РЕШЕНИЕ №

гр. Сливен, 04.06.2009 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Сливенският окръжен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на четвърти юни 2009 г. в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Н.Я.

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ: М.Д.

                                                                                                          М.М.

 

разгледа докладваното от младши съдия Мира Мирчева *** 315 по описа на съда за 2009 г. и за да се произнесе, взе предвид:

            Производството е образувано по жалба срещу действие на частния съдебен изпълнител Павел Георгиев с район на действие Сливенски окръжен съд.

            Обжалвано е от С.В. *** Загора, ипотекарен длъжник по изпълнително дело № 20098370400067 постановление за възлагане на ипотекирания недвижим имот. В жалбата се посочва, че в призовката за принудително изпълнение, с която длъжникът е уведомен за описа на имота, е връчена в Стара Загора на неговия брат, чието местожителство ***, а братята не са посочени и сред лицата, които могат да бъдат пълномощници на страните в гражданския процес. Освен това се заявява, че имотът е възложен на купувача за цена 363 001 лв., с един лев по-висока от първоначалната, докато чл. 492, ал. 2 от ГПК изисква цената да е по-висока най-малко с размера на един задатък.

            Прави се и искане за спиране на изпълнението по изпълнителното дело.

            Съдебният изпълнител е изложил становище, според което братът не е изключен от лицата, които съгласно глава VІ от ГПК могат да получават призовки и съобщения, и не е необходимо да бъде упълномощен. Що се отнася до второто възражение на длъжника във връзка с чл. 492, то е неясно, а законът при извършването на публичната продан е спазен.

            Жалбата е подадена в срок от легитимирано лице и е допустима, но е неоснова­телна по следните съображения:

            Чл. 492, ал. 2 от ГПК изисква предложената цена да е по-висока с размера на един задатък от цената, по която е обявен купувач, само когато след обявяването му някой от явилите се други наддавачи реши да направи такова предложение. Няма обаче изискване предложената от наддавачите цена в техните наддавателни предложения, подадени в едномесечния срок на провеждане на проданта, да е по-висока от началната цена на търга с един задатък или повече – достатъчно е тя да не е по-ниска от началната цена.

От материалите по делото се установява, че цената от 363 001 лв. е предложена от взискателя „И. а. б.” АД по реда на чл. 489 от ГПК при провеждането на проданта от 10.04.2009 г. до 10.05.12009 г. при начална цена 363 000 лв. Това е било единственото направено наддавателно предложение и въз основа на него взискателят е бил обявен за купувач на ипотекирания имот: поземлен имот с идентификатор 67338.605.183 с площ от 7200 кв.м. в землището на гр. С., Промишлена зона, с трайно предназначение – урбанизирана територия, ведно с построените в имота масивна двуетажна промишлена сграда, масивна едноетажна промишлена сграда и полумасивна едноетажна промишлена сграда. Този наддавач има право да участва в проданта, предложената цена не е по-ниска от началната и няма нарушения на ГПК при извърш­ването на наддаването, т.е. не са налице основанията за обжалване от длъжника на постановлението за възлагане, посочени в чл. 435, ал. 3 от ГПК.

По отношение на възражението, свързано с твърдения за нередовно уведомяване за описа, съдът намира, че то поначало не може да бъде основание за обжалване на постановление за възлагане, тъй като не се отнася до надлежността на наддаването, а до предшестващи наддаването действия. Независимо от това, няма данни уведомяването на длъжника да е нередовно – братът има качеството на домашен по смисъла на чл. 46, ал. 2 от ГПК, щом по време на връчването е живеел в това жилище, без оглед колко време е живял там или дали е регистриран на този адрес.

По изложените съображения и на основание чл. 435 от Гражданския процесуален кодекс съдът

РЕШИ:

 

Оставя без уважение жалбата срещу постановление от 12.05.2009 г. за възлагане на купувача „И. а. б.” АД на поземлен имот с идентификатор 67338.605.183 с площ от 7200 кв.м. в землището на гр. С., П. з., с трайно предназначение – урбанизирана територия, ведно с построените в имота масивна двуетажна промишлена сграда, масивна едноетажна промишлена сграда и полумасивна едноетажна промишлена сграда по изпълнително дело № 20098370400067 на частен съдебен изпълнител № 837 – П.Г..

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:   1.

                                               2.