Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N 209

 

гр. Сливен, 03.07.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в открито заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди и девета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ   М.С.

ЧЛЕНОВЕ:  Н.Я.

*** М.

                    

                                                                                      

при участието на прокурора ………и при секретаря М.Т. , като разгледа докладваното от МАРТИН  САНДУЛОВ   N313  по описа за 2009   год., за да се произнесе, съобрази следното:

       

Производството е  по въззивни жалби срещу решение № 26/16.03.2009 по гр.д. № 78/2008 г. на Котелския районен съд, с което е отменена като незаконна на основание на чл. 344 ал.1 т.1 от КТ заповед І5-537/1.07.2008 г. на Кмета на Кметство с.Я., с която е прекратено трудовото правоотношение с Ф.Х.Х. на основание чл. 328 ал.1 т.2 от КТ във връзка с чл. 326 от КТ- съкращаване на щат. Със същото решение на основание на чл. 344 ал.1 т.2 от КТ е възстановена на работа ищцата на длъжност „младши специалист ЕСГРАОН и Военен отчет” в Кметство с.Я.. С решението на основание на чл. 344 ал.1 т.3 от КТ кметство с.Я. е осъдено да заплати на Ф.Х.Х. сумата от 1619,70 лв. представляваща обезщетение за времето през което е останала без работа поради незаконното уволнение за шест месечен период, считано от 1.07.2008 г. до 1.01.2009 г. Първата въззивна жалба е подадена от ищцата, която е обжалвала решението само в частта, с която е възстановена на длъжността „младши специалист” с трудови функции и задължения едновременно по ЕСГРАОН и Военен отчет. Твърди се, че до прекратяване на трудовото й правоотношение е съвместявала дейностите по тези две направления, което е непосилно за един човек, поради това намира за справедливо и оптимално запазването на разделянето на двете трудови функции, тъй като те и към този момент не са премахнати и се изпълняват от двама служители на кметството.

Втората въззивна жалба е от Кметството на с.Я. чрез Кмета Ш.И.К.,   с която решението е обжалвано изцяло като материално и процесуално незаконосъобразно. Втората жалба е бланкетна и не са изложени допълнителни съображения.

В съдебно заседание чрез представител по пълномощие ищцата поддържа своята въззивна жалба и изразява становище, че в останалата част решението на Районния съд е правилно и следва да бъде потвърдено.

В съдебно заседание чрез представител по пълномощие втората въззивна жалба се поддържа. Излагат се съображение, че е налице реално съкращаване на щата. Заповедта не страда от посочените в решението пороци, поради което се иска отмяна на решението и постановяване на ново, с което да бъдат отхвърлени исковите претенции.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

Ф.Х.Х. ищца в първоинстанционното производство към 1.07.2008 г. е заемала длъжността „младши специалист ЕСГРАОН и военен отчет” в кметството с.Я., в структурата на общинска администрация на Община – Котел. На 1.07.2008 г. й е връчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение за срок от 30 дни. На същата дата й е връчена и заповед за прекратяване на трудовото правоотношение поради съкращение на щата с указание за изплащане на обезщетение по чл. 220 ал.1 от КТ и чл. 244 ал.1 от КТ. Ищцата е отказала да получи заповедта, за което е оформен отказ. Мотивите, които се съдържат в заповедта са свързани с това, че с решение № 36 от 29.02.2008 г. на Общински съвет – Котел е била приета нова структура на общинската администрация и длъжността заемана от ищцата е била съкратена като към новата длъжност „Главен специалист” са съвместени трудовите функции, които е изпълнявала ищцата. В първоинстанционното производство е била назначена и изслушана експертиза, от която се установява, че трудовите функции на длъжността „младши специалист” не са били премахнати, а са били съвместени към длъжността „главен специалист” и с една от длъжностите „технически сътрудник”. От представените писмени доказателства и заключението на експерта се установява, че трудовата функция на длъжността „ специалист ЕСГРАОН и военен отчет” не е премахната. След уволнението на ищцата и съкращаването на длъжността „старши специалист” на която последно се е водила тя, трудовите функции, които реално е изпълнявала не са съкратени, а се съвместяват с трудовите функции на длъжностите „главен специалист” и „ технически сътрудник”. Установено е, че размерът на брутното трудово възнаграждение на ищцата за месеца предхождащ месеца на уволнението е 269,95 лв., а обезщетението за шест месечен срок е в размер на 1619,70 лв. Липсват доказателства, от които да е видно, че след прекратяване на трудовото правоотношение ищцата е работила на друго място. С искова молба от 26.08.2008 г. ищцата е претендирала отмяна на заповедта, с което е прекратено трудовото правоотношение и възстановяване на заеманата до уволнението работа на длъжността „младши специалист” отговаряща по направление на „ЕСГРАОН и военен отчет” при кметство Ябланово, както и заплащане на обезщетение за оставането й без работа. Въз основа на тази искова молба се е развило първоинстанционното производство и е било постановено решение решение № 26/16.03.2009 по гр.д. № 78/2008 г. на Котелския районен съд с което е отменена като незаконна на основание на чл. 344 ал.1 т.1 от КТ заповед І5-537/1.07.2008 г. на Кмета на Кметство с.Я., с която е прекратено трудовото правоотношение с Ф.Х.Х. на основание чл. 328 ал.1 т.2 от КТ във връзка с чл. 326 от КТ- съкращаване на щат. Със същото решение на основание на чл. 344 ал.1 т.2 от КТ е възстановена на работа ищцата на длъжност „младши специалист ЕСГРАОН и Военен отчет” в Кметство с.Я.. С решението на основание на чл. 344 ал.1 т.3 от КТ кметство с.Я. е осъдено да заплати на Ф.Х.Х. сумата от 1619,70 лв. представляваща обезщетение за времето през което е останала без работа поради незаконното уволнение за шест месечен период, считано от 1.07.2008 г. до 1.01.2009 г. За да постанови това решение Районния съд е приел, че предявения иск с правно основание чл. 344 ал.1 т.1 от КТ е основателен, тъй като уволнението, поради съкращаване на щата по смисъла на чл. 328 ал.1 т.2 предложение 2 от КТ означава премахване, считано от един определен момент за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на работниците и служителите, поради преустановяване на съответстващите на тези длъжности трудови функции. Поради преустановяването на трудовите функции, запазването на трудовия договор е невъзможно и е предвидено прекратяването му на това безвиновно основание. Съдът е приел, че за законосъобразността на уволнението при тези условия е необходимо съкращаването на щата да е реално т.е. съответната трудова функция действително да се премахва, а не само да се променя наименованието на съответстващата й длъжност при запазване характера на извършената работа и да е налице към момента на уволнението фактическото премахване на съответната трудова функция или пък уволнението да следва съкращаването на щата, както и да извършено по съответния ред и от органа, който има право да извършва такива промени. Установено е, че съкращаването на щата не е реално, тъй като трудовите функции не са премахнати, а те изцяло са съвместени като служебни задължения на длъжностите „старши специалист” и „технически сътрудник”. Ето защо, съдът е приел уволнението за незаконно и е отменил заповедта със съответните последици от това.

Горната фактическа обстановка е несъмнена и се установява от събраните по делото доказателства, които са относими и допустими и не се оспорват от страните.

 

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна ,съдът направи следните правни изводи:

Въззивната жалба, подадена от ищцата в първоинстанционното производство е недопустима, поради което следва да се остави без разглеждане.

Тя обжалва единствено частта на решението, с която е възстановена на длъжност „младши специалист ЕСГРАОН и военен отчет” в Кметство – с.Я., като развива съображения, че тази длъжност съвместявала трудови функции за две отделни, което било непосилно за един човек, така че желае въззивният съд да постанови възстановяването й или на длъжност “младши специалист по ЕСГРАОН” или  на длъжност “младши специалист по военен отчет”.

На първо място РС се е произнесъл точно по искането, такова, с каквото е бил сезиран чрез исковата молба – ищцата е формулирала недвусмислен петитум “Моля да постановите възстановяването ми на заеманата до уволнението работа на длъжността “младши специалис, отговарящ по направление на ЕСГРАОН и военен отчет” при кметство с. Ябланово.” В този смисъл тя е получила изцяло и в пълен обем защита на накърненото й право и никакъв различен, удовлетворяващ посоченото искане, краен резултат тя не би могла да получи, поради което за нея липсва правен интерес от обжалване на тази уважителна част от съдебното решение. Недопустимо е в тази фаза  на производството, чрез петитума на въззивната жалба, ищцата да подменя своеволно предмета на претенцията си.

На второ място, извън тези общи съображения следва да се изтъкне, че специфичният предмет на защита чрез иска по чл. 344 ал.1 т. 2 от КТ е едно индивидуално и конкретно трудово правоотношение. Когато са налице условия за отмяна, поради незаконосъобразност, на акта на работодателя, с който той едностранно го прекратява, кодексът предвижда  “възстановяване” на цялостното правоотношение такова, каквото е било до момента на прекратяването му. Тоест единствено възможно за ищеца е да бъде възстановен точно на длъжността, от която е бил незаконно уволнен. Съдът не може да се намества и да видоизменя трудовото правоотношение или негов съществен елемент, какъвто е заеманата длъжност. Това може да стане само по предвиден в КТ ред чрез инициатива на работодателя, работника или съвместна воля на двамата.

По изложените съображения тази въззивна жалба е недопустима, както и производството, развило се по нея, поради което СлОС следва да я остави без разглеждане и прекрати производството по делото в тази част.

Втората въззивна жалба подадена от ответника в първоинстанционното производство е бланкетна и в нея не се съдържат конкретни доводи за неправилност на първоинстанционното решение. В съдебно заседание чрез представител по пълномощие се развиват доводи за неправилност и незаконосъобразност на първоинастнационното решение. Твърди се, че е налице реално съкращаване на щата и че заповедта не страда от пороци.

Жалбата е основателна. Съкращаването в щата е измежду най-често прилаганите в практиката безвиновни основания за уволнение на работниците и служителите. Щатът представлява разписанието, таблицата, списъкът на наетата работна сила и тяхното разпределение съобразно вътрешното разделение на труда. Съкращаването в щата означава намаляване, премахване за в бъдеще на отделни бройки от утвърдения общ брой на служителите. При съкращаването винаги се посочва наименованието и броят на съкратените длъжности и в конкретния случай е безспорно, че с решението на Общинския съвет е съкратена една щатна длъжност в администрацията на кметството с.Я.. Така от 01.07.2008г. администрацията на кметството е имала 4 щатни бройки, от които една кмет, един главен специалист и двама технически сътрудници. По предходното щатно разписание, което е било  утвърдено на 22.05.2008г. в кметството в с.Я. освен тези 4 бройки е съществувала и длъжността Ст.специалист, която е била заемана от ищцата в първоинстанционното производство. Следователно действително е налице съкращаване в щата и то е извършено по установения ред от компетентния орган - в случая от Общинския съвет, който има правото да извършва такива промени в щатното разписание. В случая е без значение, че функциите които е изпълнявала ищцата са били прехвърлени да се извършват от други служители. Съкращаването в щата е налице не само когато съответната длъжност е премахната и не съществува, но и когато длъжността не съществува като отделна щатна бройка защото е била разпределена за изпълнение между други служители.

С оглед на изложеното настоящият състав намира, че е налице хипотезата на закона и издадената заповед за прекратяване на трудовото правоотношение е законосъобразна. Тя не страда от пороците, за които се твърди в исковата молба, тъй като ясно е посочено, че причините за прекратяване на трудовия договор са именно съкращаването на щата. С оглед на изложеното и тъй като изводите на двете инстанции не съвпадат, решението на първоинстанционния съд като неправилно  следва да бъде изцяло отменено, а вместо него да се постанови ново, с което исковите претенции да бъдат отхвърлени.

На ответната страна следва да бъдат присъдени и направените разноски пред двете инстанции за адвокатско възнаграждение.

 

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

 

Р     Е     Ш     И  :

         

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  въззивна жалба вх.№ 531 от 07.04.2009г. от Ф.Х.Х.  против решение № 26/16.03.2009 г.по гр.д. № 78/2008 г. на Котелския  районен съд В ЧАССТА МУ, с която е  уважен иска й по чл. 344 ал. 1 т. 2 от КТ и е възстановена  на длъжността, заемана преди незаконното й уволнение „младши специалист ЕСГРАОН и военен отчет” в Кметство – с.Я., като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството п ов.гр.д.№ 313/2009г. на СлОС по отношение на тази жалба, като  НЕДОПУСТИМО.

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 26/16.03.2009 г.по гр.д. № 78/2008 г. на Котелския  районен съд като вместо това постановява:

ОТХВЪРЛЯ предявените от Ф.Х.Х. искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1 от КТ - за отмяна на заповед № 5-537/01.07.2008г. на Кмета на Кметство с.Я., с което е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл.328 ал.1 т.2 от КТ поради съкращаване на щата, както и иска с правно основание чл.344 ал.1 т.2 от КТ - за възстановяване на заеманата от нея длъжност и иска по чл.344 ал.1 т.3 от КТ за заплащане на сумата от 1619,70 лева, представляваща обезщетение за времето през което е останала без работа поради незаконното й уволнение за шест месечен период като неоснователни. 

ОСЪЖДА Ф.Х.Х. *** ЕГН ********** *** представлявана от кмета Ш.И.К. сумата от 900 лева, представляваща направените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

         

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         

 

         ЧЛЕНОВЕ: