Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Сливен, 09.07.2009 г.

 

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в съдебно заседание на шести юли  през две хиляди и девета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Д.

ЧЛЕНОВЕ: М.Б.

                            М.Х.

 

 

 

При секретаря Е.Х., като разгледа докладваното от МАРИЯ БЛЕЦОВА 263 по описа за 2009 година, за да се произнесе, съобрази следното:

         Производството е въззивно и намира правното си основание в чл.247  от ГПК.

         Образувано е по молба на въззивника И.М.С., ЕГН ********** ***, обл. П., ул. „*” № 4. Въззивникът сочи, че в постановеното по въз.гр.д. № 263/2009 г. Решение № 165/09.06.2009 г. е допусната очевидна фактическа грешка, като в мотивите на решението и диспозитива му погрешно е бил посочен номерът на решението и датата на постановяване на съдебния акт, с който се е произнесъл РС – Сливен по депозираната искова молба от 20.12.2008 г. по която е било образувано гр.д. № 4679/2008 г., като неправилно решението, което е с № 208/10.03.2009 г. е било посочено от въззивния съд с № 348/05.02.2009 г. Моли се да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка, като в решението неправилно посоченият номер 348/05.02.2009 г. бъде заменен с правилния номер 208/10.03.2009 г.

         В с.з. въззивникът не се явява, но представя молба, с която поддържа искането си за ОФГ.

         Въззиваемата страна ПГЕЕ „М. Кюри” в с.з. се представлява от адв.С., който моли искането за допускане на ОФГ да бъде уважено.

         По делото не са събрани допълнителни доказателства. От представените по делото доказателства, прецени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следната фактическа обстановка:

         На 20.12.2008 г. въззивникът депозирал искова молба в РС – Сливен против въззиваемата страна с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, 2 и 3 във вр. с чл. 225 ал.1 от КТ. По исковата молба било образувано гр.д. № 4679/2008 г. по описа на СлРС. По исковете било постановено Решение № 208/10.03.2009г. Същото било съобщено на въззивника на 23.03.2009 г. В законоопределения срок на 06.04.2009 г. той депозирал въззивна жалба против постановеното решение. По тази жалба било образувано въз.гр.д. № 263/2009 г. по описа на СлОС, по което било постановено Решение № 165/09.06.2009 г. Погрешка в решението при изписване на съдебния акт, предмет на обжалване, на стр. 1, ред 16 и на стр. 9, в диспозитива на решението на ред 10 въззивният съд посочил, че решението на РС – Сливен, което е предмет на разглеждане, е с № 348 и с дата 05.02.2009 г., вместо да посочи правилния номер на решението, а именно 208 от 10.03.2009 г. От мотивите обаче на въззивното решение, както и от изложението на фактическата обстановка недвусмислено се установява, че предмет на разглеждане е било именно Решение № 208/10.03.2009 г. на СлРС, постановено по исковата молба на въззивника от 20.12.2008 г. Въззивното решение е било съобщено на въззивника С. на 11.06.2009 г., а молбата за допускане на поправка на ОФГ е била депозирана на 24.06.2009 г.

         Молбата за допускане на ОФГ е процесуално допустима, а разгледана по същество е и основателна.

Налице е допусната очевидна фактическа грешка, която следва да бъде изправена по реда на чл. 247 от ГПК. Неправилно въззивният съд в решението си е посочил номер на първоинстанционното решение 348 от 05.02.2009 г., вместо номер 208/10.03.2009 г. Предмет на разглеждане е било постановеното по гр.д. № 4679/2008 г. Решение № 208/10.03.2009 г., за което съдът е формирал правните си изводи. Необходимо е да бъде допусната поправка на ОФГ, като на стр. 1 и на стр. 9 от решението, вместо Решение № 348/05.02.2009 г. бъде изписано Решение № 208/10.03.2009 г.

С оглед гореизложеното съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 165 / 09.06.2009 г. по въз.гр.д. № 263/2009 г. по описа на Сливенския окръжен съд, като на стр. 1, ред 16 и стр. 9, в диспозитива на решението, ред 10, вместо Решение „№ 348 / 05.02.2009 г.” се чете Решение „ № 208 / 10.03.2009г.”.

 

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                  2.