Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е       N  

 

гр. Сливен,15.06.2009 г.

 

В     И  М  Е  Т  О    Н  А    Н  А  Р  О  Д  А

 

СЛИВЕНСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, в  закрито заседание в състав:               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  М.С.

ЧЛЕНОВЕ:                                                          Н.Я.

                                                                            М.Д.

като разгледа докладваното от  Надежда Янакиева .  N 345 по описа за 2009  год., за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на взискател против действията на ЧСИ, с правно основание чл. 435 от ГПК и се движи по реда на чл. 437 от ГПК.

Жалбоподателят твърди в жалбата си, че ЧСИ е извършил редица изпълнителни действия, като още през м.11.06г. е извършен опис на движими вещи на длъжника, извършена била продажба, но поради неявяване на купувач, вещите, по искане на взискателя, му били възложени с постановление от 20.06.08г., за което ЧСИ го уведомил писмено. Твърди, обаче, че до момента надлежно връчване на това постановление не му е извършено, като ЧСИ системно и целенасочено отказвал да стори това, въпреки, че на длъжника постановлението евръчено. Нещо повече - с писмо от 15.04.09г. ЧСИ го уведомил, че отказва да издаде постановление за възлагане на движими вещи, тъй като по делото били налице доказателства за продажбата им на трето лице. Поради това моли съда да отмени отказа на ЧСИ като незаконосъобразен и постанови връчване на постановлението за възлагане на движимите вещи.

В законовия срок е постъпило писмено възражение от длъжника по изпълнителното дело, с което се оспорва жалбата като неоснователна и се иска нейното отхвърляне.

Съдебният изпълнител е подал писмени обяснения, с които изброява хронологично част от действията си по делото, като по повод постановлението отт 20.06.08г., заявява, че го е връчил, на длъжника на 27.06.08г. и той не го е обжалвал, но по устни данни на последния, тези движими вещи били продадени от друг ЧСИ преди 20.06.08г., като копие от това постановление /от 05.09.07г./, е получено по настоящото дело на 23.01.09г.

Съдът, след като се запозна с изпълнителното дело и извърши преценка на материалите по него, намира, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

Жалбоподателят е взискател по изп.д.№ 00073/06г. на ЧСИ рег.№ 768.

В хода на производството е организирана и насочена продажба на движими вещи на длъжника, като поради липса на купувачи, ЧСИ е уведомил взискателя, че може да поиска те да му бъдат възложени и той се е възползвал от тази възможност.

На 20.06.2008г. ЧСИ издал постановление за възлагане на движими вещи, с което, по повод посочената по-горе, нестанала публична продажба, при наличието на законовите изисквания, възложил на дружеството-взискател описаните движимите вещи.

Със съобщение от 27.06.08г., адресирано до, но невръчено надлежно на взискателя, ЧСИ го уведомявал, че с Постановление от 20.06.08г. са му възложени описани подробно движими вещи.  За това постановление и правото да го обжалва, бил уведомен и  длъжникът, със съобщение, изпратено на 30.06.08г. с обратна разписка.

На взискателя не е връчено постановлението за възлагане. С молба до ЧСИ от 09.03.09г. той поискал да му бъде изпратено това постановление, на което ЧСИ му отговорил със “Съобщение” от 10.03.09г., че не би следвало да му бъде издадено постановление за възлагане на движими вещи, споменато в молбата му, тъй като до този момент взискателят не бил внесъл разликата в цената, а на 23.01.09г. длъжникът му бил представил Постановление от 05.09.07г. на друг ЧСИ, за възлагане на същите движими вещи, поради което постановлението от 20.06.08г. не би следвало да влезе в сила.

Със съобщение до взискателя от 15.04.09г. ЧСИ заявявал, че отказва да издаде постановление за възлагане на движими вещи, тъй като по делото има доказателства за продажбата им на трето лице.

При така установеното фактическо положение, съдът намира следното:

Взискателят има възможност да обжалва всяко изпълнително действие или отказ такова да бъде извършено от страна на СИ. В случая, макар да не се касае за същинско изпълнително действие, жалбата е допустима, тъй като връчването на всеки акт на СИ, в който се обективира извършването на някакво изпълнително действие, е заключителният елемент от цялостния процес, който представлява съвкупността от правни, технически и административни действия, по повод това действие.

Що се отнася до предмета на настоящата жалба, последното съобщение на ЧСИ от 15.04.09г. до взискателя, съдържащо “отказ за издаване на постановление за възлагане” , не може да образува такъв предмет, тъй като това изявление е лишено от правна стойност.

С предходното съобщение от 10.03.09г. ЧСИ заявява на взискателя, че не би следвало да му бъде издадено постановление за възлагане, без да посочва за кое постановление се отнася изявлението, тъй като вещите вече били продадени от друг ЧСИ,

За конкротните движими вещи има издадено по това дело от този ЧСИ Постановление за възлагане на взискателя от 20.06.08г. От този момент нататък изобщо не е в рамките на правомощията на СИ нито да го отменя, нито да го игнорира, нито да го замества с друг свой акт, нито да коментира неговата законосъобразност, правилност, валидност и т.н. ЧСИ не разполага с правомощия с обратна сила да променя волята си спрямо вече извършено действие. Още по-малко е в неговата компетентност да се произнася по въпросите за собствеността върху вещите и материалноправните отношения между  страните по делото и трети лица, като със свои изявления индиректно отрича съществуването на Постановление от 20.06.08г.

Само по съдебен ред и в други видове производства, могат да бъдат разглеждани и решавани спорове, касаещи тези въпроси, а процесното постановление, веднъж издадено от ЧСИ, следва да бъде надлежно връчено на всяка страна, защото това е императивно процесуално задължение на СИ, което не зависи от неговата воля.

Как страните, респективно съдът, ще се справят с хипотезата на наличие на две конкуриращи се по съдържание и вид постановления с различни адресати, не е грижа на ЧСИ по това изпълнително дело. Дали и какви средства за защита на накърнените си права ще изберат, зависи от тях, а не от ЧСИ.

Ето защо последният следва да изпълни задължението си по ГПК и връчи издаденото от него постановление на взискателя, тъй като в противен случай се нарушава цяла поредица от негови субективни процесуални права.

Ръководен от гореизложеното съдът

 

 

Р     Е     Ш     И  :

 

 

ОТМЕНЯ отказа на ЧСИ с рег. № 768 и район на действие ОС-Сливен по изп.д.№ 20067680400073 за приключване на процедурата във връзка с Постановление от 20.06.2008г. за възлагане на движими вещи, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

 

ЗАДЪЛЖАВА  ЧСИ с рег. № 768 и район на действие ОС-Сливен по изп.д.№ 20067680400073 да връчи на “Д. С. З.” АД – С., със седалище и адрес на управление на дейността гр. С., ул. “Проф. Ив. Г.” № 1, Постановлени за възлагане на движими вещи от 20.06.2008г.

 

 

Решението  не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

 

ЧЛЕНОВЕ: