Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 308

 

гр. Сливен, 23.11.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на единадесети ноември през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ :МАРГАРИТА ДРУМЕВА

ЧЛЕНОВЕ: НАДЕЖДА ЯНАКИЕВА

                   МАРТИН САНДУЛОВ

                    

                                                                                      

при участието на прокурора ………и при секретаря М.Ж. , като разгледа докладваното от М. Сандулов гр.  д.  N 290  по описа за 2009   год., за да се произнесе, съобрази следното:

       

 

Производството е по реда на чл.196 и сл. от ГПК /отм/.

          Във въззивната жалба, подадена от ответника в първоинстанционното производство, се твърди, че с постановеното решение №1110/28.04.2006г. по гр. дело №2123/2005г. на СлРС, неправилно и незаконосъобразно е било намалено извършеното завещание до размера на запазената част в размер на 1/3 идеална част и е била допусната делба на процесните имоти при квоти от правото за собственост по 1/3 идеална част за всеки от двамата съделители. За да се определи запазената част на ищеца, меродавен е момента на откриване на наследството, а не момента на предявяване на иска. Към момента на откриване на наследството наследодателката е оставила преживял съпруг и две деца, поради което запазената част на ищеца е в размер на ¼  идеална част. Поради това се иска отмяна на решението в частта на намаляване на извършеното завещание и възстановяване на запазената част на ищеца до размера на ¼ идеална част и да се допусне съдебна делба на наследствените имоти при квоти ¼ идеална част за ищеца и ¾ идеални части за ответника.

          Недоволен от първоинстанционното решение останал и ищецът, който го е обжалвал, тъй като в него били допуснати пропуски и неточности. Неправилно е определен размера на делбената маса, тъй като в нея е включена и завещана част.

          В с.з. първият въззивник, редовно призован, не се явява, явява се представител по пълномощие, който поддържа въззивната жалба.

          В с.з. вторият въззивник се явява лично и с представител по пълномощие, който изразява становище, че следва да се намали завещанието до размера на запазената част и това намаляване да се извърши като се отделят част от завещаните имоти.

         

Въз основа на събраните по делото доказателства съдът прие за установено следното от фактическа страна.

          Страните по делото са братя и са наследници на М.И.М. б.ж. на с. Б., община Сливен, починала на 31.10.2000г. На наследодателката била възстановена земеделска земя с решение на ОбСЗГ в размер на 141,912 дка. Със саморъчно завещание от 08.12.1998г. М.М.се е разпоредила със земеделските земи като 110,912 дка е завещала на И.В., а 31 дка на В.В.. Тези земи изрично са записани по местности и размер с допълнително завещание от 06.06.2000г.

Пред тази инстанция е изслушана експертиза, от която се установява, че стойността на имотите към момента на откриване на наследството е 13 883 лв., а към настоящия момент справедливата им пазарна стойност е 41 994лв.

Към датата на откриване на наследството - 31.10.2000г., освен ищецът и ответникът е бил жив и съпругът на М.И.– Ж. В. М., който е починал на 26.05.2004г.

Въпреки дадените от съда указания, не е посочено друго имущество и наследството се изчерпва със описаните земеделски земи.

С искова молба от 30.09.2005г.  ищецът е претендирал възстановяване на запазената част от наследството на М.И., както и да бъде извършена делба на земеделските земи между него и ответника.

С решение № 110/28.04.2006г. по гр. дело №2123/2005г. СлРС е намалил извършеното завещание от М.И.в полза на ответника И.В. до размера на 1/3 част, представляваща запазена част от наследството на М.И.и е допуснал делба по отношение на недвижимите имоти, която да се извърши между ищеца и ответника при квоти от правото на собственост по ½ ид. части за всеки от тях.

Това решение е предмет на въззивната проверка, каято е втора в тази инстанция.

С решение №173/02.08.2007г. по в.гр.дело №564/2006г. СлОС е отменил първоинстанционното решение в частта, с която за възстановяване на запазената част, завещанието е намалено до 1/3 идеална част и е постановил частично намаляване на завещанието – по отношение на два имота, а предявеният иск е отхвърлил до пълния размер на претенцията от 47,304 дка. Отменил е решението и в частта, с която е допусната делба при равни квоти за някои от земеделските имоти е допуснал такава по отношение само на два имота.

Това решение е било предмет на проверка от касационната инстанция и с решение № 396/11.05.2009г по гр.дело№200/2008г. на ВКС, решението на окръжния съд е отменено и делото върнато за ново разглеждане. Посочил е, че правилно е прието, че следва да се извърши намаляване на завещанието, което може да стане по два начина –като се отдели част от завещаното, за да се допълни запазената част, която не се дели и остава за наследника с накърнена част – ищеца. Ако не може да се отдели такава част, завещанието на ответника се намалява съразмерно – от всички завещани имоти – и се допуска делба при съответните квоти, с оглед данните по делото.

Горната фактическа обстановка несъмнена и се установява въз основа на събраните по делото доказателства, които са относими и допустими, както и от заключенията на вещите лица, тъй като няма съмнение в тяхната безпристрастност и компетентност.

 

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:

Жалбите са допустими. Разгледани по същество основателна е жалбата на въззивника И.В.. Безспорно е, че към датата на откриване на наследството – 31.10.2000г., наследодателката е оставила съпруг и две деца. Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството. Частта от наследството вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тия случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството. Чл. 31 ЗН постановява, че за да се определи разполагаемата част, както и размерът на запазените части, се образува една маса от всички имоти, които са принадлежали на наследодателя в момента на смъртта му, като се извадят задълженията и увеличението на наследството по чл. 12, ал. 2 ЗН. След това се прибавят към нея даренията с изключение на обичайните такива според тяхното положение по време на подаряването и според стойността им по време на откриването на наследството за недвижимите имоти и по време на подаряване ­ за движимите.

Следователно за да се прецени дали е налице накърняване на запазената част по чл. 29 ЗН със завети или дарения е необходимо най-напред да се определи масата по чл. 31 ЗН като имущество и в стойностно изражение и съответно стойността на запазените и разполагаеми части. От стойността на свободното имущество, което не е предмет на общи или частни завещателни разпореждания и дарения и от което наследниците получават части съобразно правата им по закон, следва да се определи стойностно тяхната част. Тази сума следва да се съпостави със запазената част и така да се определи дали е накърнена. Само при условие, че е накърнена, съдът следва да премине към приложението на разпоредбата на чл. 36 ЗН, като прецени налице ли са условията на закона заветникът или надарения да задържи имота. Ако тези условия са налице, делбата не може да се допусне, но бенефициерът следва да бъде осъден да заплати на наследника със запазена част нейната равностойност по цени по време на намаляването. Тъй като разпоредбата е императивна, не е необходимо изрично той да е поискал паричната равностойност. По този въпрос съдът следва да се произнесе служебно, защото присъждането на сумата е законна последица от основателността на искането по чл. 30 ЗН. Ако при изчисленията се окаже, че не са налице условията за задържане на имота, той следва да се върне в наследството, делбата да се допусне при части по закон, а на заветника или надарения да се присъди стойността на разполагаемата част.

В случая правилно е прието, че саморъчното завещание, с оглед характера на разпореждането с конкретни имоти, е завет по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗН. По силата на завета лицето бенефициер става собственик на конкретното имущество след смъртта на завещателя, тъй като заветът има пряк транслативен ефект, но само и доколкото завещаната вещ се намира в патримониума на завещателя /по арг. от чл. 19, ал. 1 от ЗН/. В разглеждания случай завещателката е притежавала по наследствено правоприемство  имотите. Съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗН заветът на една определена вещ е недействителен, ако завещателят не е собственик на тази вещ при откриване на наследството. Когато предмет на завета са земеделски земи, които са били включени в ТКЗС, и те се възстановяват в нови реални граници, собствеността на тези земи се възстановява с решението по чл. 27 от ППЗСПЗЗ, което има конститутивно действие. Следователно наследодателката, като собственик на възстановените земеделски земие можела да се разпореди с тях. Безспорно е, че тя е завещала конкретни имоти на двамата си синове, като на И.В. е завещала ниви на стойност 11 511,90 лв. към момента на откриване на наследството, а на В.В. на стойност 2371,10 лв. От заключението на назначената по делото експертиза е видно, че стойността на цялото наследство, представляващо само земеделски земи,  възлиза на 13 883 лв. Следователно запазената част на наследниците се явява ¼ от тази стойност, а именно 3 470,75 лв. При тези фактически констатации е безспорно, че запазената част на наследника В.В. е накърнена със сумата от 1099,65 лв. Както беше посочено извършеното в негова полза завещание има характер на завет по смисъла на чл. 16, ал. 2 от ЗН. Следователно имотите, включени в тези завещатерни разпореждания се явяват негова собственост и те не следва да се включват в делбената маса. От останалите имоти, завещани в полза на ответника, не може да се индивидуализира и отдели такъв, който да попълни запазената част на ищеца. Поради това следва да се извърши намаляване на завещанието в полза на И.В. съразмерно – от всички завещани имоти – и да се допусне делба при съответните квоти, които в случая се явяват 2603/2878 ид. ч. за него и 275/2878 ид. ч. за В.В..

Така, след като правните изводи на двете инстанции се разминават, настоящият състав намира, че с решението си първоинстанционният съд, макар да е формирал обективни фактически констатации, неправилно ги е привел към правната норма, като е достигнал до незаконосъобразни правни изводи, поради което  то следва да бъде отменено и вместо него да се постанови ново, с което  да се намали извършеното завещание от М.И.М. с 275/2878 ид.ч. от следните имоти: нива № 074070 в м.”С.л.” в землището на с. Ж. в.; нива № 011035 в м. „М.” в землището на с. Г.; нива №047026 в м.”Я. п.” в землището на с.Б.; ливада № 041052 в м.”П.” в землището на с. Б.; ливада №038043 в м.”Д. к.” в землището на с. Б.;нива №036073 в м.”П. г.” в землището на с.Б.; нива №027057 в м.”К.” в землището на с. Б.; лозе №026203 в м.”Ч. б.” в землището на с. Б. и лозе № 012001 в м.”С. л.” в землището на с. Б.. По отношение на тези имоти следва да бъде допесната съдебна делба между ищеца и ответника при следните квоти от правото на собственост – 275/2878 ид.ч. за ищеца и 2603/2878 ид.ч. за ответника.

С оглед изхода на процеса на въззивника – ответник в първоинстанционното производство се дължат разноски, но такива не са направени и не следва да се присъждат.

Ръководен от гореизложеното съдът

Р     Е     Ш     И  :

 

          ОТМЕНЯ решение №1110/28.04.2006г. по гр. дело №2123/2005г. на СлРС изцяло като вместо него постановява:

 

          НАМАЛЯВА завещанието на М.И.М., с което се е разпоредила за след смъртта си в полза на И.Ж.В. с 275/2878 ид.ч. от следните имоти: нива № 074070 в м.”С. л.” в землището на с. Ж. в.; нива № 011035 в м. „М.” в землището на с. Г.; нива №047026 в м.”Я.п.” в землището на с.Б.; ливада № 041052 в м.”П.” в землището на с. Б.; ливада №038043 в м.”Д. к.” в землището на с. Б.;нива №036073 в м.”П. г.” в землището на с.Б.; нива №027057 в м.”К.” в землището на с. Б.; лозе №026203 в м.”Ч. б.” в землището на с. Б. и лозе № 012001 в м.”С. л.” в землището на с. Б. като го отменя и възстановява в наследство имотите.

          ДОПУСКА съдебна делба по отношение на следните недвижими имоти: нива № 074070 в м.”С. л.” в землището на с. Ж. в.; нива № 011035 в м. „М.” в землището на с. Г.; нива №047026 в м.”Я. п.” в землището на с.Б.; ливада № 041052 в м.”П.” в землището на с. Б.; ливада №038043 в м.”Д. к.” в землището на с. Б.;нива №036073 в м.”П. г.” в землището на с.Б.; нива №027057 в м.”К.” в землището на с. Б.; лозе №026203 в м.”Ч. б.” в землището на с. Б. и лозе № 012001 в м.”С. л.” в землището на с. Б., която да се извърши между В.Ж.В. ЕГН ********** и И.Ж.В. ЕГН ********** при следните квоти от правото на собственост

-         275/2878 ид.ч. за В.Ж.В.

-         2603/2878 ид.ч. за И.Ж.В.

 

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните пред ВКСРБ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: