Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  

 

гр. Сливен, 22.05.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  М.С.

ЧЛЕНОВЕ:                                                          Н.Я.

                                                                              мл. с. М.М.

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева ***.  N 296 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на взискател против отказ на ЧСИ да извърши действие, с правно основание чл. 435 от ГПК и се движи по реда на чл.437 от ГПК.

Жалбоподателят твърди в жалбата си, че ЧСИ незаконосъобразно е отказал да пристъпи към изплащане на суми по влязло в сила разпределение на постъпила парична сума по изпълнителното дело, с мотив, че производството е спряно и е наложена обща възбрана на имуществото на длъжника със съдебно определение, във връзка с откриване на производство по несъстоятелност. Счита, че разпределението е влязло в сила преди определението за спиране, а изплащането на сумите не е изпълнително действие. Моли съда да отмени отказа на ЧСИ и постанови решение, с което да го задължи да пристъпи към изплащане.

Ответната страна по жалбата не е подала в срока писмено възражение.

С писмените си обяснения ЧСИ заявява, че изплащането на сумите не е изпълнително действие, такова са продажбата на имуществото и  разпределението на сумите, като и двете са влезли в сила преди спирането на делото със съдебно определение. Това означавало, че сумите са собственост на взискателите и това, че не са изплатени, не би следвало да променя собствеността на парите. Не бил без значение и фактът, че че се удовлетворявало единствено вземането на ипотекарния кредитор и се плащали разноски.

Съдът, след като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на материалите по него, намира жалбата за подадена в срок от процесуалнолегитимирана страна, допустима и основателна.

Жалбоподателят е присъединен кредитор по изп.д. № 20077680400191 на ЧСИ рег.№ 768, по което длъжник е “Ж.С” ЕООД, Сливен, а първоначален взискател – Т. Г. П.. Като такъв се ползва от всички права на взискател.

В хода на изпълнителното производство е извършена продажба на имущество на длъжника, която е приключила с влязло в сила постановление за възлагане, което е влязло в сила към м.10.08г. Имотите са били ипотекирани в полза на банката – жалбоподател. По сметката на ЧСИ след продажбата е постъпила парична сума, подлежаща на разпределение. ЧСИ е съставил протокол за разпределението й, който след предявяването му е бил атакуван пред СлОС от длъжника. Жлабата е оттеглена от последния и  разпределителният протокол е влязъл в сила на 22.11.08г.

С определение от 17.12.08г. на СлОС по реда на чл. 629а т. 2 и 3 от ТЗ е допуснато предварително обезпечение  по молба за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството-длъжник по изпълнителното дело, като е наложена обща възбрана  и запор върху имуществото му и е постановено спиране на изпълнителните дела срещу това имущество.

С молба от 31.03.09г. ипотекарният кредитор поискал от ЧСИ да му изплати сумата по влязлото в сила разпределение, но с писмо, връчено на 06.04.09г. ЧСИ отказал да стори това, поради наличието на определението от 17.12.08г. на СлОС.

Съдът намира този отказ за незаконосъобразен. Действително изпълнителното дело е спряно като общо обезпечение и ЧСИ няма право от този момент да извършва изпълнителни действия. Изплащанетона паричните суми не представлява изпълнително действие по смисъла на ГПК /гл. “Изпълнително производство”/. Същинските изпълнителни действия – продажба на длъжниковото имущество и разпределяне на постъпилата сума между кредиторите, са извършени и приключили с влезли в сила актове, преди постановяване на спирането на изпълнителното производство. Следователно това спиране не може да разпростре ефекта си върху тях. Като правно положение разпределените вече суми принадлежат на кредиторите, поради което фактическото им държане от ЧСИ от момента, когато те са станали тяхна собственост, е неоснователно. Поради това фактическото положение следва да се приведе в съответствие с правното и сумите следва да бъдат физически предадени на кредиторите. Няма пречка това действие, което има технически характер, да се извърши от ЧСИ, независимо от спряното изпълнително производство, тъй като, както вече бе посочено, това не променя по никакъв начин състоянието на имуществото на длъжника, такова, каквото то е било към момента на налагане на възбраната и спиране на изпълнителните дела против него.

Поради това отказът на ЧСИ е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като той бъде задължен да предприеме съответните технически действия за изплащане на сумите съгласно влязлото в сила разпределение.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

 

ОТМЕНЯ ОТКАЗА НА ЧСИ с рег. № 768 и район на действие ОС-Сливен по изп.д.№ 20077680400191, да пристъпи към изплащане на сумите по влязъл в сила Протокол от 29.10.2008г. за разпределение на постъпила парична сума, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

ЗАДЪЛЖАВА  ЧСИ с рег. № 768 и район на действие ОС-Сливен по изп.д.№ 20077680400191, да пристъпи към изплащане на сумите по влязъл в сила Протокол от 29.10.2008г. за разпределение на постъпила парична сума.

 

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: