че за извършване на подбора при извършване на съкращенията в ПГЕЕ „М.К.” са били спазени всички законови изисквания, била е назначена независима комисия, която да извърши подбора и да предложи лицата, които да бъдат съкратени от директора на училището. Тази комисия се е водила от показателите, включени в националната програма Диференцирано заплащане, като било възприето, че те са най-справедливи и дават реална представа за работата на всеки учител в колектива. Съгласно тази оценка въззивницата е била с най-нисък резултат, тя не е била оспорила оценката и това обстоятелство било така и през изминалата учебна година. В отговора е посочено, че е било налице реално закриване на учебни паралелки, което е довело до намаляване на часовете, които следва да се преподават в училището и съответно до намаляване на щатните бройки за учителите за съответната специалност, което обстоятелство било доказано от извършената по делото експертиза и останалите доказателства. Моли се въззивната жалба да бъде отхвърлена, а решението на СлРС да бъде потвърдено, както и да бъдат присъдени деловодни разноски за двете инстанции.

В съдебно заседание въззивникът, редовно призован, се явява лично и с адв. К.. Поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена. В писмени бележки, депозирани пред СлОС жалбоподателят излага съображения, касаещи основателността и.

Въззиваемата страна в съдебно заседание се представлява от адв.Стефанов, който оспорва жалбата. Моли същата да бъде отхвърлена. В депозирани до съда писмени бележки подробно излага съображения, обосноваващи неоснователността на въззивната жалба.

         Пред настоящата инстанция не се събраха допълнителни доказателства.

         От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи следната фактическа обстановка:

         В началото на учебната 2008/2009г. в ПГЕЕ „М.К.” били сформирани 28 броя паралелки въз основа на което било утвърдено щатно разписание за длъжностите „педагогически специалисти” 62 броя. От тях 13 учители преподавали по електротехника. На 13.10.2008г. и 03.11.2008г. били извършени проверки от РИО – Сливен, при които се установило, че голяма част от учениците не присъстват при провеждането на учебните занятия. На основание констатациите по тези проверки била издадена Заповед № РД-06-640/12.11.2008г. на Началника на РИО – Сливен за започване на процедура съгласно §1 ал.2 т.2 от ДР на Наредба № 7/29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и броя на учениците в училището.

         Със Заповед № РД-02-60/20.11.2008г. Директорът на ПГЕЕ разформировал ХІІІ „а” клас и ХІІІ „д” клас, считано от 01.12.2008г. като посочил, че учениците в тези паралелки следва да продължат образованието си в самостоятелна форма на обучение.

         С писмо изх.№ РД06-117/19.11.2008г. въззивникът бил приканен да посочи медицински документи, удостоверяващи заболявания или други обстоятелства , които го поставят под закрилата на КТ. Писмото било връчено на 19.11.2008г.  и в указания срок до 23.11.2008г. въззивникът не представил доказателства, които да го поставят под специална закрила от уволнение.

         На 24.11.2008г. Директорът на ПГЕЕ издал Заповед № РД-02-63, с която наредил да започне процедура по съкращаване на щатовете за оптимизиране на числения състав на училището съобразно с намаления брой паралелки и ученици. Със заповедта била назначена комисия, която да разработи ново щатно разписание. Комисията изработила такова и го предложила на директора с протокол от 24.11.2008г. По новото щатно разписание педагогическите специалисти били определени на 57 броя.

         На 28.11.2008г. Началникът на Инспектората по образование – Сливен утвърдил промените по списък Образец 1 настъпили вследствие разформироването на паралелките от ХІІІ-те класове.

         Със Заповед № РД – 02 – 64/24.11.2008г. Директорът на ПГЕЕ утвърдил новото щатно разписание на длъжностите от 01.12.2008г. и определил комисия, която да извърши подбор като направи преценка на квалификацията и начина на изпълнение на възложените им задачи между конкретно посочени имена на преподаватели. В заповедта било посочено, че следва да бъдат съкратени 3 броя учители по „електротехника” и подбора следва да бъде извършен между А. К. А., В. С. Г., Д. И. Д., И.М.С., И. С. С., К. Ж. Ж., М. Д. В., М. С. С., П. Н. И., П. Г. Х. и С. С. Д..

         Съгласно утвърденото поименно щатно разписание на длъжностите от 01.10.2008г. преподаватели по електротехника са били следните лица: инж.А. К. А. – преподавател по практика, инж.В. С. Г. – преподавател по теория, Д. И. Д. – преподавател по практика, инж.И.М.С. – преподавател по теория, инж.И. С. С. – преподавател по теория, К. Ж. Ж. – преподавател по практика, М. Д. В. – преподавател по теория, инж.П. Н. И. – преподавател по теория, инж.П. Г. Х. – преподавател по практика. Съгласно щатното разписание М. И. К. бил преподавател по „обработка на материали”, Р. Р. К. също преподавал „обработка на материали”, а инж. Г. С. А. била на длъжност „методист”.

         От изложеното по-горе е видно, че в подбора за съкращаване на преподаватели със специалност „електротехника” били включени и инж.С. С. Д. – преподавател по „микропроцесорна техника” – практика, както и инж.М. С. С. – преподавател „компютърна техника и технология”.

         Със заповедта от 24.11.2008г. на Директора на ПГЕЕ били посочени и критерии, които назначената комисия по подбор следва да има предвид при посочване на лицата, които да бъдат съкратени и това са: образование и квалификация, защита по чл.333 от КТ, изпълнение на трудовите задължения, тежко здравословно състояние, придобито право на пълна пенсия, заслужено време и старост и тежко семейно и материално положение.

         С протокол от 24.11.2008г. комисията по подбор приела да се ръководи в своята задача от критериите посочени в заповедта на директора като към критерия изпълнение на трудовите задължения били приети подкритерии - анализ на резултати от учебно-възпитателната работа, постигане на ДОИ и резултати от атестационните карти за диференцирано заплащане; работа с учебна документация и спазване на трудовата дисциплина. Комисията приключила своята работа и представила на Директора на ПГЕЕ предложение за съкращаване следствие извършения подбор, за което бил съставен протокол от 25.11.2008г. като учители по електротехника били предложени да бъдат съкратени въззивникът инж.И.С., инж.В. С. и С. Д. . Основанието за направеното предложение по отношение на въззивника С. било неспазването на трудовата дисциплина, както и наличието на ниски резултати по атестационните карти от диференцираното заплащане.

Комисията по подбора взела предвид обстоятелството , че със Заповед № РД – 02.- 160 / 02.04.2008 г. на въззивника било наложено дисциплинарно наказание по реда на чл. 186 и 187 от КТ – „ забележка „ , което не било обжалвано.

         От приложените по делото карти за определяне на допълнително трудово възнаграждение за педагогическите специалисти е видно, че сред лицата сред които е бил извършен подбор за съкращаване по специалността „електротехника” от възможни 100 точки въззивникът бил получил 53 точки. К. Ж. бил получил 66 точки, а Д. И. Д. - 77 точки.

         На 01.12.2008г. на въззивника С. била връчена Заповед № РД – 01 – 69/01.12.2008г., с която на основание чл.328 ал.1 т.2 предл.2 – поради съкращаване на щата от КТ било прекратено трудовото му правоотношение.     От представената по делото регистрационна карта е видно, че въззивникът е бил регистриран в Дирекция „Бюро по труда” - Сливен за периода 05.12.2008 г. – 06.02.2009 г.

         За м. ноември 2008 г. брутното трудово възнаграждение на въззивника било в размер на 836.40 лв

         От представеното по делото заключение от В.Л. Т. се установи, че след началото на учебната 2008/2009г. били извършени проверки от РИО, при които били установени множество отсъствия на ученици от ХІІІ клас, което довело до намаляване броя на учебните паралелки от 28 на 26 и изготвяне на ново щатно разписание с намален брой педагогически специалисти . Вещото лице е посочило, че въззивникът е бил учител по „Е. – т. „ и преди съкращението е водил часове по „ здравословни и безопасни условия на труд „ , „Проектиране „ , „ Контрол и диагностика „ , „ Практика по специалността „ и „ Лабораторна практика по специалността „ . ВЛ е посочило , че след извършеното съкращение учители по електротехника – теория са останали М. Д. В. и П. Н. И. и двете с висше образование, със степен „магистър„ , без налагани дисциплинарни наказания . Съгласно Атестационните карти за диференцирано заплащане по приетите за атестация показатели В. била получила 69 и 56 точки за двете години на атестиране ( общо 125 т. ), а И. 51 точки ( била е в болнични поради заболяване ), а през втората година е била получила 42 точки ( общо 93 т.). В същото време въззивникът е бил получил общо 78 т.

         В отговора си ВЛ е посочило , че при извършването на подбора били включени петимата учители на длъжност „ учител – теоретично обучение по електротехника „ и други учители , които преподавали специални предмети „ Радиотелевизионна техника „ , „ Микропроцесорна техника „ и учители по лабораторна практика, които били с квалификационна степен „ Специалист„ .

         От представените по делото Диплома за завършено висше образование № 004357 , Свидетелство за специализация № 907 / 1996 г.Удостоверение № 4834 , диплома за преквалификация № 4305 и Свидетелство за професионална квалификация № 000371 / 1998 г. , се установи че въззивникът е с висше образование специалност „ Ел.снабдяване и ел. обзавеждане „ , има специализация по „ съвременни дидактически технологии „ , притежава педагогическа правоспособност , както и специалност „ електроснабдяване и ЕО „.

         Обжалваното решение е било обявено на 10.03.2009г. и в законоустановения двуседмичен срок на 20.03.2009г. същото е било обжалвано пред ОС – Сливен ( п.клеймо).

         От така установената фактическа обстановка съдът направи следните правни изводи:

         Въззивната жалба е процесуално допустима като подадена в законния срок от лице с правен интерес от обжалване на съдебния акт, но разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         По иска с правно основание чл.344 ал.1 т.1 от КТ за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна съдът взе предвид следното:

         В заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение между страните е посочено като основание за прекратяването му наличието на съкращаване на щата съгласно чл.328 ал.1 т.2 от КТ. Данните по делото категорично сочат, че е било налице реално съкращаване на три броя щатни длъжности за преподаватели със специалност „електротехника”, което е било обосновано от извършеното съкращаване на учебните паралелки в училището. Това обстоятелство се установява и от писмените доказателства по делото, а именно щатни разписания към 30.09.2008г. и към 01.12.2008г. Установи се по делото, че съкращаването на щата не е формално и не е налице пренасочване на часовете от един преподавател към друг.

         Следва да се отбележи , че възражението на въззивника за незаконосъобразност на уволнението поради посочване за основанието му „съкращаване в щата” вместо „намаляване обема на работа” е неоснователно . Двете решения на работодателя – за съкращаване на щатна длъжност и за намаляне обема на работа, сами по себе си не подлежат на съдебен контрол . И в двата случая на съдебен контрол подлежи самото извършено уволнение поради наличието на съкратен щат или намален обем на работа . Намалянето обема на работа е основание за прекратяване на трудовото правоотношение , което се различава от съкращаването в щата по това , че предвижда намаляване на общия обем на извършваната работа и на общия брой на персонала , което води до по – масово уволнение . За да е налице „съкращаване в щата „ е необходимо да е доказано премахване за в бъдеще на определени щатни бройки и това премахване да е реално. В настоящето производство са налице достатъчно доказателства – щатни разписания , заключение на ВЛ , от които безспорно да се установи , че е налице „съкращаване в щата „ , което е дало основание на работодателя за провеждане на процедура по подбор и за извършване на съкращения в педагогическия персонал.

Спорен е въпросът дали извършеният подбор съгласно разпоредбата на чл.329 от КТ е бил правилно осъществен. Тъй като безспорно е било налице съкращаване на паралелките, което обуславя извършването на съкращение в щата на учителите със специалност „електротехника” следва да се изследва въпроса всички учители със специалност „електротехника” и тези преподаващи по основен предмет „електротехника” са били сред лицата между които е извършен подборът. Отговорът на този въпрос е положителен. Всички преподаватели, които съгласно щатното разписание от м.септември 2008г. са били преподаватели по електротехника – теория и практика, са били включени от Директора в кръга от лица между които следва да се извърши подбора. Нещо повече били са включени и двама преподаватели - инж.С.С. Д. – преподавател по „микропроцесорна техника” – практика, както и инж.М. С. С. – преподавател „компютърна техника и технология”, които макар основно да не са преподавали електротехника по образование са имали такава специалност. В кръга на лицата между които следва да бъде извършен подбор не е бил включен преподавателят Р. К., но невключването му не опорочава извършения подбор. Видно от утвърдените щатни разписания към м.септември 2008г. и м.декември 2008г. К. е бил на длъжност преподавател по практика по предмета „обработка на материали”.

При извършването на подбора са били спазени изискванията на чл.329 от КТ като специално избраната от директора комисия при работата си се е съобразила с критериите, заложени в КТ за извършване на подбор от работодателя, а именно квалификацията и нивото на изпълнение на възложената работа. В трайната съдебна практика /Решение № 251/22.10.1993г. по гр.д. № 1333/1992г. на ІІІ-то ГО/ се приема, че под „професионална квалификация” следва да се има предвид наличието на образование, знания и умения за изпълнението на възложената работа съобразно изискванията на съответната длъжност. В този смисъл наличието на различни степени на завършено висше образование са без значение при преценката дали едно лице е с по-добра квалификация от друго. След като лицето е отговаряло на изискванията за заемане на дадена длъжност „учител” то отговаря като квалификация независимо от това дали е с образователно - квалификационна  степен „специалист”, „бакалавър” или „магистър” В този смисъл е и разпоредбата на чл.10 от Инструкция № 2/29.07.1994г.

Следващият критерии, който е следвало да бъде съобразен от комисията по подбора се свързва с нивото на изпълнение на възложената работа от въззивника. Данните по делото са безпротиворечиви – от всички участвали в подбора той и инж. В. С. са били единствените с наложено дисциплинарно наказание , а въззивникът е бил и с много малко точки получени при извършената атестация във връзка с провеждането на Националната програма „Диференцирано заплащане”. Критериите по които въззивникът и останалите лица, участващи в подбора са били оценявани са еднакви за всички, с еднаква тежест по различните показатели за всички и не са оспорени от въззивника при даване на общата оценка. Наложената заповед за дисциплинарно наказание също не е била оспорена от него , което обосновава извода, че комисията по подбора не е действала субективно , а се е основавала на обективни данни .

От изложеното се налага изводът, че при извършване на подбор между 12 учители по електротехника с оглед съкращаването на 3 щатни бройки Директорът на ПГЕЕ е спазил установените чл.329 от КТ критерии и при еднаква професионална квалификация за участващите в подбора за извършването му е взел предвид нивото на изпълнената работа съобразно констатациите на назначената за подбор комисия и резултатите от извършеното оценяване по програма „Диференцирано заплащане” на участващите в подбора , както и наложеното дисциплинарно наказание на въззивника. С оглед на това следва да се приеме, че уволнението на въззивника е законосъобразно, а предявеният иск по чл.344 ал.1 т.1 от КТ е неоснователен.

Поради неоснователността на предявения иск по чл.344 ал.1 т.1 от КТ неоснователни се явяват и исковете с правно основание чл.344 ал.1 т.2, чл.344 ал.1 т.3 вр. с чл.225 ал.1 от КТ.

Тъй като правните изводи на настоящата инстанция съвпадат изцяло с тези на първоинстанционния съд обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

С оглед изхода на делото основателни се явяват претенциите на въззиваемат астрана за присъждане на деловодни разноски. Такива обаче пред въззивната инстанция не са доказани, поради което не следва да бъдат присъждани.

 

 

Водим от гореизложеното съдът

 

РЕШИ:

 

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 348 / 05.02.2009г. по гр. № 4679 / 2008 г. по описа на Сливенския районен съд.

 

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                  2.