Р Е Ш Е Н И Е

 

Гр. Сливен, 08.07.2009 г.

 

    В     ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

                Сливенският окръжен съд, гражданско отделение- първи състав в съдебно заседание на първи юли, през две хиляди и девета година,

 в състав:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Н.Я.

               ЧЛЕНОВЕ:          М.Д.

                                                                           мл.с. М.М.          

При секретаря П.С. и в присъствието на Прокурора …………….…………… като разгледа докладваното от МАРГАРИТА ДРУМЕВА 337  по описа за 2009 година, за да се произнесе съобрази:

          Производството е въззивно и се движи по реда на чл. 258 и сл. от ГПК.

Обжалвано е Р № 42/10.04.2009 г. по гр.д. № 343/ 2008 г. на Новозагорски районен съд, с което е отхвърлен предявения от Н.С.М. *** против ЗКЧС “С.В.”, със седалище и адрес на управление с. С.В., общ. Нова Загора иск за обявяване за незаконосъобразни взетите решения на проведеното ОС на ЗКЧС “С.В.”, с. С.В. на 28.06.2008 г., като неоснователен и недоказан.

Въззивникът Н.С.М., чрез пълномощника си адв. Т. Б. *** моли решението да бъде отменено, като неправилно и въззивната инстанция да се произнесе по съществото на спора, като уважи иска. Било постановено при съществени нарушения на закона. Нарушена била разпоредбата на чл. 20, ал.2 от ЗК, според която не могат да се избират за председател и членове на УС лица, които се намират в родствени връзки, към който текст препраща чл. 41, ал.3 от ЗК, според който не могат да бъдат ликвидатори лицата по чл. 20, ал.2 от ЗК.  Настоява, че не се разрешава на ликвидаторите да се намират в близки родствени връзки, посочени от закона с освободените вече членове на УС и председател, нито за ликвидатор да бъде избран освободения вече председател. Последните не били освободени още от материална отговорност и трябва да представят финансов отчет на ЛС, да му предадат имуществото и документите и отчети, свързани с кооперацията.

Във въззивната жалба се посочва и процесуално нарушение- производството, след като било обявено за решаване по неизвестни причини било възобновено и без въззивникът да бъде призован за с.з. след 26.11.08 г. приключило в последващо с.з.

В с.з. въззивникът се явява лично и поддържа жалбата. Заявява, че оспорва решенията на общото събрание на кооперацията, взети на 28.06.2008 г. 

Въззиваемата страна не е изготвила отговор. Председателят на кооперацията не се яви в с.з. поради заболяване, но не поиска отлагане на делото без даване ход.  В изпратения болничен лист № 1022/17.06.2009 г.  няма изрично отразяване, че заболяването на лицето не позволява явяването му пред разследващи органи и пред органите на съдебната власт- изискване на чл. 18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността от 2005 г.  

Съдът намира въззивната жалба за допустима, като подадена от надлежна страна в производството в законния срок. Налице са реквизитите на чл. 260 от ГПК досежно съдържанието на жалбата. 

Обжалваното решение е валидно и допустимо. Постановено е от компетентен съд, в законова форма и съдът се е произнесъл по предявени искови претенции.

Съдът констатира, че е предявен иск с правно основание чл. 58, ал.2 от Закона за кооперациите.

В исковата си молба ищецът Н.С.М. *** твърди, че по негов иск било образувано гр.д. № 656/2007 г. в НЗРС, с което атакува избора на УС и председател но все още не било приключило. Ръководството на кооперацията било незаконно, тъй като УС и КС, избрани на ОС на 30.09.2007 г. били избрани незаконно. С новия иск оспорва взетите решения на проведеното на 28.06.2008 г. общо събрание на ЗКЧС “С.В.”, с. С.В., общ. Нова Загора, като незаконни. Посочва, че в поканата на УС били писани неверни данни за задължения на кооперацията в размер на 400000 лв., вместо действителните задължения в размер на 175000 лв. От общо 1200 член кооператори присъствали само 10. Той лично, като бивш председател не получил достъп до всички материали на събранието, вкл. протокола на това събрание, който не бил прочетен, след приключване на събранието. Моли да бъде отменено решението на ОС да обяви кооперацията в ликвидация и избирането на ликвидаторски съвет- досегашния председател на кооперацията С.З., председателя на КС Р. Х. и члена на УС С. М.. Този избор на “ликвидатори” бил в противоречие с разпоредбата на чл. 41, ал.3 ЗК, във връзка с чл. 20, ал.2 от ЗК.

В с.з. се явява лично и с адв. Т. Б. ***. Поддържа иска и претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответната страна, представлявана от председателя на кооперацията Ст. Заяков в отговора си озаглавен “докладна записка” оспорва иска, като неоснователен и твърди, че всички действия по провеждане на събранието и взетите решения са законосъобразни. Посочва, че сумите от продажбата на дълготрайните активи били преведени по сметка на ТД на НАП. Настоява, че незаконните действия са извършени от ищеца, по времето, когато е бил председател на кооперацията.

В с.з. оспорва иска и моли да бъде отхвърлен, като неоснователен.

От доказателствата поделото, съдът прие за установено:

На 28.06.2008 г. в пенсионерския клуб на с. С.В. било проведено Общо събрание на ЗКЧС “С.В.”, с. С.В., общ. Нова Загора, започнало един час след първоначално обявения- в 10 ч. Решение за провеждане на Общото събрание взел УС и КС на кооперацията на 08.06.2008 г. и на същата дата изготвили обява, разлепена на видни места – пред кметството, пенсионерския клуб, магазини. В обявата е посочен дневния ред- 1.Обявяване на ликвидация на кооперацията 2. Избиране на ликвидатор или ликвидационен съвет от 3 души. Посочва се начален час 9.00 ч., а при липса на кворум, събранието ще се проведе един час по- късно.

В обявения час- 9.00 ч се явили само 5 член кооператори, а към 10.00ч. станали 11 на брой и последните провели събранието по посочения дневен ред. По първа точка единодушно взели решение за ликвидация на кооперацията. В изказванията си присъстващите изтъкнали наличието на задължения над 400000 лв. Позовали се и на ревизионни актове за неиздължени задължения. Посочили неизплатено трудово възнаграждение. Избрани са трима члена на ликвидационния съвет- С. Н. З./досегашен председател на кооперацията/, С. М. Д. /досегашен член на УС/    и Р. Х. Х.  /досегашен член на КС/.

По делото са приложени преписи от двата ревизионни акта- от 03.12.2007 г. за задължения от 302766.10 лв. и РЗ от 26.09.2008 г. допълнително установено от ревизията неизплатено ДДС в размер на 13451.57 лв. От съобщението за доброволно изпълнение, изпратено от ТД на основание чл. 221 от ДОПК е посочена главница 27261.46 лв. и лихва 8555.43 лв.- л. 12; и друго съобщение от АДВ, РД- Бургас се сочи задължение от 281796.70 лв., от които главница 140471.31 лв. и лехва 141325.39 лв.

В с.з. на 26.11.2008 г. НЗРС приключил съдебното дирене и дал ход по същество, като изслушал пледоарията на страните- за ищеца- пълномощника му адв. Б.. На 16.12.2008 г. съдът констатирал, че не е представен протокола от ОС от 28.06.2008 г. и възобновил производството, указал на ответната страна да го представи и насрочил делото за 28.01.2009 г., за която дата ищецът лично получил призовка. С молба от 27.01.2009 г. адв. Б. поискал отлагане на делото, поради  служебна заангажираност и съдът, въпреки, че не са налице условията на чл.  142, ал. 2 от ГПК не дал ход на делото и го отложил за 11.03.2009 г.

В последното с.з. на 11.03.2009 г. страните не са присъствали, а съдът приел изпратеното от ответника писмено доказателство- Протокол от ОС на кооперацията.

Искът е предявен на 28.07.2008 г. Ищецът не е присъствал на Общото събрание. Не му е даден препис от протокола, с взетите решения. Такъв препис се представи по делото едва след възобновяване на производството и е приет в последното с.з. По делото не е представен препис от Устава на кооперацията.

От приетото за установено, съдът направи следните правни изводи: 

Предявеният иск с правно основание чл. 58, ал.2 от ЗК за отмяна на решенията на орган на кооперацията- Общото събрание по правната си природа е констативен и е допустим. Предявен е от член на кооперацията, който е активно легитимиран да го предяви и в законния двуседмичен срок. Съдът приема, че срокът по чл. 58, ал.3 от ЗК е спазен, след като въпреки исканията на ищеца, ответната страна не му е предоставила препис от протокола. Спазен е и крайния тримесечен срок  по чл. 58, ал. 5 от ЗК.

Разгледан по същество искът е неоснователен. Не се установи по категоричен начин, че решенията и конкретно 1. обявяване на ликвидация на кооперацията и 2. избиране на членовете на Ликвидационния съвет да противоречат на закона или устава.

Съгласно чл. 40, ал.1, т.1 от ЗК кооперацията се прекратява по решение на общото събрание, а според ал. 2 прекратената кооперация по ал.1, т.1,2 и 3 се обявява в ликвидация. Общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, като в нея се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието. Спазено е изискването на чл. 16, ал.1 от ЗК. Самият ищец в исковата си молба пресъздава съдържанието на обявата за ОС, което сочи, че е уведомен за ден, час, място и въпросите, които ще се разглеждат. По делото не е приложен препис от устава на кооперацията, поради което съдът следва да съобрази изискванията само на ЗК. В случая е без значение дали кооперацията е изпаднала в неплатежоспособност и какъв е точния размер на задълженията й. Решението за прекратяване на кооперацията е в компетенциите на ОС и то го е упражнило.

Не е налице закононарушение с избора за членове на Ликвидационния съвет на лица, които до прекратяване на кооперацията са участвали в ръководните й органи- УС и КС. Разпоредбата на чл. 41, ал.3 от ЗК- “Не могат да бъдат ликвидатори лицата по чл. 20, ал.2” не следва да се възприема като забрана за ликвидатори да се избират членове на УС и КС на прекратената кооперация, а самите ликвидатори не могат да са под 18 години и поставени под запрещение; да са лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност, да се намират помежду си в посочената родствена връзка, да са били освободени от състава на УС, поради системно неизпълнение на функциите си, да са в производство за обявяване в несъстоятелност или невъзстановени в правата си обявени в несъстоятелност длъжници еднолични търговци или съдружници в събирателни дружества, или са осъждани за умишлени престъпления от общ характер и не са реабилитирани.  В тежест на ищеца е да докаже такива пречки /ТР №4/2005 г. от 05.04.2006 г. по тълк.д. № 4/2005 г. ОСГК и ОСТК- Бюлетин ВКС бр.9/2005 г.- стр. 20 и 22/  и след като не е доказал следва, че пречки липсват.

Налице е кворум за вземане на решенията – от всички присъстващи, като събранието е започнало един час по- късно от първоначално обявения час и е спазена разпоредбата на чл. 17, ал.2 от ЗК, с промените от 2003 г. 

Неоснователно е оплакването за нередовно призоваване на ищеца. Настоящата инстанция не констатира НЗРС да е допуснал процесуално нарушение и да е провел с.з. без редовно призоваване на ищеца, след възобновяване на производството по делото. Съдът може да възобнови производството по делото винаги, ако счете за необходимо.

За с.з. на 28.01.2009 г. ищецът лично получил призовка. С молба от 27.01.2009 г. адв. Б. поискал отлагане на делото, поради  служебна заангажираност и съдът, уважил искането и въпреки, че не са налице условията на чл.  142, ал. 2 от ГПК не дал ход на делото и го отложил за 11.03.2009 г.

Съдът не е длъжен да призовава страна, неприсъствала в с.з., а последната сама следва да следи хода на делото, съгласно чл. 56, ал.2 от ГПК.

Във връзка с изложеното, съдът  споделя правните изводи на районния съд, направени съобразно приетата от него фактическа обстановка и ще потвърди обжалваното решение.

С оглед изхода на делото, разноски не се дължат на въззивника- ищец в производството пред НЗРС.

По тези съображения. съдът на основание чл. 271, ал.1, предложение първо от ГПК

         

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА  РЕШЕНИЕ № 42/10.04.2009 г. по гр.д. № 343/ 2008 г. на Новозагорски районен съд, като правилно.

          Решението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщението му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           

 

 

ЧЛЕНОВЕ :