Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  

гр. Сливен, 26.05.2009 г..

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито  заседание на двадесет и шести май през две хиляди и  девета в състав:                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мартин Сандулов

ЧЛЕНОВЕ: Н.Я.

                                                                   М.Д.

при участието на прокурора …….............……….....................и при секретаря …………, като разгледа докладваното от  М.С. ***.  N 295 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по жалба на взискател против постановление на ДСИ, с което е прекратено изпълнително производство и се движи по реда на  чл. 435 от ГПК.

В жалбата се твърди, че  с атакуваното постановление изпълнителното производство по отношение на единия длъжник е било прекратено, поради липса на лице , против което да се води дело, липса на влязъл в сила съдебен акт и липса на изпълнителен титул против Г.Ж.Б. – починал на 19.06.2008 г. Твърди се, че  е налице влязъл в сила съдебен акт, а именно Заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист срещу наследодателя може да бъде изпълняван и върху имуществото на неговите наследници, поради което  неоснователно съдебният изпълнител е отказал да насочи изпълнението към наследниците на починалия.

В  обясненията си ДСИ сочи, че жалбата е неоснователна.  Посоченият в заповедта за изпълнение на парично задължение Г.Б. е починал на 19.06.2008 г., а самата заповед е издадена много след неговата смърт, поради което изпълнителното производство е било прекратено спрямо него.

В постановление от 14.04.2009 г. ДСИ е прекратил изпълнителното производство по изпълнително дело № 91/2009 г. по описа на СИС при Сливенския районен съд, поради липса на лице против което да се води дело, липса на влязъл в сила съдебен акт и липса на изпълнителен титул против Г.Ж.Б. – починал на 19.06.2008 г. изпълнителното производство е било образувано на 26.03.2009 г.  по повод на молба и изпълнителен лист, по силата на който Г.Ж.Б. е бил осъден да заплати на КЯПК сумата 2219 лв. по Запис на заповед от 27.02.2006 г. Изпълнителният лист е издаден на 17.02.2009 г. въз основа на представени документи по Ч. гр. д. № 332/2009 г. на Ямболския районен съд.  Установено е, че длъжникът Г.Ж.Б. е починал на 19.06.2008 г.

Молбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна. По делото като длъжници са посочени пет лица и единият от тях е длъжникът Г.Б., спрямо когото  изпълнителното производство е прекратено, а производството продължава по отношение на другите длъжници. Няма съмнение, че изпълнителният лист срещу Г.Б. е издаден  9 месеца след неговата смърт и правилно ДСИ е приел, че срещу починалото лице не може да се образува и води  гражданско дело, нито да се развива каквото и да е производство по ГПК.  Като е прекратил изпълнителното производство по отношение на този длъжник, ДСИ не е допуснал нарушение на закона. В случая следва да бъдат приложени общите правила на гражданския процес, тъй като изпълнителното производство е крайната, завършваща фаза от този процес.  Безспорно е, че не може да бъде изпълнена процедурата за издаване на изпълнителен лист срещу лице, което е починало, тъй като едно от основните изисквания за започване на производството е свързано с наличието на правосубектност на страната. Съдебният акт по отношение на този длъжник не е влязъл в сила, тъй като съществува възможност да бъде депозирано възражение, при което би се констатирала неговата нищожност. Поради изложеното жалбата против постановлението на ДСИ е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Ръководен от изложените съображения съдът

 

Р     Е     Ш     И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на  КООПЕРАЦИЯ „Я.П. К.”, представлявана от Б. И. Б., със седалище  гр. Я., ул. „Г. Р.” № * вх. * ет. * против  постановление от 14.04.2009 г. на Държавен съдебен изпълнител  при Районен съд – Сливен, с което е прекратено производството по изпълнително дело № 91/2009 г. спрямо длъжника Г.Ж.Б..

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: