Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Сливен,   05.11.2009год.

 

В   И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А.

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение в публичното заседание на шести октомври, през две хиляди и девета година в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГИНА ДРАГАНОВА

                                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИЯ БЛЕЦОВА 

                                                                                                              МАРИЯ Х.

при   секретаря К.И. и с участието на прокурора ………………..…… като разгледа докладваното от  Гина Драганова въззивно гражданско дело № 327 по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:      

 

Делото се разглежда по реда на §2, ал.2 от ГПК, ДВ брой 59/2007г.

Производството е въззивно и намира правното си основание в чл. 196 и следващите от ГПК.

Образувано е по въззивна жалба  на В.И.П. ЕГН ***********, депозирана чрез процесуалния му представител – адв.Е.Х.от АК Сливен, против решение № 404/09.05.2007 г., постановено по гр.д. № 2732/2006 г. на РС – Сливен. С това решение е отхвърлен предявения от жалбоподателя иск против М.К.Г. с ЕГН ********** ***, Н. И.М. с ЕГН ********** *** и С.И.М. с ЕГН ********** ***, по отношение на 5 бр. зем.земи, намиращи се в землището на с.К. и 2 дка гора – в землището на с.С., като неоснователен.

С решение № 215/12.10.2007 г. постановено по възз.гр.д. № 461/2007 г. на ОС – Сливен е отменено посоченото решение на РС – Сливен като незаконосъобразно и е допусната делба на заявените в исковата молба 5 бр.недвижими имоти като е определена и квотата от правото на собственост – по 1/3 ид.част за жалбоподателя В. П. и М.К.Г. и по 1/6 ид.част за Н. и С. И.М..

Това решение на Окръжен съд – Сливен е отменено частично от ВКС с решение № 378/27.05.2009 г., постановено по гр.д. № 302/2008 г. на ВКС І ГО в частта, с която е допусната делба на нива в м.”Яремлика” от 4,187 дка и нива в м.”Чуруклий” от 6 дка в землището на с.К. и е допусната делба на  „земеделски земи:-нива от 1,187 дка, в местност ”Еремли”, имот № 031021 по плана за земеразделяне на с.К., община Сливен и –нива от 6,021дка, местност „Чуруклий, имот №066027 по плана за земеразделяне на същото село,   между страните по делото в същите квоти – по 1/3 ид.част за В.П. и М.Г. и по 1/6 ид.част за С.И.М. и Н.И.М..

Отменено е решението от 12.10.2007 г. по гр.д. № 461/2007 г. на ОС Сливен в частта, с която след като е отменено частично решението от 09.05.2007 г. по гр.д. № 2732/2006 г. на РС – Сливен е допусната делба на нива в м.”Над село” на 4 дка, лозе в м.”Крушака” от 1,260 дка в землището на с.К., и гора в м.”Коджа добру” 2 дка в землището на с.С.. В тази част делото е върнато за разглеждане от друг състав на ОС  Сливен.

В  решението си ВКС е посочил  и указания: - да се индивидуализират имотите, чиято делба се иска, според решенията на ПК за възстановяването им в нови реални граници; - да се установи дали гората е била в патримониума на завещателката към момента на открИ.е на наследството, както и за останалите спорни земеделски земи описани в завета, наличие на индивидуализация в него и идентичност с възстановените в нови реални граници с решение на ПК по чл. 27 ал.1 от ППЗСПЗЗ, за да се установи действителността на завета по отношение на тези имоти.  При положение, че се установи, че посочената гора е била възстановена с решение на ПК, имащо конститутивно действие преди смъртта на завещателката и при открИ.е на наследството този имот е бил в нейния патримониум, то за 1/3 ид.част от този имот е била налице съсобственост между страните и възражението по чл. 19 ал.1 от ЗН е било неоснователно. За останалите зем. имоти – да се установи индивидуализацията им в завещанието и идентичност на възстановените земи, като се установи, идентични ли са с конкретни имоти, възстановени с решение на ПК в нови реални граници и възстановено ли е правото на собственост за тези имоти преди смъртта на завещателката, за да се констатира, че тя е могла валидно да се разпорежда с притежаваната 1/3 ид.части от тях за времето след смъртта си в полза на ищеца.

Настоящият състав на Окръжен съд – Сливен изрично, с определение държано в закрито заседание от 03.06.2009 г., е дал указания на въззивника – ищец да индивидуализира имотите предмет на иска за делба с номерата, с които са заснети с плана за земеразделяне на съответното землище и с границите им, съобразно решенията на ПК. Да представи и надлежно заверени копия от решенията на ПК за   тези три имота, като за гора, с площ 2 дка в землището на с.С., да представи доказателства, установяващи дали е била в патримониума на завещателката към момента на завещаването и към момента на открИ.е на наследството, за да се установи, че тези конкретни имоти са принадлежали   към имуществото й.

Жалбоподателят в становището си по същество, изразено чрез процесуалния му представител – адв.Х. от АК – Сливен,  моли да се уважи претенцията и се допусне делба на имотите, за които ВКС е отменил решението и е дал указания да се индивидуализират по представената от него  молба от 06.07.2009 г. Намира, че спорните два земеделски имота – нива и лозе в землището на с.К. се явяват част от възстановени зем.земи с по-голяма площ, които са възстановени на другите наследници и по отношение на тях, а и за гората – предоставя на съда да прецени дали претенцията е доказана.

Въззиваемите М.Г. и Н.М., чрез процесуалния си представител адв.А. И. *** молят, да не се допуска делба на трите имота, тъй като към момента на открИ.е на наследството те не са били индивидуализирани, не са били в патримониума на завещателката и не са могли да бъдат предмет на разпореждане със завещание. Счита, че за гората която е от 6 дка, завещаните 2 дка не е посочено, в кои граници са. Същото е и за нивата. По отношение на лозето посочва, че в този размер няма възстановено такова. Намира, че делба за трите имота не следва да се допусне.

 Жалбата е депозирана в законния срок, от надлежна страна, против подлежащ на въззивно обжалване, валидно постановен съдебен акт  и е допустима, по смисъла на чл. 196 от ГПК.

Като съобрази доводите в жалбата, становището на въззиваемата страна и анализира събраните по делото доказателства, преценени по отделно и в тяхната съвкупност, съдът приема  за установено следното от фактическа страна:

І.1. Пред въззивната инстанция при това разглеждане на спора, са представени решение на ПК Сливен № 372 ВВ за въвод във владение на Я.К.П. на имоти, намиращи се в землището на с.К. на основание чл. 31 ал.1 от ППЗСПЗЗ, с възстановено право на собственост с влязло в сила решение по чл. 27 от ППЗСПЗЗ, по заявление от вх. № 06419 и заверени скици; решение № 372/07.09.1998 г. на ПК – Сливен, с което на основание чл. 27 от ППЗСПЗЗ, влезлия в сила план за земеразделяне и протокол № 001/04.01.1993 г. на Я.К.П. е възстановено право на собственост като наследница на Й. И. Г. – лозе от 1.261 дка  в м.”Крушака”, представляващ имот № 095046 по плана за земеразделяне при граници /съседи/: № 095045 – лозе на И.Т.И., № 001024 полски път на Кметство, № 095047 лозе на наследниците на К. М.Г. и № 000272 – полски път на Кметство. За това лозе е издадена скица № 2586/11.10.1998 г. Въззивникът посочва, че завещаното му лозе и с № 095046, което е само с 0,001м _ т.е.  с 1  метър по-малко, от посочено в завещанието.

 Със същото решение и на същото основание по протокол № 338К от 12.05.1998 г. по преписка № 04758 от 18.11.1991 г. по заявление на М.К.Г., на наследниците на К. М.Г., е  възстановено:- лозе от 1,888 дка в м.”Крушака” – имот № 095048 по плана за земеразделяне с посочени в решението граници.

При това положение се установява, че към 07.09.1998 г.  в тази местност, праводателите на страните са имали лозе с обща площ  4,408 дка./1,888+ 1,261 + 1,259дка/, които са били посочени с конкретни, поредни  номера № 46, №47 и №48, граничещи един с друг, в масив 95 по плана за земеразделяне землището на с. К..

2.1. Възстановено е към 07.09.1998 г., с това решение и  правото на  собственост на праводателите на страните, върху:- 2.1ива от 14,998 дка в м.”Над село”, имот № 108013 по плана за земеразделяне, при граници:  № 108012, нива на наследниците на А.П.А., № 000124 – полски път на Кметство, № 108014 нива на А.Й.П., № 108049 – нива на наследниците на И.С.П., № 108050 нива на Й.С.Х.. /арг.лист 6 от гр.д. № 2732/2006 г. на РС – Сливен/.   След предоставената при това разглеждане на делото възможност, да посочи индивидуализация на имотите, чиято делба се иска, въззивникът – ищец посочва,  че част от тази нива, му е завещана – само 4,0дка. /Виж и Молба от06.07.09г./

За тези два имота, на Я.К.П.е бил издаден протокол за въвод във владение, с посочени скици, от 11.10.1998г./ Виж и Протокол № 372ВВ, представен пред тази инстанция и   решения от 07.09.1998г., приложени към гр.д. № 2732/2006г. на РС Сливен, л.6,7 и 8/.

2.2.В същото землище е възстановена на праводателите на страните и друга - нива   от 4,695 дка  в м.”Над село”, представляваща  имот № 108062 по плана за земеразделяне при граници: № 108064 нива на Д.К.Д., № 108066 нива на Й.К.И., № 108061 нива на Г.Д.Т., № 000124 полски път на Кметство и № 108063 нива на М.М.Я..  /арг. Виж лист 7 от гр.д. № 2732/2006 г.- скица /.  Тази нива, намираща се в м.”Над село” от 4,695 дка, представляваща парцел 62 в масив 108 по плана за земеразделяне в землището на с.К. - собственост на К. М.Г. при посочени граници, е отразена на скица № 2834 от 12.10.1998 г. /лист 21 по гр.д. № 2732/2006 г./.

В посочената местност „Над село”, праводателите на страните са имали две ниви, с обща площ 19,693 дка./4,695 + 14,998 дка/. Праводателката на жалбоподателя не е  посочил в завещанието си, кой конкретно имот от така възстановените две ниви в тази местност му е завещала, не  са посочени и граници на тази нива в завещанието, но определено към момента на завещаването, завещателката е имала 1/3 ид.ч. от нива м.”Над село”, имот № 108013 в тази местност – 4,999 дка и  е завещана    – от 4,00дка.

  3.Правото на собственост върху гора е възстановено на наследниците на К. М. *** СТ за възстановяване собственост върху отнети гори и земи от горския фонд в землището на с.С. по  Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд /ЗВСГЗГФ/ от 11.07.2000 г. Общинска служба по земеделие и гори гр.Сливен по удостоверение от кметството № 172/27.07.1998 г. е признато правото на собственост за възстановяване в нови реални граници по чл. 4 ал.2 от ЗВСГЗГФ върху целия имот с площ 6 дка, представляваща имот № 098015 по картата за възстановената собственост в землището на с.С., представляваща дървопроизводителна горска площ находяща се в м.”Коджа добру” при граници: № 098016 на наследниците на Й.Н.З.и др., № 098014 на наследниците на Т.Г.С.и други, и № 098023 на наследниците на А.П.А. и други. Други граници, за два декара от тази гора, към решението и по делото не са установени.

За въззиваемите – ответници, има доказателства, че са делили „Гора представляваща имот № 098062 в землището на с.С. в м.”Коджадобру” е отразена: 1,5 дка на С.И.М. по договор за делба № 51/30.12.2004 г. том 8, рег.№ 1393. /лист 16 от гр.д. № 2732/2006 г./ На М.К.Г. с ЕГН ********** *** по същия договор за делба № 51 от 30.12.2004 г. е вписана гора в м.”Коджадобру” в размер на 3 дка /скица № Ф-00807/04.10.2005 г./

Праводателката на жалбоподателя – ищец – Я.К.П. е написала завещанието си на 14.03.2000 г. Тя е починала на 17.04.2003г.

 

ІІ.Към момента на изготвяне на завещанието, с решение № 372/07. 09.1998г. ПК – Сливен са били  възстановени на праводателите на страните по делото, с влязъл в сила план за земеразделяне землището на с. К.,     правото на собственост върху: -

1. 1.- лозе от 1,888 дка в м.”Крушака” представляващо имот № 095048 по плана за земеразделяне при граници: имот № 095047  - лозе на наследниците на К. М.Г., № 001024 – полски път – Кметство, № 095049  и № 000272 – полски път – Кметство;

1.2. – лозе от 1.261 дка, имот №095046, намиращ се в м. Крушака, с посочени граници , за което е вписано изрично „на основание чл.27 от ППЗСПЗЗ, влезлият в сила план за земеразделяне и протокол №001 от 04.01.93г. за определяне категориите на земеделските земи по преписка   № 06419 от 05.12.91г. на Я.К.П.  „ ПК Сливен е решила и възстановила правото на собственост на наследниците на Й. Г., б.ж. на с. К..  /Виж Р №372/07.09.98г., л.8 от гр.д. № 2732/2006г. на РС Сливен/.

1.3. - лозе от 1,259 дка в м.”Крушака”, имот № 095047 по плана за земеразделяне при граници:095046 лозе на наследниците на Й. И. Г., № 001024 полски път Кметство, № 095048 лозе на наследниците на К. М.Г. и № 000272  полски път на Кметство /скица № 2838 от 12.10.1998 г. на ПК – Сливен /лист 22 от гр.д. № 2732/2006 г./.

 Ищецът счита, че му е завещано лозе от 1,261 дка в м.”Крушака” по скица № 2586/11.10.1998 г. като парцел № 46 от масив № 95, с посочени граници, по плана за земеразделяне на с.К., върху което е  възстановено право на собственост   наследниците на Й. И. Г. върху./Молба от 06.07.2009г./

На праводателите на страните е    възстановено правото на собственост и върху: 

2. - нива  от 14,999 дка в м.”Над село” имот № 108013 по плана за земеразделяне при граници: № 108012 – нива на наследниците на А.П.А., № 000124 – полски път Кметство, № 108014 – нива на А.Й.П. и № 108049 нива на наследниците на И.С.П. и № 108050 – нива на Й.С.Х.. /арг.лист 6 от гр.д. № 2732/2006 г. на РС – Сливен/.

Приема се за категорично установено от фактическа страна по делото, че  на наследниците на К. и Й. ГИНЧЕВИ б.ж. на с. К., са  възстановени, с план за земеразделяне земеделски имоти, представляващи:

1. - Лозе, в м. Крушака, в масив № 95 по плана за земеразделяне на землището на това село,    парцели: - 46, 47 и 48, което е показано на скица № 2838/12.10.1998г., в която са посочени границите на тези парцели, които са съседни, повдигнати с по-тъмен /по-черен/  цвята на тази скица, намираща се на л.22 от гр. д. № 2732/2006г. на РС Сливен. Към момента на изготвяне на завещанието, това лозе е било определено с нови реални граници с плана за земеразделяне.

При това положение, по претенцията за делба на лозе, посочено в исковата молба: 1.- лозе от 1,888дка; - лозе от 1,259 дка и – лозе от 1,261 дка, всички в м. „Крушака”,  се приема за доказано, че към момента на изготвяне на завещанието и открИ.е наследството на Я.П., тези имоти са били реално възстановени, с посочени граници по плана за земеразделяне на тази местност в землището на с. К., Сливенска община.  

 Завещаното лозе     от 1,260дка, в м. в м. Крушака, в масив № 95 по плана за земеразделяне на землището на това село е бил индивидуализиран  по местонахождение  и с посочени граници, при изготвяне на завещанието и при открИ.е наследството на Я.П..

 2. – нива в м. „Над село, завещателката е    имала в размер на 1/3 ид.ч. от   общо 14,998 дка,  която е призната и възстановена в тази местност с план за земеразделяне и с посочени граници, към момента на изготвяне на  завещанието и към нейната смърт. В завещанието няма посочени граници за 4 .,00дка от тази нива. Към момента на изготвянето му и към открИ.е на наследството, не се установи, да е имало извършена дела на наследството на праводателите на страните.

/ Общо на праводателите на страните са  възстановени  в землището на  с. К., в м. „Над село”-  19,694 дка, представляващи две ниви     /4,695 + 14,998./. 

 3.Правото на собственост върху гора е възстановено на наследниците на К. М. *** СТ за възстановяване собственост върху отнети гори и земи от горския фонд в землището на с.С. по  Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд /ЗВСГЗГФ/ от 11.07.2000 г. Общинска служба по земеделие и гори гр.Сливен по удостоверение от кметството № 172/27.07.1998 г. е признато правото на собственост за възстановяване в нови реални граници по чл. 4 ал.2 от ЗВСГЗГФ върху целия имот с площ 6 дка представляваща имот № 098015 по картата за възстановената собственост в землището на с.С., представляваща дървопроизводителна горска площ находяща се в м.”Коджадобру” при граници: № 098016 на наследниците на Й.Н.З.и др., № 098014 на наследниците на Т.Г.С.и други, и № 098023 на наследниците на А.П.А. и други.

Не се установи по делото, към момента на изготвяне на завещанието, а и към смъртта на праводателката на жалбоподателя, за тази гора да е било издадено решение  за възстановяване правото на собственост на праводателите на страните, нито гората да е  била с посочени граници или  разделена между наследниците на праводателите на страните и / или, индивидуализирана по друг начин, за да се приеме, че е имала реални граници.

 

Тези констатации мотивират следните  правни изводи:

Претенцията е била за делба на земеделски земи и гора, чиято собственост е възстановена по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ и  за посочените три имота, се явява частично основателна: -   за лозе, което праводателите на завещателката са имали в м. „Крушака”, в землището на с. К.. Фактически завещателката е завещала  лозе, което е било реално разделено, с плана за земеразделяне лозе от 1,260 дка в тази местност, което е било с посочени граници. Приема се това за категорично установено по делото, защото лозето  е възстановено от ПК с посочване на три парцела, граничещи един с друг и завещателката не се е разпоредила с част, която да е по-голяма от 1/3 ид.част от полагащото й се лозе на праводателите й, която 1/3 ид. ч. е в размер на 1,469 дка. Ноторно известно е, че  лозята са раздавани от ПК по „ред лозе” с посочени граници, при което дали завещаното е в размер на 1, 259,  1,260 или 1,261 дка, с оглед минималната разлика и общата площ на лозето, които родителите й са имали, се приема за несъществена.  

Установява се от доказателствата по делото, че Я.П. е завещала на  племенника си – ищеца – жалбоподател, лозе, което е било индивидуализирано по плана за земеразделяне  и е било с посочени граници към изготвяне на завещанието и открИ.е на наследството на Я.П.  и - за нива  от 14,999 дка, намиращи се   в м.”Над село”, представляваща  имот № 108013 по плана за земеразделяне на с. К., която е също с  конкретно посочени  граници,   са били възстановени с решение на ПК Сливен, постановено на основание чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ. Тези имоти са били индивидуализирани, с постановено от ПК решение по чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ, с което се възстановява собствеността  в нови реални граници с план за земеразделяне, като са посочени и границите им още през 1998г.

  След като тези имоти са  възстановени с решението на ПК Сливен в реални граници, определени с плана за земеразделяне землището на с. К., Сливенска община към  1998г. и в решението са посочени конкретните граници, като са били издадени и скици за тях, се мотивира извода, че за тези два имота, към момента на съставяне на завещанието, правото на собственост е възникнало въз основа на решение на ПК, с което е възстановена собствеността върху тях чрез влезлия в сила план за земеразделяне землището на с. К. и към момента на съставяне на завещанието, с тези имоти завещателката е можела да се разпореди.

В трайната си практика ВКС приема, че „Индивидуализацията на земеделските земи  се определя от реалните им граници с решенията на общинските поземлени комисии. Те са необходимите правни актове за определяне на реалните граници на земите и едновременно с това, юридически факти с гражданско правно действие. С решението на ПК възниква правното качество на обекта на собствеността – индивидуализация  и затова то има конститутивно действие. „ Действието на решението на комисията е еднакво независимо от различието в способа за определяне на реалните граници – чрез възстановяване на старите граници или определяне на нови граници с пран за земеразделяне по чл.27, ал.1 от ППЗСПЗЗ. / арг. и ТР №1, по гр. д. № 11/1997г. на ОСГК, ВКС/.

Твърдението им, че  към момента на завещанието  лозето и нивата   не са били индивидуализирани, не се подкрепя от доказателствата по делото и не може да бъде споделено. Влезлият в сила план за земеразделяне, възстановява собственост върху реално определени имоти и те са отразени на представените по делото скици, които не са и оспорени от въззиваемите.

 

 

3. При съставянето на завещанието, гора от 6,00 дка, реално не е била възстановена на праводателите на страните по делото. Този извод се мотивира от факта, че към 1998г. е имало само удостоверение на кметството в с. К., за вписана гора от 6 дка на праводателя  им  К. Г., но за тази гора не е имало надлежно издадено решение на ПК, за възстановяването й, с посочено конкретно местонахождение, граници и други индивидуализиращи я параметри. По делото няма представени и събрани такива доказателства и не  може да се мотивира извод, че 2,00дка, посочена в завещанието от 14.03.2000 г. на Я.П., е била реално възстановена с решение на ПК, което да има конститутивно действие към момента на изготвяне на завещанието, а и към открИ.е на наследството й. Претенцията за допускане на делба за този имот не може да бъде уважена и следва да се отхвърли, като неоснователна.

 

По тези съображения се приема, че жалбата е основателна за посочените в исковата молба:

-  Лозе, в м. „Крушака”, в масив № 95 по плана за земеразделяне на землището на това село,  съответно с номера на парцелите: - 46, 47 и 48  и

 -  нива  в м. „Над село” –   от 14,998 дка в м.”Над село”, представляваща имот № 108013 по плана за земеразделяне землището на с. К.

 и следва да бъде  уважена за тях, като се допусне делбата им между страните по делото при  1/3 ид.ч. – за жалбоподателя В. П. – ищец, - 1/3 ид. ч.-    М.К.Г. и по 1/6 ид.ч. за  Н. и С. И.М. –   наследници на И. К.М.. Обжалваното   решение на РС Сливен следва да се отмени  в частта, с която е отхвърлен иска на В.И.П., за делба на тези два имота. 

 Претенцията, в частта й за делба на посочената 2 дка гора, е недоказана и следва да се отхвърли като неоснователна. В тази част обжалваното решение на РС Сливен следва да бъде потвърдено.  

 

Мотивиран от изложените съображения, съдът

                                    

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ОТМЕНЯВА решение №404 от 09.05.2007 г. постановено по гр.д. №2732/06 г. на РС – Сливен В ЧАСТТА, с която е отхвърлен предявения от В.И.П. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес чрез адв. Е. Х. от АК – Сливен – гр. С., ул. „В.” №* вх. *, офис *, против М.К.Г. с ЕГН ********** ***, Н.И.М. с ЕГН ********** *** и С.И.М. с ЕГН ********** ***, иск за делба по отношение на следните земеделски земи:

- нива от нива  от 14,999 дка, намиращи се   в м.”Над село”, представляваща  имот № 108013 по плана за земеразделяне на с. К., при граници: № 108012 – нива на наследниците на А.П.А., № 000124 – полски път Кметство, № 108014 – нива на А.Й.П. и № 108049 нива на наследниците на И.С.П. и № 108050 – нива на Й.С.Х. ;

            - лозе от 1,261 дка, в м.”Крушака, имот 0950046 по плана за земеразделяне, при граници: №095045 лозе на И.Т.И.; № 001024 полски път кметство; № 095047 лозе – наследниците на   К. М.Г. и №000272 полски път на кметство ;

-лозе от 1,259 дка в м.”Крушака”, имот № 095047 по плана за земеразделяне при граници: № 095046 лозе на наследниците на Й. И. Г., № 001024 полски път Кметство, № 095048 лозе на наследниците на К. М.Г. и № 000272  полски път на Кметство /скица № 2838 от 12.10.1998 г. на ПК – Сливен

-лозе от 1,888 дка в м.”Крушака” представляващо имот № 095048 по плана за земеразделяне при граници: имот № 095047  - лозе на наследниците на К. М.Г., № 001024 – полски път – Кметство, № 095049  и № 000272 – полски път – Кметство; кметство, всички, намиращи се в землището на с. К., Сливенска община -

и вместо това         ПОСТАНОВЯВА

ДОПУСКА делба на следните земеделски земи:

- нива от нива  от 14,999 дка, намиращи се   в м.”Над село”, представляваща  имот № 108013 по плана за земеразделяне на с. К., при граници: № 108012 – нива на наследниците на А.П.А., № 000124 – полски път Кметство, № 108014 – нива на А.Й.П. и № 108049 нива на наследниците на И.С.П. и № 108050 – нива на Й.С.Х. ;

            - лозе от 1,261 дка, в м.”Крушака, имот 0950046 по плана за земеразделяне, при граници: №095045 лозе на И.Т.И.; № 001024 полски път кметство; № 095047 лозе – наследниците на   К. М.Г. и №000272 полски път на кметство ;

-лозе от 1,259 дка в м.”Крушака”, имот № 095047 по плана за земеразделяне при граници: № 095046 лозе на наследниците на Й. И. Г., № 001024 полски път Кметство, № 095048 лозе на наследниците на К. М.Г. и № 000272  полски път на Кметство /скица № 2838 от 12.10.1998 г. на ПК – Сливен

-лозе от 1,888 дка в м.”Крушака” представляващо имот № 095048 по плана за земеразделяне при граници: имот № 095047  - лозе на наследниците на К. М.Г., № 001024 – полски път – Кметство, № 095049  и № 000272 – полски път – Кметство; кметство, всички, намиращи се в землището на с. К., Сливенска община, между  -

В.И.П. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес чрез адв. Е. Х. от АК – Сливен – гр. С., ул. „В.” №* вх. *, офис *, М.К.Г. с ЕГН ********** ***, Н.И.М. с ЕГН ********** *** и С.И.М. с ЕГН ********** ***,

 при квоти:

- 1/3 ид.ч. за В.И.П.; 1/3 ид.ч. за М.К.Г.,  1/6 ид.ч. за С.И.М. и  1/6 ид. част за Н.И.М..

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 404/09.05.2007г., постановено по гр.д. № 2732/2006 г. на РС –Сливен, в  останалата част.

 

Решението може да бъде обжалвано в едномесечен срок от съобщаване на страните пред ВКС на Република България.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: