Р Е Ш Е Н И Е №

 

                                      гр. Сливен, 31.07.2009 г.

 

      В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

         Сливенският окръжен съд, гражданско отделение в открито заседание проведено на  тринадесети Юли, две хиляди и девета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Г.Д.

ЧЛЕНОВЕ: Х.М.

                                                                                    М.Х.

 

         При участието на секретаря Р.Б., като разгледа докладваното от мл. съдия МАРИЯ ХРИСТОВА 336 по описа за 2009 г. на Сливенския окръжен съд, за да се произнесе съобрази следното:

         Производството е въззивно и се движи по чл. 196 и сл. от ГПК обн. изв. бр. 12 от 08.02.1952 г./отм./

         Образувано е по жалба на Агенция за следприватизационен контрол /АСК/ гр. София, бул. „Г.М. Д.” № *-А, представлявана от юриск. М.Г. срещу решение № 22 от 10.04.2009 г. по гр.д. № 8 по описа за 2009 г. на РС гр. Н.З., с което е обявена за нищожна учредената в полза на АСК – гр. София законова ипотека с вх. рег. № 1291 от 07.03.07 г., акт № 12 том І, партида 7766,28459 по описа на Служба за вписванията гр. Н.З. върху описаните в решението имоти собственост на ВЖК „Р.-Н.З.” ООД. В жалбата се сочат основания за неправилност и незаконосъобразност на постановеното решение. Сочи се, че учредената в полза на АСК законна ипотека е вписана в срок и може да възпроизведе своето действие в правния мир. Твърди се, че видно от приложените към делото опис № 206 на АСК препоръчани пратки с описаните изходящи номера на Агенцията, в това число и процесната молба, са били предадени от упълномощен служител на Агенцията, по силата на договор от 11.12.06 г. Сочи се, че пощенските пратки посочени в опис 206 от 05.03.07 г. на АСК са предадени, респективно изпратени по пощата, в това число и молбата с изх. № 11-00-1649/05.03.07 г., в последния ден от законоустановения срок за изпращане на молбата. Моли се, да бъде отменено постановеното решение на РС гр. Н.З. по гр.д. № 8 от 2009 г. като неправилно и се отхвърли предявения от ВЖК „Р.-Н.З.” ООД иск като неоснователен и недоказан. Претендират се направени по делото разноски.

         По делото не е постъпило възражение или отговор на въззивната жалба.
         В с.з. за въззивника АСК – гр. София не се явява представител. Постъпила е молба от М.Г. – юрисконсулт при АСК, с която моли да се даде ход на делото. Заявява, че поддържа жалбата си и няма доказателствени искания. Моли да се даде ход по същество и да се уважи жалбата на АСК, като се отхвърли предявеният иск като неоснователен и недоказан и се присъдят направените по делото разноски.

         В с.з. за въззиваемите ВЖК „Р.-Н.З.” ООД се явява адв. А., която оспорва жалбата. Счита същата за неоснователна и заявява, че няма да сочи доказателства. Моли да се остави без уважение жалбата и се потвърди първоинстанционното решение като правилно. Счита, че от гледна точка на спецификата на вписването на законната ипотека учредяването на такава ставало с вписването в Службата по вписванията на самата молба, с която се прави искането на съответния молител. Счита, че в конкретния случай изпращането на молбата за вписване в последния ден от срока, който е даден по закон не може да бъде сравнен със ситуациите, които предвижда чл. 34 от ГПК, защото в деня в който е подадена молбата не е осъществено самото вписване в Службата по вписванията.  Счита, че изложените съображения за сключения договор за приемане и предвижване на пратки за своевременно подаване в „Български пощи” на молбата, биха били верни, ако се отнасяли за нещо друго, което не е свързано с учредяване на ипотека. Моли да се остави без уважение жалбата. Претендира направените разноски.  

         Съдът намира, че жалбата е допустима. Подадена е в рамките на преклузивния 14 – дневен срок за обжалване на първоинстанционното решение от надлежно легитимирана страна в процеса, имаща правен интерес от жалбата.

         На основание чл. 209 от ГПК съдът извърши преценка за валидност и допустимост на решението и намери, че същото не страда от пороци, обуславящи прогласяването на неговата нищожност или обезсилването му като недопустимо.

         На основание чл. 209 от ГПК съдът извърши проверка за законосъобразност и правилност на обжалваното решение, като въз основа на събраните пред първоинстанционния съд писмени и гласни доказателства намира за установено от фактическа страна следното:

         На 05.03.2007 г. с писмо изх. № 11-00-1649 от АСК е изпратена молба до Агенция по вписванията, Служба „Вписване” при РС гр. Н.З., за вписване на законна ипотека на недвижими имоти описани в молбата,  във връзка с вземания на АСК, произтичащи от неизпълнение на сключения на 02.01.02 г. на основание чл. 3 ал. 1 т. 2, чл. 25 ал.2 т. 2 от ЗППДОП /отм./ между Агенция за приватизация и „З.А.” ЕООД договор за приватизационна продажба на ВЖК „Н.З.” ЕООД  сега ВЖК „Р.-Н.З.” ООД.

На 07.03.2007 г.  Съдията по вписванията към РС – Н.З.  е вписал законова ипотека в полза на АСК на основание §8 ал. 1 от ПР на ЗИД на ЗПСК обн. В ДВ бр. 72 от 01.09.2006 г. върху следните недвижими имоти:

          1. Търговски комплекс „Домино” /Военен клуб/, находящ се в гр. Н.З., разположен подблоковото пространство на жилищен блок с площ 490 кв.м., ведно с 34 % ид.ч. от общите части на сградата и право на строеж, конструкция – монолитна с прилежащи избени помещения с №1 и №2 с площ 79,37 кв.м. , построени отделно от жилищната сграда с масивна конструкция.

          2. Сграда „Кланица и месопреработка”, съставляваща пл. № 9529 ММЦ – втори етаж, със застроена площ 1194,79 кв.м. и пл. № 9532, склад към ММЦ – първи етаж – застроена площ 188,21 ФМ, представляващ част от недвижим имот в землището на село Е. м. „Н.К.”, съставляващ имот № 000095 от 121 180 кв.м..

          3. Хале за подрастващи с площ 711.20 кв.м . с пл. № 9514, находящо се на терен с площ 121 180 кв.м. извън регулацията на село Е., м. „Н.К.”, ведно със съответното право на строеж за халето, хале за подрастващи с площ 748.27 кв.м. , с пл. № 9515, находящо се на терен с площ 121 180 кв.м. извън регулацията на село Е., м. „Н.К.” , ведно със съответното право на строеж за халето.

         4. Недвижим имот, находящ се в гр. Н.З., ул. „В.Л.” № *, ет.*, представляващ помещение – ресторант „Домино” с пл. от 320 кв.м., състоящо се от кухня, склад, гараж и сервизни помещения, обслужващи ресторанта.

        5. Имот № 000018 в землището на село П.П., м. „Селска река”, с пл. от 1,311 дка и построените в него сгради.

        6. Имот представляващ част от търговски помещения, в партерен етаж на жилищен блок, находящ се в гр. Н.З. ул. „В.Л.” № 49, УПИ VІІ, кв. 83, с предназначение ресторант и магазин с приблизителна площ от 200 кв.м.

        7. Магазин за промишлени стоки с обща площ от 40 кв.м. разположен в партерен етаж от триетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Н.З. с пл. № 1107, парцел VІІ , кв. 83, ул. „В.Л.” № 49.

        Съгласно протоколно решение № 528 от 05.03.07 г. на Изпълнителна агенция за следприватизационен контрол, вземането, което следва да бъде обезпечено, представлява начислена неустойка в общ размер на 42 108 лв. за нарушение на чл. 10.1.2 от приватизационния договор.

        Видно от представения опис № 206 на АСК за пратки с №№ от 1 до 8, се установява, че е посочена и тази, изписана върху молбата до Агенция по вписванията, Служба „Вписвания” при РС – Н.З., а именно със същия № АR006-11-00-1649, с печат от 05.03.2007 г. на Поща – София и АСК.

         Видно от представения договор № 42 от 11.12.06 г. за ползване на услугите, предлагани от „Български пощи” ЕАД и АСК гр. София, страните са се договорили за приемане и доставяне на кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети чрез технологични автомобили на „БП” ЕАД и други куриерски услуги, подробно описани в договора.

Съгласно представения нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот № 78 том ІІ, рег. № 1913 дело № 151/02.03.2007 г. на Нотариус Веселин Икономов с рег. № 163 на НК с РД Районен съд – Н.З.,  лицето К.Ж.М.с ЕГН ********** ***„П.” № 136 от една страна като управител на ВЖК „Р.-Н.З.” ООД и продавач, а от друга страна лично за себе си като ЕТ „Красидена – Красимир Маринов” със седалище и адрес на управление гр. Н.З., ул. „П.” № 136 и купувач, е продал следния свой собствен недвижим имот, находящ се в гр. Н.З., ул. „В. Левски” № 49, представляващ Търговски комплекс „Домино” /бивш Военен клуб/, разположен в подблоковото пространство на триетажна масивна стоманено-бетонна жилищна сграда, със застроена площ от 432.90 кв.м., ведно с 31,44 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, за която сграда е отреден пл. № 1107, представляващ част от УПИ VІІ – КОО, кв.83, който търговски комплекс е частично преустроен в: а/ магазин за промишлени стоки със застроена площ от 40 кв.м., съгласно удостоверение за ползване № 139 от 30.10.02 г. на Община Н.З.; б/ банков офис със застроена площ от 200.50 кв.м., съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 36 от 29.11.06 г. издаден от Община Н.З.; в/ магазин за хранителни стоки и ресторант „Левски”, съгласно удостоверение за ползване № 136 от 29.10.02 г. и № 138 от 30.10.02 г., на които обекти към настоящия момент се извършва преустройство за промяна на предназначението. Купувачът купува описания имот срещу изплащане на дълг от дружеството – продавач към едноличния търговец – купувач, произтичащо от неизплатени задължения при извършени периодични доставки на фуражни смески съгласно договор за новация от 18.08.06 г. в размер на 204 500 лв.

         От така приетото за установено от фактическа страна съдът направи следните правни изводи:

         Искът е неоснователен и следва да се отхвърли.

Съгласно чл. 34 ал.2 от ГПК срокът не се смята за пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата или когато тя е подадена в друг Съд, в Прокуратурата или в друга юрисдикция в срока. Съгласно приложения опис – образец № 206 на предаваните пощенски пратки с описаните изходящи номера на АСК, в това число и процесната молба с изх. №11-00-1649/05.03.2007 г. на АСК, съставена на 05.03.07 г., се доказа, че молбата за вписване на ипотеката е приета от пощенски служител на 05.03.07 г. и датата е удостоверена чрез клеймото на пощенската служба от същия ден. С оглед на изложеното следва изводът, че пощенските пратки посочени в описа от 05.03.07 г. на АСК са предадени, респективно изпратени по пощата, в т.ч.  и молбата за вписване на законна ипотека с изх. №11-00-1649 от 05.03.2007 г. на АСК на датата 05.03.07 г. или в последния ден от законоустановения срок за изпращане на молбата. Съгласно представения договор за използване на услугите, предлагани от „БП” ЕАД № 42/11.12.2006 г. със страни - АСК, представлявана от Изп. директор като възложител и „БП” ЕАД – ТП „Софийски пощенски съобщения” е договорено извършването на пощенски услуги, част от предмета на дейност на ТД „БП”. Доказа се, че АСК е изпълнила задължението си да изпрати молбата по пощата в законоустановения срок, като е гарантирала и сигурността на доставката с договорените задължения по представения договор.

Съобразно разпоредбата на чл. 34 ал. 2 от ГПК и с оглед приетото за установено от фактическа страна от данните по делото, срокът не е пропуснат, когато изпращането на молбата е станало по пощата в срок, какъвто е и настоящият случай.

Вписването се състои в даване на гласност на подлежащите на вписване актове по начина определен в Правилника за вписванията. Вписването на законна ипотека има освен декларативно, оповестително действие и конститутивно действие,то е учредителен елемент за ипотеката.

Законната ипотека възниква с подреждане на молбата в книгата на законните ипотеки, а не с подреждането на акта, пораждащ правото да се впише законна ипотека – чл. 16 ал. 3 от ПВ във вр. с чл. 33 б. „г” от ПВ.

Основанието, което АСК в качеството си на молител пред Службата по вписванията е изтъкнала за вписване на ипотеката е §8 ал. 1 от ПР на ЗИД на ЗПСК. Цитираната разпоредба гласи, че за заверените приватизационни договори, по които има неизпълними в срок задължения, изпълнителният съвет на АСК, съответно органите по чл. 4 ал. 2 , могат да предприемат необходимите действия за учредяване на законна ипотека върху имуществото на купувача, а в случаите по чл. 25 и чл. 35 от отменения ЗППДОП – върху имуществото на приватизираното дружество. В ал.2 на същия член се казва, че обезпечението по ал. 1 се налага в 6 - месечен срок от влизане в сила на закона, и този половин годишен срок изтича на 05.03.07 г.

         Видно от представената по делото молба от 05.03.07 г. на АСК, изпратена по опис до РС-Н.З. до Службата по вписване, се доказа, че АСК в изпълнение на изискването на §8 ал. 1 от ПР на ЗИД на ЗПСК е предприела необходимите действия за учредяване на законна ипотека в срок, а именно с изпращането на молбата за вписване в последния ден от срока, който е даден по закон на 05.03.2007 г., като АСК е спазила срока с това действие, какъвто е и смисълът  инвокиран в законовата норма.   

          Съгласно чл. 170 от ЗЗД учредяването на ипотека е недействително, ако било в ипотечния договор, било в молбата за учредяване незаконна ипотека или в акта, въз основа на който се подава тя, съществува неизвестност за личността на кредитора, на собственика или на длъжника, за тъждеството на имота и на обезпеченото вземане или за размера на сумата, за която се учредява ипотеката. В случая въззивният съд намира, че ипотеката е валидна, тъй като към момента на нейното учредяване са били налице изискванията установени в чл. 170 от ЗЗД. Освен това ипотеката обезпечава вземането независимо от промените, които са станали в него, но само до размера на сумата, за която е извършено вписването – арг. чл. 174 изр. 1-во от ЗЗД.

След като законовата ипотека, която се атакува е вписана в изпълнение на закона в срок, то не е налице хипотезата на чл. 26 ал. 1 от ЗЗД. Предявеният иск за обявяване за нищожна учредената в полза на АСК – гр. София законова ипотека с вх. рег. № 1291 от 07.03.07 г., акт № 12 том І, партида 7766,28459 по описа на Служба за вписванията гр. Н.З. върху описаните в решението имоти собственост на ВЖК „Р.-Н.З.” ООД е неоснователен и следва да се отхвърли.

         С оглед решаващите изводи на настоящата въззивна инстанция решението на РС – Н.З. като неправилно поради нарушение на материалния закон  и необоснованост следва да се отмени със законните последици.

         По направените претенции за разноски се явяват основателни тези на въззивника, на който следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лв., които въззиваемият следва да заплати, ведно с държавна такса в размер на 210,54 лв. по сметка на Окръжен съд гр. Сливен.

         По изложените съображения, съдът

 

                                                Р Е Ш И :

 

         ОТМЕНЯ  Решение № 22/10.04.09 г. по гр.д.№ 8 по описа за 2009 г. на Районен съд гр. Н.З., с което е обявена за нищожна учредената законова ипотека върху недвижими имоти, подробно описани в решението, собственост на ВЖК „Р.-Н.З.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Н.З., ул. „П.” № 136, регистрирано по ф.д. № 764/2000 г. по описа на ОС – Сливен и вписано в регистъра на търговците на същия съд том ІІ, стр. 138 , парт. № 69, представлявано от управителя К.Ж.М.ЕГН ********** ***„П.” № 136, като НЕПРАВИЛНО и НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и вместо него ПОСТАНОВИ

         ОТХВЪРЛЯ предявеният ИСК от ВЖК „Р.-Н.З.” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Н.З., ул. „П.” № 136, регистрирано по ф.д. № 764/2000 г. по описа на ОС – Сливен и вписано в регистъра на търговците на същия съд том ІІ, стр. 138 , парт. № 69, представлявано от управителя К.Ж.М.ЕГН ********** ***„П.” № 136 против Агенция за следприватизационен контрол гр. София, бул. „Г.М. Д.” № 52А, представлявано от изпълнителния директор А.К.Б., ЕГН ********** за обявяване за нищожна учредената в полза на АСК – гр. София законова ипотека с вх. рег. № 1291 от 07.03.07 г., акт № 12 том І, партида 7766,28459 по описа на Служба за вписванията гр. Н.З. върху следните имоти собственост на ВЖК „Р.-Н.З.” ООД:     

         1. Търговски комплекс „Домино” /Военен клуб/, находящ се в гр. Н.З., разположен подблоковото пространство на жилищен блок с площ 490 кв.м., ведно с 34 % ид.ч. от общите части на сградата и право на строеж, конструкция – монолитна с прилежащи избени помещения с № 1 и № 2 с площ 79,37 кв.м. , построени отделно от жилищната сграда с масивна конструкция;

          2. Сграда „Кланица и месопреработка”, съставляваща пл. № 9529 ММЦ – втори етаж, със застроена площ 1194,79 кв.м. и пл. № 9532, склад към ММЦ – първи етаж – застроена площ 188,21 ФМ, представляващ част от недвижим имот в землището на село Е. м. „Н.К.”, съставляващ имот № 000095 от 121 180 кв.м.;

          3. Хале за подрастващи с площ 711.20 кв.м . с пл. № 9514, находящо се на терен с площ 121 180 кв.м. извън регулацията на село Е., м. „Н.К.”, ведно със съответното право на строеж за халето, хале за подрастващи с площ 748.27 кв.м. , с пл. №9515, находящо се на терен с площ 121 180 кв.м. извън регулацията на село Е., м. „Н.К.”, ведно със съответното право на строеж за халето;

         4. Недвижим имот, находящ се в гр. Н.З., ул. „В.Л.” № 47, ет.1, представляващ помещение – ресторант „Домино” с пл. от 320 кв.м., състоящо се от кухня, склад, гараж и сервизни помещения, обслужващи ресторанта;

        5. Имот №000018 в землището на село П.П., м. „Селска река”, с пл. от 1,311 дка и построените в него сгради;

        6. Имот представляващ част от търговски помещения, в партерен етаж на жилищен блок, находящ се в гр. Н.З. ул. „В.Л.” № 49, УПИ VІІ, кв. 83, с предназначение ресторант и магазин с приблизителна площ от 200 кв.м.;

        7. Магазин за промишлени стоки с обща площ от 40 кв.м. разположен в партерен етаж от триетажна жилищна сграда, находяща се в гр. Н.З. с пл. № 1107, парцел VІІ , кв. 83, ул. „В.Л.” № 49,

като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН.

 

         ОСЪЖДА ВЖК „Р.-Н.З.” ООД  със седалище и адрес на управление: гр. Н.З., ул. „П.” № * , регистрирано по ф.д. № 764/2000 г. по описа на ОС – Сливен и вписано в регистъра на търговците на същия съд том ІІ , стр. 138 , парт. № 69 , представлявано от управителя К.Ж.М.ЕГН ********** ***„П.„ № 136 ДА ЗАПЛАТИ на Агенция за следприватизационен контрол гр. С., бул. „Г.М. Д.” № *, представлявано от изпълнителния директор А.К.Б., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 200,00 /двеста/  лева.

         ОСЪЖДА ВЖК „Р.-Н.З.” ООД  със седалище и адрес на управление: гр. Н.З., ул. „П.” № * , регистрирано по ф.д. № 764/2000 г. по описа на ОС – Сливен и вписано в регистъра на търговците на същия съд том ІІ , стр. 138 , парт. № 69 , представлявано от управителя К.Ж.М.ЕГН ********** ***„П.” № * ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавния бюджет по сметка на ОС гр. Сливен държавна такса в размер на 210,54 /двеста и десет лева и петдесет и четири стотинки/  лева.

 

         Решението подлежи на обжалване пред ВКС на РБългария в едномесечен срок от връчването му на страните при условията на чл. 280 от ГПК. /в сила от 01.03.2008 г./

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: