Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен 03.06.2009 г.

 

В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

          Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в закрито

заседание на трети юни, през две хиляди и девета година,

в състав:                           

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:       М.С.

                                          

                                          ЧЛЕНОВЕ:               Н.Я.

                                                                        М.Д.

                                                                                           

При секретаря…………………….и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от М. Д. ***/2009 г., за да се произнесе съобрази:

Производството е образувано по жалба срещу действията на съдебния изпълнител и се движи по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.

Жалбоподателката П.М.К. с ЕГН- ********** *** обжалва Постановление от 30.03.2009 г. по изп.д. № 123/2008 г. на СИС при СлРС, с което й е наложена глоба в размер на 400 лв., като длъжник по изпълнителното дело за неизпълнение на задължението за съобщаване в тридневен срок на съдебния изпълнител на предвидените обстоятелства по чл. 528, ал.2 от ГПК.

Жалбоподателката твърди, че получила поканата за доброволно изпълнение. Не се обадила на адвоката си и поради това, че имала здравословни проблеми с малкото си дете не можела да пътува и отсъства извън града и от работата си. Малкото дете го гледала на смени с майка си и по същия начин се сменяли и в работата си. Едва след като говорила с адвокат, след получаване на постановлението за наложената й глоба разбрала какъв е пропускът й. Нямала други доходи, освен заплатата си, която е в по- малък размер от наложената глоба. Нямала имоти и ценности и моли наложената й с постановлението глоба да бъде отменена.

Взискателят в дадения му тридневен срок не е представил възражение.    

ДСИ Г. Г. В. в изготвените си мотиви заявява, че изпълнителното производство е образувано въз основа на ИЛ от 27.09.2000 г., издаден по гр.д. № 870/2000 г. и ИЛ от 16.05.2003 г., издаден по гр.д. № 870/2000 г. за изпълнение на режим на лични контакти с децата Д., роден на 01.08.1992 г. и М., р. на 06.05.1996 г.- всяка първа и трета неделя от месеца от 08.00 ч. до 18.00 ч. , както и един месец през лятото, несъпвадащ с платения годишен отпуск на майката. В дадения тридневен срок от изпращане на поканата за доброволно изпълнение, с указване на задълженията по чл. 528 от ГПК за даване обяснения длъжницата не е изпълнила в срок задължението си по ал.2, поради което на 30.03.2009 г. е издадено обжалваното постановление, с което е наложена глоба от 400 лв. Счита жалбата за процесуално допустима, но разгледана по същество следвало да бъде оставена без уважение.

Препис от обжалваното постановление е връчено лично на длъжницата на 15.04.2009 г., видно от л. 24 от ксероксираното по листи изпълнително дело.

Жалбата е входирана при ДСИ на 17.04.2009 г.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена в срок от страна в изпълнителното производство, която има правен интерес от обжалването. В чл. 435, ал.2 от ГПК и чл. 527, ал.4 вр. с чл. 528, ал.3 от ГПК е предвидена възможността длъжникът да обжалва наложената му глоба.

От доказателствата по делото констатира, че:

Взискател по изп.д. № 123/2008 г. на СИС при СлРС е Й.Д.Ж. ***, а длъжник жалбоподателката П.М.К.. Бракът им е прекратен и родителските права спрямо децата Д. и М. са предоставени на майката, а на бащата е определен режим на контакти с децата. Изпълнителното производство е за осъществяване на режима на лични контакти между баща и деца.

Видно от приложените към жалбата писмени доказателства- служебна бележка и удостоверения за раждане към настоящия момент детето Д. е на 16 г. и 10 месеца М. на 13 години. Майката- длъжник в исковото производство има природено трето дете от друг мъж- Кристиян на 2 години. Брутният й месечен доход е 347 лв.

С покана за доброволно изпълнение за доброволно предаване на дете изпратена на длъжницата П.К. от 17.03.2009 г. на основание чл. 528, ал.1 от ГПК е задължена в тридневен срок от връчването на поканата да съобщи на съдебния изпълнител готова ли е да предаде детето в определеното време и място; 2. какви пречки за своевременното изпълнение на задължението съществуват и 3. в кое място и време е готова да предаде детето. Изрично е предупредена, че ако не изпълни това задължение ще й бъде наложена глоба по чл. 527, ал.3 от ГПК в размер до 400 лв. и при необходимост щяло да бъде постановено принудителното й довеждане.

Поради това, че в тридневния срок не е съобщила на съдебния изпълнител обстоятелствата, съобразно задължението си по чл. 528, ал.1 от ГПК с Постановление от 30.03.2009 г. по изп.д. № 123/2008 г. на СИС при СлРС й е наложена глоба в размер на 400 лв.

Настоящата глоба е първа поред, след отмяната на предходно постановление от СлОС с Опр. №21/12.03.2009 г. по ч.гр.д. № 788/2008 г., на процесуално основание- неспазена процедура при издаване акта. 

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи:

Съдът намира жалбата за частично основателна. Съдебният изпълнител правилно е наложил санкция- глоба, предвидена в чл. 527, ал.3 от ГПК, към която препраща чл. 528, ал.3 от ГПК, след като жалбоподателката не доказа обективната невъзможност в тридневен срок да изпълни задължението си и съобщи исканите от нея обстоятелства. От една страна не доказа евентуално заболяване на най- малкото си дете, от друга не доказа невъзможността писмено по пощата да изпрати съобщение на съдебния изпълнител.

Незаконосъобразно съдебният изпълнител наложил максималния размер глоба от 400 лв. Не съобразил семейното и материално положение на длъжницата- грижа и издръжка за три деца и брутен доход от  347лв. Не отчел факта, че санкцията се налага за първи път, както и тежестта на нарушението. При максимална санкция ще бъде наказана не толкова майката, колкото самите деца. Справедливата санкция за случая е 10 лв., като в този смисъл съдът ще постанови решението си и ще отмени обжалваното постановление над тази сума до 400 лв.

Въз основа на изложеното съдът на основание чл. 437, ал.4 от ГПК

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ Постановление на държавен съдебен изпълнител Г. В. от 30.03.2009 г. по изп.д. № 123/2008 г. на СИС при СлРС, с което на П.М.К. с ЕГН- ********** *** е наложена глоба в размер на 400 лв. над 10 лв. до 400 лв., като неправилно   

В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ПОТВЪРЖДАВА действията на ДСИ, с издаване на Постановлението от 30.03.2009 г. по изп.д. № 123/2008 г. на СИС при СлРС- наложена глоба до 10 лв., като законосъобразни.  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                        

 ЧЛЕНОВЕ :