Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 190

 

гр. Сливен, 16.06.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на десети юни две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ   МАРТИН САНДУЛОВ

           ЧЛЕНОВЕ:  М.Д.

*** М.

 

                                                                                       

при участието на прокурора ………и при секретаря М.Ж., като разгледа докладваното от М. С. ***.  N  285 по описа за 2008   год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

        Производството е по въззивна жалба против решение № 89/14.02.2008 г. по гр.д. № 4468/2007 г. на Сливенския районен съд и се движи по реда на чл.196 и сл. от ГПК /отм./.

        Във въззивната жалба се твърди, че въззивницата – ищец в първоинстанционното производство е изплатила по договор за предоставяне на потребителски кредит като поръчител сумата от 5844,30 лв. на кредитора ОББ АД, гр. Л. вместо кредитополучателя и длъжник Й.Г.Д.. Неправилно Районният съд е отхвърлил претенцията за заплащане на тази сума от страна на кредитора, поради което се иска постановеното решение да бъде отменено изцяло и да бъде постановено ново, както и да бъдат присъдени направените разноски.

        В съдебно заседание, чрез представител по пълномощие, жалбата се поддържа на основанията, посочени в нея.

        Въззиваемата, редовно призована, не се явява и не е изпратила процесуален представител.

        Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за установено следното от фактическа страна:

        С договор за предоставяне на потребителски кредит от 10.02.2004 г., ОББ АД, клон гр. Л. е предоставило на Й.Г.Д. *** като кредитополучател  банков кредит в размер на 10 000 лв. за покриване на потребителски нужди. Поръчител по този договор е въззиваемата В.В.К.. На 07.06.2007 г. от разплащателната сметка на В.В.К. *** е удържана сумата от 5844,30 лв. като е посочено, че основанието за това е погасяване на присъден дълг на Й.Д. със средства от отпуснат на В.К. ипотечен кредит от 07.06.2007 г. Представено е удостоверение от ОББ, клон гр. Л., от което е видно, че въззивницата е погасила изцяло на 08.06.2007 г. присъдения дълг по кредит на Й.Г.Д. в размер на посочената сума. С искова молба от 04.09.2007 г. въззивницата е поискала въззиваемата да бъде осъдена да заплати сумата в размер на 5847,30 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаването на исковата молба до окончателното изплащане на сумата. С решение № 89/14.02.2008 г. по гр.д. № 4468/2007г. Сливенският районен съд е отхвърлил предявения иск с правно основание чл.143 от ЗЗД като неоснователен и недоказан. За да постанови това свое решение съдът е приел, че не са били доказани обстоятелствата на които ищецът основава своята претенция, а именно наличието на договор за поръчителство между нея и ОББ АД, клон Л., по силата на който тя е поела задължението да обезпечи задължението на ответницата спрямо банката. Съдът е приел, че действително има погасяване на дълг, но причините за това погасяване могат да са най-различни и ищцата не е доказала, че погасяването е свързано с договора за поръчителство.

        Горната фактическа обстановка е безспорно установена въз основа на събраните писмени доказателства, които са безпротиворечиви, относими и допустими  и не се оспорват.

        Въз основа на приетото от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

        Жалбата е допустима, а разгледана по същество е и основателна. Няма съмнение, че въззивницата – ищца в първоинстанционното производство е била поръчител по договора за предоставяне на потребителски кредит, по който длъжник е била въззиваемата – ответница в първоинстанционното производство. Съгласно на разпоредбата на чл. 141 от ЗЗД поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник. Безспорно е установено, че въззивницата е изплатила непогасената част от банковия кредит в размер на сумата от 5 844,30 лв., както и разноски в размер на 3.00 лв.  По този начин за нея като поръчител, изпълнил задължението възниква правото да иска главницата, лихвите и разноските, които тя е направила. Становището, съдържащо се в мотивите на Районния съд, че не е доказано основанието за извършеното погасяване на дълга е неправилно. Налице са непререкаеми писмени доказателства, от които се установява, че извършеното плащане е свързано с договора за потребителски кредит. Ето защо и тъй като изводите на двете инстанции се разминават, то първоинстанционното решение следва да бъде отменено и вместо него да се постанови ново, с което да бъде уважена претенцията.

        Съобразно изхода на процеса на въззивницата следва да бъдат присъдени и направените разноски пред двете инстанции.  

        Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО решение № 89/14.02.2008г. по гр.д. № 4468/2007 г. на Сливенски районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

          ОСЪЖДА Й.Г.Д., ЕГН ********** ***„С. Р.” № * да заплати на В.В.К., ЕГН ********** ***„Х. С.” № *, сумата от 5 844,30 лв. /пет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и тридесет стотинки/, представляваща изплатено от поръчител на кредитора ОББ АД, гр. Л. задължение, както и на сумата от 3.00 лв., представляваща заплащане на кредитора направени от него разноски във връзка с дълга, ведно със законната лихва, считано от 04.09.2007 г. до окончателното изплащане на сумата.

          ОСЪЖДА Й.Г.Д., ЕГН ********** ***„С. Р.” № * да заплати на В.В.К., ЕГН ********** ***„Х. С.” № *, направените по делото разноски в размер на 913,90 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му.

 

 

 

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: